Bo­del­ning vid Skils­mäs­sa - En­kel Gui­de (2022)

Vägen i Helsinki
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 10 minuter
Vid en skilsmässa räcker det inte endast med att ni ansöker om en skilsmässa ni måste även göra en bodelning efter att ni skickat in ansökan.

En bodelning innebär att er egendom delas mellan er och det blir juridiskt klart vem som äger vilken egendom.

Först när skilsmässan registrerats är ni inte längre gifta och kan gifta om er. Notera dock att först när bodelningsavtalet är skrivet och undertecknat i två exemplar kan ingen av er kräva att få egendom av den andra maken.

Vad är bodelning vid skilsmässa?

När ni ansöker om skilsmässa och ansökan godkänts är ni inte längre gifta. Genom en bodelningen delar ni sedan upp er egendom, och efter bodelningen kan ingen av er hävda att ni har rätt till egendom som den andra har.

Vid bodelningen delar ni upp egendomen som ni hade vid tidpunkten ni ansökte om skilsmässa. Huvudregeln är att ni delar lika på all er egendom, oavsett vem som är ägare och vem som köpt eller betalat mer för egendomen. Även värdet av aktier, företag, arv och gåvor ska delas lika. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni påverka hur egendomen fördelas.

När ska bodelning ske vid skilsmässa?

En bodelning ska göras när ni skiljer er, men en bodelning ska även göras vid ena makens dödsfall och om sambor separerar och en av samborna vill att deras samboegendom ska delas lika vid en bodelning. Den här artikeln behandlar bodelning vid skilsmässa.

Enligt lagen måste en bodelning göras vid en skilsmässa, men det finns inget exakt datum för när bodelningen senast måste ske. Vi rekommenderar därför att ni gör en bodelning redan när ni lämnat in den första skilsmässoansökan.  

Kan man skilja sig utan bodelning?

Vad händer om en bodelning inte görs? Om en bodelning inte görs kan exmaken långt senare kräva att en bodelning görs. Det är betydligt enklare att dela upp er egendom i samband med att ni skiljer er och inte fem eller tio år senare.

Om ni inte gör en bodelning kan det leda till att ni förlorar rätten att dela er egendom, vilket kan leda till att den ena maken får behålla mycket mera egendom än den andra maken.

Högsta domstolen har ansett att en bodelning kan göras ännu 10 år efter skilsmässan, om det finns en god anledning till att en bodelning inte gjordes genast i samband med skilsmässan. En godtagbar anledning är att en bodelning inte gjordes eftersom det var det bästa för omyndiga barn.

Högsta domstolen ansåg i ett annat fall att det inte var möjligt att kräva att en bodelning skulle göras när det hade gått 24 år sedan skilsmässan.  

Kan man göra bodelning innan skilsmässan är klar?

Ja, ni kan göra en bodelning redan när ni skickat in er första ansökan om skilsmässa.

Vi rekommenderar att ni gör en bodelning direkt när ni skickat in den första ansökan eftersom många i samband med det flyttar isär och ni då samtidigt kan gå igenom vem som äger vilken egendom.  

När måste en bodelning inte göras?

Det finns en situation då ni inte måste göra en bodelning. Enligt äktenskapsbalken måste en bodelning inte göras om

  • All egendom är enskild egendom (ni har ett äktenskapsförord) och
  • Ingendera vill ha bostad eller egendom som är den andre äger.

Hur går en bodelning  till?

Så här går en bodelning till steg för steg. Direkt nedan kan ni läsa om vilken egendom som delas och vilken egendom som inte delas vid bodelningen.

1. En av er vill att en bodelning ska göras

En bodelning inleds när en av er begär att en bodelning ska göras. Ni begär att en bodelning ska göras genom att kontakta den andra maken.

2. Era skulder och tillgångar antecknas

Ni börjar med att gå igenom vilka tillgångar och skulder ni har. Anteckna för var make vilken egendom just denne äger, vad den är värd och vilka skulder det finns. Dra av skulderna från tillgångarna, exempelvis om den enas tillgångar är 5000 och skulder är 2000 är den slutliga summan 3000. Om det finns fler skulder än tillgångar blir summan 0 kronor, eftersom makar aldrig ansvarar för varandras skulder. 

