Di­rek­te skils­mis­se

Kvinde går hen til et kryds i en skov
aatos-author-icon.png
Aatos
11.5.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Hvis I har be­slut­tet jer for at gå fra hin­an­den, og I er gift, skal I skil­les. Men hvor­dan fo­re­går en skils­mis­se egent­lig? Hvad i al­ver­den er en di­rek­te skils­mis­se? Skal man altid se­pa­re­res, inden man bliver skilt? I denne ar­ti­kel vil vi gen­nem­gå, hvad en di­rek­te skils­mis­se er, samt hvor­dan pro­ces­sen fo­re­går.

Der er nemlig en del pa­pir­ar­bejde i for­bin­delse med en skils­mis­se, og pro­ces­sen er en del læn­gere end selve be­slut­nin­gen om at gå fra hin­an­den.

Ved en di­rek­te skils­mis­se sprin­ges se­pa­ra­tio­nen over. For at dette kan ske, er der tre be­tin­gel­ser, der skal være op­fyldt:

  1. I skal være enige om, at der skal ske en di­rek­te skils­mis­se
  2. I skal være enige om, der skal være et æg­te­fæl­lebi­drag
  3. Hvis I bor i en le­je­bo­lig, skal der være enig­hed om, hvem der even­tu­elt fort­sæt­ter med at bo i bo­li­gen

Men lad os tage et lidt nær­mere kig på, hvor­dan en skils­mis­se egent­lig for­lø­ber, og hvilke mu­lig­he­der der er, når det kommer til en skils­mis­se.

Læs mere: Hvad hvis den ene part ikke vil skil­les ?

Hvor­dan fo­re­går en skils­mis­se?

Nogle skils­mis­ser kan være lange, hvis sagen er kom­pli­ce­ret, og par­ter­ne ikke kan blive enige.

Andre skils­mis­ser er der­i­mod for­holds­vis li­ge­til. Det al­ler­før­ste, der skal kigges på, er, om I har fæl­les­børn under 18 år. Lad os starte med at kigge på, hvad mu­lig­he­der­ne er, hvis I har fæl­les­børn under 18 år.

Skils­mis­se med børn under 18 år

Hvis I har børn sammen, der er under 18 år, er der tre måder, I kan blive skilt på:

  • Skils­mis­se med se­pa­ra­tion
  • Skils­mis­se efter sær­lige grunde
  • Di­rek­te skils­mis­se med en re­flek­sions­pe­ri­ode

Lad os tage et kig på de for­skel­lige mu­lig­he­der.

Skils­mis­se med se­pa­ra­tion

En se­pa­ra­tions­pe­ri­ode varer seks må­ne­der, inden I bliver skilt. Dette er en mu­lig­hed for at tænke tin­gene igen­nem. Det kræver des­u­den ikke, at du og din æg­te­fæl­le er enige om at blive se­pa­re­ret.

Hvis I ønsker at blive skilt, inden se­pa­ra­tions­pe­ri­o­den er gået, kan I godt det, men der er stadig et krav om, at I skal have en re­flek­sions­pe­ri­ode, gen­nem­føre et di­gi­talt kursus og til sidst be­kræfte be­slut­nin­gen om skils­mis­sen.

Skils­mis­se efter sær­lige grunde

Ved en skils­mis­se efter sær­lige grunde be­hø­ver I ikke at skulle igen­nem hver­ken en re­flek­sions- eller en se­pa­ra­tions­pe­ri­ode. I en sådan skils­mis­se be­hø­ver din æg­te­fæl­le des­u­den ikke at være enig.

Der skal dog være nogle sær­lige grunde for, at man kan få en skils­mis­se på denne måde. Disse grunde er blandt andet ut­roskab, vold (også psy­kisk), seksu­el­le over­greb, bigami, hvis I har været ad­skilt i to år grun­det ue­nig­hed eller bort­fø­relse af børn.

Di­rek­te skils­mis­se med re­flek­sions­pe­ri­ode

Som tid­li­gere nævnt skal både dig og din æg­te­fæl­le være enige om, at I vil skil­les. Re­flek­sions­pe­ri­o­den er tre må­ne­der og giver jer mu­lig­hed for at over­veje og tænke over si­tu­a­tio­nen. Denne pe­ri­ode er pligt, fordi I har børn under 18 år.

I denne pe­ri­ode skal I hver især gen­nem­gå et di­gi­talt kursus. Når re­flek­sions­pe­ri­o­den er forbi, skal I be­kræfte, om I vil skil­les.

Det er stadig muligt at lave en æg­te­pagt før skils­mis­se

Med en æg­te­pagt kan I be­stem­me, hvor­dan jeres formue skal deles ved skils­mis­se. Æg­te­fæl­ler kan også aftale at be­holde alle ak­ti­ver se­pa­rat.

I har ingen fæl­les­børn under 18 år

Hvis I ikke har fæl­les­børn under 18 år, har I to mu­lig­he­der:

  • Di­rek­te skils­mis­se
  • Skils­mis­se med se­pa­ra­tion

Di­rek­te skils­mis­se

Er I er både enige, om at I skal skil­les samt vil­kå­rene for skils­mis­sen. Hvis der er ue­nig­hed om vil­kå­rene, skal med Fa­mi­li­e­rets­hu­set skal et for­hand­lings­møde.

Skils­mis­se med se­pa­ra­tion

Når I vælger en skils­mis­se med en se­pa­ra­tion, har I først en pe­ri­ode, hvor I er væk fra hin­an­den, inden I en­de­ligt be­slut­ter, om I vil skil­les. For at ansøge om denne type skils­mis­se, be­hø­ver I ikke at være enige.

En se­pa­ra­tions­pe­ri­ode varer seks må­ne­der. Her­ef­ter kan I blive skilt, uanset om den anden æg­te­fæl­le er enig eller ej.

Læs mere: Salg af hus ved skils­mis­se

Hvor­dan søger jeg om at blive skilt?

Du skal søge om se­pa­ra­tion eller skils­mis­se på Borger.dk. Det koster 650 kroner (2023) at ansøge. Hvis I har brug for vil­kårs­for­hand­ling, koster det yder­li­gere 1.630 kroner (2023).

Lav en æg­te­pagt online hos Aatos, før I bliver skilt

Husk, at når I er gift, har I fæl­leseje/for­mu­e­fæl­les­skab. Dette be­ty­der, at jeres fæl­les­for­mue deles li­ge­ligt mellem jer, hvis I skal skil­les - dette er også, selvom den ene har bi­dra­get mere til for­mu­en end den anden.

Det kan for mange virke uri­me­ligt midt i en skils­mis­se. Derfor er det en rigtig god idé at op­ret­te en æg­te­skabs­pagt, når I bliver gift. Jovist, er det ikke det mest ro­man­tiske, men det kan være godt at have, hvis I en dag skal skil­les. I en æg­te­skabs­pagt kan I også ind­sæt­te særeje.

Hos Aatos kan I hur­tigt, nemt og bil­ligt op­ret­te en æg­te­skabs­pagt, så I er be­skyt­tet, hvis I en dag skal skil­les.


Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.