Sta­ti­stik om, hvor­dan danske folk laver frem­tids­fuld­mag­ter

Ældre mennesker gå hånd i hånd
aatos-author-icon.png
Aatos
26.5.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Frem­tids­fuld­mag­ten er et nyt do­ku­ment, der be­skyt­ter selv­be­stem­mel­se i til­fæl­de af sygdom eller ulykke. Al­li­ge­vel, er kun en tred­je­del af dan­ske­re over 35 år be­kendt med do­ku­men­tet. Dog bliver online-tje­ne­ster, hvor juri­di­ske do­ku­men­ter kan op­ret­tes, mere og mere po­pu­læ­re i Dan­mark.

En ny un­der­sø­gel­se udført i de nor­di­ske lande har fundet ud af, at kun 17% af dan­ske­re, al­de­ren 35 og der­over, har op­ret­tet en fuld­magt for at be­skyt­te deres frem­ti­di­ge in­ter­es­ser. Prak­sis med at etab­le­re en frem­tids­fuld­magt er mest al­min­de­lig i Syd­dan­mark (21%) og Nord­jyl­land (20%) re­gio­ner­ne, mens det er mindst ud­bredt i Ho­ved­stads­om­rå­det (13%).

Den juri­di­ske tje­ne­steud­by­der, Aatos, be­stil­te un­der­sø­gel­sen for at ud­for­ske in­ter­es­sen og brugen af juri­di­ske tje­ne­ster blandt per­so­ner over 35 år. Un­der­sø­gel­sen blev udført som et in­ter­net­pa­nel af ek­ster­ne forsk­nings­bu­reau­er i løbet af fe­bru­ar og marts 2023 og bestod af over 1.800 re­spon­den­ter fra Dan­mark, Sve­ri­ge og Fin­land.

En frem­tids­fuld­magt er et for­holds­vis nyt do­ku­ment i Dan­mark

Frem­tids­fuld­magt is a re­la­ti­ve­ly new legal in­stru­ment in Den­mark, having only been in­tro­du­ced in 2016. The survey re­sults re­flect that it is a recent de­ve­l­op­ment, as they reveal the degree of public fa­mi­li­a­ri­ty with the do­cu­ment and the extent to which people have execu­ted it.

En frem­tids­fuld­magt er et juri­disk do­ku­ment, der giver dig mu­lig­hed for at be­slut­te:

  1. hvem der kan tage sig af dine per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold, og
  2. spe­ci­fi­ce­re, hvilke typer af for­hold der kan tages hånd om, hvis du ikke er i stand til det på grund af sygdom eller al­vor­lig ulykke.

Kun en tred­je­del af dan­ske­re over 35 år siger, at de kender for­må­let og ind­hol­det af en frem­tids­fuld­magt meget godt eller tem­me­lig godt. Imid­ler­tid for­tæl­ler 53% af dan­sker­ne, at de ikke engang over­ve­jer at lave en frem­tids­fuld­magt, hvil­ket kan have sær­de­les uøn­ske­de føl­ge­virk­nin­ger.

Hvis en person ikke har en frem­tids­fuld­magt og ikke kan klare sine egne for­hold, har de to mu­lig­he­der:  Enten bruge ge­ne­ral­fuld­magt eller vær­ge­mål.

  1. Ge­ne­ral­fuld­magt er ikke en bæ­re­dyg­tig løs­ning, fordi do­ku­men­tet ikke er lavet til at dække juri­di­ske per­son­li­ge for­hold i livet. Det er mere an­vendt på den transak­tions­mæs­si­ge del. Det er for­holds­vist let at be­tviv­le dens gyl­dig­hed, og derfor kan det for­år­sa­ge pro­ble­mer, når der skal træf­fes be­slut­nin­ger i per­son­li­ge for­hold.
  2. Vær­ge­mål er en anden mu­lig­hed, som også kan være pro­ble­ma­tisk, fordi ingen har fuld be­slut­ning om, hvem der kan være værge. Værgen har meget magt i per­so­nens liv, hvil­ket med­fø­rer pro­ble­mer med ejer­skab og flek­si­bi­li­tet.

Man kan ud­ar­bej­de en frem­tids­fuld­magt, der er i over­ens­stem­mel­se med ens egne ønsker, og derved lette fa­mi­lie­med­lem­mer­nes byrde ved at for­tæl­le disse ønsker i det juri­disk bin­den­de do­ku­ment.

