Nor­disk studie: En fjer­de­del af dan­skere over 35 år har al­le­rede et te­sta­mente

Computer med statistikker
aatos-author-icon.png
Aatos
17.5.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Et te­sta­mente er det juri­diske do­ku­ment flest vælger at op­ret­te i Dan­mark. Gifte per­so­ner op­ret­ter oftere et te­sta­mente end ugifte sam­le­vende. Dan­skere be­ta­ler også mere for et te­sta­mente end i andre nor­diske lande.

Den juri­diske tje­ne­ste Aatos be­stilte un­der­sø­gel­sen for at kort­læg­ge in­ter­es­sen og brugen af juri­diske tje­ne­ster blandt per­so­ner over 35 år. Un­der­sø­gel­sen blev udført som en online spør­ge­ske­maun­der­sø­gelse fo­re­ta­get af ek­ster­ne ana­ly­se­bu­reau­er i fe­bru­ar og marts 2023 og bestod af over 1800 re­spon­den­ter fra Dan­mark, Sve­rige og Fin­land.

Un­der­sø­gel­sen viser, at dan­skere har op­ret­tet flest te­sta­men­ter i Norden. I Dan­mark har 26% af per­so­ner over 35 år et te­sta­mente, mens den la­ve­ste andel er Fin­land med kun 23%.

Der er dog re­gio­na­le for­skel­le i Dan­mark. På Sjæl­land har den hø­je­ste pro­cent­del af be­folk­nin­gen (30%) op­ret­tet et te­sta­mente, hvil­ket er højere end lands­gen­nem­snit­tet. Om­vendt er te­sta­men­tet det juri­diske do­ku­ment, der laves mindst i Midtjyl­land, hvor kun 19% af be­folk­nin­gen har ud­fær­di­get et.

Hvem op­ret­ter et te­sta­mente i Dan­mark?

Un­der­sø­gel­sen af­slø­rede in­ter­es­sante op­lys­nin­ger om dem, der op­ret­ter te­sta­men­ter. Ifølge re­sul­ta­ter­ne bi­dra­ger alder, æg­teskab og høj ind­komst po­si­tivt til op­ret­tel­sen af et te­sta­mente.

Ældre men­ne­sker er de mest aktive med at lave et te­sta­mente

Testamente på alder

Op­ret­telse af te­sta­mente kor­re­le­rer med højere alder. I Dan­mark har kun 20% af men­ne­sker i al­de­ren 35-49 år lavet et te­sta­mente. Det er be­mær­kel­ses­vær­digt, at når folk går på pen­sion, bliver de mere aktive i at op­ret­te te­sta­men­ter –  36% af dan­skere mellem 65-74 år har lavet et te­sta­mente og 40% af dem, der er 75+ år gamle.

Et te­sta­mente be­skri­ver den øn­skede for­de­ling af ens vær­di­er ved død. Det er for­stå­e­ligt, at men­ne­sker fo­ku­se­rer mere på at plan­læg­ge deres arv, når de bliver ældre.

Der er lige stor til­bø­je­lig­hed for både kvin­der og mænd til at op­ret­te et te­sta­mente. For per­so­ner over 35 år har 26% af kvin­der og 27% af mænd lavet et te­sta­mente. Dette an­ty­der, at der ikke er nogen frem­træ­dende ten­dens til fordel for enten mænd eller kvin­der i for­hold til pro­ak­tivt at træffe be­slut­nin­ger om, hvor­dan deres ak­ti­ver skal for­de­les mellem deres ar­vin­ger.

💡 Te­sta­mente er altid vig­tige do­ku­men­ter, da enhver kan blive syg, komme ud for en ulykke eller afgå ved døden. Disse do­ku­men­ter ga­ran­te­rer, at in­di­vi­dets ret­tig­he­der og ønsker respek­te­res, og den per­son­lige øko­nomi sikres, men kun hvis de ud­fyl­des på for­hånd.

Æg­te­fæl­ler vs part­nere

Gifte per­so­ner har en ten­dens til at være mere pro­ak­tive med at be­skyt­te deres ak­ti­ver og be­stem­me deres for­de­ling efter døden. 63% af gifte per­so­ner har et te­sta­mente, i mod­sæt­ning til kun 47% af ugifte sam­le­vende.

