Værd at vide om gælds­sa­ne­ring

Gældssanering
IMG_1939.jpeg
Karoline
27.5.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Gælds­sa­ne­ring er, når din gæld bliver nedsat eller helt slet­tet. I sær­lige til­fælde, kan din gæld blive nedsat eller slet­tet, hvis det vil med­føre en varig for­bed­ring for dig, der ellers ikke ville kunne betale din gæld ud.   

I til­fælde af, at du har gældspo­ster, som du ikke har mu­lig­hed for at betale, kan du søge om gælds­sa­ne­ring. Ved gælds­sa­ne­ring kan du få nedsat eller helt slet­tet din gæld. Der gælder dog nogle krav for, hvor­når der kan ske gælds­sa­ne­ring.

Gælds­sa­ne­ring

Ved gælds­sa­ne­ring kan en gæld blive nedsat eller helt slet­tet, hvis flere be­tin­gel­ser herfor er op­fyldt. Du kan søge om gælds­sa­ne­ring, hvis din gæld er så stor, at det ikke inden for de nær­me­ste år, ser ud til, at du kan betale gælden ud. Det er skif­te­ret­ten der afgør, om du kva­li­fi­ce­rer dig til gælds­sa­ne­ring.

I nogle til­fælde, vil gælds­sa­ne­ring være sidste vej ud af en ellers håbløs gæld.

Ved gælds­sa­ne­ring kan der ek­sem­pel­vis blive fastsat et fast beløb, som du af­dra­ger med til dine kre­di­to­rer over en pe­ri­ode på nogle år. Be­lø­bet, som du skal af­drage med, fast­sæt­tes af skif­te­ret­ten og tager ud­gangs­punkt i din øko­no­miske si­tu­a­tion.

Gælds­sa­ne­ring er dog ikke ho­ved­reg­len og det er langt fra alle, der søger om gælds­sa­ne­ring, der op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne herfor.

Be­tin­gel­ser for gælds­sa­ne­ring

Det er kun pri­vat­per­so­ner, der kan søge om gælds­sa­ne­ring. Det be­ty­der, at hver­ken virk­som­he­der, for­e­nin­ger eller lig­nende har mu­lig­hed for at søge om gælds­sa­ne­ring. 
Gælds­sa­ne­ring kan også søges i for­bin­delse med en kon­kurs.

Som ud­gangs­punkt gælder der to grund­be­tin­gel­ser før, der kan søges gælds­sa­ne­ring;

Du er ikke i stand til at betale din gæld nu eller inden for de nær­me­ste år (ca. 10 år). Dette går også under be­teg­nel­sen "kva­li­fi­ce­ret in­sol­vens”.

En gælds­sa­ne­ring vil med­føre en varig for­bed­ring af dine øko­no­miske for­hold.

De to be­tin­gel­ser med­fø­rer altså, at du skal være for­gæl­det i et sådant omfang, at du ikke selv kan komme ud af gælden. Ved skif­te­ret­ten vur­de­res, hvor stor din gæld er sam­men­holdt med dine mu­lig­he­der for selv at betale gælden.

Der­u­d­over er der andre for­hold, som er ud­vik­let gennem prak­sis, der kan spille ind i be­slut­nin­gen om, hvor­vidt du kva­li­fi­ce­rer dig til gælds­sa­ne­ring;

  • Du skal have et fast fuld­tids­ar­bejde, en stabil ind­komst og en stabil bo­lig­si­tu­a­tion. Denne sta­bi­li­tet kræves, så der even­tu­elt kan ud­ar­bej­des en af­drags­ord­ning.
  • Hvis du ejer ak­ti­ver af værdi, eks. bil, båd etc., kan skif­te­ret­ten be­tinge gælds­sa­ne­rin­gen af, at du først sælger dette aktiv eller belå­ner fri­vær­di­en.

Det be­ty­der altså, at du skal bevise, at det er prak­tisk umu­ligt for dig at betale gælden til­bage. Der­u­d­over kan andre for­hold, her­un­der alder, hvor­dan gælden er op­stå­et, hvor længe du har haft gælden samt hvor­dan du har for­søgt at af­drage gælden, have be­tyd­ning for, om du kva­li­fi­ce­rer dig til gælds­sa­ne­ring.

Be­græns­nin­ger

Der findes en række fak­to­rer, der kan med­føre, at du ikke vil kva­li­fi­cere dig til gælds­sa­ne­ring.

