Näin vaih­dat su­ku­ni­men avio­eron jäl­keen

Nainen nauttii vapaudesta avioeron jälkeen
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 1 min
Jaa artikkeli
Su­ku­ni­men vaih­ta­mi­nen voi tulla ajan­koh­tai­seksi avio­eron jäl­keen. Avio­ero ei kui­ten­kaan vel­voita vaih­ta­maan nimeä.

Su­ku­ni­men muut­ta­mi­nen tai ai­em­man su­ku­ni­men ta­kai­sin ot­ta­mi­nen vaa­ti­vat ni­men­muu­tos­ha­ke­muk­sen te­ke­mistä. Ni­men­muu­tos­ha­ke­mus teh­dään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa.

Su­ku­ni­men vaihto avio­eron jäl­keen

Moni vaih­taa su­ku­ni­mensä avio­eron jäl­keen. Avio­lii­ton pur­kau­tu­mi­nen ei kui­ten­kaan vel­voita su­ku­ni­men vaih­toon eikä en­ti­nen puo­liso voi vaatia toi­selta su­ku­ni­men muut­ta­mista.

Avio­lii­tossa saadun su­ku­ni­men voi säi­lyt­tää myös uu­del­leen avioi­tuessa, mutta sitä ei voi siir­tää uu­delle puo­li­solle.

Kuinka paljon vanhan su­ku­ni­men ot­ta­mi­nen ta­kai­sin maksaa?

Jos hen­kilö haluaa ottaa vanhan su­ku­ni­mensä ta­kai­sin, vaih­ta­mi­nen hoi­de­taan täyt­tä­mällä ni­men­muu­tos­ha­ke­mus verk­ko­lo­mak­keena Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa. Ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­hinta on 55 euroa.

Ha­ke­mus on teh­tävä myös siinä ta­pauk­sessa, jos hen­kilö haluaa luopua su­ku­ni­miyh­dis­tel­mästä tai luoda uuden su­ku­ni­miyh­dis­tel­män. Ni­men­vaih­don voi tehdä joko verk­ko­lo­mak­keella, säh­kö­pos­titse, pos­tit­ta­malla ha­ke­mus tai asioi­malla Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton asia­kas­pal­ve­lu­pis­teessä.

Su­ku­ni­men vaih­ta­mi­nen suvun van­haan nimeen

Eron­nut voi myös hakea su­ku­ni­meä, joka on jokin muu kuin hänen en­ti­nen su­ku­ni­mensä.

Hen­kilö voi hakea esi­mer­kiksi si­sa­ruk­sensa tai lap­sensa su­ku­ni­men. Li­säksi on mah­dol­lista hakea suvun vanhaa nimeä. Näissä ta­pauk­sissa ni­men­vaih­toon tosin vaa­di­taan toisen os­a­puo­len suos­tu­mus.

Ta­pauk­sissa, joissa ni­men­vaih­dos koskee muuta kuin hen­ki­lön vanhaa su­ku­ni­meä, on ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­maksu on 110 euroa.

Ni­men­muu­tos kestää ta­val­li­sesti 3–6 kuu­kautta

Ni­men­muu­tos­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­ly­aika on noin 3-6 kuu­kautta. Jos ha­ke­muk­seen vaa­di­taan ni­mi­lau­ta­kun­nan lausunto, kä­sit­tely vie pi­dem­pään.

Mai­straatti su­ku­ni­men vaihto hinta

Su­ku­ni­men vaih­toa haet­tiin ennen mai­straa­tista, mutta ny­ky­ään asiaa hoitaa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto (DVV).

Su­ku­ni­men vaihto maksaa 55 euroa tai 110 euroa riip­puen ha­keeko hen­kilö vanhaa ni­me­ään ta­kai­sin tai ot­taako hän aivan uuden nimen ti­lalle.

Lapsen su­ku­ni­men vaih­ta­mi­nen

Lapsen su­ku­ni­men vaih­ta­mi­nen ei usein ole mah­dol­lista ai­na­kaan ta­pauk­sissa, joissa lap­sella olisi eri nimi van­hem­piinsa tai täys­si­sa­ruk­siinsa nähden.

Eri­tyi­sesti alle 15-vuo­ti­aan lapsen ta­pauk­sessa su­ku­ni­miyh­teys on tärkeä tekijä.

Huol­taja hakee ni­men­muu­tosta alai­käi­sen puo­lesta. Alai­käi­sen kaik­kien huol­ta­jien suo­su­tu­muk­set sekä al­le­kir­joi­tuk­set vaa­di­taan ni­men­muu­tok­seen. Li­säksi yli 10-vuo­ti­aan lapsen kir­jal­li­nen suos­tu­mus vaa­di­taan myös ni­men­muu­tok­seen.

Yli 15-vuo­tias lapsi voi hakea itse ni­men­muu­tosta. Van­hem­pia kuul­laan ha­ke­muk­seen liit­tyen, mutta rii­ta­ti­lan­teissa alai­käi­sen lapsen mie­li­pide rat­kai­see.

Su­ku­ni­men vaih­ta­mi­nen avioi­tuessa mak­su­tonta

Nai­mi­siin men­nessä su­ku­ni­met py­sy­vät en­nal­laan, jos puo­li­sot eivät niitä halua muut­taa. Jos su­ku­ni­meä haluaa vaih­taa, on se avioi­tuessa mak­su­tonta.

Avio­pari voi il­moit­taa uuden su­ku­ni­men avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta­pyyn­nössä.

Aatos – hel­poin tapa hoitaa avio­eron pa­pe­ria­siat

Avio­ero on ku­lut­tava pro­sessi hen­ki­sesti, joten pa­pe­ri­asioi­den pa­rissa ei kan­nata hi­koilla yksin.

Aa­tok­sen avio­ero­pal­velu auttaa alusta lop­puun avio­eron vi­ral­lis­ta­mi­seksi ja tar­vit­ta­vien so­pi­mus­ten au­to­maat­ti­sessa laa­din­nassa. Saat koko avio­eron hoi­det­tua ko­ko­naan etänä, sil­loin kuin si­nulle sopii.

Päätä ke­nelle omai­suu­tesi menee, tee tes­ta­mentti

Jos si­nulla on edes jonkin verran omis­tuk­sia, kuten sääs­töjä, asunto-osak­keita, ar­vo­pa­pe­reita tai ra­has­toja, tai vapaa-ajan asunto, kan­nat­taa tes­ta­mentti tehdä tu­le­vai­suu­den va­ralta.

Näin voit vai­kut­taa siihen, että ke­nelle omai­suu­tesi menee sinun kuol­tuasi. Voit vai­kut­taa siihen, kuka perii yk­sit­täi­siä esi­neitä tai saa osuuk­sia va­ral­li­suu­des­tasi.

Teet hel­posti ju­ri­di­sesti pä­te­vän ja si­nulle rää­tä­löi­dyn tes­ta­men­tin Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Saat asia­kir­jan la­dat­tua heti pal­ve­lusta tes­ta­men­tin teh­tyäsi. Sen jäl­keen tar­vit­set kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set var­mis­ta­maan asia­kir­jan ai­tou­den.