Ga­ve­brev gratis ska­be­lon

Eksempel gavebrev
aatos-author-icon.png
Aatos
2.2.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Et ga­ve­brev er do­ku­men­ta­tion for, at en gave er givet. Et ga­ve­brev fun­ge­rer som bevis for en gave og in­de­hol­der ofte visse vilkår.

Et ga­ve­brev er skrift­lig do­ku­men­ta­tion for, at en gave er givet fra en ga­ve­gi­ver til en ga­ve­ta­ger. Det er ikke et lov­krav, at der laves et ga­ve­brev, når en gave af større værdi gives.

Det kan dog ofte være en god ide at lave et ga­ve­brev, som kan fun­ge­re som bevis - både mellem ga­ve­gi­ver og ga­ve­ta­ger samt over for tred­je­par­ter, såsom SKAT. Der er ikke nogen be­stemt måde for, hvor­dan et ga­ve­brev skal ud­fær­di­ges og hvad ga­ve­bre­vet skal in­de­hol­de for, at der er gyl­digt.

I denne ar­ti­kel ser vi nær­me­re på, hvad et ga­ve­brev som mini­mum bør in­de­hol­de for, at det kan fun­ge­re efter hen­sig­ten og være gyl­digt.

Læs mere: Forskud på arv eller gave?

Hvor­dan laver jeg et ga­ve­brev?

Der er ikke spe­ci­fik­ke lov­krav for, hvad et ga­ve­brev skal in­de­hol­de eller hvor­dan ga­ve­bre­vet skal ud­fær­di­ges. Du kan selv skrive dit ga­ve­brev eller be­nyt­te en juri­disk tje­ne­ste.

Da det ikke er et lov­krav, at der skal laves et ga­ve­brev, når der gives en gave, be­ty­der det, at du som ud­gangs­punkt ikke be­hø­ves at lave et ga­ve­brev. Det kan dog være en god ide at lave et ga­ve­brev, sær­ligt ved gaver af større værdi end så­kald­te lej­lig­heds­ga­ver. 

Et ga­ve­brev skal hver­ken re­gi­stre­res eller ting­ly­ses. Ga­ve­bre­vet bliver så­le­des gyl­digt, når ga­ve­bre­vet un­der­skri­ves af ga­ve­gi­ver og ga­ve­ta­ger.

Laver du ikke et ga­ve­brev, men i stedet vælger at give gaven på bag­grund af en mundt­lig aftale, over­går ejer­ska­bet af gaven fra ga­ve­gi­ver til ga­ve­ta­ger, når gaven er over­dra­get. En mundt­lig aftale er som ud­gangs­punkt ligeså bin­den­de som et skrift­ligt ga­ve­brev, men det kan selvsagt være svært at bevise en mundt­lig aftale samt vil­kå­re­ne aftalt ved et sådan ar­ran­ge­ment. 

Der er så­le­des hver­ken ma­te­ri­el­le krav til sub­stan­sen af ga­ve­bre­vet såvel som for­mel­le krav til gyl­dig­he­den, udover, at begge parter skal un­der­skri­ve ga­ve­bre­vet.

💡Der er dog nogle regler for af­gif­ter, der kan gøre sig gæl­den­de af­hæn­gigt af, hvor stort et beløb du ønsker at give, samt hvem du ønsker at give pen­ge­ga­ven til.

Hvad bør ga­ve­bre­vet in­de­hol­de?

Idet der ikke er faste krav til, hvad ga­ve­bre­vet skal in­de­hol­de, så kan det være svært at vur­de­re, hvad der bør skri­ves. Det er derfor hen­sigts­mæs­sigt at tage ud­gangs­punkt i, hvad for­må­let er med at ud­fær­di­ge et ga­ve­brev. 

På denne bag­grund kan det ud­le­des, at et ga­ve­brev som mini­mum bør in­de­hol­de de føl­gen­de ele­men­ter: 

Per­so­nop­lys­nin­ger

Det er vig­tigt, at det klart frem­går af ga­ve­bre­vet, hvem som er ga­ve­gi­ver - den eller de, der giver gaven - og hvem, som er ga­ve­ta­ger - den eller de, der mod­ta­ger gaven.

