Sta­ti­stik om dan­skere og frem­tids­fuld­mag­ter

Ældre mennesker gå hånd i hånd
aatos-author-icon.png
Aatos
26.5.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
En frem­tids­fuld­magt er et do­ku­ment, hvor du på for­hånd kan be­stem­me, hvem du vil have til at re­præ­sen­tere dig og handle på dine vegne, hvis du i frem­ti­den for brug for det. På trods af, at online-tje­ne­ster, hvor juri­diske do­ku­men­ter kan op­ret­tes, bliver mere og mere po­pu­lære i Dan­mark, er det kun en tred­je­del af dan­skere over 35 år der er be­kendt med frem­tids­fuld­mag­ter.

En ny un­der­sø­gelse udført i de nor­diske lande har fundet, at kun 17% af dan­skere, i al­de­ren 35 og der­over, har op­ret­tet en fuld­magt for at be­skyt­te deres frem­ti­dige in­ter­es­ser. Sta­ti­stik­ker­ne viser, at frem­tids­fuld­magt er mest al­min­de­lig i Syd­dan­mark (21%) og Nord­jyl­land (20%) re­gio­ner­ne, mens det er mindst ud­bredt at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt i Ho­ved­stads­om­rå­det (13%).

Den juri­diske tje­ne­ste, Aatos, be­stilte un­der­sø­gel­sen for at ud­forske in­ter­es­sen og brugen af juri­diske tje­ne­ster blandt per­so­ner over 35 år. Un­der­sø­gel­sen blev udført som et in­ter­net­pa­nel af ek­ster­ne forsk­nings­bu­reau­er i løbet af fe­bru­ar og marts 2023 og bestod af over 1.800 re­spon­den­ter fra Dan­mark, Sve­rige og Fin­land.

En frem­tids­fuld­magt er et for­holds­vis nyt do­ku­ment i Dan­mark

Frem­tids­fuld­mag­ten er et for­holds­vis nyt do­ku­ment i Dan­mark, og blev først ved­ta­get af fol­ke­tin­get i 2016. Un­der­sø­gel­sen viser, at

En frem­tids­fuld­magt er et juri­disk do­ku­ment, der giver dig mu­lig­hed for at be­slut­te:

  1. hvem, der kan tage sig af dine per­son­lige og øko­no­miske for­hold, og
  2. spe­ci­fi­cere, hvilke typer af for­hold frem­tids­fuld­mag­ten skal in­de­holde.

Kun en tred­je­del af dan­skere over 35 år har oplyst, at de kender for­må­let med og ind­hol­det af en frem­tids­fuld­magt ""meget godt" eller “tem­me­lig godt”. Imid­ler­tid op­ly­ser 53% af dan­sker­ne, at de ikke engang over­ve­jer at lave en frem­tids­fuld­magt, hvil­ket kan have sær­de­les uøn­skede kon­se­kven­ser.

Hvis en person ikke har op­ret­tet en gyldig frem­tids­fuld­magt og ikke kan va­re­tage sine egne for­hold, fo­re­lig­ger der to mu­lig­he­der:  Enten at bruge ge­ne­ral­fuld­magt eller vær­ge­mål.

  1. Ge­ne­ral­fuld­magt er ikke en bæ­re­dyg­tig løs­ning, fordi do­ku­men­tet ikke er lavet til at om­fat­te frem­ti­dige for­hold. En ge­ne­ral­fuld­magt træder i kraft med det samme, og er oftets en god idé, hvis du skal på en læn­gere rejse, eller er ind­lagt på ho­spi­ta­let. 
  2. Vær­ge­mål er en anden mu­lig­hed, som også kan være uhen­sigts­mæs­sig, hvis du ønsker, at det er dine nær­me­ste, der skal va­re­tage dine per­son­lige og øko­no­miske for­hold. Ved vær­ge­mål vil en stats­lig værge va­re­tage dine for­hold.

