De for­skel­li­ge typer af te­sta­men­ter

Familie
aatos-author-icon.png
Aatos
23.8.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Vidste du godt, at der er for­skel­li­ge typer af te­sta­men­ter?

For hvil­ken slags te­sta­men­te skal du egent­lig have, og hvad er for­skel­le­ne på de for­skel­li­ge typer? Læs med her og bliv klo­ge­re på de for­skel­li­ge typer af te­sta­men­ter - og på dine mu­lig­he­der.

Tre typer af te­sta­men­ter

Et te­sta­men­te for­de­ler al form for arv. Ek­sem­pel­vis kan du vælge at lade din arv for­de­les blandt fa­mi­lie­med­lem­mer eller venner, eller du kan endda lade arven gå til vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner.

Når du op­ret­ter et te­sta­men­te er det af­gø­ren­de, at dette er juri­disk gæl­den­de.

Der findes i Dan­mark tre typer af god­kend­te te­sta­men­ter:

  1. notar te­sta­men­te
  2. vidne te­sta­men­te
  3. nød­te­sta­men­te

No­tar­te­sta­men­te

Lad os starte med notar te­sta­men­tet: Som navnet an­ty­der, er denne form for do­ku­ment un­der­skre­vet hos en notar. No­ta­ren be­kræf­ter altså te­sta­men­tets gyl­dig­hed. Et notar te­sta­men­te er derfor ikke i sit ind­hold an­der­le­des fra de andre typer af te­sta­men­ter.

Det ad­skil­ler sig ude­luk­ken­de ved me­to­den, hvor­med det gøres gyl­digt. Når du op­ret­ter et no­tar­te­sta­men­te får du en kopi af te­sta­men­tet af no­tar­kon­to­ret samt do­ku­men­ta­tion på, at det nu er gyl­digt un­der­skre­vet foran no­ta­ren. re­gi­stre­ring af te­sta­men­tet skal ikke ting­ly­ses som en frem­tids­fuld­magt for ek­sem­pel skal.

Et no­tar­te­sta­men­te re­gi­stre­res og op­ret­tes i no­ta­ri­al­kon­to­rets re­gi­ster; cen­tral­re­gi­ste­ret for te­sta­men­ter. No­tar­te­sta­men­tet er det hyp­pigst brugte i Dan­mark, da et besøg hos en notar som regel er den simp­le­ste metode til god­ken­del­se af et te­sta­men­te.

Vid­ne­te­sta­men­te

Nøj­ag­tig som no­tar­te­sta­men­tet, ad­skil­ler et vid­ne­te­sta­men­te sig fra de andre typer af te­sta­men­ter ved den metode, hvor­ved det gøres gyl­digt. Mens no­tar­te­sta­men­tet kræver et besøg hos- og en un­der­skrift af en notar, kræver vid­ne­te­sta­men­tet, at der ved te­sta­men­tets un­der­skri­vel­se er vidner til stede. Som mini­mum skal to vidner være til stede.

Du vælger selv, hvem de to vidner skal være. Vid­ner­ne kan derfor være fa­mi­lie­med­lem­mer, venner eller noget helt tredje. De to vidner skal over­væ­re, at du un­der­skri­ver dit te­sta­men­te, og skri­ver her­ef­ter selv under på, at de har over­væ­ret un­der­skrif­ten.

Nød­te­sta­men­te

Som navnet an­ty­der, be­nyt­tes et nød­te­sta­men­te ved al­vor­li­ge nød­si­tu­a­tio­ner. Dette kan ek­sem­pel­vis være i til­fæl­de af akut og al­vor­lig, liv­stru­en­de sygdom eller ved en plud­se­lig og liv­stru­en­de ulykke.

I en sådan si­tu­a­tion, er der måske ikke tid eller mu­lig­hed for at op­ret­te et no­tar­te­sta­men­te eller et vidne te­sta­men­te. Derfor anser loven et ufor­melt nød­te­sta­men­te for gyl­digt, men altså kun i nødstil­fæl­de.