3. Era tillgångar beräknas samman och delas på hälft

När ni beräknat värdet av era enskilda tillgångar, räkna samman era tillgångar och dela det på hälften. Om den ena maken har mera tillgångar än den andra maken måste den mer förmögne maken betala mellanskillnaden (en sk. bodelningslikvid) till maken med mindre tillgångar. På så sätt får båda makarna hälften av giftorättsgodset.  

3. Makarna bestämmer hur egendomen ska fördelas

Ni bestämmer själv vem som behåller vad. Vanligtvis behåller ni båda det som varit er egendom. Om en av er måste ge egendom till den andra maken för att ni ska få lika mycket kan den mer förmögne maken själv välja vad denne ger. Det vanligaste är att ge en summa pengar.  

4. Bodelningsavtal skrivs och undertecknas

Bodelningsavtal är juridiskt bevis på att en bodelning skett. I avtalet anger ni vem som får vilken egendom och ni båda ska skriva under avtalet.

Läs mer on Bodelning vid skilsmässa

Vad ska finnas med i ett bodelningsavtal?

Bodelningsavtal är bevis på att en bodelnings skett.

För att bodelningsavtalet ska vara juridiskt korrekt ska det vara skriftligt och undertecknat av er båda. I bodelningsavtalet anger ni vilken egendom ni har, värdet av egendomen, skulder och vem som behåller vilken egendom.  

Var skickar man bodelningsavtal?

Ni kan själv välja om ni vill registrera bodelningshandlingen hos Skatteverket.

Bodelningsavtalet kan registreras hos Skatteverket både om ni gjort en bodelning under äktenskapet eller i samband med en skilsmässa. Om bodelningen görs i samband med en skilsmässa ska ni först ansöka om skilsmässa hos tingsrätten.  

Kan man göra en bodelning själv?

Ni kan göra en bodelning själv! Ni måste inte ta hjälp av jurister och det kan många gånger vara betydligt lättare att sätta er ner och tillsammans fundera på vem som vill ha vilken egendom. En skilsmässa är alltid tråkig och besvärlig, men att bråka om egendom gör inte saken lättare.

Skapa ansökningarna och bodelningsavtal i en enda tjänst via Aatos.

Hur lång tid tar en bodelning vid skilsmässa?

Hur lång tid bodelningen tar är upp till er. Vi rekommenderar att ni inleder bodelningen direkt när ni skickat in den första skilsmässoansökan. Efter den första ansökan skickats har ni vanligtvis en sex månaders betänketid och då har ni bra med tid att sköta bodelningen så att allt är gjort när ni skickar in den andra ansökan och ni officiellt är skilda.   

Vad gäller ekonomiskt vid skilsmässa?

Vid en skilsmässa måste ni även dela upp er egendom. Utan ett äktenskapsförord delas värdet av all er egendom 50/50 mellan er, oavsett vem som äger egendomen eller köpt egendomen. Vid bodelningen anger ni all egendom ni båda äger, sedan räknar ni samman värdet och delar det på hälften. Efter det har ni båda rätt till hälften och den av er som äger egendom måste ge av sin egendom till den andra maken.

Exempel. Anna har 30 000 kronor och Kirsten har 700 000 kronor. Vid en skilsmässa ska de dela lika på 100 000 kronor och båda får 50 000 kronor. Kirsten måste ge egendom till ett värde av 20 000 kronor till Anna.

Måste man dela lika vid skilsmässa?

När ni gifte er blev er egendom giftorättsgods vilket betyder att värdet av all er egendom ska delas lika mellan er vid en skilsmässa och vid dödsfall.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni ange att viss eller all egendom ska vara enskild egendom. Enskild egendom delas inte lika vid en skilsmässa utan maken som äger egendomen behåller den.Om all er egendom är enskild egendom delas inget på hälften och om endast viss egendom är enskild egendom delas all annan egendom men inte enskilda egendomen lika.

Exempel. Anna har 500 000 kronor och en bostad värd 3 000 000 kronor, Kirsten har egendom som är värd 500 000 kronor. Kirstens all egendom och Annas bostad är enskild egendom. Anna och Kristen ska dela lika på Annas 500 000 kronor eftersom det inte är enskild egendom och båda har rätt till 250 000 kronor. Anna måste ge 250 000 kronor till Kirsten.

