Kan æg­te­pag­ten indgås online?

Aegtepagt online
Logo_blue.png
Aatos
10.8.2022 ● 3 minutter
Nu til dags er der mange flere ægtepar, der går fra hinanden. Derfor er det også væsentligt at kende til konsekvenserne heraf, og hvorfor en ægtepagt kunne være relevant.

At blive gift er en herlig be­gi­ven­hed. Her bliver et par for­e­net og lover hin­an­den at bruge resten af deres liv sammen. Desvær­re findes der i Dan­mark en skils­mis­se­sta­ti­stik, der vidner om, at det ikke altid for­lø­ber sådan. Derfor kan det være en god idé med en æg­te­pagt ved skils­mis­se.

En æg­te­pagt kan an­sku­es som en slags for­sik­ring. Det er en aftale mellem dig og din kom­men­de æg­te­fæl­le. I af­ta­len frem­går det, hvor­dan jeres ak­ti­ver skal for­de­les i til­fæl­de af se­pa­ra­tion, skils­mis­se eller døds­fald.

De fær­re­ste kom­men­de æg­te­par har lyst til at tænke på en even­tu­el skils­mis­se, men derfor er det stadig en god idé at få ud­ar­bej­det en aftale, mens I er på god fod. Er­fa­rin­gen viser, at det kan være langt svæ­re­re at blive enige under en skils­mis­se, hvor begge parter ofte er både skuf­fe­de, triste og nogle gange også bitre.

Hvad er en æg­te­pagt?

Helt kon­kret er en æg­te­pagt en aftale mellem to in­di­vi­der, der enten er gift eller skal giftes. I selve af­ta­len har begge parter mu­lig­hed for at aftale, hvor­vidt nogle - eller alle - ak­ti­ver skal være særeje.

Når et aktiv er særeje, be­ty­der det, at vær­di­en af ak­ti­vet ikke skal deles li­ge­ligt i til­fæl­de af se­pa­ra­tion, skils­mis­se eller døds­fald. Hvis der derfor ikke er op­ret­tet nogen aftale, vil alle ak­ti­ver og al formue som ud­gangs­punkt blive delt li­ge­ligt. 

Vi har også skre­vet en anden in­ter­es­sant ar­ti­kel om, hvad en æg­te­pagt er og hvad den in­de­bæ­rer, hvis du ønsker at vide mere om det.

Hvor­når kan jeg få lavet en æg­te­pagt?

En aftale om, hvor­dan jeres ak­ti­ver skal deles, kan både op­ret­tes før og efter en vi­el­sen. Selvom af­ta­len først bliver op­ret­tet efter en vielse, kan den stadig godt gælde ak­ti­ver og for­mu­er, der er blevet er­hver­vet før vi­el­sen.

Hvor kan jeg få lavet en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt er et juri­disk do­ku­ment, og derfor er der i Dan­mark også tra­di­tion for, at denne type do­ku­ment bliver op­ret­tet af ad­vo­ka­ter. Dog er ad­vo­ka­ter ikke just kendt for at have en lav ti­me­løn, og derfor kan en ad­vo­kat æg­te­pagt også blive en dyr løs­ning. Hel­dig­vis findes der et al­ter­na­tivt.

Du kan nemlig vælge at op­ret­te din æg­te­pagt hos Aatos. Det er en online juri­disk virk­som­hed, hvor du hur­tigt og nemt selv kan skræd­der­sy dit juri­di­ske do­ku­ment. Selve pro­ces­sen er ut­ro­lig nem. Du skal blot be­sva­re en række af simple spørgs­mål, der alle har til formål at ud­ar­bej­de en aftale, der passer til din æg­te­fæl­le og dig.

Det juri­di­ske do­ku­ment koster kun 590 kr. Til sam­men­lig­ning koster det ofte op til 5.000 kr. at få ud­ar­bej­det en æg­te­pagt hos en ad­vo­kat.

Er en online æg­te­pagt gyldig?

Selvom en æg­te­pagt bliver op­ret­tet online, er den stadig ligeså gyldig i juri­disk hen­se­en­de, som en aftale, der bliver op­ret­tet hos en ad­vo­kat.

Når du i sam­ar­bej­de med din (kom­men­de) æg­te­fæl­le har ud­ar­bej­det en aftale hos Aatos, skal du re­gi­stre­re den i Per­son­bo­gen under Ting­lys­nings­ret­ten. Denne proces bliver også kaldt for ting­lys­ning af æg­te­pagt. Efter ting­lys­nin­gen er af­ta­len juri­disk gyldig.

Det be­ty­der derfor også, at du ikke be­hø­ver nogle vidner, når du gerne vil op­ret­te en æg­te­pagt.

Så nemt er ting­lys­nin­gen af jeres aftale

I dag er ting­lys­ning en ut­ro­lig nem proces, som du let kan klare på egen hånd. Når du og din (kom­men­de) æg­te­fæl­le har op­ret­tet æg­te­pag­ten på Aatos, skal du blot gå ind på Ting­lys­ning.

Ud­skrift af æg­te­pagt

Når du og din (kom­men­de) æg­te­fæl­le har op­ret­tet do­ku­men­tet hos Aatos, kan du na­tur­lig­vis også få en ud­skrift af den en­de­li­ge aftale. Den skal du først og frem­mest bruge til selve ting­lys­nin­gen af af­ta­len. Der­u­d­over er der også mange men­ne­sker, der fo­re­træk­ker selv at have af­ta­len lig­gen­de.

Opret din æg­te­pagt hos Aatos

Du kan hur­tigt og nemt op­ret­te din æg­te­pagt hos os, og sikrer at få din æg­te­pagt juri­disk kor­rekt og til kun 590 kr.

Med vores smarte system op­ret­ter du en bruger hos os og kan gemme alle dine juri­di­ske do­ku­men­ter på din egen per­son­lig profil. På denne måde skal du ikke be­kym­re dig, om at du mister din æg­te­pagt eller andre vig­ti­ge do­ku­men­ter som du har købt igen­nem os.

Andre ser­vi­cer ud­by­der ikke denne lag­ring af dine købte do­ku­men­ter. Hvis du derfor mister do­ku­men­tet kan du i visse til­fæl­de ri­si­ke­re at skulle købe eller få lavet et nyt.

Der­u­d­over har vi igen­nem vores tech-team lavet en meget bru­ger­ven­lig plat­form, og et nemt system som gør det hur­tigt og over­sku­e­ligt at skulle få lavet og op­ret­tet dine do­ku­men­ter. Du kan prøve at gå ind på vores hjem­mesi­de og se hvilke pro­duk­ter og ydel­ser vi til­by­der. Hvis du har spørgs­mål til vores pro­duk­ter er vi altid klar til at hjælpe dig. 

Lav din frem­tids­fuld­magt i dag