Avio­ero

Nuija ja tietokone
Mistä saa tietää vi­reillä olevat avio­erot?Mistä tietää, onko avio­ero vi­reillä?
Henkilö käyttämässä tietokonetta.
Osi­tus­las­kelma mää­rit­tää ta­sin­gon määränKatso, miten osi­tus­las­kelma laa­di­taan.
Mies pohtii avioeroa
Avio­eron ha­ke­mi­nenKatso, miten avio­eron ha­ke­mi­nen ta­pah­tuu ko­ko­nai­suu­des­saan.
kolme henkilöä toimistossa. Kaupunkimaisema taustalla.
Ositus vuosia avio­eron jäl­keenTie­sitkö, että ositus voi­daan tehdä vielä vuosia avio­eron jäl­keen?
Käsikädessä avioliittoa jatkamaan
Voi­ko avio­eron pe­rua?Avio­eroa ei voi perua, mutta avio­ero­ha­ke­muk­sen voi. Katso ohjeet, miten.
Vanhemmat ja lapsi sateenvarjojen alla
Lapsen yh­teis­huol­ta­juusSe­li­tämme, mitä kaik­kea lapsen yh­teis­huol­ta­juus si­säl­tää.
Nainen viikkaa vaatteita pinoihin
Avio­eron har­kinta-aika kestää 6kkTie­dätkö, mitä avio­eron har­kinta-aikana saa tehdä?
Isä ja lapset avioeron jälkeen
Avio­ero ja alai­käi­set lap­setAvio­eron yh­tey­dessä myös alai­käis­ten lasten asioista täytyy sopia.
Nainen nauttii vapaudesta avioeron jälkeen
Näin vaih­dat su­ku­ni­men avio­eron jäl­keenSu­ku­ni­men vaih­ta­mi­nen voi tulla ajan­koh­tai­seksi avio­eron jäl­keen.
Isä ja lapsi katsovat merelle
Lapsen ta­paa­mi­soi­keus avio­eron jäl­keenVan­hem­pien ero­tessa per­heen arki on jär­jes­tel­tävä uu­des­taan.
Nainen kävelee luonnossa sifonkihuivin kanssa
Miten sel­vitä avio­erosta? Lue, miten sel­vitä avio­erosta ja löytää it­sensä uu­del­leen.
Avioparin kädet hellästi päällekkäin
Avio­eron hin­ta vuonna 2024Mo­nelle tulee yl­lä­tyk­senä, että avio­ero maksaa. Katso ajan­koh­tai­set hinnat.
Juhlat siivous
Näin on­nis­tuu avio­lii­ton mi­tä­töintiMiten avio­lii­ton mi­tä­töinti on­nis­tuu?
Lapsi leikki autoilla
Ela­tusapu ja avio­eroMiten ela­tus­vel­vol­li­suus eroaa avio­lii­tossa ja avio­eron jäl­keen?
Mustavalkoinen valokuva oikeustalosta.
Avio­ero kä­rä­jä­oi­keu­dessaTie­dätkö, miten avio­ero­pro­sessi etenee kä­rä­jä­oi­keu­dessa?
Living room
Mikä on asu­musero?Asu­musero on tapa ottaa etäi­syyttä ja har­kita lo­pul­li­sen avio­eroa.
Kaksi henkilöä rannalla.
Puo­li­soi­den oi­keu­det avoe­rossaAvoe­roon voi liit­tyä avio­eron kal­tai­sia oi­keus­vai­ku­tuk­sia.
Kädet tietokoneen näppäimistöllä
Osi­tus­so­pi­mus - il­mai­nen mal­liOsi­tuk­sessa puo­li­soi­den omai­suus las­ke­taan yhteen ja jae­taan tasan.
Muuttolaatikoita tyhjässä asunnossa
Yh­tei­se­lä­män lo­pet­ta­mi­nen avio­lii­tos­saVoit hakea yh­tei­se­lä­män lo­pet­ta­mista tuo­miois­tui­melta. Katso, miten.
Tiimalasi ja kukkia
Kes­ki­näi­nen tes­ta­mentti avio­erossaMiten käy kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin avio­erossa?
Heinänkorsi taipuu tuulessa
Puo­li­son ela­tus­vel­vol­li­suus avio­erossaEla­tus­vel­vol­li­suus voi jatkua avio­eron jäl­keen­kin.
Nainen meren rannalla
Rii­tai­san avio­eron osi­tus - näin sel­viät sii­täVinkit rii­tai­san avio­eron osi­tuk­seen.
Mies yksin huoneessa
Pe­sän­ja­kaja ja ositusPe­sän­ja­kaja auttaa rii­tai­seen avio­eroon, mutta nostaa kus­tan­nuk­sia.
Kaksi henkilöä istuu rannalla
Onko ositus pakko tehdä?Osi­tuk­sen te­ke­mi­nen mah­dol­li­sim­man pian on suo­si­tel­ta­vaa.
Puolisot lammella
Avio­ero­ha­ke­mus yksin tai yh­dessäKatso, kuinka avio­ero­pro­sessi etenee ko­ko­nai­suu­des­saan.
Asunnon keittiö
Miten ostaa toinen ulos asun­nosta?Katso, mitä vaih­toeh­toja on asun­nolle eron koit­taessa.
Nainen tekee ositusta tietokoneella
Avio­eron ositus ja velkaKatso, miten velat ote­taan huo­mioon avio­eron osi­tuk­sessa.
Tasinko
Ta­sinko avio­erossaMitä ta­sin­gon mak­sa­mi­nen käy­tän­nössä tar­koit­taa?
Henkilö kävelee kadulla yksin.
Yk­si­puo­li­nen avio­eroAvio­ero­ha­ke­muk­sen voi tehdä myös yksin ilman puo­li­son suos­tu­musta.
Mies ja nainen rahapinon päällä.
Omai­suu­den jako avio­erossaKo­ko­simme vink­kejä, joilla omai­suu­den jako avio­erossa on­nis­tuu hel­pom­min.
Henkilö rannalla, kallioita taustalla.
So­si­aa­lie­tuu­det ero­ti­lan­teessaMiten ero vai­kut­taa so­si­aa­lie­tuuk­siin?
Pariskunta ulkona.
Mitä oles­ke­lu­lu­valle ta­pah­tuu avio­erossa?Lue lisää avio­eron vai­ku­tuk­sesta oles­ke­lu­lu­paan.
Isä lukee lapselleen kuvakirjaa
Yk­sin­huol­ta­juus se­li­tet­tynäYk­sin­huol­ta­juu­desta so­vi­taan van­hem­pien kesken.
Kauppa ja kahvila
Yri­tyk­sen ositus avio­erossaMiten käy yri­tyk­selle avio­eron osi­tuk­sessa?
Nainen kirjoittaa tietokoneella
Miten tehdä osi­tus­kirja?Osi­tus­kirja laa­di­taan pää­sään­töi­sesti pa­ris­kun­nan kesken.
Sovittelu kolmen henkilön kesken.
Mitä osi­tuk­sen so­vit­telu tar­koit­taa?Osi­tuk­sen so­vit­te­lulla voi koh­tuul­lis­taa omai­suu­den jakoa avio­erossa.
Nainen tekee ositusta
Miten tehdä avio­eron ositus?Vinkit avio­eron osi­tuk­sen te­ke­mi­seen.