Alt om fa­mi­li­elån

Familie middag
aatos-author-icon.png
Aatos
23.5.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Yder du et lån til et fa­mi­lie­med­lem eller en god ven, bør du lave et gælds­brev. Herved kan du undgå, at lånet anses som en gave.

Fa­mi­li­elån er en type lån, hvor fa­mi­lie­med­lem­mer låner penge til hin­an­den. Disse lån kan være mere at­trak­ti­ve end tra­di­tio­nel­le banklån, fordi de ikke kræver en lige så kom­pleks god­ken­del­ses­pro­ces og ofte har lavere renter. Det er dog vig­tigt at have en klar og gen­nem­sig­tig lå­ne­af­ta­le på plads for at undgå frem­ti­di­ge tvi­ster og mis­for­stå­el­ser mellem lån­gi­ver og lån­ta­ger.

Et fa­mi­li­elån kan ydes mundt­ligt, men det vil i langt de fleste til­fæl­de være at fo­re­træk­ke at lave et skrift­ligt gælds­brev for at do­ku­men­te­re lånet. Herved kan par­ter­ne sikre sig, at der er klar­hed over be­tin­gel­ser­ne for lånet og do­ku­men­te­re, at der er tale om et lån og ikke en gave. Er in­ten­tio­nen at give en gave, bør der ud­ar­bej­des et ga­ve­brev i stedet. 

Hvor­for bør du lave et gælds­brev ved fa­mi­li­elån?

Visse ele­men­ter bør indgå i den skrift­li­ge aftale, dels for at til­fø­re mer­vær­di for par­ter­ne, men også i for­hold til tred­je­par­ter, såsom skat­te­myn­dig­he­der­ne. 

I for­hold til fa­mi­lie­med­lem­mer

Selv et godt for­hold til et fa­mi­lie­med­lem eller en god be­kendt kan skifte til det værre, hvor­for det som ud­gangs­punkt altid er en god ide at lave en skrift­lig aftale ved ydelse af lån. Med en skrift­lig aftale om, hvilke be­tin­gel­ser der skal gælde, kan både lån­gi­ver og lån­ta­ger altid vide sig sikre på, hvilke be­tin­gel­ser, der gælder, også hvis det per­son­li­ge for­hold mellem par­ter­ne skulle ændre sig.

I for­hold til skat­te­myn­dig­he­der­ne

Sær­ligt i for­hold til re­le­van­te skat­te­myn­dig­he­der, kan det være hen­sigts­mæs­sigt, at der fo­re­lig­ger en skrift­lig aftale, som kan do­ku­men­te­re, at der fak­tisk er tale om et lån og ikke en gave. Vur­de­rer ek­sem­pel­vis SKAT, at der er tale om en gave, skal der be­ta­les ga­ve­af­gift på den del af gaven, som over­sti­ger visse fast­sat­te græn­ser for, hvor meget man skat­te­frit kan give i gave til for­skel­li­ge per­son­grup­per, såsom børn.

Læs mere: Gælds­brev og skatt

Prøv gratis

Lav dit eget gælds­brev for 299 kr. Du kan være sikker på, at gælds­bre­vet er for­mu­le­ret kor­rekt og er juri­disk bin­den­de. Du kan prøve tje­ne­sten gratis.

Hvad bør et fa­mi­li­elån in­de­hol­de af be­tin­gel­ser?

Der er som ud­gangs­punkt af­ta­le­fri­hed for par­ter­ne i for­hold til, hvad de ønsker at aftale i et gælds­brev. Der er dog visse ele­men­ter, der som mini­mum bør af­ta­les for at gælds­bre­vet giver mer­vær­di for par­ter­ne. 

Lån­gi­ver og lån­ta­ger

Gælds­bre­vet bør klart be­skri­ve, hvem som er lån­gi­ver og hvem som er lån­ta­ger. Her­u­d­over bør par­ter­ne til­fø­je in­for­ma­tion, så par­ter­ne kan iden­ti­fi­ce­res, såsom fød­sels­da­to og adres­se. 

Lå­ne­be­løb

Gælds­bre­vet skal klart be­skri­ve lå­ne­be­lø­bets stør­rel­se og valuta. 

Type af lånParterInd­fri­el­seAfdragRenterGyl­dig­hed
Gælds­brevKan også være tred­je­par­ter eller i kom­merci­elt øjemedOfte afdragOfte jaOfte jaVed un­der­skrift af par­ter­ne
Gælds­brev som fa­mi­li­elånTypisk fa­mi­lie­med­lem­mer eller be­kend­teOfte ved lån­gi­vers med­del­el­seOfte nejOfte nejVed un­der­skrift af par­ter­ne

Ind­fri­el­se

Er der tale om et fa­mi­li­elån, vil det oftest være mest hen­sigts­mæs­sigt at vælge, at lånet først skal be­ta­les til­ba­ge til fulde, når lån­gi­ver giver med­del­el­se herom.

I prak­sis vil det foregå sådan, at par­ter­ne i gælds­bre­vet af­ta­ler, at lån­ta­ger giver med­del­el­se om til­ba­ge­be­ta­ling af lån, hvor­ef­ter en tids­frist, ek­sem­pel­vis 14 dage, vil gælde, før til­ba­ge­be­ta­ling skal ske. Al­ter­na­tivt kan man også vælge, at til­ba­ge­be­ta­ling skal ske ved afdrag.

Renter

Også mellem fa­mi­lie­med­lem­mer eller gode venner bør man over­ve­je, om lån­ta­ger skal betale renter af lånet. Ofte vil dette ikke være til­fæl­det. Vælger man, at der skal be­ta­les renter, er det vig­tigt at holde sig for øje, at der fast­læg­ges en ri­me­lig rente og at ren­te­ind­tæg­ter skal ind­be­ret­tes til SKAT samt at ren­teud­gif­ter typisk kan fradra­ges.

Ud­be­ta­ling af lånet

Det bør af­ta­les, hvor­når lånet ydes til lån­ta­ger og hvor­dan lånet skal fri­gi­ves, ek­sem­pel­vis ved ban­ko­ver­før­sel.

Par­ter­nes un­der­skrift

Begge parter skal un­der­skri­ve gælds­bre­vet. Der kræves ikke yder­li­ge­re for, at gælds­bre­vet bliver gyl­digt.

Læs mere: Gratis ska­be­lon gælds­brev

Lav et gælds­brev med Aatos

Med Aatos kan du nemt og pris­ven­ligt lave et gælds­brev, som er gyl­digt efter un­der­skrift af par­ter­ne. Du kan prøve vores ser­vi­ce gratis og be­ta­ler kun, hvis du vil have det en­de­li­ge do­ku­ment.