Gaver til venner – hvor meget må man give for?

Billede af tre venner med hænderne oppe
IMG_1939.jpeg
Karoline
20.2.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Der er mange si­tu­a­tio­ner, der giver an­led­ning til at give en gave til en kær ven. Det kan være ved sær­lige be­gi­ven­he­der, for at ud­tryk­ke vores kær­lig­hed, for at styrke vores re­la­tio­ner eller for at vise tak­nem­lig­hed.

Mu­lig­he­der­ne er mange, men er der græn­ser for, hvil­ket beløb du må give for i gave til en ven? Gælder der nogle re­strik­tio­ner, du skal være op­mærk­som på? Bliver de gaver du giver be­skat­tet? Og i så fald, hvem skal betale be­skat­nin­gen? Denne ar­ti­kel giver dig et over­blik over, hvad du skal være op­mærk­som på, når du giver gaver til venner og be­kendte!

💡 Det kan være en god idé at op­ret­te et ga­ve­brev, når du giver gaver af større værdi, sær­ligt til nære fa­mi­lie­med­lem­mer

Hvor­når er der over­ho­ve­det tale om en gave?

En gave kan de­fi­ne­res som en hel eller delvis ve­der­lags­fri for­mu­e­for­del, der gives på bag­grund af gav­mild­hed i ga­ve­hen­sigt.

Ek­semp­ler på gaver:

 • En aktuel over­dra­gelse af for­mu­e­gode
 • Et løfte om en frem­ti­dig ydelse
 • Et løfte om ned­sæt­telse af gæld
 • Over­dra­gelse af pen­ge­be­løb

Det er dog en be­tin­gelse for, at en gave anses som givet, at ga­ve­mod­ta­ge­ren kender til ga­ve­løf­tet, det vil sige, at ga­ve­mod­ta­ger er klar over, at der er tale om en gave og at mod­ta­ge­ren ikke har betalt den fulde værdi af det over­dragne.

Læs mere: Hvad er et ga­ve­brev?

Opret et ga­ver­brev her

Hvad er en skat­te­fri gave?

En skat­te­fri gave er en gave, du kan give uden at der skal be­ta­les skat af gavens værdi. 
Der er fastsat græn­ser for, hvor mange penge du må give skatte- og af­gifts­frie gaver for. Dette vil blive gen­nem­gå­et i føl­gende ar­ti­kel.

Hvem kan du give skat­te­frie gaver til?

Du kan som ud­gangs­punkt give skatte- og af­gifts­frie gaver (op til et be­stemt beløb) til dine nære fa­mi­lie­med­lem­mer. Under ”nære fa­mi­lie­med­lem­mer” hører bl.a.:

 • Æg­te­fæl­le (OBS! Der gælder dog ingen græn­ser for gaver mellem æg­te­fæl­ler).
 • Børn, bør­ne­børn, sted­børn og adop­tivbørn
 • For­æl­dre og bedste­for­æl­dre samt sted­for­æl­dre
 • Sam­le­ver, som du har haft bopæl med i mindst to år
 • Ple­jebørn, der har boet ved dig i en sam­men­hæn­gende pe­ri­ode på mere end fem år, før ple­je­bar­net fyldte 15 år.

Gaver, der ikke indgår i listen oven­for, er skat­teplig­tige. Med­min­dre der er tale om skat­te­frie lej­lig­heds­ga­ver og lig­nende af sæd­van­lig værdi. Hvis du f.eks. vil give en gave, der ikke er en lej­lig­heds­gave til din bror eller søster, vil de være skat­teplig­tige heraf. Det samme gør sig gæl­dende for fjer­nere slægt­ninge.

Hvor meget må du give for i gave til en ven?

I år 2023 må du frit give en gave til din nær­me­ste fa­mi­lie (børn, bør­ne­børn, for­æl­dre etc.) på op til 71.500 kr. Hvis du giver større gaver end dette til et nært fa­mi­lie­med­lem, skal du oplyse SKAT om dette og der skal som ho­ved­re­gel be­ta­les en ga­ve­af­gift på 15% af det beløb, der over­sti­ger det af­gifts­frie beløb.

