Avio­ehto

Aviopari ja sormukset
Haus­kat avio­liitto vinkit pu­hee­seenKe­rä­simme haus­kat avio­liit­to­vin­kit pu­hee­seen meiltä ja maa­il­malta.
Pariskunta skootterilla Aasiassa
Kan­nat­taa­ko avio­eh­toa teh­dä?Avio­eh­don voi aina rää­tä­löidä tar­pei­denne mukaan. Katso ylei­sim­mät ehdot.
Polkupyörä vasten keltaista seinää.
Toisen omai­suu­den säi­lyt­tä­mi­nenMiten toisen hen­ki­lön omai­suutta kuuluu säi­lyt­tää?
Haaparilla on avio-oikeus
Mitä avio-oi­keus tar­koit­taa?Avio­lii­ton myötä puo­li­soille tulee avio-oikeus toisen omai­suu­teen.
Aviopari häävaatteissa
Avio­eh­don hinta 2024Avio­eh­don hinta vaih­te­lee paljon eri pal­ve­lun­tar­joa­jien vä­lillä.

Avio­ero

Nuija ja tietokone
Mistä saa tietää vi­reillä olevat avio­erot?Mistä tietää, onko avio­ero vi­reillä?
Henkilö käyttämässä tietokonetta.
Osi­tus­las­kelma mää­rit­tää ta­sin­gon määränKatso, miten osi­tus­las­kelma laa­di­taan.
Mies pohtii avioeroa
Avio­eron ha­ke­mi­nenKatso, miten avio­eron ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu ko­ko­nai­suu­des­saan.
kolme henkilöä toimistossa. Kaupunkimaisema taustalla.
Ositus vuosia avio­eron jäl­keenTie­sitkö, että ositus voi­daan tehdä vielä vuosia avio­eron jäl­keen?
Käsikädessä avioliittoa jatkamaan
Voi­ko avio­eron pe­rua?Avio­eroa ei voi perua, mutta avio­ero­ha­ke­muk­sen voi. Katso ohjeet, miten.

Edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Omakotitalo vehreällä pihalla
Edun­val­von­ta­val­tuu­tus ja kiin­teis­tön myyntiMiten edun­val­von­ta­val­tuu­tus voi auttaa kiin­teis­tön myy­mi­sessä?
kaksi henkilö istumassa penkillä.
Va­paa­eh­toi­nen edun­val­vontaTie­sitkö, että voit myös itse hakea it­sel­lesi edun­val­von­taa?
Nainen siivilöi jauhoja keittiössä
Van­hus­pal­ve­lu­laki turvaa ikään­ty­vien oi­keuk­siaVan­hus­pal­ve­lu­laki edis­tää ikään­ty­neen väes­tön pal­ve­luita.
Sateen kastama vilja
Edun­val­vo­jan ha­ke­mi­nenEdun­val­vo­jan ha­ke­mi­nen on vii­mei­nen keino.
Kolme kaverusta tekee töitä kahvilassa
Laki edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta turvaa edun­val­vot­ta­van oi­keuk­siaLaki edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta sää­det­tiin vuonna 2007.

Hoi­to­tahto

Perhe kävelee rannalla kohti auringonlaskua
Hoi­to­tah­don ja edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen erotHoi­to­tahto ja edun­val­von­ta­val­tuu­tus me­ne­vät mo­nilla usein se­kai­sin.
Ihminen seisoo laiturilla ja katsoo horisonttia
El­vy­tys­kieltoVoit itse päät­tää el­vy­tys­kiel­losta hoi­to­tah­dossa.
kukkia pellolla
Hoi­to­tes­ta­mentti turvaa it­se­mää­rää­mi­soi­keu­denTie­dätkö, mikä on hoi­to­tes­ta­mentti ja miten se laa­di­taan?
Sairaalahuone
Hoi­to­tah­toon ei tar­vita es­teet­tö­miä to­dis­ta­jiaHoi­to­tahto on vi­ral­li­nen asia­kirja, jossa kerrot toi­veesi hoi­dosta.
Äiti ja vastasyntynyt pitävät käsistä kiinni
Mitä hoi­to­tahto si­säl­tää?Hoi­to­tahto si­säl­tää, min­kä­laista hoitoa ja huo­len­pi­toa haluat.

Kaup­pa­kirja

Kaupanvahvistaja käy läpi kauppakirjan
Mikä on kau­pan­vah­vis­taja?Ilman kau­pan­vah­vis­ta­jaa kiin­teis­tön luo­vu­tus ei ole pätevä.
Asunto-osake
Miltä näyt­tää asunto-osak­keen kaup­pa­kirja?Asun­non kaup­pa­kirja on tär­keää tehdä oikein.
Asunnon keittiö
Asun­non siir­tä­mi­nen lapsen nimiinAsunto on mah­dol­lista siir­tää lapsen nimiin.
Keltainen auto
Auton kaup­pa­kirja – il­mai­nen malliKatso, mitä auton kaup­pa­kir­jaan tulisi si­säl­tää.

