Tekst til frem­tids­fuld­magt

Skriv en fremtidsfuldmagt
IMG_1939.jpeg
Karoline
26.2.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
En frem­tids­fuld­magt er et vig­tigt juri­disk do­ku­ment, der giver dig mu­lig­hed for at ud­nævne nogen, du stoler på, til at træffe valg på dine vegne i til­fælde af, at du selv skulle være ude af stand til at gøre dette i frem­ti­den. Der er flere vig­tige grunde til, at du al­le­rede nu bør op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Men hvad er en frem­tids­fuld­magt egent­ligt? Hvad in­de­hol­der den? Og hvor­dan op­ret­tes den? Dette er nogle af de spørgs­mål, du får svar på i denne ar­ti­kel.

En frem­tids­fuld­magt er en fuld­magt, der kan sættes i kraft, hvis du selv skulle være ude af stand til at træffe be­slut­nin­ger om per­son­lige og/eller øko­no­miske for­hold.

En frem­tids­fuld­magt kan gives til en eller flere frem­tids­fuld­mæg­tige (de per­so­ner, der får lov til at træffe be­slut­nin­ger på dine vegne) med hen­blik på at va­re­tage dine per­son­lige eller øko­no­miske for­hold. Du kan vælge at be­grænse fuld­mag­ten til kun at om­fat­te et eller flere be­stemte for­hold.

For­må­let med en frem­tids­fuld­magt er at styrke retten til selv­be­stem­melse ved at gøre det muligt for dig at på­virke eget liv og frem­ti­dige for­hold, på trods af sygdom eller tab af mental ka­pa­ci­tet.

Rets­grund­la­get: Lov om frem­tids­fuld­mag­ter 
I Dan­mark er reg­ler­ne om frem­tids­fuld­mag­ter re­gu­le­ret ved lov. Loven om frem­tids­fuld­mag­ter in­de­hol­der regler an­gå­ende blandt andet op­ret­telse og ind­hold, ikraft­sæt­telse, retsvirk­nin­ger­ne af en frem­tids­fuld­magt samt om til­ba­ge­kal­delse, æn­dring og ophør af en frem­tids­fuld­magt. Det er vig­tigt, at din frem­tids­fuld­magt er i over­ens­stem­melse med disse regler, for at fuld­mag­ten opnår gyl­dig­hed.

Hvem kan op­ret­te en frem­tids­fuld­magt?

For at kunne op­ret­te en gyldig frem­tids­fuld­magt, skal du være fyldt 18 år og være i stand til at handle for­nufts­mæs­sigt. Det vil sige, at du skal være i stand til at forstå kon­se­kven­ser­ne ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Disse to krav følger di­rek­te af Lov om frem­tids­fuld­mag­ter § 1.

En frem­tids­fuld­magt er også re­le­vant for per­so­ner, der ikke er ak­tu­elt syge, men som blot ønsker at sikre per­son­lige og/eller øko­no­miske in­ter­es­ser. Herved er du sikret i til­fælde af, at du senere hen skulle blive syg og derved blive ude af stand til at va­re­tage dine egne in­ter­es­ser.

Du kan, frem til tids­punk­tet for frem­tids­fuld­mag­tens ikraft­sæt­telse, ændre eller til­ba­ge­kalde fuld­mag­ten.

Opret en frem­tids­fuld­magt her:

Hvem kan du udpege som frem­tids­fuld­mæg­tige?

Det klare ud­gangs­punkt er, at alle kan ud­pe­ges til at være frem­tids­fuld­mæg­tige. Dog må den frem­tids­fuld­mæg­tige ikke på ikraft­sæt­tel­ses­tids­punk­tet for frem­tids­fuld­mag­ten være under 18 år, være under vær­ge­mål eller selv have en frem­tids­fuld­magt, der er sat i kraft.

Når du vælger, hvem du ønsker at have som frem­tids­fuld­mæg­tige, bør du derfor nøje over­veje om du har tillid til, at ved­kom­men­de vil og kan va­re­tage dine bedste in­ter­es­ser. Du bør huske på, at den eller de frem­tids­fuld­mæg­tig(e) du vælger, får adgang til meget per­son­lige op­lys­nin­ger om dig i for­hold til både øko­no­miske for­hold og per­son­lige for­hold, her­un­der dit hel­bred og fa­mi­lie­for­hold, hvis frem­tids­fuld­mag­ten senere hen skulle sættes i kraft.

Det kan være en god ide, før at du ud­pe­ger en frem­tids­fuld­mæg­tig, at ori­en­tere på­gæl­dende og derved sikre dig, at ved­kom­men­de både har evnen og viljen til at va­re­tage dine in­ter­es­ser.