Hvis du der­i­mod giver en gave til andre end din nære fa­mi­lie, såsom til sø­skende, venner etc., skal du ikke an­melde dette eller betale ga­ve­af­gift, med­min­dre du har haft fælles bopæl med ga­ve­mod­ta­ger i mere end 2 år. Der­i­mod skal ga­ve­mod­ta­ger skrive vær­di­en af gaven på sin års­op­gø­relse og vil der­ef­ter blive be­skat­tet som ”anden per­son­lig ind­komst”. Dette med­fø­rer, at ga­ve­mod­ta­ge­ren skal betale skat (på samme måde som af ind­komst) af den gave, du giver.

Mak­si­mums­græn­sen på bag­grund af re­la­tion til ga­ve­gi­ver (satser for 2023) – et over­blik:

 • Æg­te­fæl­le: Ingen grænse for gavens værdi. Der skal derfor ikke be­ta­les skat eller afgift af disse gaver.
 • Ugifte sam­le­vende (boet sammen i min. to år): 71.500 kr.
 • Barn/sted­barn/bar­ne­barn/ol­de­barn: 71.500 kr.
 • For­æl­dre/sted­for­æl­dre: 71.500 kr.
 • Bedste­for­æl­dre: 71.500 kr.
 • Svi­ger­børn (æg­te­fæl­le i live og gift): 25.000 kr.
 • Sø­skende og fjer­nere slægt­ninge: Skat­teplig­tige – skal skri­ves på års­op­gø­rel­sen.

Und­ta­gel­sen: Lej­lig­heds­ga­ver

Dog er lej­lig­heds­ga­ver, hvil­ket er gaver, der gives i for­bin­delse med sær­lige be­gi­ven­he­der såsom kon­fir­ma­tio­ner, fød­sels­dage, bryl­lup­per og lig­nende skat­te­frie, så­fremt vær­di­en af gaven efter for­hol­dende ikke over­sti­ger, hvad der må anses som et ri­me­ligt niveau. Der er ingen fast de­fi­ni­tion af, hvor­når en gave er uden for denne mak­si­mums­grænse. SKAT fo­re­ta­ger en kon­kret vur­de­ring på bag­grund af de en­kelte sager og de til­hø­rende for­hold.

Hvor­dan skal gaven vær­di­an­sæt­tes?

Vær­di­en af den over­dragne gave fast­sæt­tes ud fra han­dels­vær­di­en på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet.

Ud fra rets­prak­sis er det set, at det ved gaver fra ud­lan­det, er gavens værdi her i landet, der skal lægges til grund ved ind­kom­stop­gø­rel­sen.

Er der for­skel på en gave og ar­ve­forskud?

Et ar­ve­forskud skal modreg­nes i den faldne arv og det skal en gave ikke. Der­u­d­over kan gaver gives til alle, hvor­i­mod arv kun kan gives til ar­vin­ger. Det er vig­tigt at klar­læg­ge, om du giver en gave eller et ar­ve­forskud. Og det kan være en fordel at op­ret­te do­ku­men­ta­tion herpå.

Hvad angår be­skat­ning, så be­skat­tes ar­ve­forskud og gaver på samme måde. Det be­ty­der, at du i 2023 må give din nær­me­ste fa­mi­lie et ar­ve­forskud eller en gave på 71.500 kr. uden at skulle betale afgift.

Læs mere: Forskud på arv eller gave?

Hvad er et ga­ve­brev?x

Når du giver gaver af større værdi, sær­ligt til nære fa­mi­lie­med­lem­mer, kan det være en god ide at op­ret­te et ga­ve­brev. Sær­ligt, når ga­ver­ne er af højere værdi. Et ga­ve­brev do­ku­men­te­rer, at der fak­tisk er tale om en gave og tjener derfor som do­ku­men­ta­tion, hvis SKAT skulle kræve op­lys­nin­ger herom. På den måde undgår både ga­ve­gi­ver og ga­ve­mod­ta­ger at ri­si­kere at skulle betale en ga­ve­af­gift, også selvom gavens værdi er under de nævnte græn­ser.

Du har til­lige mu­lig­hed for at gøre gaven til mod­ta­ge­rens særeje i ga­ve­bre­vet.

Du kan læse mere om ga­ve­breve lige her!

Alle juridiske forhold fra start til slut online.