Tiedotteet

Pesonen, Pöllänen, Haverila ja Mäenpää
The “Netflix of Legal Ser­vices” Gains Ground: The Re­vo­lu­tio­nary Fin­nish Legal Tech Com­pany is Ready to Chal­lenge the UK Players
Lakiasiakirjat Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa
Ta­lous­tut­ki­mus: Suo­ma­lais­nai­set ak­tii­vi­sim­pia la­kia­sia­kir­jo­jen laa­ti­joita poh­jois­maissa
PAM logo
Aatos yh­teis­työ­hön PAMin kanssa
Black Swan
Aatos 5-ker­tais­taa hinnat Black Fri­dayksi
Olohuone skandinaavisella sisustuksella
Avio­erossa hel­posti unoh­tuva asia­kirja voi tulla kal­liiksi
Aatos founders
Aatos se­lec­ted to Busi­ness Fin­land’s Young In­no­va­tive Com­pany Fun­ding pro­gram
Aatoksen perustajat
Di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­ve­lu Aatos keräsi 1. ra­hoi­tus­kier­rok­sen­sa
Kaksi kultaista sormusta
Avio­eh­dolla va­rau­du­taan eron li­säksi myös kuo­le­maan – yli 60 % va­lit­see "ro­mant­ti­sen" vaih­toeh­don
Aatoksen työntekijät
Aatos.app keräsi 1,2 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­kier­rok­sen