Te­sta­men­te - Gratis ska­be­lon og ek­sem­pel

Skrive dit eget testamente
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
17.8.2022 ● 4 minutter
Gratis eksempel og skabelon på et testamente. Se hvordan testamentet er skrevet, formuleret og hvilke fejl, du bør undgå.

Et te­sta­men­te er vig­ti­ge­re end mange tror. Vidste du, at æg­te­fæl­ler ikke altid arver, og at sam­le­ven­de aldrig arver?

Med et te­sta­men­te, kan du sikre, at din formue ikke bliver for­delt efter le­ga­lar­ven, men efter dine præ­mis­ser og ønsker. Uden et te­sta­men­te bliver din arv for­delt efter lov­giv­nin­gen.

Det be­ty­der, at den legale arv er den arv, der til­fal­der dine ar­vin­ger efter lov­giv­nin­gen, hvis ikke du har op­ret­tet et te­sta­men­te. Med et te­sta­men­te, har du for ek­sem­pel mu­lig­hed for at be­stem­me, at din æg­te­fæl­le skal arve mest muligt, denne mu­lig­hed har du ikke uden et te­sta­men­te. 

Hvor kan få lavet et te­sta­men­te, og hvor meget koster det?

Du kan enten op­ret­te et te­sta­men­te: hos en ad­vo­kat, ved at bruge en gratis ska­be­lon eller gennem en online juri­disk tje­ne­ste.

I denne del af ar­tik­len kommer vi ind på blandt andet, hvor man kan få lavet sit te­sta­men­te, og en sam­men­lig­ning af priser.

Te­sta­men­te hos en Ad­vo­kat

Koster 1.500–3.500 kr.

En tra­di­tio­nel mu­lig­hed, er at kon­tak­te den lokale ad­vo­kat. Denne løs­ning kan tage tid, og blive rigtig dyrt i læng­den, da et tra­di­tio­nelt ad­vo­kat­kon­tor opkræ­ver et højt ho­norar pr time.

Der­u­d­over skal du også betale et beløb for selve te­sta­men­te do­ku­men­tet, som tra­di­tio­nel koster mellem 1.500 kr.–3.500 kr. Hvis man skal ligge det hele sammen kan to­tal­be­løb­bet hur­tigt rumme 10.000 kr. i alt for både juri­stens ho­norar, moms af­gif­ter, og for selve do­ku­men­tet.

Det kan derfor være tids­kræ­ven­de og meget dyrt.

Er et gratis te­sta­men­te ska­be­lon juri­disk set til­stræk­ke­ligt?

Koster 0 kr.

Et gratis te­sta­men­te ska­be­lon er et al­ter­na­tiv, men en ska­be­lon er aldrig til­pas­set netop din si­tu­a­tion.

Hos Aatos, ønsker vi ikke at snyde vores kunder for denne mu­lig­hed, og vi har derfor læn­ge­re nede i denne ar­ti­kel, lavet en gratis ska­be­lon, som du kan tage in­spira­tion af. Vær’ dog op­mærk­som på, at du ikke skal ko­pi­e­re fra vores ska­be­lon, da den ikke er til­pas­set din sær­li­ge si­tu­a­tion.

For­de­le ved selv at skrive sit te­sta­men­te, er selvøl­ge­lig, at det er gratis. Men med denne mu­lig­hed kan ulem­per­ne være højere. Hvis ind­hol­det, af dit te­sta­men­te ikke lever op til de juri­di­ske krav, kan du ri­si­ke­re, at dit te­sta­men­te ikke er gæl­den­de. I sådan en si­tu­a­tion, kan dine ar­vin­ger fak­tisk rejse ind­si­gel­se mod te­sta­men­tets gyl­dig­hed. Ved spe­ci­elt te­sta­men­ter, er der en del form­krav som skal op­fyl­des, for at te­sta­men­tet er gyl­digt.

Det kræver derfor, at du har noget juri­disk viden, så du med sik­ker­hed ved, at det du skri­ver er juri­disk kor­rekt.

Lav dit te­sta­men­te online hos Aatos

Koster 599 kr.

Et tredje al­ter­na­tiv er, at skrive te­sta­men­te online. Du kan bruge en lovlig online tje­ne­ste, så som Aatos. Her kan du både få lavet dit te­sta­men­te til en billig pris og være sikret, at den op­fyl­der alle form­krav til et te­sta­men­te. 

