Bo­del­ning vid skils­mäs­sa

Vägen i Helsinki
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 4 minuter
Dela artikeln
Vid en skils­mäs­sa räcker det inte endast med att ni an­sö­ker om en skils­mäs­sa ni måste även göra en bo­del­ning efter att ni skic­kat in an­sö­kan.

En bo­del­ning vid skils­mäs­sa in­ne­bär att er egen­dom delas mellan er och det blir ju­ri­diskt klart vem som äger vilken egen­dom.

Först när skils­mäs­san re­gi­stre­ra­ts är ni inte längre gifta och kan gifta om er. Notera dock att först när bo­del­nings­av­ta­let är skri­vet och un­der­teck­nat i två ex­em­plar kan ingen av er kräva att få egen­dom av den andra maken.

Bo­del­ning in­ne­bär att makar delar upp sina egen­dom

När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­kän­ts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

Hos Aatos kan ni skapa an­sök­ning­ar­na och bo­del­nings­av­ta­let i en enda tjänst.

Bo­del­ning ska göras vid skils­mäs­sa och döds­fall

En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.

Skilja sig utan bo­del­ning

Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­li­gt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­ter­som det var det bästa för omyn­di­ga barn.

Högsta dom­sto­len ansåg i ett annat fall att det inte var möj­li­gt att kräva att en bo­del­ning skulle göras när det hade gått 24 år sedan skils­mäs­san.

💡 Läsvärt! Då kan tings­rät­ten ge skils­mäs­sa direkt

Pizza

Ni kan göra bo­del­ning innan skils­mäs­san är klar

Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­ter­som många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­di­gt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.

Bo­del­ning måste inte alltid göras

Det finns en si­tu­a­tion då ni inte måste göra en bo­del­ning.

Enligt äk­ten­skaps­bal­ken måste en bo­del­ning inte göras om:

  • all egen­dom är en­skild egen­dom (ni har ett äk­ten­skaps­för­ord) och
  • ong­en­de­ra vill ha bostad eller egen­dom som är den andre äger.

Läs mer: Hur längre kan man vägra bo­del­ning?

Hur en bo­del­ning går till?

Så här går en bo­del­ning till steg för steg. Direkt nedan kan ni läsa om vilken egen­dom som delas och vilken egen­dom som inte delas vid bo­del­ning­en.

1. En av er vill att en bo­del­ning ska göras

En bo­del­ning inleds när en av er begär att en bo­del­ning ska göras. Ni begär att en bo­del­ning ska göras genom att kon­tak­ta den andra maken.

2. Era skul­der och till­gång­ar an­teck­nas

Ni börjar med att gå igenom vilka till­gång­ar och skul­der ni har. An­teck­na för var make vilken egen­dom just denne äger, vad den är värd och vilka skul­der det finns.

Dra av skul­der­na från till­gång­ar­na, ex­em­pel­vis om den enas till­gång­ar är 5 000 och skul­der är 2 000 är den slut­li­ga summan 3 000. Om det finns fler skul­der än till­gång­ar blir summan 0 kronor, ef­ter­som makar aldrig an­sva­rar för varand­ras skul­der.

3. Era till­gång­ar be­räk­nas samman och delas på hälft

När ni be­räk­nat värdet av era en­skil­da till­gång­ar, räkna samman era till­gång­ar och dela det på hälf­ten.

Om den ena maken har mera till­gång­ar än den andra maken måste den mer för­mög­ne maken betala mel­lan­skill­na­den (en sk. bo­del­nings­lik­vid) till maken med mindre till­gång­ar. På så sätt får båda ma­kar­na hälf­ten av gif­to­rätts­god­set.

3. Ma­kar­na be­stäm­mer hur egen­do­men ska för­de­las

Ni be­stäm­mer själv vem som be­hål­ler vad. Van­ligt­vis be­hål­ler ni båda det som varit er egen­dom.

Om en av er måste ge egen­dom till den andra maken för att ni ska få lika mycket kan den mer för­mög­ne maken själv välja vad denne ger. Det van­li­gas­te är att ge en summa pengar.

4. Bo­del­nings­av­tal skrivs och un­der­teck­nas

Bo­del­nings­av­tal är ju­ri­diskt bevis på att en bo­del­ning skett. I av­ta­let anger ni vem som får vilken egen­dom och ni båda ska skriva under av­ta­let.

👉 Tips! Gratis bo­del­nings­av­tal och mall från Aatos.

Ju­ri­diskt kor­rekt bo­del­nings­av­tal

Bo­del­nings­av­tal är bevis på att en bo­del­nings skett.

För att bo­del­nings­av­ta­let ska vara ju­ri­diskt kor­rekt ska det vara skrift­li­gt och un­der­teck­nat av er båda. I bo­del­nings­av­ta­let anger ni vilken egen­dom ni har, värdet av egen­do­men, skul­der och vem som be­hål­ler vilken egen­dom.

Var skic­kar man bo­del­nings­av­tal?

