Artikkelit

Täältä löydät lisää tietoa koskien perunkirjoitusta, testamenttia ja edunvalvontavaltuutusta


avio­liit­to

Asu­muse­ro - mikä se on ja mitä se oi­keas­ti tar­koit­taa?

Avio­eh­don re­kis­te­röin­ti: näin teet sen oi­kein

Avio­eh­don te­ke­mi­nen jäl­ki­kä­teen

Avio­eh­to - il­mai­nen mal­li

Avio­eh­to en­nen avio­eroa - voi­ko sel­lai­sen teh­dä?

avo­liit­to

Avo­liit­tossa puo­li­so ei peri

edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hin­ta vuon­na 2022

Il­mai­nen lo­ma­ke edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Kuka voi toi­mia edun­val­vo­ja­na?

Väl­tä nämä 3 vir­het­tä – Laa­di edun­val­von­ta­val­tuu­tus ajois­sa

usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set

Vir­ka­to­dis­tus­ti­laus Aa­tok­sen kaut­ta

lä­hei­sen kuo­le­ma

Hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­nen

Kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nen

Muis­ti­lis­ta lä­hei­sen kuo­le­maan liit­ty­vistä käy­tän­nön asiois­ta

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen

lah­ja

Lah­ja­kir­ja - il­mai­nen mal­li

Mil­loin lah­ja­ve­ro tu­lee mak­saa? Ju­ris­tin il­mai­set vin­kit

muut

Mi­ten ju­ris­ti, la­ki­mies ja asia­na­jaja eroa­vat toi­sis­taan?

pe­rin­nön­ja­ko

Pe­rin­nön­ja­ko - Tie­sit­kö kaik­ki nämä asiat?

pe­run­kir­joi­tus

Alai­käi­nen pe­ril­li­nen

Hae apua pe­run­kir­joi­tuk­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tol­ta

Il­mai­nen pe­ru­kir­ja­mal­li

Ja­ka­ma­ton kuo­lin­pe­sä

Kuin­ka vält­tää pe­rin­tö­ve­ro?

tes­ta­ment­ti

4 syy­tä, mik­si jo­kai­sen kan­nat­taa teh­dä tes­ta­ment­ti

En­nak­ko­pe­rin­tö ja tes­ta­ment­ti

Il­mai­nen tes­ta­ment­ti mal­li

Itse teh­ty tes­ta­ment­ti ne­tis­sä

Ket­kä ovat pe­ril­li­siä­ni?

va­hin­gon­kor­vaus

Va­hin­gon­kor­vaus­la­ki se­li­tet­ty­nä

val­ta­kir­ja

Mi­ten val­ta­kir­ja teh­dään?

Val­ta­kir­ja - il­mai­nen poh­ja