Et nød­te­sta­men­te kan være nedskre­vet hvor som helst. Det kan være på bag­si­den af en kvit­te­ring, på en ser­viet­te eller i en sms. Et nød­te­sta­men­te kan også være ind­talt som besked på en te­le­fonsva­rer. Det vig­tig­ste er, at man senere vil kunne bevise, at te­sta­men­tet stam­mer fra dig, og re­flek­te­rer dine ønsker.

Læs mere: Te­sta­men­te gratis ek­sem­pel

Hvil­ken type te­sta­men­te ønsker du?

Lad Aatos hjælpe dig med at op­ret­te et juri­disk bin­den­de te­sta­men­te i hen­hold til dine ønsker. Besvar først de vej­le­den­de spørgs­mål og tilføj ar­vin­ger til dit te­sta­men­te. Vi an­be­fa­ler altid de bedste be­tin­gel­ser for dit te­sta­men­te.

Prøv tje­ne­sten gratis ne­den­for!

Ind­bo­te­sta­men­te

De oven­stå­en­de tre do­cu­ment typer de­fi­ne­res alle ved den måde, hvorpå de gøres juri­disk gyl­di­ge. Enten un­der­skri­ves te­sta­men­tet af en notar eller vidner, eller te­sta­men­tet op­ret­tes ufor­melt på grund af en nød­si­tu­a­tion.

Hermed kan al arv for­de­les efter dit ønske. Dog siger ingen af de tre typer noget om ind­hol­det af te­sta­men­tet. Det gør et ind­bo­te­sta­men­te til gen­gæld. 

Et ind­bo­te­sta­men­te gør det muligt at for­de­le alle typer af ejen­de­le mellem fa­mi­lie og venner. Mange typer af ejen­de­le har måske ikke den store ob­jek­ti­ve værdi men kan al­li­ge­vel have stor af­fek­tions­vær­di for fa­mi­lie­med­lem­mer. Derfor kan det være rart at op­ret­te et ind­bo­te­sta­men­te. Dermed har du selv over­blik­ket over, hvem der efter din død vil over­ta­ge ma­le­ri­er, møbler, smyk­ker eller bog­s­am­lin­ger.

Netop som med nød­te­sta­men­tet, er der ingen form­krav for et ind­bo­te­sta­men­te. Du kan nedskri­ve dette hvor som helst. Det er bare vig­tigt, at du gør det ty­de­ligt, at te­sta­men­tet stam­mer fra dig og ud­tryk­ker dine ønsker.

For­hå­bent­lig har oven­stå­en­de gjort dig lidt klo­ge­re på de for­skel­li­ge typer af te­sta­men­ter, og for dine mu­lig­he­der når du over­ve­jer at op­ret­te et.

Læs mere: Ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­men­te og Gen­si­digt te­sta­men­te

Opret dit te­sta­men­te hos Aatos

Der­u­d­over op­for­dre vi stærkt, at man har en juri­disk person ind over op­ret­tel­sen og for­mu­le­rin­gen af ind­hol­det til dit te­sta­men­te. Dit te­sta­men­te kan nemlig godt blive er­klæ­ret ugyl­dig, hvis du ikke op­fyl­der form­kra­ve­ne til dit te­sta­men­te.

Vi for­står dog godt, at det kan gå hen og blive meget dyrt, at lave et te­sta­men­te hos en ad­vo­kat. Ad­vo­ka­ten har både en time pris og tager også penge for selve te­sta­men­tet.

Hos Aatos til­by­der vi derfor en billig løs­ning. For kun 599 kr. kan du få en juri­disk kor­rekt og dyl­digt te­sta­men­te lavet hos os. Det tager kun 10 mi­nut­ter, hvor du blot skal svare på spørgs­mål som er re­le­van­te for din si­tu­a­tion, hvor vores system ef­ter­føl­gen­de laver et skræd­der­sy­et te­sta­men­te til dig. 

Du kan oven i købet altid prøve vores system gratis.