Aatos.app keräsi 1,2 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­kier­rok­sen

Mediatiedote

2021-08-10

Aatoksen työntekijät
Aatoksen tiimi 02/2021: Sakari Pesonen (vas.), Sophie Suvanto, Aku Pöllänen, Tatu Mäenpää ja Severi Haverila. Kuvasta puuttuvat Lasse Saari ja Saara Järvelä.

Suo­ma­lai­nen la­ki­pal­ve­luita ver­kossa tar­joava star­tup Aatos Legal Tech­no­logy Oy on ke­rän­nyt 1,2 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­kier­rok­sen no­peut­taak­seen kan­sain­vä­listä kas­vu­aan. Pää­si­joit­ta­jana toimii In­no­ves­tor Ven­tu­res. Uusien si­joit­ta­jien li­säksi myös yhtiön ai­em­mat si­joit­ta­jat kuten Ai­kai­nen Oy osal­lis­tui­vat kier­rok­selle.

Aa­tok­sen pal­ve­lussa yk­si­tyis­hen­ki­löt voivat la­ki­mie­hen ta­paa­mi­sen sijaan hoitaa la­ki­asiansa heti val­miiksi ne­tissä. Au­to­ma­ti­soi­dun pal­ve­lun avulla esi­mer­kiksi avio­eh­don, tes­ta­men­tin tai pe­run­kir­joi­tuk­sen saa hoi­det­tua suo­raan ko­ti­soh­valta.

_“Aatos on kas­va­nut no­peasti pal­ve­lun jul­kis­ta­mi­sesta vuonna 2020. Ly­hyessä ajassa meistä on tullut mer­kit­tävä ku­lut­ta­ja­la­ki­pal­ve­lui­den tar­joaja Suo­messa. Help­po­käyt­töi­sen pal­ve­lun an­siosta olemme on­nis­tu­neet saa­maan käyt­tä­jiä kai­kista ikä­ryh­mistä pa­ri­kymp­pi­sistä aina 90-vuo­tiai­siin saakka._” kom­men­toi Aa­tok­sen toi­mi­tus­joh­taja Aku Pöl­lä­nen.

La­kiala on py­sy­nyt pää­osin muut­tu­mat­to­mana vii­meis­ten vuo­si­kym­men­ten aikana. Suurin osa la­ki­pal­ve­luista pe­rus­tuu edel­leen ma­nu­aa­li­seen työhön, ja di­gi­ta­li­soi­tu­mi­nen on eden­nyt hi­taasti. Aatos pyrkii muut­ta­maan alan han­ka­laksi ja kal­liiksi koet­tua imagoa ke­hit­tä­mällä hel­pom­min saa­vu­tet­ta­vaa pal­ve­lua verk­koon.

"Erin­omai­nen tek­ni­nen osaa­mi­nen yh­dis­tet­tynä skaa­lau­tu­vaan lii­ke­toi­min­ta­mal­liin ja to­teu­tet­tui­hin asia­kas­pi­lot­tei­hin va­kuut­ti­vat meidät tiimin po­ten­ti­aa­lista. Olemme in­nois­samme Aa­tok­sen liit­ty­mi­sestä port­fo­lioomme ja tuemme heitä alan uu­dis­ta­mi­sessa, joka to­della on sen tar­peessa”, toteaa In­no­ves­to­rin toi­mi­tus­joh­taja Wil­helm Lind­holm.

Uusi ra­hoi­tus antaa yh­tiölle mah­dol­li­suu­den no­peut­taa kas­vusuun­ni­tel­mien to­teut­ta­mista. Seu­raa­vaksi Aatos laa­je­nee Poh­jois­maissa, rek­ry­toi lisää työn­te­ki­jöitä ja pa­nos­taa mark­ki­noin­tiin.

“Aatos-pal­velu on ke­hi­tetty yk­si­lön tar­pei­siin, mutta se on skaa­lat­ta­vissa mil­joo­nille. Kaikki te­ke­mi­semme ta­pah­tuu käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syy­den ja skaa­lau­tu­vuu­den eh­doilla”, Pöl­lä­nen tii­vis­tää.

Li­sä­tie­toja

Aku Pöl­lä­nen
CEO & Co-Foun­der
Puh: +358 44 5266 288
aku(at)aatos.app

Aatos.app

Aa­tok­sen pal­ve­lulla la­kia­siat voi hoitaa heti ne­tissä, ilman ajan­va­rausta la­ki­mie­helle.

Vuonna 2020 pe­rus­tettu Aatos toimii tällä het­kellä Suo­messa ja Ruot­sissa. Yri­tyk­sen au­to­ma­ti­soi­tui­hin verk­ko­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat mm. avio­ehto, edun­val­von­ta­val­tuu­tus, tes­ta­mentti ja pe­run­kir­joi­tus.

Aatos pal­kit­tiin Paras verk­ko­pal­velu -kun­nia­mai­nin­nalla di­gi­taa­li­sen median Grand One -gaa­lassa 29.4.2021.

Aatos.app

In­no­ves­tor

In­no­ves­tor Oy on Poh­jois­mai­nen ai­kai­sen vai­heen pää­oma­si­joit­taja. Si­joit­ta­jille In­no­ves­tor tar­joaa hou­kut­te­le­via mah­dol­li­suuk­sia si­joit­taa huo­lel­li­sesti va­lit­tui­hin kas­vu­yh­tiöi­hin. Kas­vu­yh­tiöille In­no­ves­tor puo­les­taan mah­dol­lis­taa ra­hoi­tusta kil­pai­lu­ky­kyi­sin ehdoin ja ar­vo­kasta neu­von­an­toa ko­ke­nei­den am­mat­ti­lais­ten ja toi­miala-asian­tun­ti­joi­den avulla. In­no­ves­tor-kon­serni kä­sit­tää In­no­ves­tor Oy:n emo­yh­tiönä, jolla on Suomen Fi­nans­si­val­von­nan myön­tämä toi­mi­lupa sekä sen ty­tä­ryh­tiöt In­no­ves­tor Fi­nance Oy:n ja In­no­ves­tor Ven­tu­res Oy:n.

Ai­kai­nen Oy

Otso Laak­ko­sen pe­rus­tama Ai­kai­nen Oy si­joit­taa tii­mei­hin, jotka us­ko­vat voi­vansa muut­taa maa­il­maa pa­rem­maksi.