Mindste­ren­ten i et gælds­brev

To personer.
IMG_1939.jpeg
Karoline
29.8.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Et gælds­brev in­de­hol­der et løfte fra en part, om at betale en be­stemt sum penge til en anden part på et be­stemt tids­punkt, under nær­me­re an­giv­ne vilkår og be­tin­gel­ser. Denne ar­ti­kel for­kla­rer be­tyd­nin­gen af et gælds­brev, dets kom­po­nen­ter, juri­di­ske im­pli­ka­tio­ner og andre re­le­van­te spørgs­mål, der kan opstå, når man skal op­ret­te et gælds­brev, her­un­der mindste­ren­ten for et gælds­brev.

Et gælds­brev be­skri­ver en gæld

Et gælds­brev er et do­ku­ment, der be­skri­ver den aftale, der er ind­gå­et mellem lån­ta­ger og lån­gi­ver. 

Et gælds­brev in­de­hol­der blandt andet lånets stør­rel­se, frist for til­ba­ge­be­ta­ling og even­tu­el­le renter. Yder­li­ge­re ind­hold i gælds­bre­vet af­hæn­ger af, om gælds­bre­vet er til privat eller er­hvervs­mæs­sigt brug.

Et privat gælds­brev mellem fa­mi­lie eller venner er ofte mere for­del­ag­tigt for lån­ta­ger. Det kan blandt andet være ved, at lån­ta­ger ikke skal betale renter til lån­gi­ver eller ved, at der ikke er fast­sat en dato for til­ba­ge­be­ta­lin­gen.

Til kom­merci­elt brug, be­ta­les der oftest renter og der er ud­ar­bej­det en plan for af­vik­ling af lånet. Det kan også kræves, at lån­ta­ger stil­ler sik­ker­hed i form af kau­tion for lånets stør­rel­se.

Lav et gælds­brev med Aatos

Hos Aatos an­be­fa­ler vi, at du altid op­ret­ter et gælds­brev, hvis du yder et lån eller mod­ta­ger et lån. Med Aatos kan du nemt og pris­ven­ligt lave et gælds­brev, som er gyl­digt efter un­der­skrift af par­ter­ne.

Der findes to typer gælds­bre­ve

Gælds­brevs­lo­ven be­skri­ver to typer gælds­bre­ve: om­sæt­nings­gælds­bre­ve og simple gælds­bre­ve.

Om­sæt­nings­gælds­bre­ve:

Det følger af lov­giv­nin­gen, at et om­sæt­nings­gælds­brev er:

  1. Gælds­bre­ve, der an­gi­ver be­ta­ling til per­so­nen, der fysisk be­sid­der gælds­bre­vet. (ihæn­de­ha­ver­gælds­brev)
  2. Gælds­bre­ve, der an­gi­ver be­ta­ling til en be­stemt person eller ordre. (or­dre­gælds­brev)
  3. Gælds­bre­ve, der klart an­gi­ver be­ta­ling til en be­stemt person, når det klart ud­tryk­ker, at det skal være et om­sæt­nings­gælds­brev. (nav­ne­gælds­brev).

💡 Om­sæt­nings­gælds­bre­ve kaldes også ne­go­ti­ab­le gælds­bre­ve.

Simple gælds­bre­ve:

Simple gælds­bre­ve an­gi­ver, hvem be­ta­lin­gen skal ske til, men an­gi­ver (modsat nav­ne­gælds­bre­ve) ikke, at det også skal være til om­sæt­ning.

Hvis et gælds­brev ikke falder ind under en af de tre ka­te­go­ri­er nævnt i af­snit­tet om om­sæt­nings­gælds­bre­ve, er det et sim­pelt gælds­brev.

Hvor­for lave et gælds­brev?

Når du yder et lån eller mod­ta­ger et lån, bør du altid på skrift aftale be­tin­gel­ser­ne for lånet. Den skrift­li­ge aftale gælder som do­ku­men­ta­tion for den aftale, der er blevet ind­gå­et.

Ved op­ret­tel­sen af et gælds­brev, sikrer I jer faste rammer for den lå­ne­af­ta­le, I indgår. Derved undgår I tvi­ster og mis­for­stå­el­ser imel­lem jer. 

👉 Et gælds­brev sikrer altså både lån­ta­ger og lån­gi­vers in­ter­es­ser ved kor­rekt op­fyl­del­se af den fo­re­lig­gen­de aftale.