Det kan være fak­to­rer såsom:

  • Du har uaf­kla­rede ind­tæg­ter og ud­gif­ter.
  • Du har hand­let ufor­svar­ligt i for­hold til din øko­nomi. Det kan f.eks. være ved over­for­brug, store øko­no­miske ri­si­ko­er etc. Dog kan du søge gælds­sa­ne­ring, hvis gælden er gammel (typisk 6-8 år).
  • Du har ikke af­dra­get på gælden i pe­ri­o­der, hvor du ellers har haft mu­lig­hed for det.
  • En be­ty­de­lig del af din gæld er stif­tet ved straf­bare for­hold eller til­fælde, hvor du har været er­stat­nings­plig­tig. Und­ta­gel­ses­vis er dog sagsom­kost­nin­ger. Dog kan du søge gælds­sa­ne­ring, hvis gælden er gammel (typisk 6-8 år).
  • Du har ind­ret­tet dig øko­no­misk efter, at du vil opnå gælds­sa­ne­ring.
  • Du har stif­tet ny gæld efter din an­søg­ning om gælds­sa­ne­ring.

Listen er ikke udtøm­men­de og skif­te­ret­ten kan lægge andre for­hold til grund for, hvor­for der ikke kan gives gælds­sa­ne­ring.

💬 Ek­sem­pel (ba­se­ret på rets­prak­sis)

Sanne havde aldrig været så god til at styre sin øko­nomi og med tiden havde hun fået op­byg­get en stor gæld. Sanne, der lige var fyldt 76 år, fandt sin si­tu­a­tion håbløs. Uanset hvad hun gjorde, kunne hun ikke få betalt hele sin gæld af. Hendes ind­tægt var sær­de­les be­græn­set. Hun søgte derfor om gælds­sa­ne­ring. Skif­te­ret­ten fandt, at Sanne ville være i stand til at betale under halv­de­len af sin gæld til­bage. Det var ty­de­ligt, at Sanne var ved at drukne i gælden. Gælds­sa­ne­ring blev derfor ind­ledt på grund af gæl­dens stør­relse, Sannes ind­tægts­for­hold og hendes alder taget i be­tragt­ning.

Sådan søger du om gælds­sa­ne­ring

Det er gratis at søge om gælds­sa­ne­ring og der gælder ikke regler for, hvor mange gange du kan søge. Hvis du søger bi­stand fra en re­visor, ad­vo­kat eller en anden privat rå­d­gi­ver, skal du dog selv betale for deres ser­vi­ce.

Efter du har søgt om gælds­sa­ne­ring, vil du blive ind­kaldt til et møde ved skif­te­ret­ten. Ved dette møde vil din an­søg­ning blive gen­nem­gå­et og du vil blive spurgt ind til per­son­lige, øko­no­miske og ar­bejds­mæs­sige for­hold.

Efter mødet vil skif­te­ret­ten vur­dere, om du op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne for gælds­sa­ne­ring og så­fremt be­tin­gel­ser­ne anses som op­fyldte, vil der blive ud­pe­get en med­hjæl­per, der skal hjælpe med gælds­sa­ne­rin­gen. Der vil i den for­bin­delse blive op­ret­tet en an­non­ce i Stat­s­ti­dende.

Du skal da, sammen med med­hjæl­pe­ren, ud­ar­bejde et for­slag til din gælds­sa­ne­ring. Skif­te­ret­ten vil her­ef­ter træffe be­slut­ning om og hvor­dan, du kan få gælds­sa­ne­ring.

Der vil som ud­gangs­punkt ud­ar­bej­des en af­drags­ord­ning, der passer til din øko­no­miske si­tu­a­tion. Det er i for­bin­delse hermed, at din gæld kan ned­sæt­tes eller slet­tes helt. Det er dog kun i til­fælde af, at der intet er til­bage af hus­stan­dens ind­tæg­ter, når alle ud­gif­ter er betalt, at gælds­sa­ne­ring kan ende med, at din gæld bliver slet­tet helt.

Klage over skif­te­ret­tens af­gø­relse

Hvis skif­te­ret­ten træf­fer af­gø­rel­ser, du ikke er enig i, kan du ind­bringe sagen for Lands­ret­ten. Fristen er 2 uger. Skif­te­ret­ten kan vej­lede dig herom.

Du kan bl.a. klage, hvis skif­te­ret­ten af­vi­ser din an­søg­ning eller af­vi­ser at ind­lede gælds­sa­ne­ring.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.