Værd at vide om skat­te­frie gaver

skattefrie gaver.jpg
IMG_1939.jpeg
Karoline
24.1.2024 ● 4 minutter
Del artiklen
Der er mange an­led­nin­ger til at give gaver. Det kan være for at fejre noget, for at vise tak­nem­me­lig­hed eller bare et udslag af ren gav­mild­hed. Men inden du giver en gave, bør du være be­kendt med de satser, der gælder for skat­te­frie gaver, så du undgår over­ra­skel­ser.

Be­løbs­græn­sen for, hvor meget du må give skat­te­frit i gave er 74.100 kr. i 2024 til din nær­me­ste fa­mi­lie. Gaver givet til sø­skende eller venner er som ud­gangs­punkt skat­teplig­tige, med­min­dre der er tale om en sæd­van­lig lej­lig­heds­gave.

De­fi­ni­tion af en gave

Fra en juri­disk syns­vin­kel, er en gave en ve­der­lags­fri dis­po­si­tion, der ydes på ga­ve­gi­ve­rens be­kost­ning som et udslag af gav­mild­hed. Det vil sige en over­dra­gelse af en gen­stand, et pen­ge­be­løb eller en tje­ne­stey­delse uden, at der for­ven­tes nogen mo­dy­delse.

Det juri­diske grund­lag for en ga­ve­dis­po­si­tion ligger i selve ga­ve­løf­tet fra ga­ve­gi­ver, om det er mundt­ligt eller skrift­ligt. Men ved større gaver, kan det være en god ide at op­ret­te et ga­ve­brev, så der ikke opstår tvivl om, at der er tale om en gave.

📝 Ved brug af Aatos, kan du nemt op­ret­te et ga­ve­brev. Alt det kræver er, at du be­sva­rer et par simple spørgs­mål. Klik her og opret et ga­ve­brev al­le­rede i dag!

Satser for be­skat­ning af gaver

Hvor meget du kan give skat­te­frit af­hæn­ger af, hvem du giver gaven til.

For æg­te­fæl­ler gælder som ud­gangs­punkt ingen be­løbs­grænse.

Nær­me­ste fa­mi­lie må skat­te­frit mod­tage op til 74.100 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 15% i ga­ve­af­gift.

Din nær­me­ste fa­mi­lie er:

  • Børn, sted­børn og deres børn 
  • For­æl­dre
  • Sam­le­ver/bo­fæl­le
  • Ple­jebørn 
  • Afdøde børn og sted­bør­ns æg­te­fæl­ler

Bedste­for­æl­dre og sted­for­æl­dre må mod­tage op til 74.100 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 36,25% i ga­ve­af­gift:

Svi­ger­børn (børn og sted­bør­ns æg­te­fæl­ler) må mod­tage op til 25.900 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 15% i ga­ve­af­gift:

For sø­skende, venner og be­kendte skal gavens værdi på­skri­ves mod­ta­ge­rens års­op­gø­relse som ”anden per­son­lig ind­komst”. Dette gælder dog ikke for al­min­de­lige lej­lig­heds­ga­ver såsom fød­sels­dags­ga­ver, så længe be­lø­bet er af be­ske­den værdi.

Ek­sem­pel: Ga­ve­dis­po­si­tion til kone og datter

Sofus giver sin datter og kone hver et ur til en værdi af 80.000 kr. styk­ket. Dette beløb over­sti­ger græn­sen for skat­te­frie gaver til nær­me­ste fa­mi­lie. Sofus kan give denne gave til sin kone, uden at der på­læg­ges ga­ve­af­gift. Men for Sofus’ datter, der må mod­tage 74.100 kr. skat­te­frit i 2024, skal der ske en be­skat­ning af det beløb, der over­sti­ger 74.100 kr., dvs. 5.900 kr. Der skal derfor be­ta­les 15% af det over­sky­dende beløb, hvil­ket udgør 885 kr.

💡 Læs mere: Værd at vide om ga­ve­af­gift

Hånd i hånd

Und­ta­gel­sen: Lej­lig­heds­ga­ver

Det gælder, at gaver, der gives i for­bin­delse med sær­lige lej­lig­he­der, ikke er skat­teplig­tige. Heller ikke selvom de gives til sø­skende, venner eller be­kendte. Dog gælder der et krav om, at gaven skal være af sæd­van­lig værdi.

Der gælder ingen fast­sat­te græn­ser for ga­ve­be­løb, der er sæd­van­lige, men SKAT vil se på re­la­tio­nen mellem ga­ve­gi­ver og ga­ve­mod­ta­ger, hvis det kommer til en ken­delse, hvor SKAT skal vur­dere, om gaven, der er givet, er af usæd­van­lig stor værdi.

⚠️ Det vil til­lige have be­tyd­ning, i hvil­ken an­led­ning gaven er givet.

Op­ret­telse af ga­ve­brev

Et ga­ve­brev er et skrift­ligt bevis på, at der er sket en over­dra­gelse af en gave fra én person til en anden. Oftest op­ret­tes ga­ve­breve for gaver af større værdi, men der er ingen be­løbs­grænse for, hvor­når der kan op­ret­tes et ga­ve­brev. Ga­ve­bre­vet an­ven­des som bevis for, at der netop er tale om en gave.

Hvis gavens værdi over­sti­ger, hvad du sæd­van­lig­vis giver for i lej­lig­heds­ga­ver, an­be­fa­les det, at du op­ret­ter et ga­ve­brev. Ga­ve­bre­vet kan blandt andet in­de­holde vilkår for mod­ta­gel­sen af gaven.

I ga­ve­bre­vet kan gaven ek­sem­pel­vis gøres til mod­ta­ge­rens særeje. Der­u­d­over kan det i ga­ve­bre­vet af­ta­les, hvem der ind­be­ret­ter gavens værdi til SKAT, hvis gavens værdi over­sti­ger det skat­te­frie mak­si­mum­be­løb.

💡 Læs mere: regler for ga­ve­brev og Ga­ve­brev gratis ska­be­lon

Satser for be­skat­ning i 2024

I 2024 kan du frit give skat­te­frie gaver på op til 74.100 kr. til din nær­me­ste fa­mi­lie.

Svi­ger­børn skal betale afgift, hvis gaven over­sti­ger 25.900 kr. i 2024.

Den pro­cent­mæs­sige ga­ve­af­gift, der er på gaver, der over­sti­ger dette beløb, er de samme som nævnt oven­for.

Ga­ve­brev enkelt online

Opret et ga­ve­brev al­le­rede i dag med Aatos! Web­ser­vi­cen guider dig igen­nem hvert trin, så dit do­ku­ment bliver juri­disk kor­rekt med ud­gangs­punkt i dine behov. Prisen på et ga­ve­brev er kun 499 kr.

Kilde: Skat.dk. Gaver – så meget må du give i 2024.

Læs mere:

Alle juridiske forhold fra start til slut online.