Hvor­når af­vi­ses en frem­tids­fuld­magt?

Mand bliver skuffet
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
15.2.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Når du laver en frem­tids­fuld­magt, er der en række krav til, hvor­dan frem­tids­fuld­mag­ten for­melt skal re­gi­stre­res og un­der­skri­ves for, at frem­tids­fuld­mag­ten er gyldig. Til­li­ge er der en række for­mel­le krav til, hvor­dan frem­tids­fuld­mag­ten skal træde i kraft.

Når frem­tids­fuld­mag­ten skal træde i kraft, så er det Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der laver en vur­de­ring af, om frem­tids­fuld­mag­ten skal træde i kraft eller ej.

Fa­mi­li­e­rets­hu­set laver en samlet vur­de­ring af både frem­tids­fuld­mag­ten ind­hold, men også af de dele, der ved­rø­rer op­ret­tel­sen, an­mod­nin­gen samt par­ter­ne in­vol­ve­ret.

I denne ar­ti­kel stil­ler vi skarpt på Fa­milei­rets­hu­set vur­de­ring samt hvilke ele­men­ter, der kan føre til del­vist eller fuld­stæn­digt afslag på at sætte en frem­tids­fuld­magt i kraft.

Læs mere: Hvad er en Frem­tids­fuld­magt?

Fa­mi­li­e­rets­hu­sets vur­de­ring

Når du an­mo­der om, at en frem­tids­fuld­magt skal træde i kraft, så er der visse krav der skal op­fyl­des.

Dette er for­mel­le krav, som sam­ti­dig in­de­hol­der ma­te­ri­el­le ele­men­ter, som kan på­vir­ke Fa­mi­li­e­rets­hu­sets kon­kre­te vur­de­ring. 

For­hold ved­rø­ren­de an­mod­ning

Din an­mod­ning om ikraft­træ­den af en frem­tids­fuld­magt, skal for­melt in­de­hol­de føl­gen­de ele­men­ter: 

  • En er­klæ­ring om, at du har drøf­tet ikraft­træ­den af frem­tids­fuld­magt med fuld­magts­gi­ver 
  • En læ­ge­er­klæ­ring, der do­ku­men­te­rer fuld­magts­gi­vers hel­bredstil­stand 
  • Betale et gebyr på 1 010 kr. (2023)

En er­klæ­ring eller bevis for, at fuld­magts­gi­ver og fuld­magts­ta­ger har drøf­tet om­stæn­dig­he­der­ne og even­tu­elt nød­ven­dig­he­den af at anmode om ikraft­træ­den, kan ske ved et skrift­ligt do­ku­ment, hvor par­ter­ne be­skri­ver, hvad de har drøf­tet. Do­ku­men­tet bør da­ta­e­res og un­der­skri­ves. 

Der er flere måde, hvorpå du kan få en gyldig læ­ge­er­klæ­ring. Dette kan være fra fuld­magts­gi­vers egen læge, en spe­ci­al­læ­ge eller en ple­je­hjem­slæ­ge. Det er et krav, at fuld­magts­gi­ver er ind­dra­get i pro­ces­sen med at ud­ar­bej­de en læ­ge­er­klæ­ring. 

Fa­mi­li­e­rets­hu­set be­hand­ler kun din an­mod­ning, når de har mod­ta­get en gyldig læ­ge­er­klæ­ring og ge­by­ret er betalt. Når disse krav er op­fyldt, fo­re­ta­ger Fa­mi­i­e­rets­hu­set en kon­kret vur­de­ring og ser på om be­tin­gel­ser­ne for frem­tids­fuld­mag­ten er op­fyldt.

For­hold ved­rø­ren­de op­ret­tel­sen

Fa­mi­li­e­rets­hu­set ser blandt andet på, om frem­tids­fuld­mag­ten er gyl­digt op­ret­tet, da den i sin tid blev ud­fær­di­get og op­ret­tet i ting­lys­nings­sy­ste­met.

Her vil Fa­mi­li­e­rets­hu­set fo­re­ta­ge en kon­kret prø­vel­se af, om fuld­magts­gi­ver på tids­punk­tet for op­ret­tel­sen reelt var i stand til at op­ret­te frem­tids­fuld­mag­ten. Det kan ek­sem­pel­vis være, at frem­tids­fuld­mag­ten er op­ret­tet på et tids­punkt, hvor sygdom al­le­re­de gjorde, at fuld­magts­gi­ver ikke var i stand til at lave frem­tids­fuld­mag­ten. Altså, et krav om at fuld­magts­gi­ver skal være fuldt ud i stand til at forstå frem­tids­fuld­mag­tens ind­hold og kon­se­kven­ser­ne heraf.

Fa­mi­li­e­rets­hu­set vil til­li­ge se på, om frem­tids­fuld­mag­ten er kor­rekt op­ret­tet og un­der­skri­vet di­gi­talt samt ved­ståes for en notar. Disse er alle lov­krav til en frem­tids­fuld­magts gyl­dig­hed.

