Jeg skal skil­les - hvad gør jeg nu?

Kvinde sidder på en stol
aatos-author-icon.png
Aatos
25.1.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
I har nu be­sl­tu­tet, at I ikke skal være sammen mere. Med hvad nu, hvad er næste skridt? Og hvad bør du over­veje?

I denne ar­ti­kel giver et ind­blik i og over­blik over, hvilke op­lys­nin­ger du bør finde og hvor­dan disse op­lys­nin­ger skal bruges, når du an­sø­ger om skils­mis­se. I Dan­mark er det nemt at søge om skils­mis­se og det sker fuldt ud di­gi­talt.

Den for­mel­le del

Har I be­slut­tet, at I vil skil­les, skal i for­melt set sende en di­gi­tal an­søg­ning herom til Fa­mi­li­e­rets­hu­set. Selve an­søg­nings­pro­ces­sen sker gennem Borger.dk. Har I af for­skel­lige grunde ikke mu­lig­hed for at bruge pro­ces­sen online, kan I få hjælp hos Bor­ger­ser­vi­ce.

Valg af type af skils­mis­se

En af de første be­slut­nin­ger i den online proces er, om I an­sø­ger om se­pa­ra­tion, skils­mis­se efter se­pa­ra­tion eller di­rek­te skils­mis­se.

 1. Se­pa­ra­tion be­ty­der, at I stop­per med at leve som æg­te­fæl­ler og nu lever som skilte, uden at en skils­mis­se reelt har fundet sted. I mærker så­el­des de jur­siske virk­nin­ger, såsom at I ikke arver hin­an­den og at der ingen gen­si­dig for­sør­gel­ses­pligt er.  Efter 6 må­ne­der, kan I så blive skilt, som skal ske ved sær­skilt an­søg­ning. I kan til enhver tid være at se­pa­ra­tio­nen skal ophøre. 
 2. Skils­mis­se efter se­pa­ra­tion be­ty­der, at I an­sø­ger om skils­mis­se med for­ud­gå­ende se­pa­ra­tion. 
 3. Di­rek­te skils­mis­se be­ty­der, at I an­sø­ger om skils­mis­se uden for­ud­gå­ende se­pa­ra­tion. Skils­mis­se ef­fek­tu­e­res så­le­des hur­ti­gere. Der er en række krav til, at en di­rek­te skils­mis­se kan finde sted. Ek­sem­pel­vis at I skal være enige om at blive di­rek­te skilt og om, hvor­vidt der skal be­ta­les æg­te­fæl­lebi­drag eller ej.

💡 Skils­mis­se og sta­ti­stik - hvor­når, hvor­dan og hvor­for bliver dan­sker­ne skilt?

Læs mere: Sådan på­vir­ker skils­mis­se din øko­nomi

An­søg­nings­pro­ces­sen online

Har I be­stemt, at I ønsker skils­mis­se efter se­pa­ra­tion, så vil pro­ces­sen online om­fat­te tri­nene ne­den­for. Bemærk, at det er muligt at starte pro­ces­sen selvom kun én af jeg ønsker at blive skilt.

 1. Du skal logge ind med dit MitID

MitID

2. Først skal du vælge, hvad du an­sø­ger om.

Ansøgning om separation eller skilsmisse

3. Her­næst får du at vide, hvad du har brug for af do­ku­men­ta­tion, i for­hold til den skills­mis­se­pro­ces, du har valgt. I dette til­fæd­le kræves det, at du har in­for­ma­tion om:

 1. Dato for vielse
 2. Dato for se­pa­ra­tion 
 3. Brut­to­ind­komst årligt 
 4. Be­ta­lings­kort til be­ta­ling af an­søg­nings­ge­byr

Vin­du­et giver dig end­vi­dere et over­blik over, hvor­dan et typisk forløb ser ud og hvor­dan det kan for­ven­tes, at du vil blvie kon­tak­tet i løbet af pro­ces­sen.

Et typisk forløb for en skilsmisse efter separation

4. I næste vindue skal du til­føje op­lys­nin­ger om din æg­te­fæl­le og æg­te­ska­bet.

Din ægtefælles kontaktoplysninger

5. Efter at have tryk­ket næste, skal du nu til­føje op­lys­nin­ger om dig og din ind­komst.

6. I dette vindue skal du give en række op­lys­nin­ger, som kan på­virke selve skils­mis­se­pro­ces­sen.

Du skal:

 1. Oplyse om grund­la­get for an­mod­nin­gen om skils­mis­se efter se­pa­ra­tion
 2. Dato for se­pa­ra­tion
 3. Om I på noget til har geno­ta­get sam­li­vet 
 4. Hvilke vilkår skal gælde for skils­mis­sen 
 5. Om du ønsker vil­kårs­for­hand­ling eller ej

Oplysninger om separationen

7. Nu vil du kunne se et over­blik over de in­for­ma­tio­ner, som du har givet i pro­ces­sen.

Opsummering

8. Sidste trin inden at an­søg­nin­gen ind­sen­des er at betale et gebyr. Her skal du bruge et be­ta­lings­kort. Når be­ta­ling er sket, kan an­sø­nin­gen for­melt ind­sen­des.

Betaling i alt

Hvil­ken type skils­mis­se bør jeg vælge?

Hvil­ken type af skils­mis­se, du bør vælge, af­hæn­ger helt af din livs­si­tu­a­tion og for­hol­det til din æg­te­fæl­le. Meget vil af­hænge af, om I er enige om at blive skilt eller ej, om I har min­dre­årige børn sammen eller ej og hvor­vidt I ønsker skils­mis­sen gen­nem­ført så hur­tigt som muligt eller om I fort­sat har en smule tvivl.

Hvis I ikke er enige om at ansøge om skils­mis­se, så kan det være nød­ven­digt, at I Da­mi­li­e­rers­hu­set mægler og at i via møder der, finder en løs­ning.

Sikre din frem­tid i dag

Vidste du, at du kan skrive ag­te­pagt, inden du sender skils­mis­se­an­søg­ning?

Med dine juri­diske do­ku­men­ter kan du sikre din egen, men også din fa­mi­lies frem­tid.

Med hjælp fra Aatos kan du op­ret­te juri­diske do­ku­men­ter til en over­kom­me­lig pris og nemt fra din vandt sofa.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.