Yder eller mod­ta­ger du et lån, så bør du over­ve­je, om der er skat­te­mæs­si­ge for­hold, du bør være op­mærk­som på. 

💡 Læs mere: Gælds­brev og skat

Hvad in­de­hol­der et gælds­brev?

Som ud­gangs­punkt in­de­hol­der et gælds­brev op­lys­nin­ger om;

  1. Par­ter­ne (lån­ta­ger og lån­gi­ver)
  2. Lå­ne­be­lø­bets stør­rel­se
  3. Til­ba­ge­be­ta­lin­gen, her­un­der afdrag og renter
  4. Fri­sten for til­ba­ge­be­ta­lin­gen
  5. Un­der­skrif­ter

Her­u­d­over kan der indgå ele­men­ter såsom for­æl­del­se, mis­lig­hol­del­se, mu­lig­he­der for tvangs­fuld­byr­del­se og andre øvrige be­stem­mel­ser, som par­ter­ne be­stem­mer.

💡 Læs mere: Æg­te­pagt: Gratis ska­be­lon og ek­semp­ler

Gælds­bre­vet er gyl­digt, når  begge parter har skre­vet under

Et gælds­brev er gyl­digt, når det in­de­hol­der de nød­ven­di­ge op­lys­nin­ger om par­ter­ne og begge parter har un­der­skre­vet gælds­bre­vet. 

Et gælds­brev er som ud­gangs­punkt gyl­digt i 10 år, men par­ter­ne kan for­læn­ge lånet, hvis de ønsker dette.

Et gælds­brev er ikke op­gjort nogle steder, såsom lån i pen­ge­in­sti­tut­ter er, derfor kan det være en god ide, at begge parter får mini­mum én kopi af gælds­bre­vet, så de begge har adgang til at tjekke op på af­ta­lens kon­kre­te ind­hold.

Hvad er mindsterenten i et gældsbrev.jpg

Du kan udlåne penge ren­te­frit

I mod­sæt­ning til et lån i banken, kan et gælds­brev laves ren­te­frit. Det vil sige, at du kan låne penge til fa­mi­lie, venner og be­kend­te uden, at der skal på­læg­ges renter. 

Et lån uden renter er mere for­del­ag­tigt for lån­ta­ge­ren.

Lån uden renter an­ven­des ofte mellem fa­mi­lie­med­lem­mer og kaldes ofte et ren­te­frit fa­mi­li­elån. Denne type lån er dog ikke kun for­be­holdt fa­mi­lie­med­lem­mer, men kan an­ven­des af alle, som ønsker at op­ret­te et ren­te­frit lån.

💡 Læs mere: Alt om fa­mi­li­elån

Så­fremt I ønsker at ind­dra­ge renter og afdrag, skal dette fremgå af gælds­bre­vet.

Hvis I ikke har aftalt noget i gælds­bre­vet om, at lånet skal til­ba­ge­be­ta­les på et be­stemt tids­punkt, skal lån­ta­ger indfri lånet, når lån­gi­ver an­mo­der om det. Dette gælder også med kort varsel.

💡 Læs mere: Ind­fri­el­se af lån - gælds­brev, renter og andre be­tin­gel­ser

Hvad er mindste­ren­ten i et gælds­brev til er­hvervs­mæs­sigt brug?

I mod­sæt­ning til gælds­bre­ve mellem pri­va­te, vil der i gælds­bre­ve til er­hvervs­mæs­sig brug ofte være in­klu­de­ret be­tin­gel­ser for renter og afdrag.

Er­hvervs­mæs­si­ge gælds­bre­ve er ofte mere for­mel­le og der­u­d­over, vil lån­ta­ger også ofte skulle stille sik­ker­hed i form af kau­tion.

⚠️ Denne type gælds­brev in­de­hol­der også ofte en af­vik­lings­ta­bel, som ud­før­ligt be­skri­ver den plan, hvor­ef­ter til­ba­ge­be­ta­lin­gen med renter og afdrag skal ske.  

Med et par klik kan du lave en æg­te­pagt

Hos Aatos kan du op­ret­te et gælds­brev nemt online. Derved er du sikker på, at lå­ne­af­ta­len in­de­hol­der alle de nød­ven­di­ge op­lys­nin­ger, her­un­der even­tu­el­le renter.