Hvem arver mig?

Pårørende
aatos-author-icon.png
Aatos
15.5.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Hvem arver mig, når jeg dør? Det er godt at have et over­blik over, hvem som arver dig. Med et te­sta­men­te kan du selv be­stem­me, hvem som arver dig og hvor meget de arver.

De fleste ved, at når de afgår ved døden, så vil fa­mi­lie­med­lem­mer arve ens ejen­de­le og formue. Men, de fleste har måske ikke et over­blik over, hvem som arver og hvor meget de arver.

Hvem som arver og hvor meget de arver er re­gu­le­ret i Ar­ve­loven. Ar­ve­lovens be­stem­mel­ser an­ven­des, når afdøde ikke har et te­sta­men­te.

I denne ar­ti­kel ser vi nær­me­re på, hvem som arver en, når man afgår ved døden.

Hvor­dan er din fa­mi­lie­si­tu­a­tion?

Hvem der arver dig, af­hæn­ger i høj grad af din fa­mi­lie­si­tu­a­tion. Er du gift, har du børn, har du børn fra tid­li­ge­re for­hold. Det er så­dan­ne fak­to­rer, som be­stem­mer, hvem som arver dig i hen­hold til Ar­ve­loven. Det er derfor altid nød­ven­digt at tage ud­gangs­punkt i din egen si­tu­a­tion, når du skal kort­læg­ge, hvem som arver dig. 

Har du lavet et te­sta­men­te, enten alene eller med en æg­te­fæl­le eller sam­le­ver, så vil det være te­sta­men­tet der af­gø­rer, hvem som arver og hvad de arver. Det af­hæn­ger af din fa­mi­lie­si­tu­a­tion, hvor meget du kan råde over i et te­sta­men­te. Har du livs­ar­vin­ger, så vil livs­ar­vin­ger­ne i hen­hold til Ar­ve­loven have ret til 25% af din arv, som er tvangs­arv. De re­ste­ren­de 75% er friarv, som du selv kan råde over i dit te­sta­men­te. Har du ingen livs­ar­vin­ger, kan du frit råde over 100% af din arv i dit te­sta­men­te.

Har du over­ve­jet at lave et te­sta­men­te?

Tag ejer­skab over, hvem som skal arve dig og hvad de skal arve. Undgå, at det er Ar­ve­loven der be­stem­mer, hvem som arver dig.

Te­sta­men­te alene

Har du lavet dit eget te­sta­men­te, har du selv be­stemt, hvem som skal arve dig og hvad de skal arve, når du afgår ved døden. Arven vil som ud­gangs­punkt blive for­delt efter din død, hvis et døds­boskif­te finder sted.

Gen­si­digt te­sta­men­te

Har du lavet et gen­si­digt te­sta­men­te med ek­sem­pel­vis din æg­te­fæl­le, så har I typisk be­stemt, at I ønsker at den længst­le­ven­de arver mest muligt, når den første af jer afgår ved døden. Hvad dette be­ty­der i prak­sis, af­hæn­ger igen af, om I har fælles- og/eller sær­børn.

Har I ek­sem­pel­vis fæl­les­børn, vil disse kun mod­ta­ge tvangs­arv, når den første af jer afgår ved døden. Først når længst­le­ven­de afgår ved døden, vil fæl­les­børn mod­ta­ge den fulde arv. Mange laver et gen­si­digt te­sta­men­te, fordi typisk kan give længst­le­ven­de mere flek­si­bi­li­tet og øko­no­misk ro­bust­hed, når denne arver så meget som muligt. 

Ar­ve­lovens ar­ve­klas­ser

Ar­ve­loven har tre ar­ve­klas­ser, som bruges til at fast­læg­ge, hvem som arver af­hæn­gigt af den på­gæl­den­des fa­mi­lie­si­tu­a­tion. Ar­ve­klas­se 1 består af livs­ar­vin­ger, som er æg­te­fæl­le og børn. Ar­ve­klas­se 2 består af for­æl­dre og sø­sken­de. Ar­ve­klas­se 3 består af bedste­for­æl­dre, far­brød­re, mor­brød­re, fastre og mostre.

