Aatos.app -palvelun käyttöehdot

YLEISTÄ

Palvelulla tarkoitetaan Aatos.app -verkkopalvelua, joka löytyy osoitteesta https://aatos.app.

Palveluntarjoaja on Aatos Legal Technology Oy (2901500-3).
Käyttäjällä tarkoitetaan jokaista, joka käyttää palveluntarjoajan palvelua.

Käyttöehdot tulevat voimaan, kun käyttäjä aloittaa palvelun käytön. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja ennen palvelun käytön aloittamista. Käyttöehdot kattavat koko palveluntarjoajan palvelun. Jos toisin ei ole sovittu tai ilmoitettu, käyttöehdot koskevat myös palveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluita, joita ei ole erikseen eritelty käyttöehdoissa. Palveluun ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palveluntarjoajalla on mahdollisuus yksipuolisesti ja ilman ilmoitusta tehdä muutoksia käyttöehtoihin ja ne astuvat voimaan välittömästi. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää käyttöehtojen mukainen sopimus kolmannelle osapuolelle.

1. PALVELU

Aatos.app on automatisoitu verkkopalvelu, jolla on mahdollista luoda erilaisia oikeudellisia asiakirjoja.

Palveluntarjoaja ei voi taata, että palvelu täyttää käyttäjän vaatimukset tai tarpeet. Palveluntarjoaja ei voi taata, että palvelu on saatavilla jatkuvasti tai, että sen toiminta on moitteetonta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisten palvelun tai palvelun tietojen virheiden, vikojen tai puutteellisuuksien aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ilmoitusta tehdä muutoksia palveluun. Palveluntarjoajalla on oikeus kohtuullista siirtymäaikaa noudattaen tehdä muutoksia palvelun tarjoamiseen tai kokonaan lopettaa palvelun tarjoaminen.

2. KÄYTTÄJÄ

Palvelun käyttäjästä tulee palveluntarjoajan asiakas Aatos-tilin rekisteröimisen yhteydessä. Ilman Aatos-tiliä palvelua käyttävä ei ole käyttöehtojen tarkoittama käyttäjä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän käyttäjätunnusten joutumisesta kolmannelle osapuolen tietoon eikä toimenpiteistä, joita on suoritettu käyttäjätunnuksilla. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi palveluntarjoajalle, mikäli hänen hallussaan oleva käyttäjätunnus tai salasana katoavat tai joutuvat kolmannen osapuolen tietoon.

Käyttäjä saa palveluun vain rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjälle ei siirry palveluntarjoajan omistamia immateriaalioikeuksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää palvelun käyttöoikeutta tai käyttäjätunnuksia kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä ei saa ladata palveluun immateriaalioikeuksin suojattua tai muuten laitonta materiaalia, joihin hänellä ei ole immateriaalioikeudenhaltijan suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää, luovuttaa edelleen, tilastoida tai muuten hyödyntää käyttäjien palveluun lisäämää sisältöä. Käyttäjä luovuttaa palvelun tarjoajalle kaikki lisäämäänsä materiaaliin liittyvät oikeudet.

Käyttäjä hyväksyy palvelua käyttämällä suoramarkkinointiviestien vastaanottamisen. Käyttäjä voi helposti ja maksutta kieltää suoramarkkinoinnin.

2.1 Asiakkuuteen perustuva sähköinen suoramarkkinointi

Asiakkuuteen perustuvaa suoramarkkinointia lähetetään käyttäjille tilin käyttäjätunnuksena toimivaan sähköpostiosoitteeseen. Lähetämme käyttäjillemme sähköpostitse palveluun liittyviä viestejä ja asiakasetuja. Asiakasedut ovat maksuttomia tai etuhintaisia etuja käyttäjillemme. Nämä viestit lähetetään rekisteröityneille käyttäjille, joilta on palvelun käyttöönoton yhteydessä saatu sähköpostiosoite, ja joita on palvelun tarjoamisen aloittamisen yhteydessä informoitu tästä viestinnästä. Viestien sisältö liittyy aina samankaltaisiin palveluihin, kuin ne joita asiakas on jo käyttänyt.

Viesteistä voi kieltäytyä suoraan viestistä löytyvän linkin kautta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA TÄYTTÄMINEN

3.1 Sopimuksen syntyminen ja täyttäminen Aatos-perunkirjoituspalvelussa

Aatos-perunkirjoituspalvelun käyttäminen edellyttää Aatos-tilin rekisteröimistä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä hyväksyy Aatos.app -palvelun käyttöehdot. Käyttäjä voi tilata perunkirjoituspalvelussa perunkirjoitusta varten tarvittavat viranomaistodistukset. Viranomaistodistuksia koskevan palvelun kohdalla sopimus palvelun ostamiseksi syntyy, kun käyttäjä hyväksyy käyttö- ja maksuehdot ja suorittaa maksun maksunvälittäjän kautta. Palveluntarjoajan velvollisuus on maksun saatuaan välittömästi lähettää tilaus tarvittaville viranomaistahoille. Tilatut viranomaistodistukset toimitetaan käyttäjän ilmoittamaan osoitteeseen. Viranomaisasiakirjatilaus ei sisällä ulkomailta tilattavia todistuksia. Palveluntarjoaja ei vastaa tilauksen kulusta tai toimittamisesta tilauksen lähettämisen jälkeen. Sopimus perunkirjoituspalvelun ostamiseksi syntyy, kun käyttäjä hyväksyy käyttö- ja maksuehdot ja suorittaa maksun. Palveluntarjoajan velvollisuus on maksun saatuaan välittömästi toimittaa verkossa toimiva perunkirjoituspalvelu. Palvelun avulla on mahdollista luoda perukirja. Perukirja toimitetaan käyttäjälle digitaalisessa muodossa. Palvelun käyttöaika on 12 kuukautta.