Hvis du ud­pe­ger flere frem­tids­fuld­mæg­tige, skal du tage stil­ling til, om disse skal være si­de­ord­nede eller subsi­diære. Ved si­de­ord­nede for­stås, at alle de frem­tids­fuld­mæg­tige træder i funk­tion ved fuld­mag­tens ikraft­sæt­telse. Disse skal sammen anmode om at sætte fuld­mag­ten i kraft. De subsi­diære frem­fuld­mæg­tige træder kun i funk­tion, hvis den/de pri­mære frem­tids­fuld­mæg­tig(e) er for­hin­dret i at va­re­tage op­ga­ven.

Det er meget vig­tigt, at du i tek­sten til frem­tids­fuld­mag­ten ty­de­ligt for­mu­le­rer, hvem du ønsker som din pri­mære, og even­tu­elt subsi­diære, frem­tids­fuld­mæg­tig(e).

Se vores ska­be­lon til frem­tids­fuld­mag­ter her.

Hvad in­de­hol­der tek­sten til en frem­tids­fuld­magt?

Hvad en tekst til en frem­tids­fuld­magt skal om­fat­te, af­hæn­ger over­ord­net set af, hvad du som fuld­magts­gi­ver be­stem­mer i selve fuld­mag­ten. Det er derfor rigtig vig­tigt, at du får alle re­le­vante og nød­ven­dige aspek­ter med på en måde, der bedst sikrer op­fyl­delse af dine in­ter­es­ser. Det er vig­tigt, at du giver ty­de­lige in­struk­ser, da det er disse in­struk­ser, som den frem­tids­fuld­mæg­tige skal følge. Frem­tids­fuld­mæg­ti­gen har nemlig en pligt til at an­vende fuld­mag­ten i din in­ter­es­se og følge de an­vis­nin­ger, som du har givet i fuld­mag­ten.

En frem­tids­fuld­magt kan enten om­fat­te per­son­lige in­ter­es­ser, øko­no­miske in­ter­es­ser eller både per­son­lige og øko­no­miske in­ter­es­ser.

Hvad om­fat­ter de øko­no­miske in­ter­es­ser? 

Øko­no­miske in­ter­es­ser om­fat­ter ad­gan­gen til at råde over dine penge, ved f.eks. at indgå af­ta­ler om be­ta­lin­ger med banker, have adgang til at betale reg­nin­ger, sælge fast ejen­dom osv. En frem­tids­fuld­magt kan angå øko­no­miske for­hold ge­ne­relt eller den kan angå et eller flere be­stemte for­hold, som du be­stem­mer i frem­tids­fuld­mag­ten. Med­min­dre du i frem­tids­fuld­mag­ten an­gi­ver be­stemte øko­no­miske for­hold, vil den frem­tids­fuld­mæg­tige bl.a. kunne;

  • Indgå rets­hand­ler og kon­trak­ter
  • Be­styre og sælge fast ejen­dom
  • Indfri dine lån og andre skylds­for­hold med dine egne penge
  • Ind­sæt­te dine penge i et pen­ge­in­sti­tut
  • Ansøge om of­fent­lige ydel­ser på dine vegne
  • Re­præ­sen­tere dig som arving eller kre­di­tor

Hvad om­fat­ter de per­son­lige in­ter­es­ser? 
En frem­tids­fuld­magt kan gives for per­son­lige in­ter­es­ser ge­ne­relt, men frem­tids­fuld­mag­ten kan også af­græn­ses til at angå et eller flere be­stemte per­son­lige for­hold. Med­min­dre du har af­græn­set, hvilke per­son­lige for­hold, som din frem­tids­fuld­magt angår, vil den frem­tids­fuld­mæg­tige bl.a. kunne;

  • Ansøge kom­mu­nen om hjæl­pe­for­an­stalt­nin­ger
  • Træffe valg og klage over af­gø­rel­ser ved­rø­rende dine per­son­lige for­hold
  • Få ak­tind­sigt i alle do­ku­men­ter an­gå­ende dig og dit hel­bred
  • Komme med ind­si­gel­ser ift. din pleje og omsorg

En frem­tids­fuld­magt be­græn­ses dog af din per­son­lige hand­le­fri­hed. Det med­fø­rer, at den frem­tids­fuld­mæg­tige ikke kan tvinge dig til at udføre eller und­lade en hand­ling.

Frem­tids­fuld­magt er en del af Aatos' Be­kym­rings­fri abon­ne­ment. Ved at betale 499 kr. om året, får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Hvor­dan op­ret­ter man en frem­tids­fuld­magt?

Op­ret­tel­sen af en frem­tids­fuld­magt er en proces med to ho­ved­trin.

Først skal tek­sten til fuld­mag­ten op­ret­tes. Her­ef­ter skal den re­gi­stre­res og un­der­skri­ves di­gi­talt i Frem­tids­fuld­magts­re­gi­stret med MitID. Dette sker på ting­lys­ning.dk. Vær op­mærk­som på, at du kan kun have én frem­tids­fuld­magt re­gi­stre­ret ad gangen.

