Skils­mis­se­be­vil­ling – hvad er værd at vide?

København
IMG_1939.jpeg
Karoline
4.12.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
En skils­mis­se er ikke let, og der er mange ting at holde styr på. En skils­mis­se­be­vil­ling er blot endnu en ting, der skal til­fø­jes til listen.

Når du ønsker at blive skilt fra din æg­te­fæl­le, er det ikke nok, at I blot flyt­ter fra hin­an­den. Jeres skils­mis­se skal også do­ku­men­te­res i et of­fi­ci­elt do­ku­ment – en skils­mis­se­be­vil­ling.

For at I kan få en skils­mis­se­be­vil­ling, skal I altså først skil­les. Det vil sige, at I enten skal søge om skils­mis­se eller se­pa­ra­tion. Her­ef­ter kan I blive enige om vil­kå­rene i jeres skils­mis­se­be­vil­ling.

Sådan bliver du skilt

Der er to måder at opnå en skils­mis­se på. Som ud­gangs­punkt skal I søge om se­pa­ra­tion først eller være enige om skils­mis­sen. Dette gælder dog ikke, hvis be­tin­gel­ser­ne for di­rek­te skils­mis­se er op­fyldt.

Hos Aatos kan du nemt op­ret­te en æg­te­pagt online

Ved at op­ret­te en æg­te­pagt, kan du al­le­rede i dag tage stil­ling til vig­tige øko­no­miske pro­blem­stil­lin­ger i til­fælde af, at du og din æg­te­fæl­le senere hen skulle blive se­pa­re­ret eller skilt.

Di­rek­te skils­mis­se

Di­rek­te skils­mis­se be­ty­der, at I kan blive skilt uden først at være se­pa­re­ret i seks må­ne­der.

Æg­te­skabs­lo­ven in­de­hol­der und­ta­gel­ser til reglen om di­rek­te skils­mis­se, som ellers kun kan ske ved enig­hed eller efter en se­pa­ra­tions­pe­ri­ode på seks må­ne­der. Disse und­ta­gel­ser kan give en æg­te­fæl­le ret til di­rek­te skils­mis­se, uanset om den anden æg­te­fæl­le er enig eller ej.

👉 I loven nævnes føl­gende grunde:

  • To års ad­skil­lelse 
  • Ut­roskab
  • Vold (her­un­der psy­kisk vold og seksu­el­le over­greb)
  • Bigami 
  • Bør­ne­bort­fø­relse

Hvis en eller flere af disse grunde er ak­tu­el­le i jeres æg­teskab, skal I som ud­gangs­punkt mødes til en vil­kårs­for­hand­ling ved Fa­mi­li­e­rets­hu­set mod be­ta­ling af et gebyr. I kan kun opnå di­rek­te skils­mis­se (selv ved ue­nig­hed), hvis be­tin­gel­ser­ne er op­fyldt, ellers kan I alene blive se­pa­re­ret.

Så­fremt I er enige om skils­mis­sen, men har fæl­les­børn, er der en ob­liga­to­risk re­flek­sions­pe­ri­ode på tre må­ne­der.

Skils­mis­se med se­pa­ra­tion

Er I der­i­mod ikke enige om skils­mis­sen og er ingen af oven­stå­ende til­fælde, der kan give adgang til di­rek­te skils­mis­se, ak­tu­el­le for jeres æg­teskab, skal I se­pa­re­res i seks må­ne­der, før I kan ansøge om at blive skilt.

Efter, at I har an­mo­det om se­pa­ra­tion, skal den ene af flytte ud af bo­li­gen inden for et par må­ne­der, da I ikke må have samme bopæl under se­pa­ra­tions­pe­ri­o­den.

Hvis I flyt­ter sammen igen inden se­pa­ra­tions­pe­ri­o­dens udløb, bort­fal­der se­pa­ra­tio­nen og I vil igen anses som gift.

Når de seks må­ne­der er over­stå­et, kan I ansøge om skils­mis­se, hvis blot én af jer stadig ønsker at gen­nem­føre skils­mis­sen.

