Regler for ga­ve­bre­ve

En person skriver
A photo of Anna
Anna
25.7.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Hvis du enten skal give eller mod­ta­ge en større gave, er der nogle regler, der er vig­ti­ge at kende.

Hvis du skal give en gave udover det sæd­van­li­ge, er det en rigtig god idé at op­ret­te et ga­ve­brev. Et ga­ve­brev er et skrift­ligt do­ku­ment, der be­vi­ser, at du har givet en person en gave.

Ga­ve­bre­vet be­ty­der også, at ejer­ska­bet over selve gaven går fra dig som ga­ve­gi­ver til mod­ta­ge­ren af gaven. Do­ku­men­tet vil li­ge­le­des in­de­hol­de even­tu­el­le vilkår for gaven samt for­hol­det mellem dig og ga­ve­mod­ta­ge­ren. Ga­ve­bre­vet vil des­u­den be­skri­ve, hvad gaven er.

 I denne ar­ti­kel guider vi dig om reg­ler­ne for ga­ve­bre­ve.

Et ga­ve­brev er et vigtig do­ku­ment

Et ga­ve­brev kan være rigtig vig­tigt at få op­ret­tet, da det kan have en stor be­tyd­ning i for­bin­del­se med døds­fald, skils­mis­se og i for­hold til tred­je­par­ter, såsom SKAT. Ved at op­ret­te et ga­ve­brev, er der ingen tvivl om, at der er tale om en gave, hvil­ket be­ty­der, at even­tu­el­le kon­flik­ter og stri­dig­he­der i frem­ti­den kan undgås. 

I et ga­ve­brev kan du des­u­den be­skri­ve vil­kå­re­ne for den person, der skal betale ga­ve­af­gif­ten, og du kan også gøre det til et vilkår, at gaven skal være mod­ta­ge­rens særeje. Dette sikrer, at mod­ta­ge­ren ikke skal dele gaven med ek­sem­pel­vis deres æg­te­fæl­le i til­fæl­de af skils­mis­se.

Mod­ta­ge­ren skal mu­lig­vis betale skat af gaven

Det af­hæn­ger af re­la­tio­nen mellem dig og ga­ve­mod­ta­ge­ren, om der skal be­ta­les skat af gaven. Ek­sem­pel­vis skal din æg­te­fæl­le ikke betale skat af en gave, du giver til din æg­te­fæl­le, men hvis du giver en større gave til din onkel eller din ven, skal ved­kom­men­de betale skat.

Lad os tage et nær­me­re kig på dette, da det ofte giver an­led­ning til for­vir­ring. Hvis du giver en gave til din nær­me­ste fa­mi­lie, såsom fød­sels­dags­ga­ver, ju­le­ga­ver, bryl­lups­ga­ver, kon­fir­ma­tions­ga­ver og lig­nen­de, er det ikke skat­teplig­tigt for mod­ta­ge­ren. Ved store gaver er det dog vig­tigt at nævne, at mod­ta­ge­ren skal betale skat af den værdi, der over­skri­der grund­be­lø­bet.

Grund­be­lø­bet er, hvor stor en gave du kan give dit fa­mi­lie­med­lem skat­te­frit om året. I 2023 er grund­be­lø­bet for børn og sted­børn 71.500 kroner. Over­sti­ger gaven dette beløb, skal der be­ta­les 15% skat, det der også kaldes ga­ve­af­gift, af den del af gaven, der over­skri­der grund­be­lø­bet. Dette er des­u­den det samme for bør­ne­børn, ol­debørn og for­æl­dre. For bedste­for­æl­dre er grund­be­lø­bet det samme, men ga­ve­af­gif­ten er 36,25% i stedet for 15% for beløb, der over­sti­ger græn­sen. Det samme gør sig gæl­den­de for sted­for­æl­dre. Hvis gaven er til dit svi­ger­barn, og dit barn er gået bort, er grund­be­lø­bet 71.500 kroner med en ga­ve­af­gift på 15% på gaver, der over­skri­der grund­be­lø­bet. Er dit barn stadig i live, er grund­be­lø­bet for gaver til svi­ger­børn 25.000 kroner. For ple­jebørn gælder de samme regler som for børn og sted­børn. Dette er dog for­ud­sat, at ple­je­bar­net har boet hos dig inden sin 15-års fød­sels­dag og i mini­mum fem sam­men­hæn­gen­de år.