Man kan ud­ar­bejde en frem­tids­fuld­magt, der er i over­ens­stem­melse med ens egne ønsker, og derved lette fa­mi­lie­med­lem­mer­nes byrde ved at be­skrive disse ønsker i det juri­disk bin­dende do­ku­ment.

Find­land er læn­gere fremme med frem­tids­fuld­mag­ter

I Fin­land blev der al­le­rede i 2007, im­ple­men­te­ret lov­giv­ning om frem­tids­fuld­mag­ter, hvil­ket for­kla­rer lan­dets før­ende po­si­tion, når det gælder op­ret­telse af frem­tids­fuld­mag­ter.

57% af fin­ner­ne er be­kendt med ind­hol­det og for­må­let med do­ku­men­tet, og 21% af be­folk­nin­gen har op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt. Des­u­den har hyppig me­di­e­dæk­ning af emnet øget of­fent­lig be­vidst­hed og mo­ti­ve­ret en­kelt­per­so­ner til at sikre, at deres ønsker bliver respek­te­ret og taget i be­tragt­ning, så­fremt at de skulle få brug for en frem­tids­fuld­magt.

Kender og har lavet fremtidsfuldmagt

En primær mo­ti­va­tion for mange finner er, at for­hin­dre, at en ukendt person ud­pe­ges som værge for dem, til at træffe be­slut­ninge om per­son­lige og øko­no­miske for­hold.

Un­der­sø­gel­sen viser, at blandt alle ads­purgte er sven­sker­ne de mindst be­vid­ste over frem­tids­fuld­mag­tens ek­si­stens. Kun 14% af sven­skere på 35 år og der­over har op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt.

Frem­tids­fuld­magt: Hvem laver do­ku­men­tet?

Ba­se­ret på re­sul­ta­ter­ne af un­der­sø­gel­sen er der en sam­men­hæng mellem ind­komst­grup­pe, alder og æg­te­ska­be­lig status i for­hold til, hvem der op­ret­ter en frem­tids­fuld­magt.

Lavere ind­komst­grup­per do­mi­ne­rer

In­ter­es­sant nok viser un­der­sø­gel­sen, at lavere ind­komst­grup­per er mere pro­ak­tive med at op­ret­te frem­tids­fuld­mag­ter sam­men­lig­net med de højere ind­komst­grup­per.

Lavere indkomstgrupper dominerer

Spe­ci­fikt har 62% af dan­sker­ne over 35 år, der tjener under 200.000 kroner, lavet en frem­tids­fuld­magt. I skarp kon­trast har kun 17% af dem over 35 år med en ind­tægt på over 600.000 DKK op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt.

Ældre men­ne­sker op­ret­ter flere frem­tids­fuld­mag­ter

Frem­tids­fuld­mag­ten er særlig po­pu­lær hos de ældre i Dan­mark. For ek­sem­pel har 25% af dem i al­de­ren 65-74 år ud­ar­bej­det en frem­tids­fuld­magt, og tallet stiger til 30% blandt dan­skere over 75 år. Dette er for­stå­e­ligt, da be­kym­rin­ger ved­rø­rende sygdom og død bliver mere pres­se­rende med al­de­ren.

Har lavet fremtidsfuldmagt baseret på alder

Det an­be­fa­les dog kraf­tigt, at også yngre per­so­ner ud­ar­bej­der en frem­tids­fuld­magt, da enhver kan blive syg eller blive in­vol­ve­ret i en ulykke. At have op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt kan lette byrden for dine fa­mi­lie­med­lem­mer i så­dan­ne til­fælde.

Æg­te­fæl­ler vs sam­le­vere

Un­der­sø­gel­sen finder, at det er mere ud­bredt blandt gifte æg­te­fæl­ler end sam­le­vende, at lave en frem­tids­fuld­magt. Hele 45% af gifte per­so­ner har ud­ar­bej­det en frem­tids­fuld­magt, hvor­i­mod det kun er 25% af sam­le­vende, der har ud­ar­bej­det en frem­tids­fuld­magt.

