Di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­ve­lu Aatos keräsi 1. ra­hoi­tus­kier­rok­sen­sa

Mediatiedote

2020-09-14

Aatoksen perustajat
Aatoksen perustajat Aku Pöllänen, Tatu Mäenpää, Severi Haverila ja Sakari Pesonen

Ku­lut­ta­jil­le suun­nat­tu­ja täysin di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­lui­ta tar­joa­va Aatos on ke­rän­nyt en­sim­mäi­sen ra­hoi­tus­kier­rok­sen­sa. Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa ku­lut­ta­ja voi tällä het­kel­lä tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen, tes­ta­men­tin, hoi­to­tah­don tai edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ilman la­ki­mie­hen apua. Nyt yritys tähtää kovaan kas­vuun pa­nos­ta­mal­la mark­ki­noin­tiin ja uusien tuot­tei­den ke­hit­tä­mi­seen.

Kuu­kausit­tain jo yli 6% Suo­mes­sa teh­dyis­tä tes­ta­men­teis­ta teh­dään Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa, ja voi­ma­kas­ta kasvua on näh­tä­vis­sä myös ke­vääl­lä jul­kais­tun täysin di­gi­taa­li­sen pe­run­kir­joi­tuk­sen osalta.

- Tar­joa­mal­la tavan hoitaa la­ki­asiat hel­pos­ti ne­tis­sä, on ku­lut­ta­jil­la en­sim­mäis­tä kertaa mah­dol­li­suus laatia pe­run­kir­joi­tus tai esi­mer­kik­si tes­ta­ment­ti laa­duk­kaas­ti ilman, että hänen tar­vit­see varata aikaa la­ki­mie­hel­le, kertoo Aa­tok­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Aku Pöl­lä­nen.

Aa­tok­sen pal­ve­lu toimii la­kial­go­rit­mien avulla. Mo­der­ni pal­ve­lu­muo­toi­lu takaa, että ylei­ses­ti vai­keak­si koetut ju­ri­di­set pro­ses­sit tu­le­vat hoi­de­tuk­si käyt­tä­jän kan­nal­ta par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la. Juuri pal­ve­lu­muo­toi­lul­la on Pöl­lä­sen mukaan tässä to­del­la iso rooli, sillä läh­tö­koh­ta kai­kil­le pal­ve­luil­le on luo­tet­ta­vuus ja help­po­käyt­töi­syys. Yri­tyk­sen ta­voit­tee­na on ollut alusta alkaen uu­dis­taa tapoja, joilla ku­lut­ta­jien la­ki­asioi­ta pe­rin­tei­ses­ti hoi­de­taan. Esi­mer­kik­si pe­run­kir­joi­tuk­sen koh­dal­la kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat pää­se­vät lä­pi­nä­ky­väs­ti tar­kas­te­le­maan pro­ses­sia ja kaikki tar­vit­ta­vat al­le­kir­jo­tuk­set sekä val­tuu­tuk­set voi­daan hoitaa Aa­tok­sen säh­köis­ten pal­ve­lui­den avulla.

Alaa uu­dis­ta­mas­sa

En­sim­mäi­sel­lä ra­hoi­tus­kier­rok­sel­laan Aatos keräsi 200 000€ ra­hoi­tuk­sen. Si­joit­ta­jik­si Aa­tok­seen lähti useita eri toi­mia­lo­jen ura­nuur­ta­jia.

- Kiin­nos­tuk­se­ni Aa­tok­seen heräsi vä­lit­tä­mäs­ti. Olin tun­nis­ta­nut, ettei la­kia­lal­la ole juuri nähty di­gi­ta­li­saa­tio­ta ja pys­tyin hyvin nä­ke­mään itseni käyt­tä­mäs­sä pal­ve­lu, sanoo Otso Laak­ko­nen, Vala Grou­pin luova joh­ta­ja ja yksi Aa­tok­sen si­joit­ta­jis­ta.

- Si­joi­tus­pää­tök­sis­sä tär­keäs­sä osassa oli mo­nel­le myös mah­dol­li­suus olla mukana Aa­tok­sen ta­ri­nas­sa ja auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja mul­lis­ta­maan koko­nais­ta alaa, kertoo Pöl­lä­nen.

Tällä het­kel­lä Aa­tok­sel­la on toi­min­taa Suo­mes­sa, mutta yritys tähtää heti myös Poh­jois­mai­den mark­ki­noil­le. Yri­tyk­sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa la­ki­pal­ve­lui­den tar­jon­taa ja mo­der­ni­soi­da alan pal­ve­lui­ta kan­sain­vä­li­ses­ti. Suo­mes­sa Aatos on muun muassa mukana jul­ki­sen sek­to­rin or­ga­ni­soi­mas­sa Lä­hei­sen kuo­le­ma -työ­ryh­mäs­sä, jonka tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa kuo­le­maan liit­ty­vää by­ro­kra­ti­aa. Yh­teis­työs­sä jul­ki­sen sek­to­rin kanssa Aatos ra­ken­taa ra­ja­pin­to­ja, jotka mah­dol­lis­ta­vat tiedon liik­ku­mi­sen pal­ve­lun ja jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­joi­den, kuten Ve­ro­hal­lin­non vä­lil­lä. Uusien di­gi­taa­lis­ten la­ki­pal­ve­lui­den avulla voi­daan taata sujuva tie­don­kul­ku ja mah­dol­lis­taa ku­lut­ta­jal­le en­tis­tä hel­pom­mat pro­ses­sit sekä toi­mi­vam­mat pal­ve­lut.

Aku Pöl­lä­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja
+358 44 526 6288, aku@aatos.app