Ak­ti­ve­ring af frem­tids­fuld­magt

Aktivering af fremtidsfuldmagt
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
14.2.2023 ● 5 minutter
Del artiklen
I 2017 blev det i Dan­mark en mu­lig­hed at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, og siden da er an­tal­let af disse fuld­mag­ter blot steget. For ek­sem­pel var der i 2020 lavet mere end 40.000 frem­tids­fuld­mag­ter i Dan­mark, hvil­ket var en for­dob­ling i for­hold til 2018.

En frem­tids­fuld­magt er en fuld­magt, der ak­ti­ve­res, hvis du i frem­ti­den bliver men­talt eller fysisk svæk­ket og derfor ikke læn­ge­re selv kan hånd­te­re din øko­no­mi eller per­son­li­ge for­hold. 

I denne ar­ti­kel vil vi gå i dybden med, hvad ak­ti­ve­ring af en frem­tids­fuld­magt kræver, så du ikke be­hø­ver stå til­ba­ge med spørgs­mål, hvis du er en på­rø­ren­de, der er blevet valgt til at være fuld­mæg­tig for en, du holder af.

Hvad kræver en ak­ti­ve­ring af en frem­tids­fuld­magt?

For at en ak­ti­ve­ring af en frem­tids­fuld­magt kan finde sted, kræver det først og frem­mest, at de for­hold, som frem­tids­fuld­mag­ten om­fat­ter, ikke læn­ge­re kan hånd­te­res af den person, der har op­ret­tet fuld­mag­ten.

Det kan for ek­sem­pel være, at per­so­nen er kommet ud for en al­vor­lig ulykke, er ramt af al­vor­lig sygdom eller mental svæk­kel­se som demens, og at dette be­ty­der, at per­so­nen ikke læn­ge­re selv kan hånd­te­re sine øko­no­mi­ske og per­son­li­ge for­hold.

Hvis du står i den si­tu­a­tion, at du er blevet valgt til at være fuld­mæg­tig for en sådan person, vil vi ne­den­for først gen­nem­gå de over­ord­ne­de be­tin­gel­ser, der er, for at ak­ti­ve­re en frem­tids­fuld­magt, hvor­ef­ter vi vil tage dig igen­nem de kon­kre­te trin, du skal tage, for at ak­ti­ve­rin­gen kan finde sted.

Ak­ti­ve­ring sker gennem Fa­mi­li­e­rets­hu­set

Hvis du eller fuld­magts­gi­ver ønsker at ak­ti­ve­re en frem­tids­fuld­magt, skal dette foregå gennem Fa­mi­li­e­rets­hu­set. Det er den myn­dig­hed, der tager stil­ling til, hvor­vidt frem­tids­fuld­mag­ten kan sættes i kraft, og dette sker efter an­søg­ning fra dig og fuld­magts­gi­ve­ren.

Fa­mi­li­e­rets­hu­set har til opgave at be­hand­le sager, der om­hand­ler fa­mi­li­en, og de ar­bej­der med ad­skil­li­ge for­skel­li­ge om­rå­der. Senere i denne ar­ti­kel vil du, som nævnt, få at vide, hvor­dan du kon­kret skal tilgå Fa­mi­li­e­rets­hu­set for at ak­ti­ve­re en frem­tids­fuld­magt.

Læs mere: Vidste du, at din frem­tids­fuld­magt kan blive afvist?

Ak­ti­ve­rin­gen kræver et gebyr

Når du ind­sen­der din an­søg­ning til Fa­mi­li­e­rets­hu­set, skal du også ind­be­ta­le et gebyr. 

Fa­mi­li­e­rets­hu­set må ikke be­hand­le din an­søg­ning, før de mod­ta­ger dette gebyr, som i øje­blik­ket ligger på 1.010 kr. (2023).

Ak­ti­ve­rin­gen kræver en læ­ge­er­klæ­ring

For at kunne ak­ti­ve­re en frem­tids­fuld­magt, skal Fa­mi­li­e­rets­hu­set vur­de­re, at fuld­magts­gi­ve­ren i sand­hed ikke selv kan hånd­te­re de om­rå­der, der er om­fat­tet af fuld­mag­ten.

Du skal derfor sammen med din an­søg­ning kunne frem­vi­se en læ­ge­er­klæ­ring, der viser fuld­magts­gi­ve­rens hel­breds­for­hold på tids­punk­tet for den øn­ske­de ak­ti­ve­ring.

Læs mere: 3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magt

Ak­ti­ve­ring af en frem­tids­fuld­magt: Trin for trin

Det er vores ønske, at du nu har fået dig et over­blik over, hvad det kræver at ak­ti­ve­re en frem­tids­fuld­magt. Som lovet vil vi nu tage dig igen­nem de mere kon­kre­te trin i ak­ti­ve­rin­gen af fuld­mag­ten. 

Som nævnt skal du eller fuld­magts­gi­ver ansøge om en ak­ti­ve­ring gennem Fa­mi­li­e­rets­hu­set. Inden du sender denne an­søg­ning, er der dog nogle ting, du skal have styr på. Du kan bruge ne­den­stå­en­de liste til at sikre dig, at du følger de kor­rek­te trin i pro­ces­sen.

1) Tal med fuld­magts­gi­ve­ren om ak­ti­ve­ring

Som det første skal du tale med fuld­magts­gi­ve­ren om, at du har i sinde at ak­ti­ve­re frem­tids­fuld­mag­ten. Hvis fuld­magts­gi­ve­ren ac­cep­te­rer, kan du fort­sæt­te pro­ces­sen. Du skal kunne do­ku­men­te­re, at du har haft denne sam­ta­le.

