Ek­sem­pel på et te­sta­men­te: få en gratis ska­be­lon

Skrive dit eget testamente
aatos-author-icon.png
Aatos
17.8.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Hvad skal et te­sta­men­te in­de­hol­de, og hvilke fald­grup­per kan der være? I den her ar­ti­kel får du svaret på alle dine spørgs­mål om. Du kan finde et over­blik over for­de­le­ne og ulem­per­ne ved at lave et te­sta­men­te selv, hos en ad­vo­kat eller med en online juri­disk ser­vi­ce. Du får også et ek­sem­pel på, hvor­dan dit te­sta­men­te kan se ud, og en ska­be­lon du kan følge, hvis du vil lave dit te­sta­men­te selv.

Et te­sta­men­te er vig­ti­ge­re end mange tror. Vidste du f.eks., at uden et te­sta­men­te, er det ikke altid, at æg­te­fæl­ler arver hi­an­den, og at sam­le­ven­de aldrig arver hin­an­den?

Med et te­sta­men­te, kan du sikre, at din formue bliver for­delt efter dine ønsker. Uden et te­sta­men­te bliver din arv for­delt efter lov­giv­nin­gen. Det be­ty­der, at hvis du f.eks. ønsker, at din æg­te­fæl­le skal arve mest muligt, og dine børn først skal arve senere, efter din æg­te­fæl­les død, er du nødt til at lave et te­sta­men­te.  

Te­sta­men­ter er også nød­ven­di­ge for kæ­re­ste­par, der ønsker at arve hin­an­den. Mange tror, at man som kæ­re­ster arver hin­an­den, hvis man har boet sammen i mere end 2 år. Dette er desvær­re ikke kor­rekt. Kæ­re­ster arver ikke hin­an­den, uanset hvor lang tid man har boet sammen. Man arver heller ikke af hin­an­den, selv hvis man har fælles børn, og har lavet et bør­ne­te­sta­men­te. Som kæ­re­ste­par kan man kun arve hin­an­den, hvis man har lavet et te­sta­men­te. 

Hvor­for vente med at lave et te­sta­men­te? Med Aatos kan det gøres hur­tigt, nemt og pris­ven­ligt.

Hvor­dan laver jeg et te­sta­men­te?

Når du laver et te­sta­men­te, har du flere for­skel­li­ge mu­lig­he­der. Du kan enten op­ret­te et te­sta­men­te:

 • selv, ved at bruge en gratis ska­be­lon 
 • hos en ad­vo­kat
 • igen­nem en online juri­disk tje­ne­ste

Vi har samlet for­de­le­ne og ulem­per­ne ved de for­skel­li­ge måder at lave et te­sta­men­te på, in­klu­siv hvad de for­skel­li­ge løs­nin­ger koster

Opret et te­sta­men­te hos en ad­vo­kat

Koster 1.500–3.500 kr.

En tra­di­tio­nel mu­lig­hed, er at kon­tak­te din ad­vo­kat, som der­ef­ter laver et te­sta­men­te til dig. Det er en løs­ning, der kan tage tid, og ende med at blive rigtig dyr. 

Når du bruger en ad­vo­kat, be­ta­ler du et ho­norar pr. time. Der­u­d­over skal du også betale et beløb for selve te­sta­men­tet, som tra­di­tio­nel er på mellem 1.500 kr.–3.500 kr. Når man lægger det hele sammen, juri­stens ho­norar, moms, og selve do­ku­men­tet, kommer det hur­tigt til at koste op mod 10.000 kr. 

Det kan altså være både en tids­kræ­ven­de og meget dyr løs­ning. Derfor er det godt at vide, at et te­sta­men­te sag­tens kan laves uden en ad­vo­kat

Opret et te­sta­men­te selv

Gratis

En mu­lig­hed er at bruge en gratis ska­be­lon til at lave dit te­sta­men­te. Hvis du bruger en ska­be­lon og selv laver dit te­sta­men­te, er det vig­tigt at være op­mærk­som på, at du selv skal sørge for at til­pas­se do­ku­men­tet, så det passer til netop din si­tu­a­tion og dine ønsker. 

