An­søg­ning om skils­mis­se

Skilsmisse online eller ved vilkårsforhandlingen
aatos-author-icon.png
Aatos
26.10.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
At gå igen­nem en skils­mis­se er i sig selv oftest rigtig hårdt. I den her ar­ti­kel giver vi dig alt re­le­vant viden, som du har brug for i for­hold til, hvor­dan man søger om skils­mis­se - så be­hø­ver du ikke at be­kym­re dig om det prak­tiske.

Skils­mis­se krav

I Dan­mark er det over en tred­je­del af alle æg­te­par, som ender med at gå fra hin­an­den. Du er derfor ikke alene.

Der kan være mange år­sa­ger til skils­mis­se. Måske synes I begge, at det var på tide. Andre synes måske det er en bedre idé bare at være venner. Og i værre til­fælde,  kan der desvær­re være vold eller ut­roskab ind­blan­det.

For at kunne blive skilt, er der visse krav, der skal op­fyl­des. Hvis du vil læse om kra­vene i de­tal­jer, an­be­fa­ler vi, at du læser ar­tik­len: Hvor­dan bliver man skilt?

Vi har her listet de ty­pi­ske be­tin­gel­ser for en skils­mis­se:

  • Enig­hed om skils­mis­se
  • Sam­livs­op­hæ­vel­se
  • Ut­ro­skab
  • Vold

Enig­hed om skils­mis­se

Hvis I begge er enige og begge ønsker en skils­mis­se, er dette det nem­me­ste sce­na­rie for jer begge. I dette til­fælde kan I blot, uden pro­ble­mer, søge om en di­rek­te skils­mis­se.

Sam­livs­op­hæ­velse

Ved at ophæve sam­li­vet, kan du søge om se­pa­ra­tion. Dette til­fælde ser man ofte hos æg­te­fæl­ler, som enten ønsker en pause fra hin­an­den, eller hvis der er ue­nig­hed om skils­mis­sen.

Her kunne det for ek­sem­pel være, at den ene part ønsker en skils­mis­se, fordi man har fundet en anden, hvor ens æg­te­fæl­le ikke ønsker at ac­cep­tere en skils­mis­se. Selvom der er ut­roskab ind­blan­det i dette ek­sem­pel, er det desvær­re kun den part, der er blevet svig­tet, som kan søge om di­rek­te skils­mis­se.

Her vil æg­te­fæl­len som ønsker skils­mis­se, kunne ophæve sam­li­vet, ved at flytte ud, og efter 6 må­ne­der (uden at have gen­op­ta­get sam­li­vet) kunne søge om en di­rek­te skils­mis­se.

Ut­ro­skab

Hvis du op­da­ger, at din part­ner har været dig utro kan du søge om di­rek­te skils­mis­se. Vær’ dog op­mærk­som på, at der er visse fri­ster som ikke må over­skri­des. Læs mere om det her: Hvor­dan bliver man skilt?

Vold

Hvis der er vold, psy­kisk eller seksu­el­le over­greb i for­hol­det, kan du søge om di­rek­te, uanset om der er enig­hed eller ej, og uanset om I har fælles børn under 18 år.

Hvis du op­fyl­der en af be­tin­gel­ser­ne op­listet, kan du søge om enten se­pa­ra­tion eller skils­mis­se.

Hvor kan jeg søge om skils­mis­se?

Skils­mis­se online

Det er meget nemt og sim­pelt at søge om se­pa­ra­tion eller skils­mis­se, så længe du/I op­fyl­der kra­vene for skils­mis­se, som nævnt oven­for. Hele an­søg­nin­gen sker online på Borgen. Hvis du skulle være i tvivl har Borger også en kort liste over be­tin­gel­ser­ne for, hvor­når du skal søge om se­pa­ra­tion eller di­rek­te skils­mis­se.

Du skal dog være op­mærk­som på, at der er et gebyr på 650 kr. som skal be­ta­les, når I ind­sen­der jeres an­søg­ning. Hvis der sam­ti­dig til­væl­ges en vil­kårs­for­hand­ling, koster det et ekstra gebyr på 1.630 kr.