Livs­ar­vin­ger

Hvis du har både æg­te­fæl­le og børn, så arver de som ud­gangs­punkt hver halv­de­len. Er et barn afgået ved døden, vil even­tu­el­le bør­ne­børn ind­træ­de i rollen som arving

Ek­sem­pel 1: Æg­te­fæl­le og 2 fæl­les­børn

Har du ek­sem­pel­vis en æg­te­fæl­le og 2 fæl­les­børn, vil din æg­te­fæl­le arve 50% og de to fæl­les­børn til­sam­men arve 50%.

Tvangs­ar­ven på 12,5% til din æg­te­fæl­le, er in­klu­de­ret i de 50%. Det samme er til­fæl­det for fæl­les­børn, som imel­lem sig får 6,25% i tvangs­arv, som er in­klu­de­ret i deres sam­le­de arv.

Ek­sem­pel 2: Æg­te­fæl­le og sær­børn fra tid­li­ge­re for­hold

Har du ek­sem­pel­vis en æg­te­fæl­le og I har hver sær­børn fra tid­li­ge­re, vil din æg­te­fæl­le arve 50% og de sær­bør­nen vil kun arve fra deres bi­o­lo­gi­ske for­æl­der.

Afgår du ved døden, vil din æg­te­fæl­le arve 50% og dine bi­o­lo­gi­ske sær­børn til­sam­men arve 50%. Din æg­te­fæl­les sær­børn arver dig ikke, med­min­dre du har lavet et te­sta­men­te.

Andre legale ar­vin­ger

Har du ikke livs­ar­vin­ger - altså ingen æg­te­fæl­le eller børn - så vil man se på, om der er ar­vin­ger at finde i ar­ve­klas­se 2. Hvis der ikke er ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 2, vil man se på ar­ve­klas­se 3. 

Ingen æg­te­fæl­le og børn, men én le­ven­de for­æl­der og søster

Har du ingen livs­ar­vin­ger, er den ens for­æl­dre der arver 50% hver. Er kun én af for­æl­dre­ne stadig i live, vil denne arve 100%.

Er begge for­æl­dre afgået ved døden, vil man se på, om der er sø­sken­de i live. Er dette til­fæl­det, vil disse arve. Er der ek­sem­pel­vis én sø­sken­de, så vil denne arve 100%. Er der to sø­sken­de, vil de hver arve 50%. Er en af de sø­sken­de afdød, vil dennes børn ind­træ­de i rollen som arving. 

Ingen ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 2, men to bedste­for­æl­dre i live

Er der ikke ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 2, vil man se på, om der er ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 3. Her vil man se på, om der er bedste­for­æl­dre, far­brød­re, mor­brød­re, fastre og mostre. Som ud­gangs­punkt, så vil bedste­for­æl­dre arve. Er der kun to bedste­for­æl­dre i live, så vil de hver arve 50%.

Er der ikke ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 1-3, så vil arven stil­fal­de staten. Dette er i sig selv et væ­sent­ligt ar­gu­ment for at lave et te­sta­men­te. 

Lav et te­sta­men­te og tag ejer­skab over, hvem som arver dig og hvad de arver

Du kan lave et te­sta­men­te hur­tigt og pris­ven­ligt. Du be­hø­ves ikke at besøge en ad­vo­kat, i stedet kan du sidde der­hjem­me og ud­fær­di­ge et te­sta­men­te, som passer til netop dine behov og ønsker.

Med et te­sta­men­te kan du undgå, at din arv for­de­les til ar­vin­ger, som ikke re­flek­te­rer dine ønsker. Du kan nemt lave et te­sta­men­te med Aatos til kun 599 kr.