Fin­ner­ne fører an med at lave frem­tids­fuld­magt

Lov­giv­nin­gen om­kring frem­tids­fuld­magt blev im­ple­men­te­ret i Fin­land al­le­re­de i 2007, hvil­ket for­kla­rer lan­dets før­en­de po­si­tion inden for op­ret­tel­se af disse do­ku­men­ter.

57% af fin­ner­ne kender ind­hol­det og for­må­let med do­ku­men­tet, og 21% af be­folk­nin­gen har op­ret­tet et sådant do­ku­ment. Des­u­den har hyppig me­di­e­dæk­ning af emnet øget of­fent­lig be­vidst­hed og mo­ti­ve­ret en­kelt­per­so­ner til at handle for at sikre, at deres ønsker bliver respek­te­ret og taget i be­tragt­ning.

Kender og har lavet fremtidsfuldmagt

En primær mo­ti­va­tion for mange finner er at for­hin­dre fa­mi­lie­med­lem­mer i at skulle klare bu­reau­kra­ti i fra­væ­ret af en frem­tids­fuld­magt samt at undgå, at en ukendt person ud­pe­ges som værge for at træffe per­son­li­ge og øko­no­mi­ske be­slut­nin­ger på deres vegne.

Un­der­sø­gel­sen viser, at blandt alle ads­purg­te er sven­sker­ne de mindst be­vid­ste over frem­tids­fuld­mag­tens ek­si­stens. Fak­tisk har sven­sker­ne op­ret­tet frem­tids­fuld­mag­ter mindst hyp­pigt, idet kun 14% af dem på 35 år og der­over har en frem­tids­fuld­magt.

Frem­tids­fuld­magt: Hvem laver do­ku­men­tet?

Ba­se­ret på re­sul­ta­ter­ne er der en sam­men­hæng mellem ind­komst­grup­pe, alder og æg­te­ska­be­lig status i for­hold til, hvor hyp­pigt en frem­tids­fuld­magt er op­ret­tet i Dan­mark.

Lavere ind­komst­grup­per do­mi­ne­rer

In­ter­es­sant nok viser un­der­sø­gel­sen, at lavere ind­komst­grup­per er mere pro­ak­ti­ve med at op­ret­te frem­tids­fuld­mag­ter sam­men­lig­net med deres højere ind­komst­grup­per.

Lavere indkomstgrupper dominerer

Spe­ci­fikt har 62% af dan­sker­ne over 35 år, der tjener under 200.000 DKK, lavet en frem­tids­fuld­magt. I skarp kon­trast har kun 17% af dem over 35 år med en ind­tægt på over 600.000 DKK op­ret­tet et sådant do­ku­ment.

Ældre men­ne­sker er mere aktive i at op­ret­te frem­tids­fuld­magt

Frem­tids­fuld­mag­ten er et bredt an­vendt juri­disk do­ku­ment blandt ældre al­ders­grup­per. For ek­sem­pel har 25% af dem i al­de­ren 65-74 år ud­ar­bej­det en, og tallet stiger til 30% blandt dan­ske­re over 75 år. Dette er for­stå­e­ligt, da be­kym­rin­ger ved­rø­ren­de sygdom og død bliver mere pres­se­ren­de med al­de­ren.

Har lavet fremtidsfuldmagt baseret på alder

Det an­be­fa­les dog kraf­tigt, at også yngre per­so­ner over­ve­jer at ud­ar­bej­de en frem­tids­fuld­magt, da enhver kan blive syg eller in­vol­ve­ret i en ulykke. At have dette do­ku­ment på plads kan i høj grad lette byrden for fa­mi­lie­med­lem­mer, når de skal hånd­te­re dine for­hold.

Æg­te­fæl­ler vs sam­le­ve­re

Un­der­sø­gel­sen an­ty­der, at frem­tids­fuld­magt er mere ud­bredt blandt gifte æg­te­fæl­ler end part­ne­re, der blot bor sammen. Hele 45% af gifte per­so­ner har ud­ar­bej­det do­ku­men­tet sam­men­lig­net med kun 25% af dem, der lever sammen som part­ne­re.

