Hvem arver mig?

Pårørende
aatos-author-icon.png
Aatos
27.10.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Hvem arver mig, når jeg dør? Det er godt at have et over­blik over, hvem som arver dig. Med et te­sta­mente kan du næsten helt selv be­stem­me, hvem som arver dig, og hvor meget de arver.

De fleste ved, at når de afgår ved døden, så vil fa­mi­lie­med­lem­mer arve ens ejen­de­le og formue. Men de fleste har måske ikke et præ­cist over­blik over, hvem som arver, og hvor meget de arver.

Ar­ve­lovens be­stem­mel­ser ved­rø­rende arv finder an­ven­delse, når afdøde ikke har op­ret­tet et te­sta­mente.

I denne ar­ti­kel ser vi nær­mere på, hvem som arver en, når man afgår ved døden, og hvor­for det kan være en god idé at op­ret­te et te­sta­mente.

Hvor­dan er din fa­mi­lie­si­tu­a­tion?

Hvem der arver dig, af­hæn­ger i høj grad af din fa­mi­lie­si­tu­a­tion. Er du gift, har du børn, har du børn fra tid­li­gere for­hold?. Det er for­hold, der har ind­virk­ning på, hvem der arver efter dig. Det er derfor altid nød­ven­digt at tage ud­gangs­punkt i din egen si­tu­a­tion, når du skal kort­læg­ge, hvem som arver dig.

Har du op­ret­tet et te­sta­mente, enten alene eller med en æg­te­fæl­le eller sam­le­ver, så vil det være te­sta­men­tet der af­gø­rer, hvem som arver, og hvad de arver. Det af­hæn­ger af din fa­mi­lie­si­tu­a­tion, hvor meget du kan råde over i et te­sta­mente. Har du livs­ar­vinger, så vil livs­ar­vin­ger­ne i hen­hold til Ar­ve­loven have ret til 25% af din arv, som er kaldet tvangs­arv. De re­ste­rende 75% er kaldet friarv, som du selv kan råde over i dit te­sta­mente. Har du ingen livs­ar­vin­ger, kan du råde over 100% af din arv i dit te­sta­mente.

💡 Vidste du, at som regel arver man nemlig ikke gæld?

Har du over­ve­jet at lave et te­sta­mente?

Tag ejer­skab over, hvem som skal arve dig, og hvad de skal arve.

Te­sta­mente alene

Har du lavet dit eget te­sta­mente, har du selv be­stemt, hvem som skal arve dig, og hvad de skal arve, når du afgår ved døden. Arven vil som ud­gangs­punkt blive for­delt efter din død, hvis et døds­boskifte finder sted.

Gen­si­digt te­sta­mente

Har du lavet et gen­si­digt te­sta­mente med ek­sem­pel­vis din æg­te­fæl­le, så har I typisk be­stemt, at I ønsker at den længst­le­vende arver mest muligt, når den første af jer afgår ved døden. Hvad dette be­ty­der i prak­sis, af­hæn­ger igen af, om I har fælles- og/eller sær­børn.

Mange laver et gen­si­digt te­sta­mente, fordi typisk kan give længst­le­vende mere flek­si­bi­li­tet og øko­no­misk sik­ker­hed, når denne arver så meget som muligt. Ofte er dette med­vir­kende til at længst­le­vende kan blive i den fæl­les­bo­lig, og even­tu­elt sidde i uskif­tet bo. Først når længst­le­vende afgår ved døden, vil fæl­les­børn mod­tage den fulde arv.

Ar­ve­lovens ar­ve­klas­ser

Ar­ve­loven har tre ar­ve­klas­ser, som bruges til at fast­læg­ge, hvem som arver af­hæn­gigt af den på­gæl­den­des fa­mi­lie­si­tu­a­tion. Ar­ve­klas­se 1 består af livs­ar­vin­ger, som er æg­te­fæl­le og børn. Ar­ve­klas­se 2 består af for­æl­dre og sø­skende. Ar­ve­klas­se 3 består af bedste­for­æl­dre, far­brød­re, mor­brød­re, fastre og mostre.

Livs­ar­vin­ger

Hvis du har både æg­te­fæl­le og børn, så arver de som ud­gangs­punkt hver halv­de­len. Er et barn afgået ved døden, vil even­tu­el­le bør­ne­børn ind­træde i rollen som arving.

Ek­sem­pel 1 uden te­sta­mente: Æg­te­fæl­le og 2 fæl­les­børn

Har du ek­sem­pel­vis en æg­te­fæl­le og 2 fæl­les­børn, vil din æg­te­fæl­le arve 50% og de to fæl­les­børn til­sam­men arve 50%.

Tvangs­ar­ven på 12,5% til din æg­te­fæl­le, er in­klu­de­ret i de 50%. Det samme er til­fæl­det for fæl­les­børn, som imel­lem sig får 6,25% i tvangs­arv, som er in­klu­de­ret i deres sam­lede arv.

Ek­sem­pel 2 uden te­sta­mente: Æg­te­fæl­le og sær­børn fra tid­li­gere for­hold

Har du ek­sem­pel­vis en æg­te­fæl­le og I har hver sær­børn fra tid­li­gere, vil din æg­te­fæl­le arve 50% og de sær­bør­nen vil kun arve fra deres bi­o­lo­giske for­æl­der.

Afgår du ved døden, vil din æg­te­fæl­le arve 50% og dine bi­o­lo­giske sær­børn til­sam­men arve 50%. Din æg­te­fæl­les sær­børn arver dig ikke, med­min­dre du har lavet et te­sta­mente.

Andre legale ar­vin­ger

Har du ikke livs­ar­vin­ger - altså ingen æg­te­fæl­le eller børn - så vil man se på, om der er ar­vin­ger at finde i ar­ve­klas­se 2. Hvis der ikke er ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 2, vil man se på ar­ve­klas­se 3.

Ingen æg­te­fæl­le og børn, men én le­vende for­æl­der og søster

Har du ingen livs­ar­vin­ger, er det ens for­æl­dre der arver 50% hver. Er kun én af for­æl­drene stadig i live, vil denne arve 100%.

Er begge for­æl­dre afgået ved døden, vil man se på, om der er sø­skende i live. Er dette til­fæl­det, vil disse arve. Er der ek­sem­pel­vis én sø­skende, så vil denne arve 100%. Er der to sø­skende, vil de hver arve 50%. Er en af de sø­skende afdød, vil dennes børn ind­træde i rollen som arving.

Ingen ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 2, men to bedste­for­æl­dre i live

Er der ikke ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 2, vil man se på, om der er ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 3. Her vil man se på, om der er bedste­for­æl­dre, far­brød­re, mor­brød­re, fastre og mostre. Som ud­gangs­punkt, så vil bedste­for­æl­dre arve. Er der kun to bedste­for­æl­dre i live, så vil de hver arve 50%.

Er der ikke ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 1-3, så vil arven stil­falde staten. Dette er i sig selv et væ­sent­ligt ar­gu­ment for at lave et te­sta­mente.

Lav et te­sta­mente og tag ejer­skab over, hvem som arver dig, og hvad de arver

Du kan lave et te­sta­mente hur­tigt og bil­ligt. Du be­hø­ves ikke at besøge en ad­vo­kat, i stedet kan du sidde der­hjem­me og ud­fær­dige et te­sta­mente, som passer til netop dine behov og ønsker.

Med et te­sta­mente kan du undgå, at din arv kun for­de­les i overenstem­melse med ar­ve­lovens regler.

Ved at betale 499 kr. får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.