Velkakirja

Velkakirja on kirjallinen sopimus, jossa velallinen sitoutuu maksamaan tietyn summan velkojalle ennalta määritellyin ehdoin. Tavallisesti velkakirja tulee tutuksi, kun haet lainaa pankista tai lainaat omia säästöjä esimerkiksi ystäville tai perheenjäsenille.

Velkakirja on sisällöltään vapaamuotoinen. Eri tarkoituksiin on kuitenkin olemassa erilaisia velkakirjatyyppejä, kuten tavallinen velkakirja sekä juokseva velkakirja.

Kokemuksia Aatoksesta

Meillä on jo yli 50 000 käyttäjää

Usein kysyttyjä kysymyksiä velkakirjasta

Näin velkakirja laaditaan

Velkakirjoja koskevassa velkakirjalaissa ei ole asetettu velkakirjalle tiettyjä muotovaatimuksia. Velkakirja on siis juridisesti pätevä sen muodosta riippumatta.

Vapaamuotoisuudestaan huolimatta velkakirjaan olisi kuitenkin hyvä sisällyttää seuraavat tiedot:

 • velan määrä sekä kirjoitettuna että numeroin
 • velkojan ja velallisen henkilö- ja yhteystiedot
 • velan ehdot, kuten korot ja maksusuunnitelma
 • päiväys
 • osapuolten allekirjoitukset
 • mahdollisten todistajien allekirjoitukset

Velkakirjoja on olemassa erilaisia

Velkakirja voi olla joko tavallinen tai juokseva velkakirja. Juoksevat velkakirjat jaotellaan vielä haltijavelkakirjoihin sekä määrännäisvelkakirjoihin.

Tavallinen velkakirja on velkakirja, jossa velallinen sitoutuu maksamaan velan tietylle henkilölle. Tavallista velkakirjaa ei saa siirtää uudelle velkojalle ilmoittamatta siitä velalliselle. Uuden velkojan on aina noudatettava velkakirjaan kirjattuja ehtoja.

Juokseva velkakirja on joko haltija- tai määrännäisvelkakirja sen perusteella, kenelle velallinen on sitoutunut maksamaan velan. Juoksevat velkakirjat ovat siirtokelpoisia arvopapereita.

 • Haltijavelkakirja on vapaamuotoinen velkakirja, jossa velkojaa ei nimetä. Velkakirja maksetaan siten kyseisen velkakirjan haltijalle, joka voi vaihtua velkasuhteen aikana.
 • Määrännäisvelkakirjassa nimetään ne velkojat, joilla on oikeus velan perimiseen alkuperäisen velkojan lisäksi. Määrännäisvelkakirja muistuttaa siten haltijavelkakirjan ja tavallisen velkakirjan välimuotoa.

Yksityishenkilöiden välisissä lainoissa käytetään yleisesti tavallista velkakirjaa. Velkakirjan sisältö ratkaisee sen, onko kyseessä tavallinen vai juokseva velkakirja.

Velkakirja tuo lainaamiseen turvallisuutta

Velkakirja on juridisesti pätevä todiste velkojan ja velallisen välisestä velkasuhteesta. Huolellisesti ja yksityiskohtaisesti laadittuna velkakirja ehkäisee monia hankaluuksia, joita velan antamisesta voi mahdollisesti aiheutua.

Velkakirja tuo lainaamiseen turvallisuutta monin tavoin:
 • velkakirja mahdollistaa maksamattoman velan viemisen käräjäoikeuteen ja sitä kautta ulosottoon
 • velkakirja todistaa, että kyseessä on lahjan sijaan laina
 • velkakirjassa voidaan sopia yksityiskohtaisesti lainan ehdoista

Velkakirjan vaikutukset verotuksessa

Yksityishenkilöiden välisestä velasta voi joutua esittämään Verohallinnolle selvityksen. Tällöin verottaja voi pyytää velkakirjan lisäksi kirjallisen selvityksen takaisinmaksusta tai takaisinmaksusuunnitelman noudattamisesta.

Jos velkaa ei ole maksettu tai ei aiota maksaa takaisin, voi verottaja tulkita lainan olevan lahja, jolloin siitä voi joutua maksamaan lahjaveroa.

Lahjavero tulee maksettavaksi, jos henkilö saa samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana lahjoja vähintään 5 000 euron arvosta.

Verottaja arvioi velkasuhteen muuttumista lahjaksi tapauskohtaisesti. Arvioidessaan velan uskottavuutta merkityksellisiä tekijöitä ovat muun muassa velan laina-aika sekä takaisinmaksusuunnitelma ja sen noudattaminen.

Verottaja voi pyytää selvitystä velasta ja velkasuhteesta milloin tahansa.

Oletko nähnyt Aatoksen mediassa?

Hoida lakiasiakirjat valmiiksi Aatoksessa

 • Tee testamentti, avioehto, edunvalvontavaltuutus tai hoitotahto
 • Heti valmiiksi ilman odottelua
 • Räätälöity tarpeisiinne
 • Lakiasiantuntijan apu sisältyy hintaan