Værd at vide om ar­ve­forskud

En person står på trappen.
IMG_1939.jpeg
Karoline
28.1.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Vidste du, at du fak­tisk har mu­lig­hed for at give en af dine ar­vin­ger et forskud på den for­ven­tede arv? Du kan give et forskud på arv, mens du er i live, til en eller flere af dine ar­vin­ger. Der er dog nogle ting, du bør være op­mærk­som på, hvis du vælger at give forskud på arv.

Et ar­ve­forskud kan gives, hvis du ønsker at yde en øko­no­misk dis­po­si­tion til en af dine ar­vin­ger her og nu, men sam­ti­dig ønsker, at alle dine ar­vin­ger i sidste ende får lige meget. Der gælder nogle be­løbs­græn­ser for, hvor meget du skat­te­frit kan give for i forskud­s­arv.

💡 Det juri­diske grund­lag for en ga­ve­dis­po­si­tion ligger i selve ga­ve­løf­tet fra ga­ve­gi­ver, om end dette er mundt­ligt eller skrift­ligt. Men ved større gaver, kan det være en god ide at op­ret­te et ga­ve­brev, så der ikke opstår tvivl om, at der er tale om en gave.

Ved brug af Aatos, kan du hurtig og nemt op­ret­te et ga­ve­brev. Læs mere om ga­ve­brev her!

Ar­ve­forskud­det

Ved et ar­ve­forskud, har du mu­lig­hed for at give et forskud på for­ven­tet arv til en af dine ar­vin­ger. Det er kun dine ar­vin­ger, der kan arve efter dig. Dine ar­vin­ger er enten den per­son­kreds, der er ar­vin­ger efter ar­ve­loven eller de per­so­ner, der er indsat som ar­vin­ger i dit te­sta­mente.

Ved et ar­ve­forskud er der netop tale om et forskud på en for­ven­tet arv. Det vil sige, at når arven senere hen skal for­de­les, så skal ar­ve­forskud­det modreg­nes i arven.

Et ar­ve­forskud findes ofte nyt­tigt, hvis du ønsker at yde en øko­no­misk hjælp til en af dine ar­vin­ger her og nu, men sam­ti­dig ønsker, at alle dine ar­vin­ger i sidste ende får lige meget af den arv, der vil falde efter dig. Et ar­ve­forskud kan ydes i for­skel­lige vær­di­er, og det be­hø­ver ikke kun at være rede penge.

💬 Ek­sem­pel: Ar­ve­forskud

Bir­git­te har to sønner, Simon og Malte. Malte er lige fyldt 20 år, og han vil gerne flytte hjem­me­fra. Han har selv sparet mange penge sammen til at købe en lej­lig­hed, men han mang­ler stadig 200.000 kr. Bir­git­te og Malte op­ret­ter derfor en aftale om ar­ve­forskud­det.

Da Bir­git­te senere hen går bort, ef­ter­la­der hun sig 600.000 kr. Hendes to eneste ar­vin­ger er hendes to sønner. Ar­ve­forskud­det, som Malte tid­li­gere modtog, lægges til den sam­lede ef­ter­ladte formue. Bir­git­te ef­ter­la­der derfor 800.000 kr. Det giver hver 400.000 kr., til Simon og Malte. Men ef­ter­som Malte al­le­rede har mod­ta­get 200.000 kr., får han ved Bir­git­tes død 200.000 kr., mens Simon får 400.000 kr. De to sønner får derfor i sidste ende lige meget af arven efter Bir­git­te.

Person, der står midt i hvedemarken

For­skel­len på gave eller ar­ve­forskud

Den væ­sent­lig­ste for­skel på et ar­ve­forskud og en gave er, at en gave er en ve­der­lags­fri dis­po­si­tion, der gives som et udslag af gav­mild­hed. Et ar­ve­forskud er altså ikke en gave i samme for­stand, da ar­ve­forskud­det senere hen skal fra­træk­kes i den faldne arv. Men den skat­te­frie be­løbs­grænse for gaver og arv er den samme.

Skat­te­frie be­løbs­græn­ser for ar­ve­forskud og gaver

Hvor meget du kan give skat­te­frit af­hæn­ger af, hvem du giver dis­po­si­tio­nen til. Det er de samme be­løbs­græn­ser, der gælder for arv, som også gælder for gaver.

