Näin vaih­dat su­ku­ni­men avio­eron jäl­keen

Nainen nauttii vapaudesta avioeron jälkeen
aatos-author-icon.png
Aatos
14.6.2022 ● 1 min
Jaa artikkeli
Su­ku­ni­men vaih­ta­mi­nen voi tulla ajan­koh­tai­sek­si avio­eron jäl­keen. Avio­ero ei kui­ten­kaan vel­voi­ta vaih­ta­maan nimeä.

Su­ku­ni­men muut­ta­mi­nen tai ai­em­man su­ku­ni­men ta­kai­sin ot­ta­mi­nen vaa­ti­vat ni­men­muu­tos­ha­ke­muk­sen te­ke­mis­tä. Ni­men­muu­tos­ha­ke­mus teh­dään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa.

Su­ku­ni­men vaihto avio­eron jäl­keen

Moni vaih­taa su­ku­ni­men­sä avio­eron jäl­keen. Avio­lii­ton pur­kau­tu­mi­nen ei kui­ten­kaan vel­voi­ta su­ku­ni­men vaih­toon eikä en­ti­nen puo­li­so voi vaatia toi­sel­ta su­ku­ni­men muut­ta­mis­ta.

Avio­lii­tos­sa saadun su­ku­ni­men voi säi­lyt­tää myös uu­del­leen avioi­tues­sa, mutta sitä ei voi siir­tää uu­del­le puo­li­sol­le.

Kuinka paljon vanhan su­ku­ni­men ot­ta­mi­nen ta­kai­sin maksaa?

Jos hen­ki­lö haluaa ottaa vanhan su­ku­ni­men­sä ta­kai­sin, vaih­ta­mi­nen hoi­de­taan täyt­tä­mäl­lä ni­men­muu­tos­ha­ke­mus verk­ko­lo­mak­kee­na Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa. Ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­hin­ta on 55 euroa.

Ha­ke­mus on teh­tä­vä myös siinä ta­pauk­ses­sa, jos hen­ki­lö haluaa luopua su­ku­ni­miyh­dis­tel­mäs­tä tai luoda uuden su­ku­ni­miyh­dis­tel­män. Ni­men­vaih­don voi tehdä joko verk­ko­lo­mak­keel­la, säh­kö­pos­tit­se, pos­tit­ta­mal­la ha­ke­mus tai asioi­mal­la Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­sä.

Su­ku­ni­men vaih­ta­mi­nen suvun van­haan nimeen

Eron­nut voi myös hakea su­ku­ni­meä, joka on jokin muu kuin hänen en­ti­nen su­ku­ni­men­sä.

Hen­ki­lö voi hakea esi­mer­kik­si si­sa­ruk­sen­sa tai lap­sen­sa su­ku­ni­men. Li­säk­si on mah­dol­lis­ta hakea suvun vanhaa nimeä. Näissä ta­pauk­sis­sa ni­men­vaih­toon tosin vaa­di­taan toisen os­a­puo­len suos­tu­mus.

Ta­pauk­sis­sa, joissa ni­men­vaih­dos koskee muuta kuin hen­ki­lön vanhaa su­ku­ni­meä, on ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly­mak­su on 110 euroa.

Ni­men­muu­tos kestää ta­val­li­ses­ti 3–6 kuu­kaut­ta

Ni­men­muu­tos­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­ly­ai­ka on noin 3-6 kuu­kaut­ta. Jos ha­ke­muk­seen vaa­di­taan ni­mi­lau­ta­kun­nan lausun­to, kä­sit­te­ly vie pi­dem­pään.

Mai­straat­ti su­ku­ni­men vaihto hinta

Su­ku­ni­men vaih­toa haet­tiin ennen mai­straa­tis­ta, mutta ny­ky­ään asiaa hoitaa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to (DVV).

Su­ku­ni­men vaihto maksaa 55 euroa tai 110 euroa riip­puen ha­kee­ko hen­ki­lö vanhaa ni­me­ään ta­kai­sin tai ot­taa­ko hän aivan uuden nimen ti­lal­le.

Lapsen su­ku­ni­men vaih­ta­mi­nen

Lapsen su­ku­ni­men vaih­ta­mi­nen ei usein ole mah­dol­lis­ta ai­na­kaan ta­pauk­sis­sa, joissa lap­sel­la olisi eri nimi van­hem­piin­sa tai täys­si­sa­ruk­siin­sa nähden.

Eri­tyi­ses­ti alle 15-vuo­ti­aan lapsen ta­pauk­ses­sa su­ku­ni­miyh­teys on tärkeä tekijä.

Huol­ta­ja hakee ni­men­muu­tos­ta alai­käi­sen puo­les­ta. Alai­käi­sen kaik­kien huol­ta­jien suo­su­tu­muk­set sekä al­le­kir­joi­tuk­set vaa­di­taan ni­men­muu­tok­seen. Li­säk­si yli 10-vuo­ti­aan lapsen kir­jal­li­nen suos­tu­mus vaa­di­taan myös ni­men­muu­tok­seen.

Yli 15-vuo­tias lapsi voi hakea itse ni­men­muu­tos­ta. Van­hem­pia kuul­laan ha­ke­muk­seen liit­tyen, mutta rii­ta­ti­lan­teis­sa alai­käi­sen lapsen mie­li­pi­de rat­kai­see.

Su­ku­ni­men vaih­ta­mi­nen avioi­tues­sa mak­su­ton­ta

Nai­mi­siin men­nes­sä su­ku­ni­met py­sy­vät en­nal­laan, jos puo­li­sot eivät niitä halua muut­taa. Jos su­ku­ni­meä haluaa vaih­taa, on se avioi­tues­sa mak­su­ton­ta.

Avio­pa­ri voi il­moit­taa uuden su­ku­ni­men avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta­pyyn­nös­sä.

Aatos – hel­poin tapa hoitaa avio­eron pa­pe­ri­asiat

Avio­ero on ku­lut­ta­va pro­ses­si hen­ki­ses­ti, joten pa­pe­ri­asioi­den pa­ris­sa ei kan­na­ta hi­koil­la yksin.

Aa­tok­sen avio­ero­pal­ve­lu auttaa alusta lop­puun avio­eron vi­ral­lis­ta­mi­sek­si ja tar­vit­ta­vien so­pi­mus­ten au­to­maat­ti­ses­sa laa­din­nas­sa. Saat koko avio­eron hoi­det­tua koko­naan etänä, sil­loin kuin si­nul­le sopii.

Päätä ke­nel­le omai­suu­te­si menee, tee tes­ta­ment­ti

Jos si­nul­la on edes jonkin verran omis­tuk­sia, kuten sääs­tö­jä, asunto-osak­kei­ta, ar­vo­pa­pe­rei­ta tai ra­has­to­ja, tai vapaa-ajan asunto, kan­nat­taa tes­ta­ment­ti tehdä tu­le­vai­suu­den va­ral­ta.

Näin voit vai­kut­taa siihen, että ke­nel­le omai­suu­te­si menee sinun kuol­tua­si. Voit vai­kut­taa siihen, kuka perii yk­sit­täi­siä esi­nei­tä tai saa osuuk­sia va­ral­li­suu­des­ta­si.

Teet hel­pos­ti ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän ja si­nul­le rää­tä­löi­dyn tes­ta­men­tin Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Saat asia­kir­jan la­dat­tua heti pal­ve­lus­ta tes­ta­men­tin teh­tyä­si. Sen jäl­keen tar­vit­set kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan al­le­kir­joi­tuk­set var­mis­ta­maan asia­kir­jan ai­tou­den.