Ek­si­ste­rende gæld ved døds­fald

Eksisterende gæld ved dødsfald.jpg
IMG_1939.jpeg
Karoline
3.11.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Et gælds­brev tjener som do­ku­men­ta­tion for et givent lå­ne­for­hold. I til­fælde, hvor der er gæld i et dødsbo, vil gælden som ud­gangs­punkt blive betalt ud, før et even­tu­elt over­skud ud­de­les som arv. Men hvil­ken be­tyd­ning har et gælds­brev i for­hold til døds­fald? Denne ar­ti­kel giver dig et over­blik over, hvor­for det er en god ide at op­ret­te et gælds­brev, der be­skri­ver et ek­si­ste­rende lå­ne­for­hold. Både for lån­gi­ver og lån­ta­ger.

Et gælds­brev er et do­ku­ment, der be­skri­ver den aftale, der er ind­gå­et mellem en lån­ta­ger og en lån­gi­ver. Det er en er­klæ­ring fra lån­ta­ger om at til­ba­ge­be­ta­le en be­stemt sum penge i over­ens­stem­melse med de fast­sat­te be­tin­gel­ser i gælds­bre­vet.

Gælds­bre­vet tjener altså som do­ku­men­ta­tion for den lå­ne­af­ta­le, der fo­re­lig­ger mellem lån­ta­ger og lån­gi­ver.

Til­lige tjener et gælds­brev netop som do­ku­men­ta­tion for, at der netop fo­re­lig­ger et lån og ikke en gave. Hvis det ikke er muligt at bevise, ri­si­ke­rer lån­ta­ger at skulle betale en ga­ve­af­gift.

Gæld ved døds­fald

Når man hånd­te­rer et dødsbo efter en per­sons død, er det af­gø­rende at skelne mellem boets ak­ti­ver og gæld. Det grund­læg­gende prin­cip er, at ar­vin­ger som ud­gangs­punkt ikke arver gæld.

Når en person dør, bliver alle deres ejen­de­le en del af døds­bo­et. Døds­bo­ets ak­ti­ver og gæld bliver der­ef­ter vur­de­ret for at afgøre, om der er nogen gæld, der skal af­vik­les. Hvis boets ak­ti­ver over­sti­ger gælden, be­trag­tes det som et sol­vent dødsbo, og de re­ste­rende ak­ti­ver for­de­les efter ar­ve­lovens regler eller et gyl­digt te­sta­mente.

Om­vendt, hvis boets gæld over­sti­ger ak­ti­ver­ne, be­hand­les det som et in­sol­vent dødsbo, og en bo­be­sty­rer ud­pe­get af Skif­te­ret­ten ad­mi­ni­stre­rer ak­ti­ver­ne for at betale kre­di­to­rer­ne.

1. Gælden er mindre end for­mu­en

Det klare ud­gangs­punkt er, at du som ud­gangs­punkt ikke arver gæld. Når en person afgår ved døden, indgår alle ved­kom­men­des ejen­de­le i det, der kaldes et dødsbo. I døds­bo­et vil formue og gæld da blive gjort op, herved kan det klar­læg­ges, om der er en gæld i døds­bo­et, der skal be­ta­les af.

Ud­gangs­punk­tet er, at gæld i døds­bo­et vil blive betalt ud, før arven her­ef­ter bliver uddelt. Arven vil der­ef­ter for­de­les enten efter reg­ler­ne i ar­ve­loven eller efter et gyl­digt te­sta­mente. Hvis for­mu­en i døds­bo­et over­sti­ger even­tu­el gæld, be­teg­nes døds­bo­et som et sol­vent dødsbo.

2. Gælden er større end for­mu­en

Hvis gælden i døds­bo­et der­i­mod er større end for­mu­en i døds­bo­et, vil boet blive be­hand­let som et kon­kurs­bo. Der vil i så fald blive til­delt en bo­be­sty­rer af Skif­te­ret­ten. Et dødsbo, hvor gælds­for­plig­tel­ser over­sti­ger ak­ti­ver, kaldes også et in­sol­vent dødsbo.

Bo­be­sty­re­rens opgave er at sikre og re­a­li­sere boets ak­ti­ver, for der­ef­ter at ud­lod­de mid­ler­ne i boet til dem, der har et krav mod døds­bo­et, det vil sige boets kre­di­to­rer. Bo­be­sty­re­ren har samme for­plig­tel­ser over for kre­di­to­rer­ne, som en bo­be­sty­rer har over for ar­vin­ger­ne i et sol­vent dødsbo, altså i et dødsbo, hvor ak­ti­ver­ne over­sti­ger gælds­for­plig­tel­ser­ne.