Der er ingen mar­kant for­skel mellem køn­nene, når det kommer til at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. 17 % af de ads­purgte mænd har op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt, hvor 16 % af de ads­purgte kvin­der har op­ret­tet en frem­tids­fuld­magt.

⚠️ Det er vig­tigt at be­mærke, at æg­te­fæl­ler også bør op­ret­te en frem­tids­fuld­magt for at kunne hånd­tere hin­an­dens per­son­lige og øko­no­miske for­hold.

Høje priser holder dan­sker­ne til­bage

Om­kost­nin­ger­ne for­bun­det med at op­ret­te juri­diske do­ku­men­ter er ge­ne­relt højere i Dan­mark. Un­der­sø­gel­sen viser, at juri­diske do­ku­men­ter ge­ne­relt er 34% bil­li­gere i Sve­rige end i Dan­mark.

Den gen­nem­snit­lige pris, som re­spon­den­ter­ne har betalt for en frem­tids­fuld­magt , er cirka 1.808 danske kroner. Frem­tids­fuld­mag­ten er væ­sent­lig bil­li­gere end ek­sem­pel­vis te­sta­men­ter eller æg­te­pag­ter. Un­der­sø­gel­sen fandt, at den gen­nem­snit­lige pris for et te­sta­mente var 2.543 kroner og 2.453 kroner for en æg­te­pagt.

Un­der­sø­gel­sen viser, at 19% af re­spon­den­ter­ne mente, at om­kost­nin­ger­ne for­bun­det med at op­ret­te juri­diske do­ku­men­ter er en årsag til, at de ikke har fået op­ret­tet ek­sem­pel­vis en frem­tids­fuld­magt.

Grunde til ikke at lave juri­diske do­ku­men­ter

Den pri­mære grund til, at dan­skere over 35 år ofte for­søm­mer at op­ret­te juri­diske do­ku­men­ter er, at de ikke mener, at disse do­ku­men­ter er re­le­vante for deres nu­væ­rende si­tu­a­tion.

Årsager til ikke at lave juridiske dokumenter

Juri­diske do­ku­men­ter er dog altid re­le­vante, da enhver kan blive syg eller kan komme ud for en ulykke. Ved at be­skrive dine ønsker i juri­diske do­ku­men­ter kan du sikre, at dine ønsker respek­te­res og ef­ter­le­ves og even­tu­elt kan juri­diske do­ku­men­ter mod­virke tvi­ster blandt fa­mi­lie­med­lem­mer om ek­sem­pel­vis arv.

I Dan­mark er in­ter­es­sen for at op­ret­te juri­diske do­ku­men­ter for­holds­vis lav, med kun 32% af be­folk­nin­gen, der viser in­ter­es­se herfor. Der­u­d­over er der be­græn­set be­vidst­hed (41%) om de mest al­min­de­lige juri­diske do­ku­men­ter, såsom te­sta­mente, frem­tids­fuld­magt og æg­te­pagt.

Det mang­lende en­ga­ge­ment stem­mer overens med op­fat­tel­sen af, at mange dan­skere ikke er klar over for­må­let og for­de­lene ved juri­diske do­ku­men­ter.

Læs mere: 3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magt

Online-tje­ne­ster bliver mere og mere po­pu­lære i Dan­mark

Un­der­sø­gel­sen viser, at mange dan­skere stadig er usikre på, hvor­dan og hvor de skal op­ret­te en frem­tids­fuld­magt og andre juri­diske do­ku­men­ter. Cirka 19% af re­spon­den­ter­ne in­drøm­mer, at de er usikre på, hvor de skal ud­ar­bejde disse do­ku­men­ter.

En tra­di­tio­nel ad­vo­katvirk­som­hed er stadig det mest ud­bredte valg når dan­skere skal op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. 39% af dan­sker­ne søger hjælp fra en jurist til at ud­ar­bejde do­ku­men­tet ba­se­ret på deres præ­fe­ren­cer. Mange mener dog, at ad­vo­kat­fir­ma­er og juri­ster er svære at få kon­takt til, og føler at hele pro­ces­sen er be­svær­lig.

