Te­sta­men­te uden en ad­vo­kat

Bærbar på bordet
aatos-author-icon.png
Aatos
12.5.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Ad­vo­ka­ter har i mange år ud­gjort det eneste al­ter­na­tiv til selv at ud­fær­di­ge ens eget te­sta­men­te. Med øget di­gi­ta­li­se­ring og au­to­ma­ti­se­ring, er det nu muligt at hånd­te­re mange af ens juri­di­ske for­hold nemt og hur­tigt via online løs­nin­ger.

En sådan løs­ning er Aatos, som til­by­der juri­di­ske løs­nin­ger online, såsom ud­fær­di­gel­se af te­sta­men­te.

On­li­ne­løs­nin­ger som Aatos har en række store for­de­le, nemlig at flere får mu­lig­hed for at ud­fær­di­ge vig­ti­ge do­ku­men­ter, at dette kan gøres hur­tigt og be­kvemt samt at prisen er trans­pa­rent og lav. 

Alle vores ser­vi­cer er ud­vik­let af juri­ster

Aatos’ juri­di­ske ser­vi­cer er ud­vik­let af juri­ster i tæt sam­ar­bej­de med tek­no­lo­gi­spe­ci­a­li­ster. De for­skel­li­ge juri­di­ske ser­vi­cer, såsom te­sta­men­te, tager alle ud­gangs­punkt i gæl­den­de ret i de for­skel­li­ge juris­dik­tio­ner, som Aatos ope­rerer in­den­for. 

Vi stil­ler simple spørgs­mål

Det er en klar vision for Aatos at vi ønsker at gøre jura mere til­gæn­ge­ligt for alle.

For at flere kan opnå juri­disk sik­ker­hed i deres hver­dag, har Aatos fo­ku­se­ret på at bygge vores pro­duk­ter på en måde, som gør juraen for­stå­e­lig og hvor ikke-juri­ster skal kunne træffe be­slut­nin­ger om deres liv, der be­rø­rer juri­di­ske aspek­ter, uden at skulle læse lange og kom­pli­ce­re­de tek­ster.

Aatos fo­ku­se­rer derfor på at stille meget simple spørgs­mål, som herved ku­mu­la­tivt giver en klar in­di­ka­tion af bru­ge­ren ønsker og præ­fe­ren­cer, hvil­ket fører til, at bru­ge­ren får et slut­do­ku­ment, som passer til netop bru­ge­ren.

Prøv gratis

Du be­hø­ves ikke at være en eks­pert i te­sta­men­ter

Ved at svare på en række simple spørgs­mål, guider ser­vi­cen bruger og giver bru­ge­ren en for­stå­el­se for, hvilke over­vej­el­ser der er cen­tra­le i ud­fær­di­gel­sen af et te­sta­men­te.

Det er ikke nød­ven­digt for bru­ge­ren på for­hånd til fulde at vide, hvilke typer af te­sta­men­te, der ek­si­ste­rer, såvel som alle de for­skel­li­ge nu­an­cer, der bør over­ve­jes. Et te­sta­men­te er et per­son­ligt do­ku­ment, hvor­for det vig­tig­ste er, at man som te­sta­tor får ud­fær­di­get et do­ku­ment, som re­flek­te­rer ens ønsker og sidste vilje.

Læs mere: Hvad er et te­sta­men­te?

Ud­vik­let i hen­hold til gæl­den­de ret

Aatos’ ser­vi­ce for te­sta­men­te er ud­ar­bej­det i hen­hold til gæl­den­de ret. Spørgs­må­le­ne, som bru­ge­ren svarer på, bruges så­le­des til at veje in­for­ma­tio­ner og træffe be­slut­nin­ger i hen­hold til de mu­lig­he­der og be­græns­nin­ger, som loven fast­læg­ger. 

Det er muligt at skræd­der­sy dit te­sta­men­te

I pro­ces­sen med at lave et te­sta­men­te med Aatos, har bru­ge­ren mu­lig­hed for at for­de­le både spe­ci­fik­ke ejen­de­le samt for­de­le den sam­le­de arv. Hertil kommer, at bru­ge­ren kan til­fø­je spe­ci­fik­ke vilkår til te­sta­men­tet, såsom at arven skal være særeje for ar­vin­ger­ne eller at arven skal bånd­læg­ges til en nær­me­re be­stemt alder.

Testamente og betingelser

Du kan down­lo­a­de hur­tigt og nemt

Når færd­di­gjort, kan bru­ge­ren med det samme down­lo­a­de et ek­sem­plar af det fær­di­ge do­ku­men­tet. Do­ku­men­tet gemmes des­u­den på bru­grens Aatos profil. På den måde kan bru­ge­ren altid tilgå do­ku­men­tet. 

Hvad kan Aatos til­by­de?

ModelPrisTidFlek­si­bi­li­tetInd­holdHjælp
Ad­vo­katTypisk 2000 kr- 3500 kr.Va­ri­e­rerTypisk te­le­fon­sam­ta­le og fysisk mødeI hen­hold til gæl­den­de retKan være in­klu­de­ret i prisen eller ej
Aatos599 kr.10-15 mi­nut­terFuldt ud online og kan tilgås når og hvor som helstI hen­hold til gæl­den­de retAltid in­klu­de­ret i prisen
Gratis ska­be­lonGratisVa­ri­e­rerVa­ri­e­rerUsik­kertIngen hjælp in­klu­de­ret

Gratis hjælp er altid in­klu­de­ret

Aatos til­by­der gratis hjælp i ud­fær­di­gel­sen af alle pro­duk­ter, her­un­der te­sta­men­te. Bru­ge­ren kan altid kon­tak­te Aatos via vores chat eller e-mail, og vi søger at svare så hur­tigt som muligt.

Mange spørgs­mål kan ogs¨ be­sva­res ved at læse vores ar­tik­ler på vores hjem­mesi­de samt i vores chat. 

Fast pris uden skjul­te mer­ud­gif­ter - altid 599 kr.

Hos Aatos koster et te­sta­men­te altid 599 kr

Prisen er fast og trans­pa­rent, og hjælp via chat er gratis, så du skal ikke be­kym­re dig om, hvor­vidt prisen plud­se­lig stiger. 

Kan bruges når som helst og hvor som helst

En stor fordel ved at lave et te­sta­men­te med Aatos er, at du kan bruge vores ser­vi­ce på flere for­skel­li­ge en­he­der, både com­pu­ter mo­bil­te­le­fo­ner og tab­lets.

Du kan så­le­des logge ind når som helst og hvor som helst og lave eller fort­sæt­te dit pro­dukt.