Hvad er et ar­ve­af­kald?

Blomster og en stol
IMG_1939.jpeg
Karoline
27.12.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Ar­ve­loven giver di­rek­te hjem­mel til, at en arving kan give afkald på falden eller for­ven­tet arv. Der kan fo­re­lig­ge grunde til at et afkald på arv giver mening, men nogle be­tin­gel­ser for, at af­kal­det kan finde sted, skal være til­stede.

Et ar­ve­af­kald er en skrift­lig er­klæ­ring, hvori du med­del­er, at du ikke ønsker at mod­tage arven efter en be­stemt person, som du står til at skulle arve efter. Det kan virke ulo­gisk, at man skulle ønske at give afkald på arv, men der kan fo­re­lig­ge nogle si­tu­a­tio­ner, hvor et ar­ve­af­kald giver mening.

Afkald på arven

At give ar­ve­af­kald be­ty­der, at du som arving giver afkald på at mod­tage arv. Det følger di­rek­te af ar­ve­loven, at en arving kan give afkald på enten for­ven­tet eller falden arv.

For­ven­tet arv er den arv, man kan for­vente vil falde. Det vil sige før ar­ve­la­der er død. Falden arv er der­i­mod, når ar­ve­la­der er død. Af­kal­det kan ske mod eller uden ve­der­lag.

Det er vig­tigt, du op­ret­ter en er­klæ­ring om, at du ønsker at give afkald på arven, så det kan be­vi­ses, at du har givet afkald på arven. Hvis ar­ve­la­der er i live, skal ved­kom­men­de have denne er­klæ­ring, ellers skal er­klæ­rin­gen gives til skif­te­ret­ten, hvis ar­ve­la­der al­le­rede er død, når du ønsker at give af­kal­det.

💡 Ar­ve­af­kal­det skal gives inden der ud­de­les noget fra boet.

Prøv te­sta­mente gratis:

Sørg for, at der bliver taget hånd om dine kære med et te­sta­mente. Hos Aatos kan du nemt og bil­ligt op­ret­te et te­sta­mente, der tager ud­gangs­punkt i og ind­dra­ger dine ønsker til dit te­sta­mente.

Du kan be­stem­me hvem af­kal­det gælder for

Du kan be­stem­me om ar­ve­af­kal­det skal gælde for hele din ”gren” af fa­mi­lien, det vil sige dine børn, bør­ne­børn osv. Det kaldes et blankt ar­ve­af­kald. Men du kan også be­stem­me, at dine børn skal træde i dit sted og arve i stedet for dig. Det kaldes et per­son­ligt afkald.

Der findes flere for­skel­lige grunde til at give afkald på arv. Grun­den kan være af både per­son­lig eller øko­no­misk ka­rak­ter.

Nogle ofte set grunde er:

  • Ar­ve­mod­ta­ger har så stor gæld, at arven reelt set går di­rek­te til dennes kre­di­to­rer. 
  • Ar­ve­mod­ta­ger ønsker, at gælden går di­rek­te til næste ge­ne­ra­tion, dvs. børn, bør­ne­børn etc. Det kan være fordi ar­ve­mod­ta­ger ikke har brug for arven. 
  • Der kan fo­re­lig­ge per­son­lige grunde til, at en ar­ve­mod­ta­ger ikke ønsker at arve noget fra ar­ve­la­der. 
  • Ar­ve­mod­ta­ger ønsker at spare ar­ve­af­gift. Hvis du giver afkald på arven, så den går videre til dine børn, vil arven ikke først be­la­stes med afgift ved over­gang til dig og der­ef­ter igen ved over­gang fra dig til dine børn.
  • Ar­ve­mod­ta­ger har mod ve­der­lag valgt at give afkald på arven. Det fo­re­lig­ger ofte, hvor ar­ve­mod­ta­ger ønsker del i arven, men ikke ønsker at del­tage i skif­tet. Der be­ta­les 15% ga­ve­af­gift af det ve­der­lag, der mod­ta­ges, da det i sådan et til­fælde, vil anses som en gave.

Listen er ikke udtøm­men­de og der findes andre grunde til, at give afkald på arv.

💡 Læs mere: Afgift af arv

Til­fælde på ar­ve­af­kald, hvor du skal være sær­ligt op­mærk­som

Hvis du er in­sol­vent og ved, at arven bare vil gå til kre­di­to­rer, er det en god ide, at du giver afkald på arven, mens ar­ve­la­der lever.

Hvis du giver afkald på arven sent, kan du ri­si­kere, at dis­po­si­tio­nen bliver om­stødt. I så fald rettes kravet mod den, der har mod­ta­get arven.

👉 Det vil sige, at så­fremt du ønsker at give ar­ve­af­kald som følge af in­sol­vens, er det vig­tigt, at du giver det i så god tid som muligt og inden ar­ve­la­der dør.

Sådan giver du afkald på arv

Så­fremt ar­ve­af­kal­det gives mens ar­ve­la­der lever, gælder der ikke nogle faste form­krav. Men af be­vis­mæs­sige grunde rådes det til, at er­klæ­rin­gen om afkald er skrift­lig samt da­te­ret og un­der­skre­vet af både dig og ar­ve­la­der.

Det kan også spe­ci­fi­ce­res i er­klæ­rin­gen, netop hvad du giver afkald på. Her­un­der også afkald på even­tu­el­le pen­sio­ner og for­sik­rin­ger.

Hvis ar­ve­la­der der­i­mod er død og arven er faldet, skal af­kal­det gives til Skif­te­ret­teninden ud­be­ta­lin­ger fra boet sker.

Uanset, hvor­når ar­ve­af­kal­det gives, gælder der dog et ha­bi­li­tets­krav. Det in­de­bæ­rer, at af­kalds­gi­ve­ren er myndig, ikke under vær­ge­mål og i stand til at handle for­nufts­mæs­sigt. Det vil sige, at af­kalds­gi­ver skal være i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af af­kal­det.

💡 Sam­ti­dig gælder der også et krav om, at ar­ve­la­der skal være i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af ar­ve­af­kal­det. Ellers kan et ar­ve­af­kald ikke gives til ar­ve­la­der.

Til­ba­ge­kal­delse af ar­ve­af­kald

Et ar­ve­af­kald er bin­dende og du kan ikke for­tryde ar­ve­af­kal­det, når først du har af­gi­vet det.

Dog kan ar­ve­la­der, hvis denne stadig er i live, vælge at se bort fra ar­ve­af­kal­det og al­li­ge­vel lade dig arve. Det kunne sær­ligt fo­re­lig­ge, hvis grun­den til, at ar­ve­af­kal­det blev af­gi­vet, er ophørt eller har ændret sig.

Opret dit te­sta­mente hos Aatos

Med et te­sta­mente kan du undgå, at din arv kun for­de­les i overenstem­melse med ar­ve­lovens regler. Det tager kun 10 mi­nut­ter, hvor du blot skal svare på spørgs­mål, som er re­le­vante for din si­tu­a­tion. Vores system danner her­ef­ter et skræd­der­sy­et te­sta­mente til dig.

Nyhavn, København
Alle juridiske forhold fra start til slut online.