Der­u­d­over er der ingen mar­kant for­skel mellem køn­nene, når det kommer til at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Både mænd og kvin­der er næsten lige i denne hen­se­en­de, med 17% af mæn­de­ne og 16% af kvin­der­ne, der har lavet do­ku­men­tet.

⚠️ Det er vig­tigt at be­mær­ke, at æg­te­fæl­ler også kræver en frem­tids­fuld­magt for at kunne hånd­te­re hin­an­dens per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold. At have æg­te­ska­be­li­ge ret­tig­he­der giver ikke au­to­ma­tisk au­to­ri­tet til at hånd­te­re din æg­te­fæl­les sager.

Høje priser holder dan­sker­ne til­ba­ge

Om­kost­nin­ger­ne ved juri­di­ske do­ku­men­ter er ge­ne­relt højere i Dan­mark. Un­der­sø­gel­sen viser, at juri­di­ske do­ku­men­ter ge­ne­relt er 34% bil­li­ge­re i Sve­ri­ge end i Dan­mark. Juri­di­ske do­ku­men­ter var i gen­nem­snit bil­ligst i Sve­ri­ge blandt de nor­di­ske lande.

Den gen­nem­snit­li­ge pris, som re­spon­den­ter­ne har betalt for en fuld­magt for frem­ti­den, er cirka 1.808 danske kroner.

Dette gør en frem­tids­fuld­magt væ­sent­ligt bil­li­ge­re end andre juri­di­ske do­ku­men­ter, såsom te­sta­men­ter eller æg­te­pag­ter. Den gen­nem­snit­li­ge pris for et te­sta­men­te var i un­der­sø­gel­sen 2.543 kr. og æg­te­pag­ten lå så højt som 2.453 kr.

Re­sul­ta­ter­ne viser, at 19% af men­ne­sker rap­por­te­re­de, at om­kost­nin­ger­ne ved et juri­disk do­ku­ment bliver en bar­ri­e­re for ikke at ordne deres juri­di­ske for­hold. Dette er den næst­mest al­min­de­li­ge grund til at for­søm­me at for­bed­re ens juri­di­ske sik­ker­hed.

Grunde til ikke at lave juri­di­ske do­ku­men­ter

Den pri­mæ­re grund til, at dan­ske­re over 35 år ofte for­søm­mer at op­ret­te juri­di­ske do­ku­men­ter, er, at de ikke mener, at disse do­ku­men­ter er re­le­van­te for deres nu­væ­ren­de si­tu­a­tion.

Årsager til ikke at lave juridiske dokumenter

Juri­di­ske do­ku­men­ter er dog altid re­le­van­te, da enhver kan blive syg eller lide al­vor­li­ge skader i en ulykke. Ved at for­ma­li­se­re dine ønsker i juri­di­ske do­ku­men­ter kan du hjælpe med at sikre, at de respek­te­res, mini­me­re bu­reau­kra­ti og re­du­ce­re sand­syn­lig­he­den for tvi­ster blandt fa­mi­lie­med­lem­mer om arv.

I Dan­mark er in­ter­es­sen for at for­be­re­de juri­di­ske do­ku­men­ter for­holds­vis lav, med kun 32% af be­folk­nin­gen, der viser in­ter­es­se. Der­u­d­over er der be­græn­set be­vidst­hed (41%) om de mest al­min­de­li­ge juri­di­ske do­ku­men­ter, såsom te­sta­men­te, frem­tids­fuld­magt og æg­te­pagt.

Denne mangel på en­ga­ge­ment stem­mer overens med op­fat­tel­sen af, at mange dan­ske­re ikke er klar over for­må­let og for­de­le­ne, disse do­ku­men­ter kan til­by­de i deres liv.

Læs mere: 3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magt

Online-tje­ne­ster bliver mere og mere po­pu­læ­re i Dan­mark

Un­der­sø­gel­sen viser, at mange dan­ske­re stadig er usikre på, hvor­dan og hvor de skal op­ret­te en frem­tids­fuld­magt og andre juri­di­ske do­ku­men­ter. Cirka 19% af re­spon­den­ter­ne in­drøm­mer, at de er usikre på, hvor de skal ud­ar­bej­de disse do­ku­men­ter.