💡 Læs mere: Gælds­brev og skat

Lav et gælds­brev med Aatos

Computer på bordet.

Si­tu­a­tion 1: Lån­gi­ver afgår ved døden

⚠️ Med gælds­brev

Hvis lån­gi­ver afgår ved døden, og lån­ta­ger stadig skyl­der penge, vil gælds­bre­vet indgå som et aktiv i døds­bo­et, da den nu afdøde lån­gi­ver stadig har pen­gene til gode. Det be­ty­der, at lån­ta­ger skal betale re­st­gæl­den til døds­bo­et.

Den værdi som gælds­bre­vet indgår med, skal god­ken­des af Skat­testy­rel­sen, li­ge­som vær­di­en af alle andre ak­ti­ver i døds­bo­et.

⚠️ Uden gælds­brev

En mundt­lig lå­ne­af­ta­le kan være svær at bevise og derfor svær at hånd­hæve. Hvis det ikke kan be­vi­ses, at der fak­tisk fo­re­lig­ger et lå­ne­for­hold, vil gælden ikke kunne anses som et aktiv i døds­bo­et.

Det kan også være svært at bevise stør­rel­sen på lånet. Sær­ligt, hvis der er sket afdrag, betalt renter osv. Disse over­fø­rel­ser skal være do­ku­men­ter­bare i form af over­førs­ler, der har ned­bragt gælden. Derfor tjener et gælds­brev altså som en sik­ker­hed og klar­hed i for­hold til netop lånets stør­relse, til­ba­ge­be­ta­ling, renter etc.

Hvis det ikke kan be­vi­ses, at be­lø­bet er et lån, vil det blive be­trag­tet som en gave der, af­hæn­gigt af be­lø­bet og re­la­tio­nen mellem lån­ta­ger og lån­gi­ver, vil være af­gifts­plig­tigt.

Si­tu­a­tion 2: Lån­ta­ger afgår ved døden

⚠️ Med gælds­brev

Lån­ta­ger afgår ved døden, men skyl­der stadig penge til lån­gi­ver.

Gælds­bre­vet tjener som do­ku­men­ta­tion for lå­ne­for­hol­det, og lånet er derfor et passiv, altså en gæld, i døds­bo­et, der skal be­ta­les til­bage. Hvis der er et gælds­brev, der klar­læg­ger lå­ne­for­hol­det, men døds­bo­et er et in­sol­vent dødsbo, vil lån­gi­ver da blive en kre­di­tor i døds­bo­et.

⚠️ Uden gælds­brev

Uden et gælds­brev som do­ku­men­ta­tion, kan det være svært at bevise, at der fak­tisk fo­re­lig­ger et lå­ne­for­hold, og at afdøde fak­tisk skyldte penge væk samt stør­rel­sen på det skyl­dige beløb.

Uden et gælds­brev, der be­skri­ver lå­ne­af­ta­len mellem lån­ta­ger og lån­gi­ver, og uden anden do­ku­men­ta­tion, kan det være svært at bevise, at gælden skal fra­træk­kes som et passiv i døds­bo­et, og at der netop er tale om et lån og ikke en gave.

Læs mer: Privat gælds­brev uden renter

Hvor­for op­ret­te et gælds­brev?

Når der op­ret­tes en lå­ne­af­ta­le, kan det netop være en god ide at op­ret­te et gælds­brev. Gælds­bre­vet be­skri­ver den aftale, der er ind­gå­et mellem lån­ta­ger og lån­gi­ver i for­hold til blandt andet lånets stør­relse, til­ba­ge­be­ta­ling, renter etc. Derved undgås even­tu­el­le tvi­ster og tvivls­til­fælde om, hvor­vidt der er tale om et lån eller en gave.

Om det er lån­ta­ger eller lån­gi­ver, der afgår ved døden, vil et gælds­brev tjene som bevis for lånet og dermed kunne klar­læg­ge, om der fo­re­lig­ger lån som et aktiv eller passiv i døds­bo­et.

💡 Læs mere: Ren­te­frit lån mellem pri­vate

Lav et gælds­brev med Aatos

Med Aatos kan du nemt og pris­ven­ligt lave et gælds­brev, som er gyl­digt efter un­der­skrift af par­ter­ne. Det tager kun 5 mi­nut­ter at op­ret­te do­ku­men­tet og ved at betale 499 kr. får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.