Værd at vide om ga­ve­af­gift

Bil på motorvejen.
IMG_1939.jpeg
Karoline
24.1.2024 ● 4 minutter
Del artiklen
Der er mange si­tu­a­tio­ner, der kan give an­led­ning til at give en gave. Det kan være en særlig lej­lig­hed, men det kan også blot være et udslag af gav­mild­hed eller tak­nem­lig­hed. Der er dog nogle ting, du bør være op­mærk­som på, når du giver gaver af større værdi. Denne ar­ti­kel giver dig et over­blik over det, der er værd at vide om ga­ve­af­gif­ter

Hvor­når er der tale om en gave?

En gave kan de­fi­ne­res som en hel eller delvis ve­der­lags­fri for­mu­e­for­del, der gives på bag­grund af gav­mild­hed i ga­ve­hen­sigt fra ga­ve­gi­ve­ren.

💡 Ek­semp­ler på gaver:

 • En aktuel over­dra­gelse af for­mu­e­gode eller pen­ge­be­løb
 • Et løfte om ned­sæt­telse af gæld eller en frem­ti­dig ydelse

En be­tin­gelse for, at der fo­re­lig­ger en gave er, at gave_mod­ta­ge­ren_ kender til ga­ve­løf­tet. Det be­ty­der, at ga­ve­mod­ta­ger er klar over, at der er tale om en gave, og at mod­ta­ge­ren ikke har betalt den fulde værdi af det over­dragne.

Har du brug for et ga­ve­brev?

Skriv nemt dit eget ga­ve­brev hos Aatos. Vi sørger for, at ga­ve­bre­vet op­fyl­der dine ønsker og behov, og så kan du gøre det på fem mi­nut­ter. Det koster kun 499 kr.

Hvad er ga­ve­af­gift og skat­te­frie gaver?

En ga­ve­af­gift er en afgift, der skal be­ta­les til SKAT for gaver af større værdi. Gaver under visse beløb eller i for­bin­delse med sær­lige lej­lig­he­der, er dog skat­te­frie.

Du kan give skat­te­frie gaver op til et be­stemt beløb til dine nære fa­mi­lie­med­lem­mer.

👉 Under ”nære fa­mi­lie­med­lem­mer” hører bl.a.:

 • Æg­te­fæl­le (OBS! Der gælder ingen græn­ser for gaver mellem æg­te­fæl­ler). 
 • Børn, bør­ne­børn, sted­børn og adop­tivbørn 
 • For­æl­dre og bedste­for­æl­dre samt sted­for­æl­dre
 • Sam­le­ver, som du har haft bopæl med i mindst to år
 • Ple­jebørn, der har boet ved dig i en sam­men­hæn­gende pe­ri­ode på mere end fem år, før ple­je­bar­net fyldte 15 år.

Gaver, der gives til per­so­ner, der ikke frem­går af listen oven­for, er skat­teplig­tige. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om lej­lig­heds­ga­ver og lig­nende gaver af sæd­van­lig værdi.

Gaveæske

En lej­lig­heds­gave er en gave, der gives ved sær­lige lej­lig­he­der såsom bryl­lup, fød­sels­dage og lig­nende. En be­tin­gelse for, at disse gaver er skat­te­frie er, at de er af ”sæd­van­lig værdi”. Heri ligger, at ga­ver­ne ikke må over­stige et beløb, der si­tu­a­tio­nen taget i be­tragt­ning, kan anses som sæd­van­lig.

⚠️ Det be­ty­der altså, at så­fremt du f.eks. vil give en gave, der ikke er en lej­lig­heds­gave, til din bror eller søster, vil de være skat­teplig­tige heraf. Det samme gør sig gæl­dende for fjer­nere slægt­ninge.

Satsen for skat­te­frie gaver

I 2024 må du frit give en gave til din nær­me­ste fa­mi­lie (børn, bør­ne­børn, for­æl­dre etc.) på op til 74.100 kr. Hvis du giver større gaver end dette til et nært fa­mi­lie­med­lem, skal du oplyse SKAT om dette, og der skal som ho­ved­re­gel be­ta­les en ga­ve­af­gift på 15% af det beløb, der over­sti­ger det af­gifts­frie beløb på 74.100 kr.