Læs mere: Vej­led­ning til at gøre din frem­tids­fuld­magt gyldig

Ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten

Der fo­re­ta­ges også en kon­kret vur­de­ring af ind­hol­det i frem­tids­fuld­mag­ten. I prak­sis fo­re­går dette ved, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set laver en vur­de­ring af hen­sigts­mæs­sig­he­den af ind­hol­det i frem­tids­fuld­mag­ten med ud­gangs­punkt i, at fuld­magts­ha­ver skal handle i fuld­magts­gi­vers in­ter­es­se, hvor­for frem­tids­fuld­mag­ten ikke ek­sem­pel­vis kan be­gun­sti­ge fuld­magts­ha­ver eller på anden måde føre til mis­brug for egen vin­dings skyld. 

Det kan ek­sem­pel­vis være, hvis frem­tids­fuld­mag­ten in­de­hol­der et vilkår om, at fuld­mags­ta­ger kan give sig selv gaver. 

Kon­kre­te for­hold ved­rø­ren­de par­ter­ne

Fa­mi­liets­hu­set fo­re­ta­ger også en vur­de­ring af både fuld­magts­gi­vers og fuld­magts­ta­gers til­stand og evner.

Med ud­gangs­punkt i læ­ge­er­klæ­rin­gen ser Fa­mi­li­e­rets­hu­set på, om fuld­magts­gi­vers hel­bredstil­stand un­der­byg­ger, at frem­tids­fuld­mag­ten bør træde i kraft. Det vil typisk være, om fuld­magts­gi­vers fy­si­ske til­stand gør, at denne ikke kan tage vare for sig selv og sine per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold.

Fa­mi­li­e­rets­hu­set ser også på, om fuld­magts­ha­ver er i stand til at va­re­ta­ge rollen som frem­tids­fuld­mæg­tig, Dette kan være, om fuld­magts­ha­ver har en fy­si­ske og psy­ki­ske for­må­en der kræves i udø­vel­sen af fuld­magts­rol­len. Fa­mi­li­erts­hu­set vil også se på, om der ge­ne­relt kan rejses tvivl om fuld­magts­ha­vers evner.

Skøn­ner Fa­mi­li­e­rets­hu­set, at fuld­magts­ha­ver ikke kan agere til­freds­stil­len­de i rollen som fuld­magts­ha­ver, så kan Fa­mi­li­e­rets­hu­set i stedet tage ini­ti­a­tiv til at starte en vær­ge­måls­sag.

Af­gø­rel­se om frem­tids­fuld­magt

På bag­grund af den kon­kre­te vur­de­ring, vil Fa­mi­li­erts­hu­set træffe én af føl­gen­de af­gø­rel­ser:

  • God­ken­del­se af frem­tids­fuld­mag­ten 
  • Delvis af­vis­ning af frem­tids­fuld­mag­ten 
  • Af­vis­ning af frem­tids­fuld­mag­ten

Hvis frem­tids­fuld­mag­ten god­ken­des, så vil Fa­mi­li­e­rets­hu­set på egen hånd sørge for, at frem­tids­fuld­mag­ten ting­ly­sets i Per­son­bo­gen under Ting­lys­nings­ret­ten for herved at træde i kraft. På samme vis, vil en delvis af­vis­ning føre til, at den del af frem­tids­fuld­mag­ten, som ikke er blevet afvist, kan god­ken­des og træde i kraft. 

Hvis frem­tids­fuld­mag­ten af­vi­ses i sin helhed, så vil der ikke ske mere ved­rø­ren­de ting­lys­ning og ikraft­træ­den. Hvilke mu­lig­he­der, fuld­magts­gi­ver og fuld­magts­ta­ger har i så­dan­ne til­fæl­de, af­hæn­ger i høj grad af den kon­kre­te si­tu­a­tion og be­grun­del­sen for af­vis­ning.

Flere og flere laver en frem­tids­fuld­magt

Siden det blev muligt at lave frem­tids­fuld­magt i 2017, så er an­tal­let af frem­tids­fuld­mag­ter, som laves årligt, steget år for år og sidste år i 2022 lavede 75 885 per­so­ner en frem­tids­fuld­magt. Dette er en mar­kant stig­ning fra 2021, hvor 53 777 per­so­ner lavede en frem­tids­fuld­magt.

I takt med, at frem­tids­fuld­mag­ter ge­ne­relt bliver mere ud­bred­te og derfor også søges ak­ti­ve­ret, er der også sket en stig­ning i an­tal­let af ak­tu­a­li­se­re­de frem­tids­fuld­mag­ter. I 2022 blev 1 685 frem­tids­fuld­mag­ter ak­tu­a­li­se­ret, mens tallet for 2021 var 918. Så også her er der sket en stor stig­ning. 

Med an­tal­let af flere frem­tids­fuld­mag­ter, der søges ak­tu­a­li­se­ret, er der også kommet mere sta­ti­stisk over, hvor mange frem­tids­fuld­mag­ter som af­vi­ses helt eller del­vist. I 2022 af­vi­ste Fa­mi­li­e­rets­hu­set så­le­des 592 kon­kre­te sager ud af samlet 1809 an­mod­nin­ger, hvoraf de fleste var del­vi­se afslag. For 2021 var tallet 246 ud af 958 an­søg­nin­ger.

Lave en frem­tids­fuld­magt med Aatos

Med Aatos kan du selv lave en frem­tids­fuld­magt. Du kan prøve vores ser­vi­ce gratis og be­ta­ler først, hvis du ønsker det en­de­li­ge do­ku­ment. Vi kan også hjælpe med op­ret­tel­se i ting­lys­nings­sy­ste­met og vi står altid klar til at svare på dine spørgs­mål i pro­ces­sen.