Aatos.app keräsi 1,2 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­kier­rok­sen

Mediatiedote

2021-08-10

Aatoksen työntekijät
Aatoksen tiimi 02/2021: Sakari Pesonen (vas.), Sophie Suvanto, Aku Pöllänen, Tatu Mäenpää ja Severi Haverila. Kuvasta puuttuvat Lasse Saari ja Saara Järvelä.

Suo­ma­lai­nen la­ki­pal­ve­lui­ta ver­kos­sa tar­joa­va star­tup Aatos Legal Tech­no­lo­gy Oy on ke­rän­nyt 1,2 mil­joo­nan euron ra­hoi­tus­kier­rok­sen no­peut­taak­seen kan­sain­vä­lis­tä kas­vu­aan. Pää­si­joit­ta­ja­na toimii In­no­ves­tor Ven­tu­res. Uusien si­joit­ta­jien li­säk­si myös yhtiön ai­em­mat si­joit­ta­jat kuten Ai­kai­nen Oy osal­lis­tui­vat kier­rok­sel­le.

Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa yk­si­tyis­hen­ki­löt voivat la­ki­mie­hen ta­paa­mi­sen sijaan hoitaa la­ki­asian­sa heti val­miik­si ne­tis­sä. Au­to­ma­ti­soi­dun pal­ve­lun avulla esi­mer­kik­si avio­eh­don, tes­ta­men­tin tai pe­run­kir­joi­tuk­sen saa hoi­det­tua suo­raan ko­ti­soh­val­ta.

_“Aatos on kas­va­nut no­peas­ti pal­ve­lun jul­kis­ta­mi­ses­ta vuonna 2020. Ly­hyes­sä ajassa meistä on tullut mer­kit­tä­vä ku­lut­ta­ja­la­ki­pal­ve­lui­den tar­joa­ja Suo­mes­sa. Help­po­käyt­töi­sen pal­ve­lun an­sios­ta olemme on­nis­tu­neet saa­maan käyt­tä­jiä kai­kis­ta ikä­ryh­mis­tä pa­ri­kymp­pi­sis­tä aina 90-vuo­tiai­siin saakka._” kom­men­toi Aa­tok­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Aku Pöl­lä­nen.

La­kia­la on py­sy­nyt pää­osin muut­tu­mat­to­ma­na vii­meis­ten vuo­si­kym­men­ten aikana. Suurin osa la­ki­pal­ve­luis­ta pe­rus­tuu edel­leen ma­nu­aa­li­seen työhön, ja di­gi­ta­li­soi­tu­mi­nen on eden­nyt hi­taas­ti. Aatos pyrkii muut­ta­maan alan han­ka­lak­si ja kal­liik­si koet­tua imagoa ke­hit­tä­mäl­lä hel­pom­min saa­vu­tet­ta­vaa pal­ve­lua verk­koon.

"Erin­omai­nen tek­ni­nen osaa­mi­nen yh­dis­tet­ty­nä skaa­lau­tu­vaan lii­ke­toi­min­ta­mal­liin ja to­teu­tet­tui­hin asia­kas­pi­lot­tei­hin va­kuut­ti­vat meidät tiimin po­ten­ti­aa­lis­ta. Olemme in­nois­sam­me Aa­tok­sen liit­ty­mi­ses­tä port­fo­lioom­me ja tuemme heitä alan uu­dis­ta­mi­ses­sa, joka to­del­la on sen tar­pees­sa”, toteaa In­no­ves­to­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Wil­helm Lind­holm.

Uusi ra­hoi­tus antaa yh­tiöl­le mah­dol­li­suu­den no­peut­taa kas­vusuun­ni­tel­mien to­teut­ta­mis­ta. Seu­raa­vak­si Aatos laa­je­nee Poh­jois­mais­sa, rek­ry­toi lisää työn­te­ki­jöi­tä ja pa­nos­taa mark­ki­noin­tiin.

“Aatos-pal­ve­lu on ke­hi­tet­ty yk­si­lön tar­pei­siin, mutta se on skaa­lat­ta­vis­sa mil­joo­nil­le. Kaikki te­ke­mi­sem­me ta­pah­tuu käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syy­den ja skaa­lau­tu­vuu­den eh­doil­la”, Pöl­lä­nen tii­vis­tää.

Li­sä­tie­to­ja

Aku Pöl­lä­nen
CEO & Co-Foun­der
Puh: +358 44 5266 288
aku(at)aatos.app

Aatos.app

Aa­tok­sen pal­ve­lul­la la­ki­asiat voi hoitaa heti ne­tis­sä, ilman ajan­va­raus­ta la­ki­mie­hel­le.

Vuonna 2020 pe­rus­tet­tu Aatos toimii tällä het­kel­lä Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa. Yri­tyk­sen au­to­ma­ti­soi­tui­hin verk­ko­pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat mm. avio­eh­to, edun­val­von­ta­val­tuu­tus, tes­ta­ment­ti ja pe­run­kir­joi­tus.

Aatos pal­kit­tiin Paras verk­ko­pal­ve­lu -kun­nia­mai­nin­nal­la di­gi­taa­li­sen median Grand One -gaa­las­sa 29.4.2021.

Aatos.app

In­no­ves­tor

In­no­ves­tor Oy on Poh­jois­mai­nen ai­kai­sen vai­heen pää­oma­si­joit­ta­ja. Si­joit­ta­jil­le In­no­ves­tor tar­jo­aa hou­kut­te­le­via mah­dol­li­suuk­sia si­joit­taa huo­lel­li­ses­ti va­lit­tui­hin kas­vu­yh­tiöi­hin. Kas­vu­yh­tiöil­le In­no­ves­tor puo­les­taan mah­dol­lis­taa ra­hoi­tus­ta kil­pai­lu­kykyi­sin ehdoin ja ar­vo­kas­ta neu­von­an­toa ko­ke­nei­den am­mat­ti­lais­ten ja toi­mia­la-asian­tun­ti­joi­den avulla. In­no­ves­tor-kon­ser­ni kä­sit­tää In­no­ves­tor Oy:n emo­yh­tiö­nä, jolla on Suomen Fi­nans­si­val­von­nan myön­tä­mä toi­mi­lu­pa sekä sen ty­tä­ryh­tiöt In­no­ves­tor Fi­nance Oy:n ja In­no­ves­tor Ven­tu­res Oy:n.

Ai­kai­nen Oy

Otso Laak­ko­sen pe­rus­ta­ma Ai­kai­nen Oy si­joit­taa tii­mei­hin, jotka us­ko­vat voi­van­sa muut­taa maa­il­maa pa­rem­mak­si.