Di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­ve­lu Aatos keräsi 1. ra­hoi­tus­kier­rok­sen­sa

Mediatiedote

2020-09-14

Aatoksen perustajat
Aatoksen perustajat Aku Pöllänen, Tatu Mäenpää, Severi Haverila ja Sakari Pesonen

Ku­lut­ta­jille suun­nat­tuja täysin di­gi­taa­li­sia la­ki­pal­ve­luita tar­joava Aatos on ke­rän­nyt en­sim­mäi­sen ra­hoi­tus­kier­rok­sensa. Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa ku­lut­taja voi tällä het­kellä tehdä pe­run­kir­joi­tuk­sen, tes­ta­men­tin, hoi­to­tah­don tai edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ilman la­ki­mie­hen apua. Nyt yritys tähtää kovaan kas­vuun pa­nos­ta­malla mark­ki­noin­tiin ja uusien tuot­tei­den ke­hit­tä­mi­seen.

Kuu­kausit­tain jo yli 6% Suo­messa teh­dyistä tes­ta­men­teista teh­dään Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa, ja voi­ma­kasta kasvua on näh­tä­vissä myös ke­väällä jul­kais­tun täysin di­gi­taa­li­sen pe­run­kir­joi­tuk­sen osalta.

- Tar­joa­malla tavan hoitaa la­kia­siat hel­posti ne­tissä, on ku­lut­ta­jilla en­sim­mäistä kertaa mah­dol­li­suus laatia pe­run­kir­joi­tus tai esi­mer­kiksi tes­ta­mentti laa­duk­kaasti ilman, että hänen tar­vit­see varata aikaa la­ki­mie­helle, kertoo Aa­tok­sen toi­mi­tus­joh­taja Aku Pöl­lä­nen.

Aa­tok­sen pal­velu toimii la­kial­go­rit­mien avulla. Mo­derni pal­ve­lu­muo­toilu takaa, että ylei­sesti vai­keaksi koetut ju­ri­di­set pro­ses­sit tu­le­vat hoi­de­tuksi käyt­tä­jän kan­nalta par­haalla mah­dol­li­sella ta­valla. Juuri pal­ve­lu­muo­toi­lulla on Pöl­lä­sen mukaan tässä to­della iso rooli, sillä läh­tö­kohta kai­kille pal­ve­luille on luo­tet­ta­vuus ja help­po­käyt­töi­syys. Yri­tyk­sen ta­voit­teena on ollut alusta alkaen uu­dis­taa tapoja, joilla ku­lut­ta­jien la­ki­asioita pe­rin­tei­sesti hoi­de­taan. Esi­mer­kiksi pe­run­kir­joi­tuk­sen koh­dalla kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat pää­se­vät lä­pi­nä­ky­västi tar­kas­te­le­maan pro­ses­sia ja kaikki tar­vit­ta­vat al­le­kir­jo­tuk­set sekä val­tuu­tuk­set voi­daan hoitaa Aa­tok­sen säh­köis­ten pal­ve­lui­den avulla.

Alaa uu­dis­ta­massa

En­sim­mäi­sellä ra­hoi­tus­kier­rok­sel­laan Aatos keräsi 200 000€ ra­hoi­tuk­sen. Si­joit­ta­jiksi Aa­tok­seen lähti useita eri toi­mia­lo­jen ura­nuur­ta­jia.

- Kiin­nos­tuk­seni Aa­tok­seen heräsi vä­lit­tä­mästi. Olin tun­nis­ta­nut, ettei la­kia­lalla ole juuri nähty di­gi­ta­li­saa­tiota ja pys­tyin hyvin nä­ke­mään itseni käyt­tä­mässä pal­velu, sanoo Otso Laak­ko­nen, Vala Grou­pin luova joh­taja ja yksi Aa­tok­sen si­joit­ta­jista.

- Si­joi­tus­pää­tök­sissä tär­keässä osassa oli mo­nelle myös mah­dol­li­suus olla mukana Aa­tok­sen ta­ri­nassa ja auttaa di­gi­ta­li­soi­maan ja mul­lis­ta­maan ko­ko­naista alaa, kertoo Pöl­lä­nen.

Tällä het­kellä Aa­tok­sella on toi­min­taa Suo­messa, mutta yritys tähtää heti myös Poh­jois­mai­den mark­ki­noille. Yri­tyk­sen ta­voit­teena on pa­ran­taa la­ki­pal­ve­lui­den tar­jon­taa ja mo­der­ni­soida alan pal­ve­luita kan­sain­vä­li­sesti. Suo­messa Aatos on muun muassa mukana jul­ki­sen sek­to­rin or­ga­ni­soi­massa Lä­hei­sen kuo­lema -työ­ryh­mässä, jonka tar­koi­tuk­sena on hel­pot­taa kuo­le­maan liit­ty­vää by­ro­kra­tiaa. Yh­teis­työssä jul­ki­sen sek­to­rin kanssa Aatos ra­ken­taa ra­ja­pin­toja, jotka mah­dol­lis­ta­vat tiedon liik­ku­mi­sen pal­ve­lun ja jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­joi­den, kuten Ve­ro­hal­lin­non vä­lillä. Uusien di­gi­taa­lis­ten la­ki­pal­ve­lui­den avulla voi­daan taata sujuva tie­don­kulku ja mah­dol­lis­taa ku­lut­ta­jalle en­tistä hel­pom­mat pro­ses­sit sekä toi­mi­vam­mat pal­ve­lut.

Aku Pöl­lä­nen, toi­mi­tus­joh­taja
+358 44 526 6288, aku@aatos.app