Dette er en smule over­ra­skende, da det er endnu mere es­sen­ti­elt for ugifte, barn­løse men­ne­sker at have et te­sta­mente. Uden et juri­disk te­sta­mente, kan deres part­ner ikke få nogen arv, hvis for­hol­det ender på grund af død.

Hvis en person ønsker at ef­ter­lade en del af arven til sin ugifte part­ner, kan det ikke gøres uden et gyl­digt te­sta­mente. Ugifte part­nere har ikke au­to­ma­tisk ret til at arve fra hin­an­den.

⚠️ Sam­le­vende part­nere uden te­sta­mente arver ikke hin­an­den, uanset om de har børn sammen. Så­fremt der ikke er op­ret­tet et sam­le­ver­te­sta­mente, kan dette altså skabe et stort øko­no­misk pro­blem for sam­le­ver og børn, hvis den ene part­ner skulle gå bort.

Ind­komst er ikke en af­gø­rende faktor

Testamente på årsindkomst

Ingen enkelt ind­komst­grup­pe skil­ler sig mar­kant ud i re­sul­ta­ter­ne. Dan­sker­ne i alle ind­komst­grup­per har ud­fær­di­get te­sta­men­ter jævnt. En lille stig­ning kan dog ses i den la­ve­ste (under 100.000 kr.–200.000 kr.) og hø­je­ste ind­komst­grup­pe (over 600.000 kr.).

Men­ne­sker med større ind­tæg­ter kan eje flere be­ty­de­lige ak­ti­ver, hvil­ket gør dem mere til­bø­je­lige til at over­veje for­de­lin­gen af deres formue, når de går bort. Et te­sta­mente gavner dog alle og ikke kun dem, der har en stor formue.

💡 Per­so­nen kan be­slut­te, at ak­ti­ver­ne skal for­blive i fa­mi­lien som særeje for ar­vin­gen. Hvis en arving her­ef­ter bliver skilt, bliver ak­ti­vet ikke taget i be­tragt­ning ved op­de­ling.

Grunde til, at dan­skere ikke har lavet juri­diske do­ku­men­ter

Hvorfor har du ikke udfærdiget juridiske dokumenter?

Stu­di­et viser, at den pri­mære grund til at dan­skere ikke op­ret­ter juri­diske do­ku­men­ter er, at 39% af dan­skere ikke føler, at det er re­le­vant for dem. Yder­li­gere er 19% af dan­sker­ne ikke op­mærk­som­me på for­de­lene ved at have juri­diske do­ku­men­ter. Det in­di­ke­rer, at dan­sker­ne måske ikke er be­kendte med ind­hol­det og for­må­let med juri­diske do­ku­men­ter.

For ek­sem­pel er te­sta­mente og frem­tids­fuld­magt  altid vig­tige do­ku­men­ter, da enhver kan blive syg, komme ud for en ulykke eller dø. Disse do­ku­men­ter ga­ran­te­rer, at per­so­nens ret­tig­he­der og ønsker respek­te­res.

Yder­li­gere in­di­ke­rer un­der­sø­gel­sen at 19% af dan­sker­ne mener, at ud­gif­ter­ne ved op­ret­telse af juri­diske do­ku­men­ter er en af­skræk­kende faktor. Dette er be­kym­rende, da de på­gæl­dende per­so­ner mu­lig­vis ikke vil være i stand til at sikre deres egen og deres fa­mi­lies øko­nomi efter eget ønske.

⚠️ Et te­sta­mente kan give sær­lige mu­lig­he­der for at be­skyt­te fra kre­di­to­rer ved f.eks. at bånd­læg­ge arven. En arv kan for ek­sem­pel ud­sky­des til, at ens barn fylder 25 år.

Gennemsnitlig pris betalt for juridisk dokument

Dan­skere be­ta­ler mest for te­sta­mente

Hvis den næst­mest al­min­de­lige grund til ikke at ud­ar­bejde juri­diske do­ku­men­ter er om­kost­nin­ger­ne, kan man ikke be­brejde dan­sker­ne. Ifølge un­der­sø­gel­sen er Dan­mark det dy­re­ste land at op­ret­te et te­sta­mente.