Hvis fuld­magts­gi­ve­ren der­i­mod sætter sig imod en ak­ti­ve­ring af frem­tids­fuld­mag­ten og for­står, hvad en ak­ti­ve­ring in­de­bæ­rer, kan fuld­mag­ten ikke ak­ti­ve­res.

Hvis du vur­de­rer, at fuld­magts­gi­ver ikke er i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af sam­ta­len, kan du und­la­de at have den. I dette til­fæl­de skal du be­grun­de over for Fa­mi­li­e­rets­hu­set, hvor­for sam­ta­len ikke har fundet sted.

2) Un­der­ret fuld­magts­gi­ve­rens på­rø­ren­de om ak­ti­ve­rin­gen

Udover at tale med fuld­magts­gi­ve­ren selv, skal du også for­tæl­le deres nær­me­ste på­rø­ren­de om, at du vil ak­ti­ve­re frem­tids­fuld­mag­ten. Du skal også skrive under på, at du har gjort dette.

3) Anskaf en læ­ge­er­klæ­ring for fuld­magts­gi­ve­ren

Sammen med din an­søg­ning skal du som nævnt også kunne frem­vi­se en læ­ge­er­klæ­ring, der viser fuld­magts­gi­ve­rens hel­breds­for­hold på tids­punk­tet for den øn­ske­de ak­ti­ve­ring. Her er der også hjælp at finde, da Fa­mi­li­e­rets­hu­set har lavet en blan­ket til denne læ­ge­er­klæ­ring.

Det er som ud­gangs­punkt ikke muligt at an­skaf­fe en læ­ge­er­klæ­ring uden at ind­dra­ge fuld­magts­gi­ve­ren. Det er dog op til lægen at vur­de­re, hvor­vidt fuld­magts­gi­ver og frem­tids­fuld­mæg­tig, altså dig, be­hø­ver møde op i kon­sul­ta­tio­nen sammen.

4) Udfyld og send din an­søg­ning

På Fa­mi­li­e­rets­hu­sets hjem­mesi­de finder du en blan­ket, som du kan ud­fyl­de på din com­pu­ter.

Når du har ud­fyldt an­søg­nin­gen, skal du sende den gennem e-Boks. Til dette har Fa­mi­li­e­rets­hu­set lavet en trin-for-trin guide, der viser dig, hvor­dan du nemt og over­sku­e­ligt kan gøre dette.

5) Betal et gebyr til Fa­mi­li­e­rets­hu­set

Som nævnt for­hol­der det sig sådan, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set ikke må be­gyn­de at be­hand­le din sag, før de mod­ta­ger et gebyr, som i øje­blik­ket ligger på 1.010 kr. Hvis Fa­mi­li­e­rets­hu­set vur­de­rer, at frem­tids­fuld­mag­ten ikke skal ak­ti­ve­res, bliver ge­by­ret ikke betalt til­ba­ge.

Fordi din an­søg­ning skal laves med en PDF-blan­ket, skal du betale ge­by­ret via en be­ta­lings­for­mu­lar på Fa­mi­li­e­rets­hu­sets hjem­mesi­de.

6) Vent

Når du har fulgt de oven­stå­en­de trin, er det op til Fa­mi­li­e­rets­hu­set at vur­de­re, hvor­vidt frem­tids­fuld­mag­ten kan ak­ti­ve­res.

De vil bl.a. vur­de­re, om frem­tids­fuld­mag­ten er op­ret­tet gyl­digt, og om fuld­magts­gi­ver ikke læn­ge­re selv kan tage hånd om de om­rå­der, der er om­fat­tet af frem­tids­fuld­mag­ten.

Når så frem­tids­fuld­mag­ten er ak­ti­ve­ret …

Når frem­tids­fuld­mag­ten er blevet ak­ti­ve­ret, kan du nu som frem­tids­fuld­mæg­tig re­præ­sen­te­re fuld­magts­gi­ve­ren og handle på deres vegne inden for de om­rå­der, som er be­stemt i frem­tids­fuld­mag­ten.

Ud­gangs­punk­tet er, at du skal handle, som fuld­magts­gi­ve­ren selv ville have hand­let. Det er altså din pligt, at du bruger frem­tids­fuld­mag­ten i fuld­magts­gi­ve­rens in­ter­es­se, og at du følger de ønsker, der er givet i den.

Der­u­d­over for­ven­tes det, at du så vidt muligt ind­dra­ger fuld­magts­gi­ve­ren og deres even­tu­el­le part­ner, hvis frem­tids­fuld­mag­ten skal an­ven­des i vig­ti­ge­re for­hold som for ek­sem­pel ved salg af bolig.

Vælg tryg­hed med en frem­tids­fuld­magt

Vi håber, at denne guide har givet dig et over­blik over pro­ces­sen i ak­ti­ve­rin­gen af en frem­tids­fuld­magt, og at du nu føler dig klædt på til at starte pro­ces­sen.

Hvis du også selv over­ve­jer at få lavet en frem­tids­fuld­magt, kan dette have en række for­de­le:

  • Du kan sikre dine øko­no­mi­ske og per­son­li­ge for­hold i frem­ti­den
  • Du kan selv vælge, hvem der skal re­præ­sen­te­re dig
  • Op­ret­tel­sen af en frem­tids­fuld­magt er en formel og lov­re­gu­le­ret ord­ning, hvil­ket kan skabe tryg­hed og klar­hed for dig, dine frem­tids­fuld­mæg­ti­ge og even­tu­el­le tredje parter

Hos Aatos kan du op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, der passer til dine behov, nemt, hur­tigt og bil­ligt (599 kr.).