3.2 Sopimuksen syntyminen ja täyttäminen Aatos-virkatodistuspalvelussa

Aatos-perunkirjoituspalvelun käyttäminen edellyttää Aatos-tilin rekisteröimistä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä hyväksyy Aatos.app -palvelun käyttöehdot. Viranomaistodistuksia koskevan palvelun kohdalla sopimus palvelun ostamiseksi syntyy, kun käyttäjä hyväksyy käyttö- ja maksuehdot ja suorittaa maksun maksunvälittäjän kautta. Tilatut viranomaistodistukset toimitetaan käyttäjän ilmoittamaan osoitteeseen. Palveluntarjoaja ei vastaa tilauksen kulusta tai toimittamisesta tilauksen lähettämisen jälkeen.

Käyttäjä sitoutuu maksamaan 49 euron selvitys-, käsittely- ja tilausmaksun lisäksi viranomaisten omien hinnastojen mukaiset maksut (sisältäen toimitusmaksut). Viranomaiskulut laskutetaan Käyttäjältä lopuksi, kun tilaus on valmis.

Käyttäjä voi tilata virkatodistukset vain perunkirjoitusta varten (todistusten käyttötarkoitus). Käyttäjän itse tekemät tilaukset viranomaisilta saattavat estää Palveluntarjoajaa saattamasta tilauksen loppuun.

Viranomaisasiakirjatilaus ei sisällä ulkomailta tilattavia todistuksia eikä todistuksia toissijaisista perillisistä tai testamentinsaajista.

Virkasopimustilaussopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi. Sitä ei kuluttajansuojalain perusteella voi perua.

3.3 Sopimuksen syntyminen ja täyttäminen muissa Aatos-palveluissa

Aatos-palveluiden käyttäminen edellyttää Aatos-tilin rekisteröimistä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjä hyväksyy Aatos.app -palvelun käyttöehdot. Palveluntarjoajan velvollisuus on maksun saatuaan välittömästi toimittaa verkossa toimiva palvelu.

Käyttäjällä ei ole peruuttamisoikeutta, koska palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä käyttäjän pyynnön tai suostumuksen johdosta ja käyttäjälle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa

4. TIETOJEN KERÄÄMINEN

Palveluntarjoaja kerää tietoa tietosuojaselosteen mukaisesti.

5. PERUUTTAMISOIKEUS JA TYYTYVÄISYYSTAKUU

Käyttäjällä ei ole peruuttamisoikeutta. Käyttäjältä vaaditaan peruuttamisoikeuden puuttumisesta suostumus ennen maksun suorittamista. Maksun jälkeen palveluntarjoaja ja käyttäjä ovat suorittaneet sopimusvelvoitteensa kokonaisuudessaan. Palvelun digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä.

Käyttäjälle myönnetään seitsemän päivän tyytyväisyystakuu. Käyttäjän tulee olla yhteydessä palveluntarjoajaan. Tyytyväisyystakuu ei koske tilauksia, joissa osalla maksusta katetaan viranomaiskuluja.

6. PALVELUN HINTA JA MAKSUEHDOT

Perunkirjoituspalvelun hinta on 249 euroa (sis. alv). Viranomaistodistusten tilauspalvelun hinta määrittyy erikseen tilauskohtaisesti. Testamentin hinta on 69 euroa (sis. alv). Edunvalvontavaltuutuksen hinta on 69 euroa (sis. alv). Hoitotahdon hinta on 39 euroa (sis. alv). Avioehdon hinta on 89 euroa (sis. alv).

Maksunvälittäjinä toimii Checkout Finland Oy. Checkout -palvelun maksuehdot

7. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUS

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on vastuussa virheellisten tietojen aiheuttamasta virheestä tai vahingosta.

Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus käyttäjälle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kaiken kaikkiaan enintään palveluntarjoajan käyttäjältä laskuttama palvelun hinta. Hinnalla tarkoitetaan sitä hinnan osaa palvelusta, joka on palveluntarjoajasta riippuvainen. Palveluntarjoajan maksamia viranomaiskuluja ei oteta huomioon laskettaessa korvausvelvollisuuden enimmäismäärää.

Palveluntarjoaja ei ole lainkaan vastuussa vahingoista, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjien keskenään tekemistä sopimuksista, tahdonilmauksista tai muista sitoumuksista.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta eikä näiden seurauksena aiheutuneista vahingoista. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien yhteyksien toimivuudesta palveluntarjoajan palvelimen ja käyttäjän välillä.

8. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Käyttäjän tulee ottaa ongelmatilanteessa yhteyttä palveluntarjoajaan. Jos palvelusopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, käyttäjä voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn käyttäjän tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Käyttäjä voi laittaa asiaa koskevan käsittelyn vireille ODR-foorumilla osoitteessa ec.europa.eu/odr.