Hvor­når af­vi­ses en frem­tids­fuld­magt?

Mand bliver skuffet
aatos-author-icon.png
Aatos
15.2.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Når du laver en frem­tids­fuld­magt, er der en række krav til, hvor­dan frem­tids­fuld­mag­ten for­melt skal re­gi­stre­res og un­der­skri­ves for, at frem­tids­fuld­mag­ten er gyldig. Til­lige er der en række for­mel­le krav til, hvor­når en frem­tids­fuld­magt kan træde i kraft.

Når frem­tids­fuld­mag­ten skal træde i kraft, så er det Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der laver en vur­de­ring af, om frem­tids­fuld­mag­ten skal træde i kraft eller ej.

Fa­mi­li­e­rets­hu­set laver en samlet vur­de­ring af både frem­tids­fuld­mag­ten ind­hold, men også af de dele, der ved­rø­rer op­ret­tel­sen, an­mod­nin­gen samt par­ter­ne in­vol­ve­ret.

I denne ar­ti­kel stil­ler vi skarpt på Fa­mi­li­e­rets­hu­sets vur­de­ring samt hvilke ele­men­ter, der kan føre til del­vist eller fuld­stæn­digt afslag på at sætte en frem­tids­fuld­magt i kraft.

Læs mere: Hvad er en Frem­tids­fuld­magt?

Fa­mi­li­e­rets­hu­sets vur­de­ring

Når du an­mo­der om, at en frem­tids­fuld­magt skal træde i kraft, så er der visse krav der skal op­fyl­des.

For­hold ved­rø­rende an­mod­ning

Din an­mod­ning om ikraft­træ­den af en frem­tids­fuld­magt, skal for­melt in­de­holde føl­gende ele­men­ter:

  • En er­klæ­ring om, at du har drøf­tet ikraft­træ­den af frem­tids­fuld­magt med fuld­magts­gi­ver 
  • En læ­ge­er­klæ­ring, der do­ku­men­te­rer fuld­magts­gi­vers hel­bredstil­stand 
  • Be­ta­ling af et gebyr på 1 010 kr. (2023)

En er­klæ­ring eller bevis for, at fuld­magts­gi­ver og fuld­magts­ta­ger har drøf­tet om­stæn­dig­he­der­ne og even­tu­elt nød­ven­dig­he­den af at anmode om ikraft­træ­den, kan ske ved et skrift­ligt do­ku­ment, hvor par­ter­ne be­skri­ver, hvad de har drøf­tet. Do­ku­men­tet bør da­ta­e­res og un­der­skri­ves.

Der er flere måde, hvorpå du kan få en gyldig læ­ge­er­klæ­ring. Dette kan være fra fuld­magts­gi­vers egen læge, en spe­ci­al­læge eller en ple­je­hjem­slæge. Det er et krav, at fuld­magts­gi­ver er ind­dra­get i pro­ces­sen med at ud­ar­bejde en læ­ge­er­klæ­ring.

Fa­mi­li­e­rets­hu­set be­hand­ler kun din an­mod­ning, når de har mod­ta­get en gyldig læ­ge­er­klæ­ring, og ge­by­ret er blevet betalt. Når disse krav er op­fyldt, fo­re­ta­ger Fa­mi­li­e­rets­hu­set en kon­kret vur­de­ring og ser på, om be­tin­gel­ser­ne for frem­tids­fuld­mag­ten er op­fyldt.

For­hold ved­rø­rende op­ret­tel­sen

Fa­mi­li­e­rets­hu­set un­dr­sø­ger ind­led­nings­vis om frem­tids­fuld­mag­ten er gyl­digt op­ret­tet og ting­lyst.

Her vil Fa­mi­li­e­rets­hu­set fo­re­tage en kon­kret prø­velse af, om fuld­magts­gi­ver på tids­punk­tet for op­ret­tel­sen reelt var i stand til at op­ret­te frem­tids­fuld­mag­ten. Det kan ek­sem­pel­vis være, at frem­tids­fuld­mag­ten er op­ret­tet på et tids­punkt, hvor sygdom al­le­rede gjorde, at fuld­magts­gi­ver ikke var i stand til at lave frem­tids­fuld­mag­ten. Her er der så­le­des et krav om, at fuld­magts­gi­ver skal være fuldt ud i stand til at forstå frem­tids­fuld­mag­tens ind­hold ved ud­form­ning af fuld­mag­ten.

Fa­mi­li­e­rets­hu­set vil til­lige se på, om frem­tids­fuld­mag­ten er kor­rekt op­ret­tet og un­der­skri­vet di­gi­talt samt un­der­skre­vet ved en notar. Disse er alle lov­krav til en frem­tids­fuld­magts gyl­dig­hed.

Læs mere: Vej­led­ning til at gøre din frem­tids­fuld­magt gyldig

Ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten

Der fo­re­ta­ges også en kon­kret vur­de­ring af ind­hol­det i frem­tids­fuld­mag­ten. I prak­sis fo­re­går dette ved, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set laver en vur­de­ring af hen­sigts­mæs­sig­he­den af ind­hol­det i frem­tids­fuld­mag­ten. Ud­gangs­punk­tet er, at fuld­magts­ha­ver skal handle i fuld­magts­gi­vers in­ter­es­se, hvor­for frem­tids­fuld­mag­ten ek­sem­pel­vis ikke kan be­gun­stige fuld­magts­ha­ver eller på anden måde føre til mis­brug.