For svi­ger­børn må der gives gaver på op til 25.900 kr. skat­te­frit i 2024. Her­ef­ter skal der be­ta­les ga­ve­af­gift på 15%.

Hvis du giver en gave til andre end din nære fa­mi­lie, såsom til sø­skendevenner etc., skal du ikke an­melde dette eller betale ga­ve­af­gift, med­min­dre du har haft fælles bopæl med ga­ve­mod­ta­ge­ren i mere end 2 år.

Det er der­i­mod ga­ve­mod­ta­ger, der skal skrive vær­di­en af gaven på sin års­op­gø­relse, og ga­ve­mod­ta­ge­ren vil der­ef­ter blive be­skat­tet som ”anden per­son­lig ind­komst” af gavens værdi. Dette med­fø­rer, at ga­ve­mod­ta­ge­ren skal betale skat, på samme måde som af ind­komst, af den gave, der gives.

Dog skal bedste­for­æl­dre og sted­for­æl­dre betale 36,25% i skat af det beløb, der over­sti­ger 74.100 kr.

💡 Ek­sem­pel: Sådan be­reg­nes ga­ve­af­gif­ten

Be­tin­na giver sin søn Simon en gave på 100.000 kr. Fordi Simon netop er søn af Be­tin­na, er han kun skat­teplig­tig af det beløb, der over­sti­ger det skat­te­frie beløb på 74.100 kr. (2024).

Be­tin­na op­ly­ser derfor SKAT om gaven og be­ta­ler ga­ve­af­gift på 15% af det over­sti­gende beløb, det vil sige 15% af 25.900 kr. (100.000 kr. – 74.100 kr.). Der skal derfor be­ta­les en ga­ve­af­gift på 4885 kr. af den gave, som Be­tin­na giver Simon.

Over­blik – mak­si­mums­græn­sen ba­se­ret på re­la­tio­nen til ga­ve­gi­ver:

 • Æg­te­fæl­le: Ingen grænse for gavens værdi. Der skal derfor ikke be­ta­les skat eller afgift af disse gaver. 
 • Ugifte sam­le­vende (boet sammen i min. to år):  74.100 kr. 
 • Barn/sted­barn/bar­ne­barn/ol­de­barn:  74.100 kr. 
 • For­æl­dre/sted­for­æl­dre: 74.100 kr. 
 • Bedste­for­æl­dre:  74.100 kr. 
 • Svi­ger­børn (æg­te­fæl­le i live og gift): 25.900 kr. 
 • Sø­skende og fjer­nere slægt­ninge: Skat­teplig­tige – skal skri­ves på års­op­gø­rel­sen.

Und­ta­gel­sen: Lej­lig­heds­ga­ver af sæd­van­lig værdi.

💡 Læs mere: Ga­ve­brev gratis ska­be­lon og Pen­ge­ga­ver – Så meget må du give (og ind­be­ret­te til SKAT) og Gaver til venner - så meget må du give

Vær­di­an­sæt­telse af gaven

Vær­di­en af den over­dragne gave fast­sæt­tes ud fra han­dels­vær­di­en på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet. Det vil sige, hvad gaven var værd på det tids­punkt, hvor den blev givet.

💡 Læs mere: Vær­di­an­sæt­telse af gaver og Værd at vide om ar­ve­forskud

vide om gaveafgift .jpg

Ga­ve­brev enkelt online

Et ga­ve­brev tjener som et bevis for, at du har givet eller mod­ta­get en gave af større værdi. I ga­ve­bre­vet kan even­tu­el­le vilkår for ga­ve­mod­ta­gel­sen også no­te­res. Det kan ek­sem­pel­vis be­stem­mes, hvem der skal betale ga­ve­af­gif­ten eller at gaven skal være mod­ta­ge­rens særeje.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

💡 Læs mere: Forskud på arv eller gave? og For­skel­len på at give et ar­ve­forskud og en gave

Alle juridiske forhold fra start til slut online.