Her­ef­ter skal frem­tids­fuld­mag­ten ved­ken­des for en notar ved by­ret­ten, der på­teg­ner fuld­mag­ten. På­teg­nin­gen skal ske senest seks må­ne­der efter op­ret­tel­sen. No­ta­ren skal sikre sig, at det er dit eget ønske at op­ret­te frem­tids­fuld­mag­ten samt at du er for­nufts­mæs­sigt i stand til at op­ret­te fuld­mag­ten. Vær dog op­mærk­som på, at no­ta­ren ikke tjek­ker ind­hol­det i din frem­tids­fuld­magt.

Læs mere : “Hvor­dan gør du din frem­tids­fuld­magt gyldig?”

Hvor­når og hvor­dan sker ikraft­sæt­tel­sen?

Fuld­mag­ten bliver først aktuel den dag, den bliver sat i kraft. Det er Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der sætter frem­tids­fuld­mag­ten i kraft. De vur­de­rer, om du som fuld­magts­gi­ver ikke læn­gere er i stand til at va­re­tage dine for­hold. Ikraft­sæt­tel­sen sker ved, at du som fuld­magts­gi­ver eller din(e) frem­tids­fuld­mæg­tig(e) ind­gi­ver en an­mod­ning til Fa­mi­li­e­rets­hu­set herom.

Hvor­for kan det være ri­si­ka­belt at op­ret­te sin frem­tids­fuld­magt selv?

Det er rigtig vig­tigt, at en frem­tids­fuld­magt in­de­hol­der fyl­dest­gø­rende op­lys­nin­ger om fuld­magts­for­hol­dets ræk­ke­vid­de. Hvis der mang­ler op­lys­nin­ger eller det ikke står klart, hvad du ønsker, kan det i værste fald betyde, at fuld­mag­ten ikke får den øn­skede virk­ning. Der gælder til­lige nogle krav for nød­ven­dige op­lys­nin­ger om dig som fuld­magts­gi­ver og din(e) valgte frem­tids­fuld­mæg­tig(e). Det er ikke et krav, at du følger en be­stemt ska­be­lon, men kor­rekt, ty­de­ligt og til­stræk­ke­ligt ind­hold er en ab­so­lut nød­ven­dig­hed.

Det an­be­fa­les derfor, at du be­nyt­ter en form for juri­disk bi­stand til ud­fø­rel­sen af tek­sten til din frem­tids­fuld­magt, da dette er alt­af­gø­rende for re­sul­ta­tet af din fuld­magt og for at sikre dels at din fuld­magt er gyldig dels at dine behov og ønsker ef­ter­le­ves.

Der er flere aspek­ter i op­ret­tel­sen af tek­sten til frem­tids­fuld­mag­ten, der kan gøre det svært, her­un­der kom­plek­si­te­ten i det juri­diske sprog og de juri­diske krav, der er en for­ud­sæt­ning for frem­tids­fuld­mag­tens gyl­dig­hed. Til­lige kan det være svært at over­skue, hvilke mu­lig­he­der du har samt hvilke valg, der netop passer til dig.

Hos Aatos kan du gratis prøve funk­tio­nen til at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Hvis du der­ef­ter ønsker din fær­dige frem­tids­fuld­magt ud­ar­bej­det, kan du hur­tigt og nemt få op­ret­tet fuld­mag­ten ved brug af Aatos.

Sta­ti­stik viser: Flere og flere op­ret­ter frem­tids­fuld­mag­ter, men sta­digt flere bliver afvist grun­det dår­lige for­mu­le­rin­ger. Lov om frem­tids­fuld­mag­ter trådte i kraft i 2017 og siden da er an­tal­let af frem­tids­fuld­mag­ter steget år for år. I 2021 blev der op­ret­tet lidt under 54.000 frem­tids­fuld­mag­ter, mens der i 2022 blev op­ret­tet næsten hele 76.000. Men i 2022 blev hver tredje frem­tids­fuld­magt helt eller del­vist afvist ved ønsket om ikraft­sæt­telse.

Det er ri­si­ka­belt og sær­de­les ær­ger­ligt, hvis frem­tids­fuld­mag­ten ikke bliver god­kendt af myn­dig­he­der­ne, når en an­mod­ning om ikraft­sæt­telse ind­gi­ves, da op­ret­te­ren af fuld­mag­ten da, med over­ve­jende sand­syn­lig­hed, ikke læn­gere vil være i stand til at op­ret­te og un­der­skrive en frem­tids­fuld­magt på ny, da kravet om, at op­ret­te­ren er for­nufts­mæs­sigt i stand til at forstå kon­se­kven­ser­ne ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, ikke læn­gere vil være op­fyldt.

Ang. per­son­lige/øko­no­miske in­ter­es­ser:
Kilde: Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, Kilde om Frem­tids­fuld­mag­ter.
Ang. sta­ti­stik for af­vi­ste frem­tids­fuld­mag­ter: 
Kilde: Dansk Er­hverv, Flere laver frem­tids­fuld­mag­ter, men mange får afslag ved ak­ti­ve­ring.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.