💡 Læs mere: Reg­ler­ne for skils­mis­se og An­søg­ning om skils­mis­se

Efterårsblade

Vilkår for en skils­mis­se­be­vil­ling

Uanset, hvor­dan I opnår jeres skils­mis­se, di­rek­te eller ved se­pa­ra­tion, skal I have fastsat vil­kå­rene for jeres skils­mis­se, før I kan mod­tage jeres skils­mis­se­be­vil­ling.

Hvis be­tin­gel­ser­ne for se­pa­ra­tion eller skils­mis­se er op­fyldt, af­slut­ter Fa­mi­li­e­rets­hu­set efter regler i æg­te­skabs­lo­ven sagen med en be­vil­ling til se­pa­ra­tion eller skils­mis­se.

Ifølge skils­mis­se­vej­led­nin­gen, skal en be­vil­ling til se­pa­ra­tion eller skils­mis­se skal in­de­holde føl­gende:

👉 Aftale om bi­drags­pligt, her­un­der også hvis det af­ta­les, at der ikke skal være bi­drags­pligt. I se­pa­ra­tions­be­vil­lin­ger skal det end­vi­dere an­fø­res, om vil­kå­ret om bi­drags­pligt alene er aftalt for se­pa­ra­tions­pe­ri­o­den, eller om vil­kå­ret også skal gælde for tiden efter skils­mis­se på grund­lag af se­pa­ra­tio­nen.

👉 Le­je­bo­lig. Aftale om, hvem af æg­te­fæl­ler­ne der skal fort­sæt­te et even­tu­elt le­je­mål ved­rø­rende deres hid­ti­dige le­je­bo­lig.

👉 I til­fælde af se­pa­ra­tion; hvor­vidt se­pa­ra­tions­vil­kå­rene også gælder i for­bin­delse med skils­mis­sen. Hvis skils­mis­sen gives på grund­lag af se­pa­ra­tion, er det til­stræk­ke­ligt, at skils­mis­se­be­vil­lin­gen in­de­hol­der en hen­vis­ning til se­pa­ra­tions­vil­kå­rene, med­min­dre æg­te­fæl­ler­ne har aftalt æn­drin­ger af vil­kå­rene i for­bin­delse med skils­mis­sen. Ellers skal skils­mis­se­be­vil­lin­gen in­de­holde de nye af­talte vilkår.

💡 Ek­sem­pel: Ue­nig­hed ved skils­mis­se

Patrik og Sofie vil gerne skil­les. De var som ud­gangs­punkt enige om de vilkår, som skulle gælde for deres skils­mis­se. Men Patrik æn­drede mening, og han synes nu, at Sofie skal yde æg­te­fæl­lebi­drag, ef­ter­som hun tjener langt mere end han gør. Sofie er uenig. For at kunne opnå skils­mis­se, skal Patrik og Sofie igen­nem vil­kårs­for­hand­ling, for at fast­sæt­te de vilkår, der vil gælde for deres skils­mis­se.

Ge­by­rer i for­bin­delse med sags­be­hand­lin­gen

Det er Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der be­hand­ler an­søg­nin­ger om se­pa­ra­tion eller skils­mis­se. I kan ansøge om se­pa­ra­tion eller skils­mis­se på Fa­mi­li­e­rets­hu­set.dk eller Borger.dk.

Fa­mi­li­e­rets­hu­set tager et gebyr på 775 kr. for at ansøge om skils­mis­se. Hvis I skal have en vil­kårs­for­hand­ling, koster det yder­li­gere et gebyr på 1.825 kr.

Det er som ud­gangs­punkt kun, hvis I ikke kan blive enige om jeres vilkår for jeres se­pa­ra­tion eller skils­mis­se, at Fa­mi­li­e­rets­hu­set vil ind­kalde jer til vil­kårs­for­hand­ling.

Juri­disk bin­dende æg­te­pagt med det samme

Opret en æg­te­pagt og tag stil­ling til vig­tige pro­blem­stil­lin­ger al­le­rede i dag! Det tager ca. 10 mi­nut­ter.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.