Bo­del­nings­av­ta­let kan re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket både om ni gjort en bo­del­ning under äk­ten­ska­pet eller i sam­band med en skils­mäs­sa.

Om bo­del­ning­en görs i sam­band med en skils­mäs­sa ska ni först ansöka om skils­mäs­sa hos tings­rät­ten.

💡 Ni kan själv välja om ni vill re­gi­stre­ra bo­del­nings­hand­ling­en hos Skat­te­ver­ket.

Du kan göra bo­del­ning själv

Ni kan göra en bo­del­ning själv! Ni måste inte ta hjälp av ju­ris­ter och det kan många gånger vara be­tyd­li­gt lät­ta­re att sätta er ner och till­sam­mans fun­de­ra på vem som vill ha vilken egen­dom.

En skils­mäs­sa är alltid tråkig och be­svär­lig, men att bråka om egen­dom gör inte saken lät­ta­re.

Skapa an­sök­ning­ar­na och bo­del­nings­av­tal i en enda tjänst via Aatos.

Vad kostar det att skilja sig?

Vad det kostar att skilja sig beror på om ni gör det själv, an­li­tar en jurist eller an­sö­ker om en bout­red­nings­man. Om ni gör det själv är det i prin­cip gratis för­u­tom den ob­li­ga­to­ris­ka an­sök­nings­av­gif­ten till dom­sto­len.

Själva bo­del­ning­en är gratis om ni gör det själv. Om ni inte kan komma över­ens kan ni kon­tak­ta en bo­del­nings­för­rät­ta­re som kallar er till ett möte där ni sedan till­sam­mans med bo­del­nings­man­nen går igenom era till­gång­ar och skul­der.

Bo­del­nings­man­nen delar sedan er egen­dom mellan er. Det kan dock bli väl­di­gt dyrt att anlita en bo­del­nings­för­rät­ta­re och det lönar sig att för­sö­ka han­te­ra bo­del­ning­en själv om det bara är möj­li­gt.

Det är också vik­ti­gt att komma ihåg att en skils­mäs­sa på­ver­kar var­dags­e­ko­no­min både under och efter se­pa­ra­tio­nen.

Bo­del­nings­man kostar mellan 7 000–25 000 kronor

Vad det kostar att anlita en bo­del­nings­man va­ri­e­rar, men det är en jurist eller ad­vo­kat som tar ett van­li­gt ju­ristar­vode. Det kostar van­li­gen mellan 7 000 och 25 000 kronor.

Ni måste även hos dom­sto­len ansöka om en bo­del­nings­för­rät­ta­re och betala en avgift för det.

Jurist

Kost­na­den för att göra bo­del­ning med jurist: 3 000-8 000 kr.

Bo­del­nings­av­tal kan skri­vas hos en jurist eller så kan ni välja att göra det själv.

Vad den slut­li­ga kost­na­den blir va­ri­e­rar ut­gå­en­de från er spe­ci­fik si­tu­a­tion. för en ad­vo­kat eller jurist blir vid en bo­del­ning beror på ma­kar­nas spe­ci­fi­ka si­tu­a­tion.

Om bo­del­ning­en och bout­red­ning­en inte kräver många tim­mars arbete kan priset för en bo­del­ning vara ca 3 000-8 000 kronor. Den slut­li­ga kostan­den kan dock vara mycket högre om si­tu­a­tio­nen är kom­pli­ce­rad och kräver mycket arbete

Be alltid ad­vo­ka­ten att med­de­la en es­ti­me­rad kost­nad före ni god­kän­ner upp­dra­get, annars kan den slut­li­ga kost­na­den vara en över­rask­ning.

Hur lång tid tar en bo­del­ning vid skils­mäs­sa?

Hur lång tid bo­del­ning­en tar är upp till er. Vi re­kom­men­de­rar att ni in­le­der bo­del­ning­en direkt när ni skic­kat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.

Efter den första an­sö­kan skic­ka­ts har ni van­ligt­vis en sex må­na­ders be­tän­ke­tid och då har ni bra med tid att sköta bo­del­ning­en så att allt är gjort när ni skic­kar in den andra an­sö­kan och ni of­fi­ci­ellt är skilda.

Det gäller eko­no­miskt vid skils­mäs­sa

Vid en skils­mäs­sa måste ni även dela upp er egen­dom. Utan ett äk­ten­skaps­för­ord delas värdet av all er egen­dom 50/50 mellan er, oav­sett vem som äger egen­do­men eller köpt egen­do­men.

Vid bo­del­ning­en anger ni all egen­dom ni båda äger, sedan räknar ni samman värdet och delar det på hälf­ten. Efter det har ni båda rätt till hälf­ten och den av er som äger egen­dom måste ge av sin egen­dom till den andra maken.

Ex­em­pel. Anna har 30 000 kronor och Kirsten har 700 000 kronor. Vid en skils­mäs­sa ska de dela lika på 100 000 kronor och båda får 50 000 kronor. Kirsten måste ge egen­dom till ett värde av 20 000 kronor till Anna.