Det er vig­tigt at nævne, at disse tal er pr. ga­ve­gi­ver. Dette be­ty­der altså, at to for­æl­dre til­sam­men kan give deres barn 143.000 kroner skat­te­frit om året. Dette kan de give pr. barn.

Gaver til æg­te­fæl­ler er ikke skat­teplig­ti­ge. For sam­le­ve­re er grund­be­lø­bet 71.500 kroner og her­ef­ter 15% i ga­ve­af­gift. Dette gør sig kun gæl­den­de, hvis I har boet sammen i de sidste to år og stadig bor sammen, eller I har boet sammen de sidste to år, og nu ikke gør det, fordi den ene af jer er flyt­tet på in­sti­tu­tion. Gaver fra andre end den nær­me­ste fa­mi­lie, er skat­teplig­ti­ge. Dette gør sig des­u­den gæl­den­de for gaver fra sø­sken­de.

Vær op­mærk­som på, at grund­be­lø­bet ændrer sig årligt.

Læs mere: Forskud på arv eller gave?

Hvad med gaver til andre end den nær­me­ste fa­mi­lie?

Gaver, der ikke er fra den nær­me­ste fa­mi­lie (dette gælder som oven­for nævnt også sø­sken­de), er skat­teplig­ti­ge. Dog gælder dette ikke fød­sels­dags­ga­ver, ju­le­ga­ver, bryl­lups­ga­ver og lig­nen­de - for­ud­sat at gaven har en pas­sen­de værdi (dette er typisk om­kring 5.000 kroner).

Hvad hvis jeg vil give en større gave end grund­be­lø­bet?

Ja, så skal der be­ta­les skat af den del af gaven, der over­sti­ger grund­be­lø­bet. Netop derfor er det også rigtig vig­tigt at kende disse regler og også at kende reg­ler­ne for ga­ve­bre­ve. Vi an­be­fa­ler selv­føl­ge­lig, at du op­ret­ter et ga­ve­brev, så der er styr på vilkår, gavens værdi og jeres re­la­tion. Dette be­ty­der også, at hvis der i frem­ti­den er ue­nig­hed om gaven, kan både gi­ve­ren og mod­ta­ge­ren hive fat i ga­ve­bre­vet. Det er også godt i si­tu­a­tio­ner, hvor gi­ve­ren afgår ved døden, og der even­tu­elt opstår stri­dig­he­der mellem ar­vin­ger, om hvad der var gaver, og hvad der ikke var.

For­de­le ved at op­ret­te et ga­ve­brev

Der er en hel del for­de­le ved at op­ret­te et ga­ve­brev i for­bin­del­se med en større gave. Du skal selv­føl­ge­lig ikke op­ret­te et ga­ve­brev for en fød­sels­dags­ga­ve eller en ju­le­ga­ve. Men ved større gaver, er et ga­ve­brev en god idé. Her er nogle af for­de­le­ne ved at op­ret­te et ga­ve­brev:

  • Frem­ti­di­ge stri­dig­he­der undgås
  • Ga­ve­bre­vet er do­ku­men­ta­tion for, at der er givet en gave, og at det ikke er et lån, salg eller lig­nen­de
  • Ga­ve­bre­vet fast­slår, hvem der skal betale ga­ve­af­gift
  • Ga­ve­bre­vet fast­slår even­tu­el­le vilkår, her­un­der om gaven skal være særeje

Det er nemt at op­ret­te et ga­ve­brev

Du kan nemt, hur­tigt og bil­ligt op­ret­te et ga­ve­brev hos Aatos. Alle myn­di­ge per­so­ner har mu­lig­hed for at op­ret­te et ga­ve­brev. Ga­ve­bre­vet skal in­de­hol­de en be­skri­vel­se af gaven, vilkår, in­for­ma­tio­ner om ga­ve­gi­ve­ren og ga­ve­mod­ta­ge­ren. Do­ku­men­tet vil også in­de­hol­de op­lys­nin­ger om, hvad der skal ske med gaven, hvis mod­ta­ge­ren afgår ved døden. Der­u­d­over skal begge parter un­der­skri­ve ga­ve­bre­vet, før det er gyl­digt. Hos Aatos har vi gjort pro­ces­sen nem og hurtig for dig. Har du spørgs­mål, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os.

Prisen på et ga­ve­brev er kun 299 kr.