I be­skri­vel­sen af per­so­ner­ne, bør det være muligt at iden­ti­fi­ce­re par­ter­ne. Dette kan ske med adres­se og andre per­so­nop­lys­nin­ger.

In­for­ma­tion om gaven

For at ga­ve­bre­vet kan tjene som do­ku­men­ta­tion for, at en gave gives, skal det fremgå klart af ga­ve­bre­vet, hvad der er gaven og hvad gaven er værd.

En gave kan ek­sem­pel­vis være kon­tan­ter, smyk­ker, aktier eller gæld­s­ef­ter­gi­vel­se. Er gaven ikke kon­tan­ter, bør vær­di­en op­gø­res til mar­keds­vær­di­en på tids­punk­tet for, hvor­når gaven gives. 

For­ma­li­te­ter om ga­ve­over­dra­gel­sen

Det kan være hen­sigts­mæs­sigt, at par­ter­ne af­ta­ler visse vilkår for ga­ve­over­dra­gel­sen. Dette kan kan ek­sem­pel­vis være, hvor­dan gaven over­dra­ges, hvor­når gaven over­dra­ges og hvem, som skal betale en even­tu­el ga­ve­af­gift og ind­be­ret­te dette til SKAT. Så­dan­ne vilkår kan mod­vir­ke usik­ker­hed og senere tvi­ster mellem ga­ve­gi­ver og ga­ve­ta­ger. 

Det kan ek­sem­pel­vis af­ta­les, at gaven skal over­dra­ges på datoen for un­der­skri­vel­se af ga­ve­bre­vet; at gaven over­fø­res via ban­ko­ver­før­sel til en spe­ci­fik bank­kon­to; at even­tu­el ga­ve­af­gift er in­klu­de­ret i gaven; og at ga­ve­ta­ger skal ind­be­ret­te gaven til SKAT, hvis gaven er af­gifts­plig­tig. 

Un­der­skrif­ter

Det er nød­ven­digt, at ga­ve­gi­ver og ga­ve­ta­ger un­der­skri­ver ga­ve­bre­vet for, at at det kan blive gyl­digt. Når ga­ve­bre­vet er un­der­skre­vet, er ga­ve­bre­vet bin­den­de og begge parter kan støtte ret på ga­ve­bre­vet.

Ga­ve­brev gratis ska­be­lon

Ne­den­for kan du se et ek­sem­pel på et ga­ve­brev. Dette er ude­luk­ken­de et fik­tivt ek­sem­pel og alt form for brug heraf sker på eget ansvar.

GA­VE­BREV

Ga­ve­gi­ver XXXXX (xx.xx.xxxx)
Ga­ve­ta­ger XXXXX (xx.xx.xxxx)

Gaven Ga­ver­gi­ver giver i gave til Ga­ve­ta­ger et beløb på 70 000 kr. (her­ef­ter “Gaven”)

**Andre for­hold  ** Gaven skal over­fø­res til bank­kon­to xxxx xxxxxxx, når dette ga­ve­brev un­der­skri­ves. 

Ga­ve­gi­ver og ga­ve­ta­ger af­ta­ler, at even­tu­el ga­ve­af­gift skal be­ta­les af Ga­ve­ta­ger. Ga­ve­ta­ger skal ind­be­ret­te gaven til SKAT, hvis dette er nød­ven­digt.

Un­der­skrif­ter

Sted og dato                                        Sted og dato

________________                    _________________

________________                    _________________

Ga­ve­gi­ver                                             Ga­ve­ta­ger

Ga­ve­brev enkelt online

Skriv nemt dit eget ga­ve­brev hos Aatos. Web­ser­vi­cen guider dig igen­nem hvert trin, så dit do­ku­ment bliver juri­disk kor­rekt med ud­gangs­punkt i dine behov. Prisen på et ga­ve­brev er kun 299 kr.

  • Få et gyl­digt ga­ve­brev med kor­rek­te vilkår
  • Et ga­ve­brev kan bruges som do­ku­men­ta­tion over for SKAT
  • Vi sørger for, at ga­ve­bre­vet svarer til dine ønsker og behov

Få bevis for, at der er tale om en gave.