Tillhörigheter

Man måste inte dela lika vid skils­mäs­sa

När ni gifte er blev er egen­dom gif­to­rätts­gods vilket be­ty­der att värdet av all er egen­dom ska delas lika mellan er vid en skils­mäs­sa och vid döds­fall.

Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ange att viss eller all egen­dom ska vara en­skild egen­dom.

En­skild egen­dom delas inte lika vid en skils­mäs­sa utan maken som äger egen­do­men be­hål­ler den. Om all er egen­dom är en­skild egen­dom delas inget på hälf­ten och om endast viss egen­dom är en­skild egen­dom delas all annan egen­dom men inte en­skil­da egen­do­men lika.

💡 Notera! Vid bo­del­ning kan en part därmed få mer än hälf­ten av egen­do­men. För att ba­lan­se­ra detta kan en summa, kallad bo­del­nings­lik­vid, be­ta­las till den mindre gyn­na­de parten.

Läs mer om skils­mäs­so­an­sö­kan på egen hand. Det kallas att göra stäm­nings­an­sö­kan om skils­mäs­sa.

Ex­em­pel: En­skild egen­dom

Anna har 500 000 kronor och en bostad värd 3 000 000 kronor, Kirsten har egen­dom som är värd 500 000 kronor.

Kirstens all egen­dom och Annas bostad är en­skild egen­dom. Anna och Kris­ten ska dela lika på Annas 500 000 kronor ef­ter­som det inte är en­skild egen­dom och båda har rätt till 250 000 kronor. Anna måste ge 250 000 kronor till Kirsten.

Egen­dom som en av er fått i gåva, arv eller genom tes­ta­men­te kan vara en­skild egen­dom om den som gett egen­dom angett att egen­do­men ska vara en­skild.

Per­son­lig egen­dom så som kläder ska inte delas lika, även om ni inte har ett äk­ten­skaps­för­ord. Om en av er har väl­di­gt vär­de­ful­la kläder kan det dok be­ak­tas vid en bo­del­ning.

Om ni på för­hand vill be­stäm­ma vilken egen­dom som ska och inte ska delas på hälf­ten måste ni skriva ett äk­ten­skaps­för­ord.

Sälja eller inte sälja huset vid skils­mäs­sa

Ni måste inte au­to­ma­tiskt sälja huset vid en skils­mäs­sa. Om ni säljer huset eller inte beror såklart på vad ni själv vill och vilken er eko­no­mis­ka si­tu­a­tion är. Ef­ter­som ni ska dela lika på husets värde kan det ibland inte vara möj­li­gt att köpa ut hus och då måste husets säljas.

Ex­em­pel: Hus och skils­mäs­sa

Karl och Samira har ett hus värt 5 000 000 och alla annan egen­dom är värd 50 000 kronor.

Om Karl vill bo kvar i huset måste han köpa ut Samira, men ef­ter­som han inte har egen­dom av till­räck­li­gt högt värde kan han an­tag­li­gen inte göra det.

Om ni har ett ge­men­samt lån måste ni även hos banken kon­trol­le­ra att de god­kän­ner att endast en av står på lånet i fram­ti­den.

Vad som händer med lån vid skils­mäs­sa?

Ni an­sva­rar inte för varand­ras skul­der och om endast en av er står på lånet kommer den maken att fort­sät­ta an­sva­ra för lånet. Även lån som ni i prak­ti­ken kommit över­ens om att till­sam­mans betala av ett lån som endast en av er står på kommer den maken som of­fi­ci­ellt står på lånet ensam fort­sät­ta att an­sva­ra för det.

Ni kan skriva ett skul­debrev där det står att den make som inte står på lånet ska betala en del av lånet.

Lån ni tagit till­sam­mans kommer ni fort­sät­ta att ha ge­men­samt ansvar för även efter skils­mäs­san.

Att ångra skils­mäs­sa

Det är möj­li­gt att ångra en skils­mäs­sa. Om ni skic­kat in den första, men inte den andra skils­mäs­so­an­sö­kan kan ni bara välja att inte skicka in den andra an­sö­kan och sedan fort­sät­ter ni vara gifta.

Om ni redan skic­kat in båda an­sök­ning­ar­na och vill fort­sät­ta vara gifta kan ni gifta om er.

Skilsmässa hos Aatos

Bo­del­ning online hos Aatos

Skapa bo­del­nings­av­tal i en enda tjänst. Vi ser till att allt blir gjort och inget glöms bort när ni gör en bo­del­ning online.

Vår tjänst delar au­to­ma­tiskt upp egen­do­men mellan makar. Du kan också välja att be­hål­la vissa till­gång­ar efter bo­del­ning­en, till ex­em­pel en bil eller ett som­mar­stäl­le.

Du kan prova tjäns­ten ano­nymt och gratis. Våra ju­ris­ter hjäl­per gratis via chatt och e-post.

Bo­del­ning online hos Aatos för endast 1690 kr.

Smidigare juridik, online och enkelt!