De for­skel­lige typer af te­sta­men­ter

Familie
aatos-author-icon.png
Aatos
29.9.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Vidste du godt, at der er for­skel­lige typer af te­sta­men­ter?
For hvil­ket slags te­sta­mente skal du egent­lig have, og hvad er for­skel­lene på de for­skel­lige typer? Læs med her og bliv klo­gere på de for­skel­lige typer af te­sta­men­ter - og på dine mu­lig­he­der.

Tre typer af te­sta­men­ter

Et te­sta­mente for­de­ler din arv. Ek­sem­pel­vis kan du vælge at lade din arv for­de­les blandt fa­mi­lie­med­lem­mer eller venner, eller du kan endda lade arven gå til vel­gø­rende formål.

Når du op­ret­ter et te­sta­mente er det vig­tigt, at det op­ret­tes i overenstem­melse med ar­ve­loven, og at det opnår juri­disk gyl­dig­hed.

Der findes i Dan­mark tre typer af god­kendte te­sta­men­ter:

  1. Notar te­sta­mente
  2. Vidne te­sta­mente
  3. Nød­te­sta­mente

No­tar­te­sta­mente

Lad os starte med notar te­sta­men­tet: Som navnet an­ty­der, er dette form for te­sta­mente un­der­skre­vet hos en notar. No­ta­ren be­kræf­ter så­le­des te­sta­men­tets gyl­dig­hed.

Te­sta­men­tet ad­skil­ler sig ved me­to­den, hvor­med det gøres gyl­digt. Når du op­ret­ter et no­tar­te­sta­mente, får du en kopi af te­sta­men­tet af no­tar­kon­to­ret samt do­ku­men­ta­tion på, at det nu er gyl­digt un­der­skre­vet foran no­ta­ren. Re­gi­stre­ring af te­sta­men­tet skal ikke ting­ly­ses som en frem­tids­fuld­magt for ek­sem­pel skal.

Et no­tar­te­sta­mente re­gi­stre­res og op­ret­tes i no­ta­ri­al­kon­to­rets re­gi­ster; cen­tral­re­gi­ste­ret for te­sta­men­ter. No­tar­te­sta­men­tet er det hyp­pigst brugte i Dan­mark, da et besøg hos en notar som regel er den simp­le­ste metode til god­ken­delse af et te­sta­mente.

Vid­ne­te­sta­mente

Nøj­ag­tig som no­tar­te­sta­men­tet, ad­skil­ler et vid­ne­te­sta­mente sig fra de andre typer af te­sta­men­ter ved den metode, hvor­ved det gøres gyl­digt. Mens no­tar­te­sta­men­tet kræver et besøg hos- og en un­der­skrift af en notar, kræver vid­ne­te­sta­men­tet, at der ved te­sta­men­tets un­der­skri­velse er vidner til stede. Som mini­mum skal to vidner være til stede.

Du vælger selv, hvem de to vidner skal være. Vid­ner­ne kan derfor være fa­mi­lie­med­lem­mer, venner eller noget helt tredje. De to vidner skal over­være, at du un­der­skri­ver dit te­sta­mente, og skri­ver her­ef­ter selv under på, at de har over­væ­ret un­der­skrif­ten. Det er et krav, at vid­ner­ne ikke er be­gun­sti­get i te­sta­men­tet.

Nød­te­sta­mente

Som navnet an­ty­der, be­nyt­tes et nød­te­sta­mente ved al­vor­lige nød­si­tu­a­tio­ner. Dette kan ek­sem­pel­vis være i til­fælde af akut og al­vor­lig, liv­stru­ende sygdom eller ved en plud­se­lig og liv­stru­ende ulykke.

I en sådan si­tu­a­tion, er der måske ikke tid eller mu­lig­hed for at op­ret­te et no­tar­te­sta­mente eller et vidne te­sta­mente. Derfor anser loven et ufor­melt nød­te­sta­mente for gyl­digt, men altså kun i nødstil­fælde.

Et nød­te­sta­mente kan være nedskre­vet hvor som helst. Det kan være på bag­si­den af en kvit­te­ring, på en ser­viet­te eller i en sms. Et nød­te­sta­mente kan også være ind­talt som besked på en te­le­fonsva­rer. Det vig­tig­ste er, at man senere vil kunne bevise, at te­sta­men­tet stam­mer fra te­sta­tor, og re­flek­te­rer dennes ønsker.

Læs mere: Te­sta­mente gratis ek­sem­pel

Hvil­ken type te­sta­mente ønsker du?

Lad Aatos hjælpe dig med at op­ret­te et juri­disk bin­dende te­sta­mente i hen­hold til dine ønsker. Besvar først de vej­le­dende spørgs­mål og tilføj ar­vin­ger til dit te­sta­mente.

Prøv tje­ne­sten gratis ne­den­for!

Ind­bo­te­sta­mente

Et ind­bo­te­sta­mente gør det muligt at for­de­le alle typer af ejen­de­le mellem fa­mi­lie og venner. Mange typer af ejen­de­le har måske ikke den stør­ste øko­no­miske værdi, men kan al­li­ge­vel have stor af­fek­tions­værdi for fa­mi­lie­med­lem­mer. Derfor kan det være rart at op­ret­te et ind­bo­te­sta­mente. Et ind­bo­te­sta­mente kan in­de­holde en liste over, hvem der skal over­tage ek­sem­pel­vis ma­le­ri­er, møbler, smyk­ker eller bog­s­am­lin­ger.

Netop som med nød­te­sta­men­tet, er der ingen form­krav for et ind­bo­te­sta­mente. Du kan nedskrive dette hvor som helst. Det er bare vig­tigt, at du gør det ty­de­ligt, at te­sta­men­tet stam­mer fra dig og ud­tryk­ker dine ønsker.

For­hå­bent­lig har oven­stå­ende gjort dig lidt klo­gere på de for­skel­lige typer af te­sta­men­ter, og for dine mu­lig­he­der når du over­ve­jer at op­ret­te et.

Læs mere: Ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te og Gen­si­digt te­sta­mente

Opret dit te­sta­mente hos Aatos

Det er en god idé at op­ret­te dit te­sta­mente med juri­disk bi­stand eller rå­d­giv­ning. Dit te­sta­mente kan nemlig godt blive er­klæ­ret ugyl­dig, hvis du ikke op­fyl­der form­kra­vene til dit te­sta­mente.

Vi for­står dog godt, at det kan gå hen og blive meget dyrt, at lave et te­sta­mente hos en ad­vo­kat. Ad­vo­ka­ten har både en høj time pris og tager også penge for selve te­sta­men­tet.

Hos Aatos til­by­der vi derfor en billig løs­ning. Det tager kun 10 mi­nut­ter, hvor du blot skal svare på spørgs­mål, som er re­le­vante for din si­tu­a­tion. Vores system danner her­ef­ter et skræd­der­sy­et te­sta­mente til dig.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Du kan oven i købet altid prøve vores system gratis.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.