Artikkelit

Täältä löydät lisää tietoa koskien perunkirjoitusta, testamenttia ja edunvalvontavaltuutusta


avio­liit­to

Asu­muse­ro - mikä se on ja mitä se oi­keas­ti tar­koit­taa?

Avio­eh­don re­kis­te­röin­ti: näin teet sen oi­kein

Avio­eh­don te­ke­mi­nen jäl­ki­kä­teen

Avio­eh­to - il­mai­nen mal­li

Avio­eh­to ja pe­rin­tö

avo­liit­to

Avo­liit­to

edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen hin­ta

Eri­tyi­sen edun­val­vo­jan mää­rää­mi­nen - tes­ta­ment­ti ja lah­ja­kir­ja

Il­mai­nen lo­ma­ke edun­val­von­ta­val­tuu­tus

usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set

Vir­ka­to­dis­tus­ti­laus Aa­tok­sen kaut­ta

lä­hei­sen kuo­le­ma

Hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­nen

Kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nen

Lä­hei­sen kuo­le­maan liit­ty­vät käy­tän­nön asiat

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen

lah­ja

Lah­ja­kir­ja - il­mai­nen mal­li

muut

Asia­na­jaja - nämä asiat kaik­kien pi­tää tie­tää

pe­rin­nön­ja­ko

Pe­rin­nön­ja­ko - Tie­sit­kö kaik­ki nämä asiat?

Pe­rin­nön­ja­ko ja ve­ro­tus

pe­run­kir­joi­tus

Alai­käi­nen kuo­lin­pe­sän osak­kaa­na

Alai­käi­nen pe­ril­li­nen

Di­gi­taa­li­nen pe­ru­kir­ja

En­nak­ko­pe­rin­tö­vas­ti­ke

Hae apua pe­run­kir­joi­tuk­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tol­ta

ri­kos

Rat­ti­juo­pu­mus

tes­ta­ment­ti

En­nak­ko­pe­rin­tö ja tes­ta­ment­ti

Il­mai­nen tes­ta­ment­ti mal­li

Itse teh­ty tes­ta­ment­ti - nyt sen voi teh­dä ne­tis­sä

Jo­kai­sen kan­nat­taa teh­dä tes­ta­ment­ti

Ket­kä ovat pe­ril­li­siä­ni?

va­hin­gon­kor­vaus

Va­hin­gon­kor­vaus­la­ki

val­ta­kir­ja

Mi­ten val­ta­kir­ja teh­dään?

Val­ta­kir­ja poh­ja