For æg­te­fæl­ler gælder som ud­gangs­punkt ingen be­løbs­grænse.

Din nær­me­ste fa­mi­lie må skat­te­frit mod­tage op til 74.100 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 15% i ga­ve­af­gift. Din nær­me­ste fa­mi­lie er:

  • Børn, sted­børn og deres børn i alle led
  • For­æl­dre
  • Sam­le­ver/bo­fæl­le
  • Ple­jebørn 
  • Afdøde børn og sted­bør­ns æg­te­fæl­ler

Bedste­for­æl­dre og sted­for­æl­dre må også mod­tage op til 74.100 kr. skat­te­frit i 2024. Dog er denne gruppe pålagt en afgift på 36,25% for beløb, der over­sti­ger græn­sen.

Svi­ger­børn må mod­tage op til 25.900 kr. i 2024. Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 15% i ga­ve­af­gift.

Sø­skende, venner og be­kendte skal på­skrive vær­di­en af dis­po­si­tio­nen på sin års­op­gø­relse som ”anden per­son­lig ind­komst” uanset be­løbs­stør­relse. Dine sø­skende og dine venner skal nemlig betale ind­komstskat, så­fremt du giver dem et ar­ve­forskud.

An­gå­ende gaver, gælder det dog ikke for al­min­de­lige lej­lig­heds­ga­ver såsom fød­sels­dags­ga­ver, så længe be­lø­bet er af be­ske­den værdi.

⚠️Vær op­mærk­som på, at det af­gifts­frie beløb er per person, per ka­len­derår. Ek­sem­pel­vis be­ty­der det, at et barn i 2024 ek­sem­pel­vis kan mod­tage op til 74.100 kr. fra hver af sine for­æl­dre i et ka­len­derår, der regnes fra 1. januar til 31. de­cem­ber.

💡 Læs mere: Afgift af arv og Værd at vide om skat­te­frie gaver

Al­ter­na­ti­ver til ar­ve­forskud: et fa­mi­li­elån

Al­ter­na­tivt til et ar­ve­forskud, kan I op­ret­te et fa­mi­li­elån.

Et fa­mi­li­elån er oftest et lån mellem fa­mi­lie­med­lem­mer eller nære venner og denne type lån ses ofte at være ren­te­fri. På trods af navnet ”fa­mi­li­elån”, gælder der ingen be­stemt per­son­kreds eller be­græns­ning for, hvem man kan til­byde et sådant lån til. Det er til­lige jer selv, det vil sige lån­gi­ver og lån­ta­ger, der be­stem­mer vil­kå­rene for lånet.

Derfor bør du lave en aftale om ar­ve­forskud

Det er vig­tigt, at der fo­re­lig­ger en klar aftale, så­fremt en dis­po­si­tion er et ar­ve­forskud. Ved at op­ret­te en skrift­lig aftale om et ar­ve­forskud, undgår I po­ten­ti­el­le tvi­ster senere hen og du ri­si­ke­rer ikke, at en af dine ar­vin­ger ender med en større arv, end op­rin­de­ligt til­tænkt.

Hvis du vil give et ar­ve­forskud, vil det være en fordel både for dig, men også for mod­ta­ge­ren af ar­ve­forskud­det, at der op­ret­tes en skrift­lig aftale om ar­ve­forskud­det.

Af­ta­len vil nemlig; 

  1. Fun­gere som do­ku­men­ta­tion for, at der er tale om et ar­ve­forskud og ikke en gave eller et lån.
  2. Be­stem­me de nær­mere vilkår, der gælder for mod­ta­gel­sen af forskud­det, her­un­der kan det af­ta­les, hvem der be­ta­ler en even­tu­el ga­ve­af­gift, hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen. 
  3. In­de­holde be­stem­melse om, at ar­ve­forskud­det skal være mod­ta­ge­rens særeje

💡 Læs mereRegler for ga­ve­breve

Hos Aatos kan du lave et gyl­digt ga­ve­brev. Det koster kun 499 kr.

gavebrev-aatos-dk.png
Alle juridiske forhold fra start til slut online.