Vær­di­an­sæt­telse af gaver

En kvinde i en hvid skjorte.
IMG_1939.jpeg
Karoline
7.1.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Når du giver eller mod­ta­ger en gave, der ikke er rede penge, er det re­le­vant at kende vær­di­en på gaven, for at afgøre, om der skal be­ta­les ga­ve­af­gift.

En vær­di­an­sæt­telse er en metode, der bruges, for at fast­sæt­te vær­di­en af et aktiv. En vær­di­an­sæt­telse er vigtig i flere sam­men­hænge, her­un­der ved f.eks. salg, så man som ejer, kan sikre sig den rig­tige be­ta­ling for, hvad ak­ti­vet er værd. En vær­di­an­sæt­telse af et aktiv, er også re­le­vant i for­hold til gaver.

Denne ar­ti­kel gen­nem­går vær­di­an­sæt­telse af ak­ti­ver i for­hold til ga­ve­breve.

De­fi­ni­tion af en gave

Fra et juri­disk per­spek­tiv, er en gave en ve­der­lags­fri dis­po­si­tion, der ydes på ga­ve­gi­ve­rens be­kost­ning som et udslag af gav­mild­hed. Det er altså en over­dra­gelse af enten en gen­stand, et pen­ge­be­løb eller en tje­ne­stey­delse, men uden nogen for­vent­ning om at få noget igen.

Det juri­diske grund­lag for en ga­ve­dis­po­si­tion ligger i selve ga­ve­løf­tet fra ga­ve­gi­ver, uanset løftet er mundt­ligt eller skrift­ligt. Men ved større gaver, kan det dog være en god ide at op­ret­te et ga­ve­brev, så der ikke opstår tvivl om, at der er tale om en gave.

💡 Læs mere: Regler for ga­ve­breve

Satser for be­skat­ning af gaver

Be­løbs­græn­sen for, om en gave er skat­te­fri, af­hæn­ger af re­la­tio­nen mellem ga­ve­gi­ver og ga­ve­mod­ta­ger.

👉 For æg­te­fæl­ler gælder som ud­gangs­punkt ingen be­løbs­grænse.

👉 Den nær­me­ste fa­mi­lie kan skat­te­frit mod­tage op til 74.100 kr. (2024). For et over­sti­gende beløb, vil der blive pålagt 15% i ga­ve­af­gift.

  • Børn, sted­børn og deres børn i alle led
  • For­æl­dre
  • Sam­le­ver/bo­fæl­le
  • Ple­jebørn 
  • Afdøde børn og sted­bør­ns æg­te­fæl­ler

👉 Bedste­for­æl­dre og sted­for­æl­dre må mod­tage op til 74.100 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 36,25% i ga­ve­af­gift:

👉 Svi­ger­børn (børn og sted­bør­ns æg­te­fæl­ler) må mod­tage op til 25.900 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 15% i ga­ve­af­gift:

👉 For sø­skende, venner og be­kendte, skal gavens værdi på­skri­ves mod­ta­ge­rens års­op­gø­relse som ”anden per­son­lig ind­komst”.

Dette gælder dog ikke for al­min­de­lige lej­lig­heds­ga­ver såsom fød­sels­dags­ga­ver, så længe be­lø­bet er af be­ske­den værdi. Det gælder nemlig, at gaver, der gives i for­bin­delse med sær­lige lej­lig­he­der, ikke er skat­teplig­tige. Heller ikke selvom de gives til sø­skende, venner eller be­kendte. Dog gælder der et krav om, at gaven skal være af sæd­van­lig værdi.

💡 Læs mere: Afgift af arv

Værdiansættelse af aktiver.jpg

Vær­di­an­sæt­telse af gaver

Så­fremt gaven består af andet end rede penge, er en vær­di­an­sæt­telse af gaven re­le­vant i for­hold til, om der skal be­ta­les ga­ve­af­gift.

Frem­gangs­må­den for en vær­di­an­sæt­telse af en gave følger af bo­af­gifts­lo­ven. Efter loven skal en gaves værdi fast­sæt­tes til dens han­dels­værdi på tids­punk­tet for mod­ta­gel­sen, det vil sige det tids­punkt, hvor gaven bliver over­dra­get.

Vær­di­an­sæt­tel­sen af gaven, er bin­dende for både ga­ve­gi­ver og ga­ve­mod­ta­ger.

For ind­be­ret­tede gaver, kan told- og skat­te­for­valt­nin­gen, hvis de finder at vær­di­an­sæt­tel­sen ikke er kor­rekt, ændre vær­di­an­sæt­tel­sen inden for 6 må­ne­der efter, at an­mel­del­sen af gaven er mod­ta­get.

Hvis gaven stam­mer fra ud­lan­det, er det gavens han­dels­værdi her i landet, der skal lægges til grund ved vær­di­an­sæt­tel­sen af ak­ti­vet.

Op­ret­telse af et ga­ve­brev

Et ga­ve­brev er et skrift­ligt bevis på, at der er sket en over­dra­gelse af en gave fra én person til en anden. Som oftest op­ret­tes et ga­ve­brev for gaver af større værdi, men der er ingen be­løbs­grænse for, hvor­når et ga­ve­brev kan op­ret­tes. Et ga­ve­brev an­ven­des som et bevis for, at der netop er tale om en gave.

Hvis gavens værdi over­sti­ger, hvad du sæd­van­lig­vis giver for i lej­lig­heds­ga­ver, an­be­fa­les det, at du op­ret­ter et ga­ve­brev.

Ga­ve­bre­vet kan blandt andet in­de­holde vilkår for mod­ta­gel­sen af gaven, her­un­der kan gaven gøres til mod­ta­ge­rens særeje. Der­u­d­over kan ga­ve­bre­vet be­skrive type og værdi på gaven samt op­lys­nin­ger om ga­ve­mod­ta­ger og ga­ve­gi­ver.

Der­u­d­over kan det i ga­ve­bre­vet af­ta­les, hvem der ind­be­ret­ter gavens værdi til SKAT, hvis gavens værdi over­sti­ger det skat­te­frie mak­si­mum­be­løb.

📝 Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.