Hvad er et ga­ve­brev?

Gave
aatos-author-icon.png
Aatos
2.2.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Et ga­ve­brev er do­ku­men­ta­tion for, at en gave er givet. Et ga­ve­brev kan fun­gere som bevis for en gave og in­de­hol­der ofte op­lys­nin­ger om gaven.

Hvis du skal give eller mod­tage en gave af større værdi, så bør du over­veje at lave et ga­ve­brev. Et ga­ve­brev er skrift­lig do­ku­men­ta­tion for, at en gave er givet og vil­kå­rene herfor.

Det er sær­ligt re­le­vant at lave et ga­ve­brev, hvis gavens værdi er stor og ge­ne­relt når større end så­kaldte nor­ma­le lej­lig­heds­ga­ver. Med et ga­ve­brev kan du sikre dig, at du har et skrift­ligt bevis for, at der er tale om en gave og ikke et lån eller ar­ve­forskud.

Dette kan være re­le­vant over for SKAT, når der er tale om gaver, der vær­di­mæs­sigt over­sti­ger fast­sat­te græn­se­be­løb for skat­te­frie gaver.

I denne ar­ti­kel ser vi nær­mere på, hvad et ga­ve­brev bruges til og hvad for­de­lene er.

Læs mere: Forskud på arv eller gave? og For­skel­len på at give et ar­ve­forskud og en gave

For­må­let med et ga­ve­brev

Der er flere cen­tra­le formål med at lave et ga­ve­brev. Først og frem­mest, så kan ga­ve­bre­vet fun­gere som skrift­lig do­ku­men­ta­tion for, at der er tale om en gave og ikke et lån eller ar­ve­forskud.

Et ga­ve­brev kan også sikre, at der ikke opstår ue­nig­hed mellem ga­ve­gi­ver og ga­ve­ta­ger ved­rø­rende gaven. En­de­lig kan ga­ve­bre­vet fun­gere som bevis over for tred­je­par­ter, såsom andre ar­vin­ger eller SKAT.

Det kan have store kon­se­kven­ser for ga­ve­gi­ver og ga­ve­ta­ger, hvis tred­je­par­ter ikke ac­cep­te­rer, at der er tale om en gave. Dette kan lede til tvi­ster og usik­ker­hed.

Læs mere: Skat af arv

Har du brug for et ga­ve­brev? Skriv do­ku­men­tet nemt hos Aatos

Lav et juri­disk bin­dende do­ku­ment, der er skræd­der­sy­et til dine behov. Det koster kun 499 kr.

To af­gø­rende ele­men­ter ved ga­ve­brev

Sær­ligt to ele­men­ter er vig­tige at holde sig for øje, når man ud­ar­bej­der et ga­ve­brev. Det er re­la­tio­nen mellem ga­ve­gi­ver og ga­ve­ta­ger samt vær­di­en af gaven, som gives.

Disse to sæt af in­for­ma­tio­ner bruges nemlig til at vur­dere, om der er tale om en af­gifts­fri gave eller en af­gifts­plig­tig gave.

Re­la­tio­nen mellem ga­ve­gi­ver og ga­ve­ta­ger

Re­la­tio­nen mellem ga­ve­gi­ver og ga­ve­ta­ger er vigtig, idet re­la­tio­nen er af­gø­rende for, hvor­når der kan være tale om en af­gifts­fri gave eller ej. Visse per­so­ner kan, på bag­grund af re­la­tio­nen til ga­ve­mod­ta­ger, give skat­te­frie gaver op til en vis be­løbs­grænse.

Ne­den­for kan du se ek­semp­ler på, hvor meget du kan give i gave til andre af­hæn­gigt af din re­la­tion, samt hvor meget du skal betale i ga­ve­af­gift for den del af gaven, som over­sti­ger be­løbs­græn­sen.

