Varför skils­mäs­sans vik­ti­gas­te papper inte blir gjort?

Pressmeddelande

2022-11-16

Vardagsrum
Delning av egendom är en mycket viktig del i skilsmässoprocessen.

Skils­mäs­sor­na stic­ker ut i sta­tisti­ken på hösten. Det kommer då som en över­rask­ning för många att en bo­del­ning måste göras för att ett par inte längre ska vara eko­no­miskt bundna till varand­ra. Trots det låter många bli. Med nya webb­tjäns­ter på mark­na­den har det blivit enkla­re att göra en riktig och rätt­vis skils­mäs­sa. Utan att varken kunna räkna på bo­del­ning eller veta vad lagen säger.

Del­ning av egen­dom är en mycket viktig del i skils­mäs­so­pro­ces­sen. Det är då till­gång­ar och skul­der räknas ihop och där­ef­ter delas det som blir kvar på hälf­ten. Den som äger mer ska betala mel­lan­skill­na­den till part­nern som äger mindre, en så kallad bo­del­nings­lik­vid. Ändå skju­ter många par upp bo­del­ning­en.

– Utan en bo­del­ning har ex-makar fort­fa­ran­de rätt till varand­ras egen­dom. Det skulle ex­em­pel­vis kunna hindra dig från att sälja din bostad trots att du är skri­ven på den. I prak­ti­ken har man fort­fa­ran­de in­fly­tan­de över varand­ras eko­nomi och kanske till och med måste god­kän­na den andres bo­stads­af­fär, be­rät­tar Sophie Su­van­to, Sve­ri­ge­chef på Aatos.

Det kan också bli så att ex-maken delvis ärver dig istäl­let för när­mas­te familj om du skulle gå bort. Om inte annat blir arvs­ord­ning­en onö­di­gt kom­pli­ce­rad och det kan lätt bli kon­flikt.

I sam­band med bo­del­ning ska ett bo­del­nings­kon­trakt un­der­teck­nas. Kon­trak­tet är ett bevis på att den eko­no­mis­ka för­plik­tel­sen har upp­hört. Bo­del­nings­kon­trak­tet ska gärna sparas, då det kan komma till nytta i boupp­teck­ning­en av den som går bort först.

Vik­ti­gt att ta hänsyn till öns­ke­mål

Bo­del­ning kan upp­le­vas kom­pli­ce­rat, sär­skilt om paret har samlat på sig många olika ägan­den. Det kan till ex­em­pel vara svårt att veta hur andel i fa­mil­jens som­mar­stuga, pen­sions­spa­ran­de eller aktier kan delas.

– Att göra bo­del­ning­en i Excel eller för­hand är både be­svär­li­gt och tidskrä­van­de. Aatos di­gi­ta­la skils­mäs­so­tjänst gör ut­räk­ning­en au­to­ma­tiskt och in­ne­bär ett rik­ti­gt stort lyft. Tjäns­ten tar också hänsyn till parets in­di­vi­du­el­la öns­ke­mål om hur de vill för­de­la egen­do­men mellan sig. Det gör det mycket enkla­re i en redan på­fres­tan­de si­tu­a­tion, säger Sofie Su­van­to.

Det finns dock inget som säger att egen­do­men bok­stav­li­gt måste delas helt lika. Paret be­stäm­mer till­sam­mans hur och vilken egen­dom som ska delas eller kvit­tas mot varand­ra. Det är dock vik­ti­gt att paret tar ett ge­men­samt ansvar för att skils­mäs­san blir rätt­vis ut­i­från det liv paret har levt till­sam­mans.

– En bil kan till ex­em­pel skri­vas över på den ena parten. Hälf­ten av bilens värde kan då an­ting­en be­ta­las i pengar av den andre parten eller kvit­tas med andra vär­de­fö­re­mål, be­rät­tar Sophie Su­van­to.

Bo­del­ning kan också und­vi­kas helt

Par som i fram­ti­den vill slippa bo­del­ning vid even­tu­ell skils­mäs­sa kan istäl­let skriva äk­ten­skaps­för­ord. Det är ett avtal paret gör sinse­mel­lan som be­stäm­mer vem som äger vad och hur egen­dom ska för­de­las om de i fram­ti­den skulle se­pa­re­ra genom skils­mäs­sa eller döds­fall.

– I ett äk­ten­skaps­för­ord kan man skriva att par­ter­na får be­hål­la det de äger utan att något ska delas lika. Det går också att göra en över­ens­kom­mel­se om en sär­skild för­del­ning. Ett äk­ten­skaps­för­ord gör det väl­di­gt mycket enkla­re vid en bo­del­ning och ibland be­hö­ver en bo­del­ning inte ens göras, av­slu­tar Sophie Su­van­to.

Aatos grun­da­des 2018 och har idag verk­sam­het i Sve­ri­ge, Fin­land och Dan­mark. Bland bo­la­gets di­gi­ta­la och au­to­ma­ti­se­ra­de av­tals­tjäns­ter finns bland annat äk­ten­skaps­för­ord, skils­mäs­sa, fram­tids­full­makt, tes­ta­men­te och boupp­teck­ning.

Kon­takt­upp­gif­ter

Sophie Su­van­to
sophie@aatos.app
Nordic Lead/Sve­ri­ge­chef Aatos

Smidigare juridik, online och enkelt!