Ved at be­sva­re simple spørgs­mål gennem vores smarte system, kort­læg­ger tje­ne­sten din spe­ci­fik­ke si­tu­a­tion og dine ønsker. Så­le­des ud­for­mer vores tje­ne­ste et skræd­der­sy­et te­sta­men­te som op­fyl­der dine behov og, hvis ind­hold er juri­disk gyldig og bin­den­de. 

Hos Aatos koster det kun 599 kr at få lavet dit te­sta­men­te. Efter købet af te­sta­men­te mod­ta­ger du do­ku­men­tet med det samme. Det tager derfor kun i alt 10 mi­nut­ter at lave og mod­ta­ge dit te­sta­men­te.

Der­u­d­over, synes vi, at det er mest fair, at vores kunder får mu­lig­he­den for at prøve vores system uden at betale. Du kan derfor be­tryg­ge­ligt prøve at op­ret­te et te­sta­men­te inde på vores side uden at betale. Be­ta­lin­gen sker først ved sidste trin i pro­ces­sen, inden du mod­ta­ger dit skræd­der­sy­et te­sta­men­te.

Prøv gratis:

Risici ved at bruge en te­sta­men­te­ska­be­lon

At skrive et te­sta­men­te ved hjælp af en ska­be­lon er gratis, og du kan gøre det selv. Men er det for godt til at være sandt?

Her er hvad du skal huske, hvis du bruger en ska­be­lon

Når dit te­sta­men­te bliver nød­ven­digt, er du her ikke læn­ge­re for at for­kla­re, hvad du egent­lig mente. 

Vær grun­dig

Vær’ derfor grun­dig og skriv alt klart og ty­de­ligt, så der ikke opstår uklar­he­der.

Ha' styr på det juri­di­ske

Sikre, at de juri­di­ske form­krav er op­fyldt, og at te­sta­men­tet er kor­rekt i hen­hold til loven. Hvis det ikke er kor­rekt, vil dit te­sta­men­te ikke blive taget i be­tragt­ning.

Hvor meget kan du te­sta­nen­te­re

Find ud af, hvor meget du kan te­sta­men­te­re, hvis du har børn.

Læs op på loven

Husk derfor at læse op på loven. Der er for ek­sem­pel for­skel­li­ge måder at sikre, at din part­ner eller æg­te­fæl­le arver så meget eller så lidt som muligt.

Over­vej at købe et te­sta­men­te

Over­vej, om det er en bedre løs­ning at betale for et te­sta­men­te, som du ved er juri­disk kor­rekt og til­pas­set dig. Et te­sta­men­te hos Aatos koster kun 599 kr. og er juri­disk kor­rekt. Du får også klare in­struk­tio­ner for, hvem der kan være vidne.

Vær op­mærk­som på ska­be­lo­ner

Nogle gange, til­by­der Vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner også en gratis ska­be­lon til te­sta­men­tet. Det er nemt at op­ret­te et te­sta­men­te, men det kan føre til, at du ved et uheld te­sta­men­te­re hele dit dødsbo til vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen.

Gratis ek­sem­pel og ska­be­lon

Her­un­der kan du se et ek­sem­pel på, hvor­dan et te­sta­men­te kan se ud. 

Ek­semp­let på te­sta­men­tet er fra en enkelt person. Der kan laves mange for­skel­li­ge te­sta­men­te­rer, så som til en or­ga­ni­sa­tion eller person, eller et gen­si­digt te­sta­men­te.

Te­sta­men­ter er især nød­ven­di­ge for kæ­re­ste­par. Mange tror, at man som kæ­re­ster arver hin­an­den, hvis man har boet sammen i mere end 2 år. Dette er desvær­re ikke kor­rekt.

Kæ­re­ster arver ikke hin­an­den, uanset hvor lang tid man har boet sammen. Man arver heller ikke af hin­an­den, selv hvis man har fælles børn sammen. Et te­sta­men­te er derfor især re­le­vant for sam­le­ve­re, som gerne vil arve af hin­an­den.

Læs mere: Alt du bør vide om bør­ne­te­sta­men­te

Ek­sem­pel på gratis ska­be­lon til te­sta­men­te

OBS: Bemærk ven­ligst, at vi ikke an­be­fa­ler, at du ko­pi­e­rer ind­hol­det fra dette ek­sem­pel, da ek­semp­let ikke nød­ven­dig­vis egner sig til din si­tu­a­tion.

Vi an­be­fa­ler derfor, at du kun tager in­spira­tion fra ek­semp­let.

