Te­sta­mente uden en ad­vo­kat

Bærbar på bordet
aatos-author-icon.png
Aatos
8.12.2022 ● 3 minutter
Del artiklen
I takt med den øgede di­gi­ta­li­se­ring, er det nu muligt at op­ret­te juri­diske do­ku­men­ter ved hjælp af online juri­diske tje­ne­ster.

Aatos er en juri­disk tje­ne­ste, der til­by­der juri­diske løs­nin­ger online, her­un­der op­ret­tel­sen af te­sta­men­ter.

Juri­diske tje­ne­ster som Aatos har en række for­de­le, idet bru­ger­ne kan op­ret­te og ud­fær­dige juri­diske do­ku­men­ter på nettet hur­tigt og bil­ligt.

Ud­vik­let af juri­ster

Aatos’ juri­diske ser­vi­cer er ud­vik­let af juri­ster. De for­skel­lige juri­diske do­ku­men­ter som Aatos til­by­der, bliver alle op­ret­tet i overenstem­melse med gæl­dende ret.

Det er en klar vision hos Aatos, at vi ønsker at gøre jura mere til­gæn­ge­ligt for alle. Derfor er vores plat­form er op­ret­tet på en måde, hvorpå også ikke-juri­ster kan være med.

Aatos fo­ku­se­rer på at stille meget simple spørgs­mål, som herved ku­mu­la­tivt giver en klar in­di­ka­tion af bru­ge­ren ønsker og præ­fe­ren­cer. Her­ef­ter vil det juri­diske do­ku­ment blive op­ret­tet i overenstem­melse med bru­ge­rens ønsker.

Prøv gratis

Du be­hø­ver ikke at være eks­pert i te­sta­men­ter

Ved at svare på en række simple spørgs­mål, guider vores tje­ne­ste bru­ge­ren og giver en for­stå­else for hvilke over­vej­el­ser, der er cen­tra­le i ud­fær­di­gel­sen af et te­sta­mente.

Læs mere: Hvad er et te­sta­mente?

Det er muligt at skræd­der­sy dit te­sta­mente

Når du ud­fær­di­ger dit te­sta­mente på Aatos tje­ne­ste, har du mu­lig­hed for at for­de­le din arv, som du ønsker. Hertil kommer, at du kan til­føje spe­ci­fik­ke vilkår til te­sta­men­tet, såsom at arven skal være særeje for ar­vin­ger­ne, eller at arven skal bånd­læg­ges, indtil at ar­vin­gen bliver en nær­mere be­stemt alder.

Du kan down­lo­ade hur­tigt og nemt

Når du har op­ret­tet te­sta­men­tet, kan do­ku­men­tet down­lo­a­des med det samme. Do­ku­men­tet gemmes des­u­den på din Aatos profil.

Hvad kan Aatos til­byde?

ModelPrisTidFlek­si­bi­li­tetInd­holdHjælp
Ad­vo­katTypisk 2000 kr- 3500 kr.Va­ri­e­rerTypisk te­le­fon­sam­ta­le og fysisk mødeI hen­hold til gæl­dende retKan være in­klu­de­ret i prisen eller ej
Aatos499 kr.10-15 mi­nut­terFuldt ud online og kan tilgås når og hvor som helstI hen­hold til gæl­dende retAltid in­klu­de­ret i prisen
Gratis ska­be­lonGratisVa­ri­e­rerVa­ri­e­rerUsik­kertIngen hjælp in­klu­de­ret

Gratis rå­d­giv­ning er altid in­klu­de­ret

Aatos til­by­der gratis rå­d­giv­ning i ud­fær­di­gel­sen af alle vores juri­diske pro­duk­ter. Du kan altid kon­tak­te Aatos via vores chat eller e-mail, og vores juri­ster for­sø­ger at svare så hur­tigt som muligt.

Ved at betale 499 kr., får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.