Lah­ja­kirja

Ihminen ja lahjapaketti
Avio­puo­li­soi­den lah­ja­veroAvio­puo­li­soi­den vä­li­sistä lah­joista voi joutua mak­sa­maan lah­ja­ve­roa.
Säästöpossu
Kuinka vält­tää lah­ja­vero?Näin vältät yli­suu­ret lah­ja­ve­rot.
Kultainen Rolex
En­nak­ko­pe­rintö: lahja, pe­rintö ja ve­ro­tusTie­dätkö, mitä en­nak­ko­pe­rintö tar­koit­taa?
Kiinteistö lahjana
Kiin­teis­tön lah­ja­kirja pohjaLah­jaksi an­net­tuun kiin­teis­töön pätee kiin­teis­tö­kau­pan vaa­ti­muk­set.
Muki höyryävää teetä
Lah­ja­ve­roil­moi­tus – ohjeet ja vinkitMil­loin lah­ja­ve­roil­moi­tus täytyy tehdä?

Lä­hei­sen kuo­lema

Hautajaiset
Muis­ti­lis­ta: lä­hei­sen kuo­le­ma ja käy­tän­nön asiatMuis­ti­lista käy­tän­nön asioista, jotka tulee hoitaa lä­hei­sen kuol­tua.
testamentti.jpg
Sai­ras­loma lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keenSaako lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen sai­ras­lo­maa?
Nainen istuu sohvalla
Les­ke­ne­läke ja ehdotLes­ke­ne­läke on les­kelle mak­set­tava mää­rä­ai­kai­nen etuus.
Vene peilityynillä järvellä
Kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nenNäin il­moi­tat lä­hei­sen kuo­le­masta - esi­mer­kit jo­kai­seen ti­lan­tee­seen.
Kesämökki pilkistää puskan takaa
Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nenMil­loin pe­rin­tö­vero tulee maksaa ja kuinka paljon se on?

Pe­rin­nön­jako

Kahvikuppi ja kirjoja
Hen­ki­va­kuu­tus pe­rin­nön­jaossa Miten hen­ki­va­kuu­tus vai­kut­taa pe­rin­nön­ja­koon?
Myrskyävä meri
Pe­rin­nön­ja­ko - Tie­sit­kö kaik­ki nämä asiat?Näin on­nis­tut pe­rin­nön­jaossa.
Nainen tilaa elaa-todistuksen
Koska pe­rin­tö­ra­hat mak­se­taan ti­lilleKatso pe­rin­tö­ra­ho­jen mak­sa­mi­sen ai­ka­taulu.
Eduskuntatalo
Pe­rin­tö­vero vai luo­vu­tus­voit­to­vero?Pe­rin­tö­vero ja luo­vu­tus­voit­to­vero eroa­vat toi­sis­taan monin tavoin.
Nuoret naiset juttelevat tulppaaniniityllä
Mitkä ovat rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keu­det?Vai­na­jan rin­ta­pe­ril­li­siä ovat mm. lapset tai lap­sen­lap­set.

Pe­run­kir­joi­tus

Kolme sisarusta
Pe­rin­tö­kaari: si­sa­ruk­setTie­dätkö, mil­loin si­sa­ruk­set pe­ri­vät toi­sensa?
Virallisia papereita ja kohta allekirjoitusta varten
Pe­ru­kir­jan liit­teetPe­ru­kir­jan liit­teet eroa­vat siitä, mil­lai­sesta pe­ru­kir­jasta on kyse.
perunkirjoitus nakyma (1).jpg
Pe­run­kir­joi­tus ja us­kottu miesUs­ko­tut miehet ar­vioi­vat pe­ru­kir­jaan il­moi­te­tun omai­suu­den.
Henkilö kirjoittaa kuulakärkikynällä paperille.
Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen Tie­sitkö, että pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen on va­paa­eh­toista?
Ihmiset kerääntyneet yhteen
Kuo­lin­pe­sän osak­kaatKäymme läpi, mitä eri­lai­set kuo­lin­pe­sän osak­kaat tar­koit­ta­vat.

Tes­ta­mentti

2 ihmistä istumassa vuorella
Voiko kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia muut­taa puo­li­son kuo­le­man jäl­keen? Kes­ki­näistä tes­ta­ment­tia voi läh­tö­koh­tai­sesti muut­taa puo­li­son kuol­tua.
Kansalliskirjaston hyllyt ja miespatsaita
Tes­ta­mentti – il­mai­nen malliKatso il­mai­nen tes­ta­men­tin malli ja vinkit tes­ta­men­tin tekoon.
Nainen tanssii tulppaanikimpun kanssa
Lap­set­to­man tai nai­mat­to­man tes­ta­menttiTes­ta­men­tin avulla voi vai­kut­taa siihen, kuka omai­suu­den perii.
Sormet tietokoneen näppäimillä
Tes­ta­mentti ne­tissä edul­li­sestiJu­ri­di­sesti pätevä tes­ta­mentti ne­tistä ilman käyn­tiä la­ki­toi­mis­tossa.
Tyhjä toimistohuone ja neljä
Tes­ta­men­tin jäl­jen­nök­sen oi­keak­si to­dis­ta­mi­nenAl­ku­pe­räi­sestä tes­ta­men­tista saa oi­keaksi to­dis­te­tun jäl­jen­nök­sen.