For­de­len ved selv at lave dit te­sta­men­te, er selvøl­ge­lig, at det er gratis. Men hvis ind­hol­det af dit te­sta­men­te ikke lever op til de juri­di­ske krav, kan du ri­si­ke­re, at dit te­sta­men­te ikke er gyl­digt. Hvis du vil lave dit eget te­sta­men­te med ud­gangs­punkt i en gratis ska­be­lon, kræver det derfor, at du har noget juri­disk viden, og er helt sikker på, at det du skri­ver er juri­disk kor­rekt.

Så hvis du vælger at lave dit eget te­sta­men­te med en gratis ska­be­lon, skal du derfor huske at: 

 • være grun­dig, og skrive alt klart og ty­de­ligt, så der ikke er noget at være i tvivl om.
 • have styr på det juri­di­ske, og sikre dig, at te­sta­men­tet er juri­disk kor­rekt. 
 • have styr på, hvad og hvor meget du kan te­sta­men­te­re, hvis du har børn.
 • læse op på loven - der er f.eks. for­skel­li­ge måder at sikre, at din part­ner arver så meget som muligt.
Testamente med Aatos

Opret et te­sta­men­te med Aatos

Koster fra 599 kr.

Et andet al­ter­na­tiv er at lave et te­sta­men­te med en online juri­disk ser­vi­ce, som f.eks. Aatos. Med en online juri­disk ser­vi­ce kan du kom­bi­ne­rer det bedste fra to ver­de­ner, og få lavet et te­sta­men­te, der er både bil­ligt, sik­kert og gyl­digt.   

Du be­hø­ver ikke at vide en masse om jura, det eneste du be­hø­ver at gøre, er at be­sva­re nogle simple spørgs­mål om din si­tu­a­tion og ønsker. Med ud­gangs­punkt i dine svar, kan vi lave et skræd­der­sy­et te­sta­men­te, der passer nøj­ag­tigt til dig og dine behov. 

Du mod­ta­ger dit te­sta­men­te med det samme, og du kan derfor lave dit te­sta­men­te på bare 10 mi­nut­ter.

Ek­sem­pel på et te­sta­men­te og gratis ska­be­lon

Her kan du se et ek­sem­pel på, hvor­dan et te­sta­men­te kan se ud. 

Ek­semp­let på te­sta­men­tet er fra en enkelt person. Der findes flere for­skel­li­ge typer af te­sta­men­te­r, f.eks. er det også muligt at lave et gen­si­digt te­sta­men­te med din part­ner. 

Vi an­be­fa­ler, at du kun tager in­spira­tion fra ek­semp­let. Pas på med at ko­pi­e­re det di­rek­te, da ek­semp­let ikke nød­ven­dig­vis er udtryk for dine ønsker og din si­tu­a­tion.

Te­sta­men­te ska­be­lon

Te­sta­tor

Navn
CPR. nummer
Ad­dres­se

Ind­led­nings­vis

Jeg op­ret­ter herved føl­gen­de te­sta­men­te og er­klæ­rer.

For­de­ling af arv

At når jeg afgår ved døden, skal den sam­le­de arv for­de­les som følger:  A skal have (... %) af den sam­le­de arv. Arven skal være fuld­stæn­digt særeje/æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gen­de kom­bi­na­tions­sæ­re­je. 

Løsøre og le­ga­ter

At når jeg afgår ved døden, skal spe­ci­fikt løsøre for­de­les som følger:  A skal mod­ta­ge (... kr). Lø­sø­ret skal være fuld­stæn­digt særeje/æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gen­de kom­bi­na­tions­sæ­re­je.  

Af­slut­nings­vis

At jeg for­står ind­hol­det af dette te­sta­men­te og retsvirk­nin­ger­ne heraf i til­fæl­de af døds­fald. 