Skils­mis­se ved vil­kårs­for­hand­ling

Hvis I ikke har mu­lig­hed for at be­tjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kom­mu­nens bor­ger­ser­vi­ce, og i Fa­mi­li­e­rets­hu­set.

Der­u­d­over er det også en mu­lig­hed at booke et møde i Fa­mi­li­e­rets­hu­set til en vil­kårs­for­hand­ling, hvor en jurist eller sags­be­hand­ler vil for­tæl­le jer mere om, hvad det in­de­bæ­rer at blive se­pa­re­ret eller skilt.

Hvis I al­le­rede er enige om at blive skilt og er enige om alt det prak­tiske i for­hold til deling af formue og bolig, kan I blive skilt eller se­pa­re­ret ved vil­kårs­for­hand­lin­gen.

Læs mere: Skils­mis­se og sta­ti­stik

Hvor lang tid tager det?

Det kommer meget an på den kon­krete si­tu­a­tion, om I bliver skilt ved enig­hed, ue­nig­hed online, eller ved vil­kårs­for­hand­lin­gen. Du kan læse mere her, hvor vi har lavet en no­gen­lunde over­sigt.

Ved enig­hed

Hvis I begge er enige om en skils­mis­se, kan I i prin­cip­pet blive skilt øje­blik­ke­ligt. Det er nemlig blevet muligt med Nem-ID at blive skilt med det samme. Her går i bare ind på Borger.dk, hvor I begger un­der­skri­ver med jeres Nem-ID, og så er I i skilt.

Ved ue­nig­hed

Hvis I ikke bliver enige, så vil Fa­mi­li­e­rets­hu­set træffe en af­gø­relse om de kon­krete ting, som I er uenige om. Det kræver mere sags­be­hand­ling, og vil derfor også tage læn­gere tid, før I bliver skilt. Tids­mæs­sigt kan det vir­ke­lig va­ri­e­rer fra 14 dage til må­ne­der alt efter jeres si­tu­a­tion, og hvor travlt Fa­mi­li­e­rets­hu­set er.

Læs mere: Reg­ler­ne for skils­mis­se

Kan du søge om skils­mis­se alene?

En af de ofte stil­lede spørgs­mål er, hvor­vidt man kan søge om skils­mis­se alene, eller om det skal være i sam­ar­bejde med sin æg­te­fæl­le.

Her er svaret, både ja og nej. Det kommer meget an på den kon­krete si­tu­a­tion.

Ja, hvis…

Hvis du op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne til at kunne søge om di­rek­te skils­mis­se uden enig­hed mellem par­ter­ne, kan du selv­føl­ge­lig søge om di­rek­te skils­mis­se uaf­hæn­gigt af din æg­te­fæl­le.

Det kunne blandt andet være fordi

  • Din part­ner har været dig utro
  • Du har været se­pa­re­ret i seks må­ne­der uden at gen­op­tage sam­li­vet

Nej, hvis…

Hvis I ikke op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne for di­rek­te skils­mis­se, kan du stå i en si­tu­a­tion, hvor I begge skal være enige om di­rek­te skils­mis­se for at kunne blive skilt med det samme.

Hvis I her er uenige er den eneste løs­ning en se­pa­re­ring, som du altid kan søge om alene og uaf­hæn­gigt af din part­ner.

Læs mere: Sådan på­vir­ker skils­mis­se din øko­nomi

Skal du bede om til­la­delse fra din part­ner for at blive skilt?

Rent juri­disk og prak­tisk skal du ikke bede om samtyk­ke eller til­la­delse for at kunne blive skilt fra din part­ner. Som der blev nævnt tid­li­gere i ar­tik­len, kan I dog stå i en si­tu­a­tion, hvor I begge skal være enige om skils­mis­sen.

Hvis du er in­ter­es­se­ret i at vide mere om andre emne an­be­fa­ler vi, at du læser disse ar­tik­ler:

Alle juridiske forhold fra start til slut online.