Val­ta­kirja

Sähköisen valtakirjan luominen onnistuu tietokoneella.
Mikä on säh­köi­nen val­ta­kirja?Ny­ky­ään val­ta­kir­jan voi tehdä monin pai­koin myös säh­köi­sesti.
Henkilö käyttää tablettia
Suomi.fi-val­tuu­det – näin käytät mi­ni­val­ta­kir­jaaOletko kuul­lut mi­ni­val­ta­kir­jasta?
Henkilö kävelee sisätiloissa
Yk­si­löity val­ta­kirjaYk­si­löity val­ta­kirja ym­mär­ret­tä­västi se­li­tet­tynä.
Lähikuva käsistä, jotka pitävät toisistaan kiinni
Avoin val­ta­kirjaAvoi­mella val­ta­kir­jalla annat val­tuu­te­tulle laajan toi­mi­val­lan.
Henkilö kirjoittaa lyijykynällä paperille.
Kä­sin­kir­joi­tettu val­ta­kirjaVal­ta­kir­jan voi yhä kir­joit­taa pe­rin­tei­seen tapaan pa­pe­rille käsin.

Vel­ka­kirja

Velan voi maksaa takaisin myös käteisellä
Vel­ka­kirja ja ta­kai­sin­maksu käy­tän­nössäMiten lainan ta­kai­sin­maksu ta­pah­tuu käy­tän­nössä vel­ka­kir­jan kanssa?
Neljä ystävää vuorilla patikoimassa
Vel­ka­kirja: malli ja helppo verk­ko­pal­veluVel­ka­kirja kan­nat­taa aina täyt­tää – eten­kin jos lai­naat per­heen­jä­se­nelle.
Kaverukset rannalla
Lainaa yk­si­tyis­hen­ki­löltä – vel­ka­kirja auttaaOletko aja­tel­lut lainaa yk­si­tyis­hen­ki­löltä rahaa?
Nainen istuu rinteessä ja katsoo merta
Vel­ka­jär­jes­tely Mak­sa­mi­sen suun­nit­te­luun on mah­dol­lista saada apua.
Henkilö käyttämässä tietokonetta.
Yk­si­tyis­hen­ki­lön velan van­hen­tu­mi­nenMil­loin velat van­hen­tu­vat?

Vir­ka­to­dis­tuk­set

Mies allekirjoittaa asiakirjoja
Vir­ka­to­dis­tus­ti­laus Aa­tok­sen kaut­taVir­ka­to­dis­tus tar­vi­taan pe­run­kir­joi­tuk­seen - näin se on­nis­tuu Aa­tok­sesta.
Nainen tilaa elaa-todistuksen
Mikä on elää-to­dis­tus?Elää-to­dis­tus ti­la­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta tai seu­ra­kun­nalta.
Nainen unelmoi silmät kiinni
Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästäKer­romme, mitä ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä tar­koit­taa.
Virkatodistus viranomaisilta
Mikä on vir­ka­to­dis­tus?Vir­ka­to­dis­tus on olen­nai­nen osa pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mistä.
Nuoret juovat kahvia laiturilla
Vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loaika Vir­ka­to­dis­tuk­sil­la­kin on voi­mas­sao­loaika.

Ylei­nen

Nainen kävelee metsätiellä
Miten lo­ma­päi­vät ker­ty­vät?Jo­kai­nen työs­sä­käyvä ker­ryt­tää lo­ma­päi­viä.
Henkilö uima-altaalla katsomassa aavaan horisonttiin
Näin lo­ma­raha mää­räy­tyyMikä lo­ma­raha oi­keas­taan on ja mil­loin se mak­se­taan?
työsuojeluvaltuutettu.jpg
Työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu huo­leh­tii työ­pai­kan tur­val­li­suu­desta Tie­dätkö, mitä työ­suo­je­lu­val­tuu­tettu tekee?
Omakotitalo Suomessa
Kiin­teis­tön hal­lin­nan­ja­ko­so­pi­musHal­lin­nan­ja­ko­so­pi­mus ja il­mai­nen malli.
Nainen allekirjoittaa sähköisesti tabletilla.
Hy­väk­sytty säh­köi­nen al­le­kir­joi­tusSäh­köi­nen al­le­kir­joi­tus on yhtä sitova kuin pe­rin­tei­nen al­le­kir­joi­tus.