Te­sta­men­te ek­sem­pel

Te­sta­tor

Navn
CPR. nummer
Ad­dres­se

Ind­led­nings­vis

Jeg op­ret­ter herved føl­gen­de te­sta­men­te og er­klæ­rer.

For­de­ling af arv

At når jeg afgår ved døden, skal den sam­le­de arv for­de­les som følger:  A skal have (... %) af den sam­le­de arv. Arven skal være fuld­stæn­digt særeje/æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gen­de kom­bi­na­tions­sæ­re­je. 

Løsøre og le­ga­ter

At når jeg afgår ved døden, skal spe­ci­fikt løsøre for­de­les som følger:  A skal mod­ta­ge (... kr). Lø­sø­ret skal være fuld­stæn­digt særeje/æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gen­de kom­bi­na­tions­sæ­re­je.  

Af­slut­nings­vis

At jeg for­står ind­hol­det af dette te­sta­men­te og retsvirk­nin­ger­ne heraf i til­fæl­de af døds­fald. 

Un­der­skrift

Sted og dato

Un­der­skrift vidner

Sted og dato

Vid­ne­er­klæ­ring

Vi, (NAVN 1) og (NAVN 2), er­klæ­rer,

At vi efter te­sta­tors ønske har været sam­ti­dig til stede som te­sta­mentsvid­ner, da te­sta­tor un­der­skrev te­sta­men­tet og

At te­sta­tor efter vores vur­de­ring er i stand til for­nufts­mæs­sigt at op­ret­te te­sta­men­tet. 

Stil­ling 

Bopæl

Tid og sted

Un­der­skrift

Hvad skal der stå i et te­sta­men­te?

Te­sta­tor (den der ejer te­sta­men­tet) vælger, hvad der skal indgå i te­sta­men­tet, så længe lovens form­krav er op­fyldt.

Du kan vælge, om du vil angive, hvor­dan be­stem­te kon­kre­te ejen­dom­me skal for­de­les, for ek­sem­pel hvem der skal mod­ta­ge vær­di­pa­pi­rer, ejer­lej­lig­he­der eller din virk­som­hed.

Du kan også vælge at angive, at din juri­di­ske arving kun vil mod­ta­ge 1/2 og at resten af for­mu­en går til en or­ga­ni­sa­tion. 

Du kan også vælge først at angive, hvem der skal arve en be­stemt ejen­dom og der­ef­ter hvor­dan den re­ste­ren­de ejen­dom skal for­de­les.

For ek­sem­pel, at dit ældste barn får som­mer­hu­set og din part­ner får dit hjem, og at dine fire andre børn hver får 1/4 af hvad der er til­ba­ge af ejen­dom­mens værdi.

Læs mere: Te­sta­men­te og bo­af­gift

Husk dette, når du skri­ver dit te­sta­men­te

Skal en ar­vings (kom­men­de) æg­te­fæl­le have ret til halv­de­len af arven ved skils­mis­se? Hvis du ikke ønsker, at en æg­te­fæl­le skal have ret til halv­de­len, skal du angive i te­sta­men­tet, at ejen­dom­men er særeje.

  • Bemærk, at du ikke kan fra­ta­ge al arv fra dit bi­o­lo­gi­ske barn, grun­det tvangs­arv. Med­min­dre barnet selv søger om at blive fri­ta­get fra arven.
  • Følg lovens form­krav.
  • Du kan også skrive noget sjovt som en sidste hilsen til alle.
  • Vær ty­de­lig, så der ikke er plads til for­tolk­ning.
  • Klar­hed i spro­get er sær­de­les vig­tigt, da du i værste til­fæl­de kan ri­si­ke­re, at te­sta­men­tet ikke bliver gyl­digt af denne årsag.
 Te­sta­men­te gratis ska­be­lonTe­sta­men­te hos ad­vo­katTe­sta­men­te hos Aatos
Klar på 10 mi­nut­ter
Pro­ces­sen er hurtig og simpel
Du er ga­ran­te­ret, at den er juri­disk kor­rekt og gyldig
Du får den til­sendt med det samme
Ga­ran­te­ret en billig pris
Ingen ven­te­tid
Den er skræd­der­sy­et efter dit behov

De store fo­re­skel­le

I ta­bel­len kan du se for­skel­len mellem et te­sta­men­te der er ud­ar­bej­det hos Aatos, hos en ad­vo­kat, eller en gratis ska­be­lon. 

Lyder det svært at skrive et te­sta­men­te?

Hvor­for få grå hår, når du nemt kan lave et skræd­der­sy­et, juri­disk gyl­digt te­sta­men­te online hos Aatos.