Den gen­nem­snit­lige pris for et te­sta­mente er 2.501 kr. i Dan­mark. Med hensyn til prisen er det måske ikke over­ra­skende, at næsten en fem­te­del af dan­sker­ne af­hol­der sig fra at op­ret­te juri­diske do­ku­men­ter. Te­sta­mente koster cirka 1.675 kr. i Fin­land og 1.497 kr. i Sve­rige

Det er in­ter­es­sant at be­mærke, at finner og sven­skere ge­ne­relt anser om­kost­nin­ger­ne ved juri­diske do­ku­men­ter for mindre be­mær­kel­ses­vær­dige end dan­skere. Kun 15% af fin­ner­ne mener, at prisen på juri­diske do­ku­men­ter er en bar­ri­ere, og endnu færre sven­skere (10%) anser det som en for­hin­dring.

Over­ra­skende nok op­ret­ter 64% af dan­sker­ne te­sta­mente ved et ad­vo­kat­firma. Ad­vo­kat­fir­ma­er er ofte den dy­re­ste mu­lig­hed for at op­ret­te juri­diske do­ku­men­ter, da do­ku­men­tet er skabt helt fra bunden af ad­vo­ka­ten, der skal ti­me­løn­nes. Om­kost­nin­ger­ne for et enkelt do­ku­ment kan nemt blive meget dyrt.

💡 Et te­sta­mente skal som oftest op­ret­tes per­son­ligt, hvor­for større ud­gif­ter ofte kan være sær­ligt af­skræk­kende.

On­li­ne­tje­ne­ster vinder frem – et godt al­ter­na­tiv til tra­di­tio­nel­le ad­vo­kat­fir­ma­er

I Norden er det mere al­min­de­ligt at bruge on­li­ne­tje­ne­ster til at op­ret­te juri­diske do­ku­men­ter . Selvom det stadig er mest ud­bredt i Dan­mark at op­ret­te juri­diske do­ku­men­ter hos ad­vo­kat­fir­ma­er, er online juri­diske tje­ne­ster på vej frem.

Online juri­diske tje­ne­ster er den anden mest an­vendte metode, til at op­ret­te juri­diske do­ku­men­ter (14%). Online juri­diske tje­ne­ster er et godt al­ter­na­tiv til ad­vo­katvirk­som­he­der­ne, da de er bil­li­gere, til­gæn­ge­lige døgnet rundt og til­la­der kun­der­ne at sam­men­ligne tje­ne­ster og priser, inden der fo­re­ta­ges et køb.

Un­der­sø­gel­sen viser, at de pri­mære grunde til at vælge online juri­diske tje­ne­ster er over­kom­me­lige priser (57%), adgang til høj­kva­li­tets juri­diske do­ku­men­ter og rå­d­giv­ning (47%) samt bru­ger­ven­lig­hed (43%).

Læs mere: Sta­ti­stik om, hvor­dan danske folk laver frem­tids­fuld­mag­ter

Prøv gratis:

Om un­der­sø­gel­sen

Un­der­sø­gel­sen med titlen “In­ter­es­se for og brug af juri­diske do­ku­men­ter ved­rø­rende privat- og fa­mi­li­e­liv” blev be­stilt af Aatos og gen­nem­ført af Ta­loustut­ki­mus. For­må­let med denne un­der­sø­gelse var at fastslå, om pri­vate per­so­ner har op­ret­tet be­stemte juri­diske do­ku­men­ter og for at belyse deres in­ter­es­se i at op­ret­te så­dan­ne do­ku­men­ter online i Sve­rige, Dan­mark og Fin­land.

Må­l­grup­pen for un­der­sø­gel­sen var mænd og kvin­der over 35 år ba­se­ret på be­folk­nin­gen i hvert land (und­ta­gen Åland, Færø­er­ne og Grøn­land). Stikprø­ve­stør­rel­sen ud­gjorde i alt 1863 per­so­ner: 608 i Fin­land, 624 i Dan­mark og 631 i Sve­rige. Un­der­sø­gel­sen blev gen­nem­ført mellem fe­bru­ar og marts 2023, og alle data blev ind­sam­let gennem online spør­ge­ske­ma­er.

💡 Vil du gerne mod­ta­ge da­ta­pak­ken? Send en e-mail til Aatos kom­mu­ni­ka­tions­chef Mariia mariia@aatos.app

Alle juridiske forhold fra start til slut online.