Un­der­skrift

Sted og dato

Un­der­skrift vidner

Sted og dato

Vid­ne­er­klæ­ring

Vi, (NAVN 1) og (NAVN 2), er­klæ­rer,

At vi efter te­sta­tors ønske har været sam­ti­dig til stede som te­sta­mentsvid­ner, da te­sta­tor un­der­skrev te­sta­men­tet og

At te­sta­tor efter vores vur­de­ring er i stand til for­nufts­mæs­sigt at op­ret­te te­sta­men­tet. 

Stil­ling 

Bopæl

Tid og sted

Un­der­skrift

💡 Et legat kan skri­ves ind i et te­sta­men­te, men det kan også gives, mens du er i live.

Læs mere om te­sta­tor.

Hvad skal der stå i et te­sta­men­te?

Du vælger helt selv, hvad der skal indgå i dit te­sta­men­te, men du kan f.eks. angive, hvor­dan be­stem­te ejen­dom­me skal for­de­les (vær­di­pa­pi­rer, ejen­dom­me, virk­som­hed osv.).

Det kan være, at du ønsker, at dit ældste barn får som­mer­hu­set, din part­ner får dit hjem, og at dine fire andre børn hver får 1/4 af hvad der er til­ba­ge af ejen­dom­mens værdi.

Du kan også vælge at angive, at din arving f.eks. kun skal mod­ta­ge halv­de­len af din formue, og at resten af for­mu­en går til en or­ga­ni­sa­tion.

Læs mere: Kopier af te­sta­men­ter

Hu­ske­li­ste til dit te­sta­men­te

Er du bange for, at du ikke for det hele med i dit te­sta­men­te? Her har du en hu­ske­li­ste, med de ting, der er vig­tig­te at over­ve­je, når du laver et te­sta­men­te. 

 • Over­vej om du ønsker, at din arv skal være særeje for dine ar­vin­ger. Hvis du ikke skri­ver i dit te­sta­men­te, at du ønsker din arv skal være særeje, skal arven efter dig deles, hvis din arving bliver skilt. 
 • Bemærk, at du ikke kan fra­ta­ge al arv fra dit bi­o­lo­gi­ske barn, fordi de har ret til tvangs­arv
 • Dit te­sta­men­te skal følge reg­ler­ne for enten et no­tar­te­sta­men­te eller et vid­ne­te­sta­men­te.
 • Vær ty­de­lig om­kring dine ønsker, og vær sikker på, at spro­get er læ­se­ligt, og nemt at forstå. 
 • Når du be­slut­ter hvem der skal arve dig, kan det også være godt at over­ve­je, hvil­ken bo­af­gift de kommer til at betale.
 • Hvis du har lyst, kan du også skrive en sidste hilsen til alle i dit te­sta­men­te.

Stadig usik­ker på, hvil­ken model du skal vælge til at lave dit te­sta­men­te?

I ta­bel­len kan du se for­skel­len mellem et te­sta­men­te der er ud­ar­bej­det hos Aatos, hos en ad­vo­kat, eller med en gratis ska­be­lon.

 Te­sta­men­te gratis ska­be­lonTe­sta­men­te hos ad­vo­katTe­sta­men­te hos Aatos
Klar på 10 mi­nut­ter
Pro­ces­sen er hurtig og simpel
Du er ga­ran­te­ret, at den er juri­disk kor­rekt og gyldig
Du får den til­sendt med det samme
Ga­ran­te­ret en billig pris
Ingen ven­te­tid
Den er skræd­der­sy­et efter dit behov

Med er par klik, kan du sikre dig, at din sidste vilje sker, som du ønsker det.

Med Aatos kan du få et skræd­der­sy­et, juri­disk gyl­digt te­sta­men­te al­le­re­de i dag. Det koster kun 599 kr. og vi kan også sende det di­rek­te hjem til dig, hvis du ønsker det. 

Undgå, at det er Ar­ve­lovens be­stem­mel­ser som af­gø­rer, hvem der arver dig og hvad de arver. Lav et te­sta­men­te på kun 10 mi­nut­ter. Har du spørgs­mål un­der­vejs, så sidder vores juri­ster klar til at hjælpe dig i chat­ten.