En tra­di­tio­nel ad­vo­katvirk­som­hed er stadig det mest ud­bred­te valg for at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, hvor 39% af dan­sker­ne søger hjælp fra en jurist til at ud­ar­bej­de do­ku­men­tet ba­se­ret på deres præ­fe­ren­cer. Mange op­fat­ter dog ad­vo­kat­fir­ma­er og juri­ster som svære at få adgang til, og hele pro­ces­sen er noget be­svær­lig.

On­li­ne­tje­ne­ster er ved at blive et po­pu­lært al­ter­na­tiv til tra­di­tio­nel­le ad­vo­katvirk­som­he­der. I un­der­sø­gel­sen har 26% af dan­sker­ne be­nyt­tet on­li­ne­tje­ne­ster til at for­be­re­de en frem­tids­fuld­magt.

On­li­ne­tje­ne­ster er ikke kun bil­li­ge­re sam­men­lig­net med dyre ad­vo­ka­ter, men de til­by­der også be­kvem­me­lig­he­den af at gen­nem­fø­re pro­ces­sen hjem­me­fra, og juri­di­ske do­ku­men­ter er lige så gyl­di­ge og præ­ci­se som dem, der ud­ar­bej­des af ad­vo­kat­fir­ma­er.

I gen­nem­snit har dan­sker­ne betalt 2.074 kr for en frem­tids­fuld­magt lavet af et ad­vo­kat­fir­ma, og kun 1.304 kr for en frem­tids­fuld­magt fra en online-tje­ne­ste.

Tra­di­tio­nel­le ad­vo­kat­fir­ma­er opkræ­ver typisk efter ti­me­for­brug, hvil­ket kan gøre skræd­der­sy­e­de do­ku­men­ter ret dyre for kli­en­ten. Des­u­den er det ofte svært at sam­men­lig­ne kva­li­te­ten af tje­ne­ster og priser på for­hånd, selv når der gives et prisover­slag.

Læs mere: Frem­tids­f­ud­l­magt priser i 2023

Om­kost­nin­ger­ne ved en frem­tids­fuld­magt er 599 kr. hos Aatos

Hos Aatos kan kunder prøve tje­ne­sten gratis, før der kræves nogen form for be­ta­ling. Dette giver dem mu­lig­hed for at få en for­nem­mel­se af, hvor­dan tje­ne­sten fun­ge­rer, og hvad det en­de­li­ge do­ku­ment in­de­bæ­rer.

Om­kost­nin­ger­ne ved en frem­tids­fuld­magt hos Aatos er kun 599 kr. Vores bru­ger­ven­li­ge plat­form stil­ler li­ge­til spørgs­mål og ge­ne­rerer et skræd­der­sy­et do­ku­ment ba­se­ret på dine svar. Du kan frit re­di­ge­re do­ku­men­tet til sidst og til­fø­je flere værger, hvis ønsket.

Du kan være for­sik­ret om, at det en­de­li­ge do­ku­ment er i over­ens­stem­mel­se med dansk lov­giv­ning, spe­ci­fikt til­pas­set dine behov og in­klu­de­rer alle de væ­sent­li­ge be­stem­mel­ser.

Opret dit eget do­ku­ment al­le­re­de i dag.

Om un­der­sø­gel­sen

Un­der­sø­gel­sen med titlen In­ter­es­se for og brug af juri­di­ske do­ku­men­ter ved­rø­ren­de privat- og fa­mi­li­e­liv blev be­stilt af Aatos og gen­nem­ført af Ta­loustut­ki­mus. For­må­let med denne un­der­sø­gel­se var at fast­slå, om pri­va­te per­so­ner har visse juri­di­ske do­ku­men­ter og deres in­ter­es­se i at op­ret­te så­dan­ne do­ku­men­ter online i Sve­ri­ge, Dan­mark og Fin­land.

Må­l­grup­pen for un­der­sø­gel­sen var mænd og kvin­der over 35 år ba­se­ret på be­folk­nin­gen i hvert land (und­ta­gen Åland, Færø­er­ne og Grøn­land). Stikprø­ve­stør­rel­sen ud­gjor­de i alt 1863 per­so­ner: 608 i Fin­land, 624 i Dan­mark og 631 i Sve­ri­ge. Un­der­sø­gel­sen blev gen­nem­ført mellem fe­bru­ar og marts 2023, og alle data blev ind­sam­let gennem online spør­ge­ske­ma­er.

💡 Vil du gerne mod­ta­ge da­ta­pak­ken? Send en e-mail til mariia@aatos.app