Ak­ti­ve­ring af frem­tids­fuld­magt

Aktivering af fremtidsfuldmagt
aatos-author-icon.png
Aatos
14.2.2023 ● 5 minutter
Del artiklen
En frem­tids­fuld­magt kan ak­ti­ve­res, når fuld­magts­gi­ver ikke læn­gere selv kan va­re­tage sine for­hold inden for de om­rå­der, som frem­tids­fuld­mag­ten om­fat­ter.

En frem­tids­fuld­magt er en fuld­magt, der ak­ti­ve­res, hvis du i frem­ti­den bliver men­talt eller fysisk svæk­ket og derfor ikke læn­gere selv kan hånd­tere din øko­nomi eller per­son­lige for­hold.

Denne ar­ti­kel vil om­hand­le ak­ti­ve­ring af frem­tids­fuld­mag­ter.

Hvor­når kan en frem­tids­fuld­magt ak­ti­ve­res?

En frem­tids­fuld­magt kan ak­ti­ve­res, når fuld­magts­gi­ver ikke læn­gere selv kan va­re­tage sine for­hold inden for de om­rå­der, som frem­tids­fuld­mag­ten om­fat­ter.

Det kan for ek­sem­pel være, at fuld­magts­gi­ver er kommet ud for en al­vor­lig ulykke, er ramt af al­vor­lig sygdom eller mental svæk­kel­se som demens, og at dette be­ty­der, at per­so­nen ikke læn­gere kan hånd­tere sine øko­no­miske og per­son­lige for­hold.

Hvis du står i den si­tu­a­tion, at du er blevet valgt til at være fuld­mæg­tig, vil ar­tik­len bi­drage til for­stå­else af pro­ces­sen om­kring frem­tids­fuld­mag­tens ak­ti­ve­ring.

Læs mere: Loven om frem­tids­fuld­mag­ter

Ak­ti­ve­ring sker gennem Fa­mi­li­e­rets­hu­set

Hvis du eller fuld­magts­gi­ver ønsker at ak­ti­vere en frem­tids­fuld­magt, sker dette ved en an­mod­ning til Fa­mi­li­e­rets­hu­set . Fa­mi­li­e­rets­hu­set, tager stil­ling til hvor­vidt frem­tids­fuld­mag­ten kan sættes i kraft. Det ud­dy­bes senere i ar­tik­len, hvor­dan du an­mo­der fa­mi­li­e­rets­hu­set herom.

Læs mere: Vidste du, at din frem­tids­fuld­magt kan blive afvist?

Gebyr og læ­ge­er­klæ­ring

Når du an­mo­der Fa­mi­li­e­rets­hu­set om at ak­ti­vere frem­tids­fuld­mag­ten, skal du betale et gebyr. Fa­mi­li­e­rets­hu­set må ikke be­hand­le din an­søg­ning, før de mod­ta­ger ge­by­ret, som i 2023 udgør 1.010 kroner.

For at kunne ak­ti­vere frem­tids­fuld­mag­ten, skal Fa­mi­li­e­rets­hu­set vur­dere, at fuld­magts­gi­ve­ren ikke læn­gere er i stand til at va­re­tage sine per­son­lige og/eller øko­no­miske for­hold, der er om­fat­tet af fuld­mag­ten.

Derfor er det et krav, at fuld­magts­gi­ver har en læ­ge­er­klæ­ring, der do­ku­men­te­rer fuld­magts­gi­ve­rens hel­breds­for­hold på tids­punk­tet for den øn­skede ak­ti­ve­ring.

Læs mere: 3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magt

Ak­ti­ve­ring af frem­tids­fuld­mag­ten: Trin for trin

Som nævnt skal du eller fuld­magts­gi­ver ansøge om en ak­ti­ve­ring af frem­tids­fuld­mag­ten hos Fa­mi­li­e­rets­hu­set. Inden du sender an­søg­nin­gen, er der dog nogle ting, du skal have styr på.

1) Tal med fuld­magts­gi­ve­ren om ak­ti­ve­ring

Ind­led­nings­vis skal du tale med fuld­magts­gi­ve­ren om, at du har i sinde at ak­ti­vere frem­tids­fuld­mag­ten.  Du skal kunne do­ku­men­tere, at I har haft denne sam­ta­le.

Hvis fuld­magts­gi­ver er i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af ikraft­sæt­telse og ud­ta­ler sig imod, kan frem­tids­fuld­mag­ten ikke sættes i kraft.

Hvis du vur­de­rer, at fuld­magts­gi­ver ikke er i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af sam­ta­len, kan du und­lade at have den. Hvis drøf­tel­sen er und­ladt, skal du be­grunde det over for Fa­mi­li­e­rets­hu­set.