On­li­ne­tje­ne­ster er et po­pu­lært al­ter­na­tiv til tra­di­tio­nel­le ad­vo­katvirk­som­he­der. Af un­der­sø­gel­sen frem­går det, at 26% af dan­sker­ne har be­nyt­tet on­li­ne­tje­ne­ster til at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt.

On­li­ne­tje­ne­ster er ikke kun bil­li­gere sam­men­lig­net med dyre ad­vo­ka­ter, men de til­by­der også at man kan op­ret­te do­ku­men­ter­ne hjem­me­fra. De juri­diske do­ku­men­ter, der op­ret­tes ved on­li­ne­tje­ne­ster, er lige så  juri­disk gyl­dige som de do­ku­men­ter, der ud­ar­bej­des af ad­vo­kat­fir­ma­er.

I gen­nem­s­nit har dan­sker­ne betalt 2.074 kr for en frem­tids­fuld­magt lavet af et ad­vo­kat­firma, og kun 1.304 kr for en frem­tids­fuld­magt fra en online-tje­ne­ste.

Tra­di­tio­nel­le ad­vo­kat­fir­ma­er opkræ­ver typisk efter ti­me­for­brug, hvil­ket kan gøre skræd­der­sy­ede do­ku­men­ter ret dyre for kli­en­ten. Des­u­den er det ofte svært at sam­men­ligne kva­li­te­ten af tje­ne­ster og priser på for­hånd, selv når der gives et prisover­slag.

Læs mere: Frem­tids­f­ud­l­magt priser i 2023

Frem­tids­fuld­magt og alle juri­diske do­ku­men­ter

Hos Aatos kan kunder prøve tje­ne­sten gratis, før der kræves nogen form for be­ta­ling. Dette giver dem mu­lig­hed for at få en for­nem­melse af, hvor­dan tje­ne­sten fun­ge­rer, og hvad det en­de­lige do­ku­ment kommer til at in­de­holde.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Vores bru­ger­ven­lige plat­form stil­ler simple spørgs­mål og ge­ne­re­rer et skræd­der­sy­et do­ku­ment ba­se­ret på dine svar. Du kan frit re­di­gere do­ku­men­tet, inden at du køber det.

Du kan være for­sik­ret om, at det en­de­lige do­ku­ment er i over­ens­stem­melse med dansk lov­giv­ning, spe­ci­fikt til­pas­set dine behov og in­klu­de­rer alle de væ­sent­lige be­stem­mel­ser.

Opret dit eget do­ku­ment al­le­rede i dag.

Om un­der­sø­gel­sen

Un­der­sø­gel­sen med titlen “In­ter­es­se for og brug af juri­diske do­ku­men­ter ved­rø­rende privat- og fa­mi­li­e­liv” blev be­stilt af Aatos og gen­nem­ført af Ta­loustut­ki­mus. For­må­let med denne un­der­sø­gelse var at fastslå, om pri­vate per­so­ner har op­ret­tet be­stemte juri­diske do­ku­men­ter og for at belyse deres in­ter­es­se i at op­ret­te så­dan­ne do­ku­men­ter online i Sve­rige, Dan­mark og Fin­land.

Må­l­grup­pen for un­der­sø­gel­sen var mænd og kvin­der over 35 år ba­se­ret på be­folk­nin­gen i hvert land (und­ta­gen Åland, Færø­er­ne og Grøn­land). Stikprø­ve­stør­rel­sen ud­gjorde i alt 1863 per­so­ner: 608 i Fin­land, 624 i Dan­mark og 631 i Sve­rige. Un­der­sø­gel­sen blev gen­nem­ført mellem fe­bru­ar og marts 2023, og alle data blev ind­sam­let gennem online spør­ge­ske­ma­er.

💡 Vil du gerne mod­ta­ge da­ta­pak­ken? Send en e-mail til Aatos kom­mu­ni­ka­tions­chef Mariia mariia@aatos.app

Alle juridiske forhold fra start til slut online.