Ga­ve­gi­verGa­ve­ta­gerBe­løbs­grænseAf­gifts­pro­cent
Æg­te­fæl­leÆg­te­fæl­leIngen grænse0%
For­æl­derBarn74 100 kr. (2024)15%
For­æl­derBar­ne­barn74 100 kr. (2024)15%
BarnFor­æl­der74 100 kr. (2024)15%
VenVen0 kr.Der be­ta­les ind­komstskat af det fulde beløb

Læs mere: Ga­ve­brev gratis ska­be­lon

Gavens værdi

Som il­lu­stre­ret oven­for, så er der for­skel­lige be­løbs­græn­ser for, hvor meget man kan give af­gifts­frit i gave. Hvil­ken be­løbs­græn­ser der gælder, af­hæn­ger af re­la­tio­nen mellem ga­ve­gi­ver og ga­ve­ta­ger.

Det er vig­tigt at påpege, at be­løbs­græn­ser er per ga­ve­gi­ver. Det vil sige, at hver for­æl­der kan give 74 100 kr. uden, at der skal be­ta­les ga­ve­af­gift af det sam­lede beløb på 148 200 kr. Det er vær­di­en af gaven, som er vigtig.

En gave kan godt være andet end kon­tan­ter, ek­sem­pel­vis smyk­ker, aktier eller gæld­s­ef­ter­gi­velse. I så­dan­ne til­fælde, så bør vær­di­en op­gø­res til mar­keds­vær­di­en på tids­punk­tet for, hvor­når gaven over­dra­ges.

Læs mere: Pen­ge­ga­ver - så meget må du give

Ga­ve­bre­vet som bevis

Det er ikke nød­ven­digt at lave et skrift­ligt ga­ve­brev, når en større gave gives. Det kan dog være en god ide, sær­ligt når gaven over­sti­ger be­løbs­græn­sen for af­gifts­fri gave i re­la­tio­nen mellem ga­ve­gi­ver og ga­ve­ta­ger.

Hvis en gave over­sti­ger den gæl­dende be­løbs­grænse for af­gifts­fri gave, så er gaven af­gifts­plig­tig og skal ind­be­ret­tes til SKAT. Som led i, at gaven ind­be­ret­tes, er det muligt at ved­læg­ge et ga­ve­brev som bevis. Ga­ve­bre­vet kan så­le­des spille en di­rek­te rolle, som bevis over for SKAT.

Også i si­tu­a­tio­ner, hvor gavens værdi ikke over­sti­ger den gæl­dende be­løbs­grænse, kan det være hen­sigts­mæs­sigt at lave et ga­ve­brev.

Selvom der er tale om en af­gifts­fri gave, kan det godt være, at din bank eller SKAT retter hen­ven­delse, hvor­for ga­ve­bre­vet kan være godt at have som do­ku­men­ta­tion. Også over for ek­sem­pel­vis andre ar­vin­ger, kan det være godt at have et ga­ve­brev som do­ku­men­ta­tion for, at der ikke er tale om et ar­ve­forskud.

For­skel­len på en gave og et lån eller ar­ve­forskud

En vigtig nuance er for­skel­len mellem en gave og et lån eller ar­ve­forskud. En gave er en en­si­dig dis­po­si­tion, hvor en ga­ve­gi­ver giver en gave til en ga­ve­ta­ger uden be­tin­gel­ser.

Det vil sige, at ga­ve­ta­ger ved over­dra­gel­sen bliver ejer af gaven. Dette står i kon­trast til et lån, hvor en lån­gi­ver stil­ler et lån til rå­dig­hed, og lån­ta­ger skal betale lånet til­bage. Det samme med et ar­ve­forskud, hvor en ar­ve­la­der vælger at give en del af en arv til en arving, mens ar­ve­la­de­ren sta­dig­væk er i live. Her vil ar­ve­forskud­det blive fra­truk­ket den senere arv, som ar­vin­gen mod­ta­ger, når ar­ve­la­de­ren dør.

Sørg for, at dit ga­ve­brev er lavet kor­rekt

Du be­hø­ver ikke at gå til en dyr ad­vo­kat for at få ud­ar­bej­det et juri­disk bin­dende ga­ve­brev. Prøv Aatos en juri­disk tje­ne­ste op­ret­tet af juri­ster– her kan du skræd­der­sy dit ga­ve­brev nemt og bil­ligt.

Det tager kun 5 mi­nut­ter at op­ret­te do­ku­men­tet og ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Prøv nu!

Alle juridiske forhold fra start til slut online.