Det kan ek­sem­pel­vis være, hvis frem­tids­fuld­mag­ten in­de­hol­der et vilkår om, at fuld­mags­ta­ger kan give sig ube­græn­sede gaver.

Kon­krete for­hold ved­rø­rende par­ter­ne

Fa­mi­li­e­rets­hu­set fo­re­ta­ger også en vur­de­ring af både fuld­magts­gi­vers og fuld­magts­ta­gers til­stand og evner.

Med ud­gangs­punkt i læ­ge­er­klæ­rin­gen ser Fa­mi­li­e­rets­hu­set på, om fuld­magts­gi­vers hel­bredstil­stand un­der­byg­ger, at frem­tids­fuld­mag­ten bør træde i kraft. Det vil typisk være, om fuld­magts­gi­vers fy­siske til­stand med­fø­rer, at denne ikke kan va­re­tage egne for­hold.

Fa­mi­li­e­rets­hu­set ser også på, om fuld­magts­ha­ver er i stand til at va­re­tage rollen som frem­tids­fuld­mæg­tig, Dette kan være, om fuld­magts­ha­ver har den fy­siske og psy­kiske for­må­en, der kræves i udø­vel­sen af fuld­magts­rol­len. Fa­mi­li­e­rets­hu­set vil også se på, om der ge­ne­relt kan rejses tvivl om fuld­magts­ha­vers evner.

Skøn­ner Fa­mi­li­e­rets­hu­set, at fuld­magts­ha­ver ikke kan agere til­freds­stil­lende i rollen som fuld­magts­ha­ver, så kan Fa­mi­li­e­rets­hu­set i stedet tage ini­ti­a­tiv til at starte en vær­ge­måls­sag.

Af­gø­relse om frem­tids­fuld­magt

På bag­grund af den kon­krete vur­de­ring, vil Fa­mi­li­erts­hu­set træffe én af føl­gende af­gø­rel­ser:

  • God­ken­delse af frem­tids­fuld­mag­ten 
  • Delvis af­vis­ning af frem­tids­fuld­mag­ten 
  • Af­vis­ning af frem­tids­fuld­mag­ten

Hvis Fa­mi­li­e­rets­hu­set træf­fer af­gø­relse om, at frem­tids­fuld­mag­ten kan sættes i kraft, sørger Fa­mi­li­e­rets­hu­set for, at fuld­mag­ten ting­ly­ses i Per­son­bo­gen, som er of­fent­lig til­gæn­ge­lig.

Hvis frem­tids­fuld­mag­ten af­vi­ses i sin helhed, så vil der ikke ske mere ved­rø­rende ting­lys­ning og ikraft­træ­den. Hvilke mu­lig­he­der, fuld­magts­gi­ver og fuld­magts­ta­ger har i så­dan­ne til­fælde, af­hæn­ger i høj grad af den kon­krete si­tu­a­tion og be­grun­del­sen for af­vis­ning.

Læs mere: Til­ba­ge­kal­delse og æn­dring af din frem­tids­fuld­magt og Til­ba­ge­kal­del­se af en frem­tids­fuld­magt - 3 si­tu­a­tio­ner

Flere og flere laver en frem­tids­fuld­magt

Siden det blev muligt at lave frem­tids­fuld­magt i 2017, så er an­tal­let af frem­tids­fuld­mag­ter, som laves årligt, steget år for år og sidste år i 2022 lavede 75 885 per­so­ner en frem­tids­fuld­magt. Dette er en mar­kant stig­ning fra 2021, hvor 53 777 per­so­ner lavede en frem­tids­fuld­magt.

I takt med, at frem­tids­fuld­mag­ter ge­ne­relt bliver mere ud­bredte og derfor også søges ak­ti­ve­ret, er der også sket en stig­ning i an­tal­let af ak­tu­a­li­se­rede frem­tids­fuld­mag­ter. I 2022 blev 1 685 frem­tids­fuld­mag­ter ak­tu­a­li­se­ret, mens tallet for 2021 var 918. Så også her er der sket en stor stig­ning.

Med an­tal­let af flere frem­tids­fuld­mag­ter, der søges ak­tu­a­li­se­ret, er der også kommet mere sta­ti­stisk over, hvor mange frem­tids­fuld­mag­ter som af­vi­ses helt eller del­vist. I 2022 af­vi­ste Fa­mi­li­e­rets­hu­set så­le­des 592 kon­krete sager ud af samlet 1809 an­mod­nin­ger, hvoraf de fleste var del­vise afslag. For 2021 var tallet 246 ud af 958 an­søg­nin­ger.

Lav en frem­tids­fuld­magt med Aatos

Med Aatos kan du selv lave en frem­tids­fuld­magt. Du kan prøve vores ser­vi­ce gratis og du be­ta­ler først, så­fremt du ønsker det en­de­lige do­ku­ment. Vi kan også hjælpe med op­ret­telse i ting­lys­nings­sy­ste­met, og vores juri­ster står altid klar til at svare på dine spørgs­mål.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.