Egendom som en av er fått i gåva, arv eller genom testamente kan vara enskild egendom om den som gett egendom angett att egendomen ska vara enskild. Personlig egendom så som kläder ska inte delas lika, även om ni inte har ett äktenskapsförord. Om en av er har väldigt värdefulla kläder kan det dok beaktas vid en bodelning.

Om ni på förhand vill bestämma vilken egendom som ska och inte ska delas på hälften måste ni skriva ett äktenskapsförord.  

Måste man sälja huset vid skilsmässa?

Ni måste inte automatiskt sälja huset vid en skilsmässa. Om ni säljer huset eller inte beror såklart på vad ni själv vill och vilken er ekonomiska situation är. Eftersom ni ska dela lika på husets värde kan det vara omöjligt att köpa ut den andre och då måste husets säljas.

Exempel. Karl och Samira har ett hus värt 5 000 000 och alla annan egendom är värd 50 000 kronor. Om Karl vill bo kvar i huset måste han köpa ut Samira, men eftersom han inte har egendom av tillräckligt högt värde kan han antagligen inte göra det.

Om ni har ett gemensamt lån måste ni även hos banken kontrollera att de godkänner att endast en av står på lånet i framtiden.  

Vad händer med lån vid skilsmässa?

Ni ansvarar inte för varandras skulder och om endast en av er står på lånet kommer den maken att fortsätta ansvara för lånet. Även lån som ni i praktiken kommit överens om att tillsammans betala av ett lån som endast en av er står på kommer den maken som officiellt står på lånet ensam fortsätta att ansvara för det.

Ni kan skriva ett skuldebrev där det står att den make som inte står på lånet ska betala en del av lånet.

Lån ni tagit tillsammans kommer ni fortsätta att ha gemensamt ansvar för även efter skilsmässan.  

Vad kostar det att skilja sig?

Vad det kostar att skilja sig beror på om ni gör det själv, anlitar en jurist eller ansöker om en boutredningsman. Om ni gör det själv är det i princip gratis men ni måste betala en obligatorisk ansökningsavgift till domstolen. Det kostar 900 kronor att ansöka om skilsmässa och ni betalar här.

Själva bodelningen är gratis om ni gör det själv. Om ni inte kan komma överens kan ni kontakta en bodelningsförättare som kallar er till ett möte där ni sedan tillsammans med bodelningsmannen går igenom era tillgångar och skulder. Bodelningsmannen är sedan och delar er egendom mellan er. Det kan dock bli väldigt dyrt att anlita en bodelningsförättare och det lönar sig att försöka hantera bodelningen själv om det bara är möjligt.  

Vad kostar det att anlita en bodelningsman?

Vad det kostar att anlita en bodelningsman varierar, men det är en jurist eller advokat som tar ett vanligt juristarvode. Det kostar vanligen mellan 7000 och 25 000 kronor.

Ni måste även hos domstolen ansöka om en bodelningsförrättare och det kostar 900 kronor.

Vad kostar en jurist vid bodelning?

Bodelningsavtal kan skrivas hos en jurist eller så kan ni välja att göra det själv.

Vad den slutliga kostnaden blir varierar utgående från er specifik situation. för en advokat eller jurist blir vid en bodelning beror på makarnas specifika situation. Om bodelningen och boutredningen inte kräver många timmars arbete kan priset för en bodelning vara ca 3000 - 8000 kronor. Den slutliga kostanden kan dock vara mycket högre om situationen är komplicerad och kräver mycket arbete

Be alltid advokaten att meddela en estimerad kostnad före ni godkänner uppdraget, annars kan den slutliga kostnaden vara en överraskning.  

Kan man ångra skilsmässa?

Det är möjligt att ångra en skilsmässa. Om ni skickat in den första, men inte den andra skilsmässoansökan kan ni bara välja att inte skicka in den andra ansökan och sedan fortsätter ni vara gifta.

Om ni redan skickat in båda ansökningarna och vill fortsätta vara gifta kan ni gifta om er.  

Skilsmässa online hos Aatos

Skapa ansökningarna och bodelningsavtal i en enda tjänst. Vi ser till att allt blir gjort och inget glöms bort.

Du kan prova tjänsten anonymt och gratis. Våra jurister hjälper gratis via chatt och e-post.

Skilsmässa online hos Aatos endast 1 690 kronor + ansökningsavgift.