2) Un­der­ret fuld­magts­gi­ve­rens på­rø­rende om ak­ti­ve­rin­gen

Du skal in­for­mere fuld­magts­gi­ve­rens nær­me­ste på­rø­rende om, at du vil ak­ti­vere frem­tids­fuld­mag­ten. Du skal også skrive under på, at du har fo­re­ta­get denne un­der­ret­ning.

3) Ind­send en læ­ge­er­klæ­ring

Sammen med an­søg­nin­gen skal du også kunne frem­vise en læ­ge­er­klæ­ring, der do­ku­men­tere fuld­magts­gi­ve­rens hel­breds­for­hold på tids­punk­tet for den øn­skede ak­ti­ve­ring. Her er der også hjælp at finde, da Fa­mi­li­e­rets­hu­set har lavet en blan­ket til denne læ­ge­er­klæ­ring.

4) Udfyld og send din an­søg­ning

På Fa­mi­li­e­rets­hu­sets hjem­meside finder du en blan­ket, som du kan ud­fylde på din com­pu­ter.

Når du har ud­fyldt an­søg­nin­gen, skal du sende den gennem e-Boks. Til dette har Fa­mi­li­e­rets­hu­set lavet en trin-for-trin guide, der viser dig, hvor­dan du nemt kan gøre dette.

5) Betal et gebyr til Fa­mi­li­e­rets­hu­set

Som nævnt for­hol­der det sig sådan, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set ikke må be­gynde at be­hand­le din sag, før de mod­ta­ger et gebyr, som i 2023 ugør 1.010 kroner. Hvis Fa­mi­li­e­rets­hu­set vur­de­rer, at frem­tids­fuld­mag­ten ikke skal ak­ti­ve­res, er det vig­tigt at være op­mærk­som på, at ge­by­ret ikke re­fun­de­res.

Fordi din an­søg­ning skal laves med en PDF-blan­ket, skal du betale ge­by­ret via en be­ta­lings­for­mu­lar på Fa­mi­li­e­rets­hu­sets hjem­meside.

6) Vent

Når oven­stå­ende er udført, skal Fa­mi­li­e­rets­hu­set træffe af­gø­relse om hvor­vidt, frem­tids­fuld­mag­ten skal ak­ti­ve­res.

De vil bl.a. vur­dere, om frem­tids­fuld­mag­ten er gyl­digt op­ret­tet, og om fuld­magts­gi­ver ikke læn­gere er i stand til at va­re­tage sine per­son­lige og/eller øko­no­miske for­hold, der er om­fat­tet af frem­tids­fuld­mag­ten.

Hvis frem­tids­fuld­mag­ten ak­ti­ve­res …

Hvis frem­tids­fuld­mag­ten ak­ti­ve­res, kan du nu som frem­tids­fuld­mæg­tig re­præ­sen­tere fuld­magts­gi­ve­ren og handle på deres vegne inden for de om­rå­der, som er be­stemt i frem­tids­fuld­mag­ten.

Ud­gangs­punk­tet er, at du skal handle, som fuld­magts­gi­ve­ren selv ville have hand­let. Det er altså din pligt, at du bruger frem­tids­fuld­mag­ten i fuld­magts­gi­ve­rens in­ter­es­se, og at du følger de ønsker, der er givet i den.

Der­u­d­over for­ven­tes det, at du så vidt muligt ind­dra­ger fuld­magts­gi­ve­ren, hvis frem­tids­fuld­mag­ten skal an­ven­des ved større og vig­ti­gere dis­po­si­tio­ner som ek­sem­pel­vis ved salg af bolig.

Læs mere: Til­ba­ge­kal­del­se af en frem­tids­fuld­magt - 3 si­tu­a­tio­ner

Opnå tryg­hed med en frem­tids­fuld­magt

Vi håber, at denne guide har givet dig et over­blik over hvor­dan en frem­tids­fuld­magt ak­ti­ve­res, og at du nu føler dig klædt på til at starte pro­ces­sen.

Hvis du selv over­ve­jer at ud­ar­bejde en frem­tids­fuld­magt, kan dette skabe en række for­de­le:

  • Du kan sikre dine øko­no­miske og per­son­lige for­hold i frem­ti­den
  • Du kan selv vælge, hvem der skal re­præ­sen­tere dig
  • Det kan skabe tryg­hed og klar­hed for dig og din fa­mi­lie, at have ud­for­met en frem­tids­fuld­magt

Hos Aatos kan du op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, der passer til dine behov, nemt, hur­tigt og bil­ligt.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Prøv gratis!

Alle juridiske forhold fra start til slut online.