Forskud på arv eller gave?

Mennesker og sæbebobler
IMG_1939.jpeg
Karoline
16.9.2023 ● 5 minutter
Del artiklen
Det kan i nogle si­tu­a­tio­ner være svært at afgøre, om der er tale om en gave eller forskud på for­ven­tet arv.

Om der er tale om en gave eller forskud på arv har be­tyd­ning i for­hold til skat­te­mæs­sige aspek­ter, samt hvor­dan den faldne arv så skal for­de­les. Hvor­for vil det være en god ide at op­ret­te et ga­ve­brev, hvis der er tale om en gave? Hvor store beløb kan gives som ar­ve­forskud, og hvor meget kan gives?

Ar­ve­forskud eller ga­ve­dis­po­si­tion?

Der er for­skel på, om der er tale om et ar­ve­forskud eller en gave, og der er i den for­bin­delse nogle ting, du bør være op­mærk­som på.

Ar­ve­forskud

Et ar­ve­forskud giver dig mu­lig­hed for at yde et forskud til dine nære på den arv, der ville til­falde dem efter din død. Et ar­ve­forskud gives mens du lever. Hvem, der er dine ar­vin­ger be­stem­mes dels af ar­ve­loven dels af dit te­sta­mente, hvis du har op­ret­tet sådan et.

Som ordet ar­ve­forskud også in­di­ke­rer, er der tale om et forskud på arven. Det vil sige, at når arven skal for­de­les, så skal ar­ve­forskud­det modreg­nes i den senere arv.

Et ar­ve­forskud kan altså være nyt­tigt, hvis du ønsker at yde en øko­no­misk hjælp eller anden dis­po­si­tion til en af dine ar­vin­ger her og nu, men når du sam­ti­dig ønsker, at alle ar­vin­ger i sidste ende får lige meget af arven.

Dog kan et ar­ve­forskud ydes i for­skel­lige vær­di­er, og det be­hø­ver ikke kun at bestå af et pen­ge­be­løb.

💡 Læs mere: Hvem er egent­lig min arving – og kan jeg ændre på det?

Ek­sem­pel - ar­ve­forskud

Morten har to døtre. Den ene datter står i en svær øko­no­misk si­tu­a­tion, og Morten ønsker derfor at hjælpe, men uden, at der gøres for­skel på sine børn i sidste ende. Der op­ret­tes en aftale om ar­ve­forskud, og der ydes et forskud på 200.000 kr.

Morten afgår ved døden og ef­ter­la­der en arv på 600.000 kr. Med ar­ve­forskud­det er der altså tale om en arv på 800.000 kr. Det ef­ter­la­der 400.000 kr. til hver datter. Dog har den ene datter al­le­rede mod­ta­get 200.000 kr. og dette fra­træk­kes i arven.

Mor­tens ene datter får derfor ved Mor­tens død 200.000 kr., mens den anden datter får 400.000 kr.

💡 Læs mere: Afgift af arv og Vær­di­an­sæt­telse af gaver

Ga­ve­dis­po­si­tion

Juri­disk set, er en gave en ve­der­lags­fri dis­po­si­tion, der ydes på ga­ve­gi­ve­rens be­kost­ning som et udslag af gav­mild­hed. Ved en gave for­stås altså en over­dra­gelse af en gen­stand, pen­ge­be­løb eller tje­ne­stey­delse uden, at der for­ven­tes nogen mo­dy­delse. Der kan altså indgå ga­ve­e­le­men­ter i vidt for­skel­lige af­ta­le­for­hold.

Det juri­diske grund­lag for en ga­ve­dis­po­si­tion ligger i ga­ve­løf­tet fra ga­ve­gi­ver.

⚠️ Men ved større gaver, kan det være en god ide at op­ret­te et ga­ve­brev, så der ikke opstår tvivl om, at der er tale om en gave.

Ga­ve­brev

Et ga­ve­brev er et skrift­ligt bevis på, at der er sket en over­dra­gelse fra en person til en anden. Oftest op­ret­tes ga­ve­breve for gaver af større værdi, men der er ingen be­løbs­grænse for at op­ret­te et ga­ve­brev. Hvis gavens værdi over­sti­ger, hvad du sæd­van­lig­vis giver for i lej­lig­heds­ga­ver, an­be­fa­les det, at du op­ret­ter et ga­ve­brev.

👉 Ga­ve­bre­vet kan blandt andet in­de­holde vilkår for mod­ta­gel­sen af gaven.

I ga­ve­bre­vet kan gaven ek­sem­pel­vis gøres til særeje. Der­u­d­over kan det i ga­ve­bre­vet af­ta­les, hvem der ind­be­ret­ter gavens værdi til SKAT, hvis gavens værdi over­sti­ger det skat­te­frie mak­si­mum­be­løb.

💡Læs mere: Regler for ga­ve­breve

Ga­ve­sat­ser i 2024

Hvor meget du kan give for i skat­te­fri gave af­hæn­ger af, hvem du giver gaven til.

For æg­te­fæl­ler gælder som ud­gangs­punkt ingen be­løbs­grænse.

Gruppe 1: Ga­ve­mod­ta­gere, der skat­te­frit må mod­tage op til 74.100 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 15% i ga­ve­af­gift:

  • Børn, sted­børn og deres børn i alle led
  • For­æl­dre
  • Sam­le­ver/bo­fæl­le
  • Ple­jebørn
  • Afdøde børn og sted­bør­ns æg­te­fæl­ler

Gruppe 2: Ga­ve­mod­ta­gere, der skat­te­frit må mod­tage op til 74.100 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 36,25% i ga­ve­af­gift:

  • Bedste­for­æl­dre og sted­for­æl­dre

 Gruppe 3: Ga­ve­mod­ta­gere, der skat­te­frit må mod­tage op til 25.900 kr. (2024). Hvis be­lø­bet over­sti­ger græn­sen, er denne gruppe pålagt at betale 15% i ga­ve­af­gift:

  • Svi­ger­børn

 For sø­skende, venner og be­kendte skal gavens værdi på­skri­ves mod­ta­ge­rens års­op­gø­relse som ”anden per­son­lig ind­komst”. Dette gælder dog ikke for al­min­de­lige lej­lig­heds­ga­ver, såsom fød­sels­dags­ga­ver, så længe be­lø­bet er af be­ske­den værdi.

Læs mere: Gaver til venner - Hvor meget må man give for ?

Har du brug for et ga­ve­brev?

Hos Aatos kan du lave et gyl­digt ga­ve­brev. Lav et juri­disk bin­dende do­ku­ment, der er skræd­der­sy­et til dine behov.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.