Kan æg­te­pag­ten indgås online?

Aegtepagt online
aatos-author-icon.png
Aatos
10.8.2022 ● 3 minutter
Del artiklen
Nu til dags er der mange flere æg­te­par, der går fra hin­an­den. Derfor er det også væ­sent­ligt at kende til kon­se­kven­ser­ne heraf, og hvor­for en æg­te­pagt kunne være re­le­vant.

At blive gift er en herlig be­gi­ven­hed. Her bliver et par for­e­net og lover hin­an­den at bruge resten af deres liv sammen. Desvær­re findes der i Dan­mark en skils­mis­se­sta­ti­stik, der vidner om, at det ikke altid for­lø­ber sådan. Derfor kan det være en god idé med en æg­te­pagt ved skils­mis­se.

En æg­te­pagt kan an­sku­es som en slags for­sik­ring. Det er en aftale mellem dig og din kom­men­de æg­te­fæl­le. I af­ta­len frem­går det, hvor­dan jeres ak­ti­ver skal for­de­les i til­fæl­de af se­pa­ra­tion, skils­mis­se eller døds­fald.

De fær­re­ste kom­men­de æg­te­par har lyst til at tænke på en even­tu­el skils­mis­se, men derfor er det stadig en god idé at få ud­ar­bej­det en aftale, mens I er på god fod. Er­fa­rin­gen viser, at det kan være langt svæ­re­re at blive enige under en skils­mis­se, hvor begge parter ofte er både skuf­fe­de, triste og nogle gange også bitre.

Hvad er en æg­te­pagt?

Helt kon­kret er en æg­te­pagt en aftale mellem to in­di­vi­der, der enten er gift eller skal giftes. I selve af­ta­len har begge parter mu­lig­hed for at aftale, hvor­vidt nogle - eller alle - ak­ti­ver skal være særeje.

Når et aktiv er særeje, be­ty­der det, at vær­di­en af ak­ti­vet ikke skal deles li­ge­ligt i til­fæl­de af se­pa­ra­tion, skils­mis­se eller døds­fald. Hvis der derfor ikke er op­ret­tet nogen aftale, vil alle ak­ti­ver og al formue som ud­gangs­punkt blive delt li­ge­ligt. 

Vi har også skre­vet en anden in­ter­es­sant ar­ti­kel om, hvad en æg­te­pagt er og hvad den in­de­bæ­rer, hvis du ønsker at vide mere om det.

💡 Læs mere: Op­ret­tel­se og ting­lys­ning af en æg­te­pagt – hvor­dan fo­re­går det? 

Hvor­når kan jeg få lavet en æg­te­pagt?

En aftale om, hvor­dan jeres ak­ti­ver skal deles, kan både op­ret­tes før og efter en vi­el­sen. Selvom af­ta­len først bliver op­ret­tet efter en vielse, kan den stadig godt gælde ak­ti­ver og for­mu­er, der er blevet er­hver­vet før vi­el­sen.

Hvor kan jeg få lavet en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt er et juri­disk do­ku­ment, og derfor er der i Dan­mark også tra­di­tion for, at denne type do­ku­ment bliver op­ret­tet af ad­vo­ka­ter. Dog er ad­vo­ka­ter ikke just kendt for at have en lav ti­me­løn, og derfor kan en ad­vo­kat æg­te­pagt også blive en dyr løs­ning. Hel­dig­vis findes der et al­ter­na­tivt.

Du kan nemlig vælge at op­ret­te din æg­te­pagt hos Aatos. Det er en online juri­disk virk­som­hed, hvor du hur­tigt og nemt selv kan skræd­der­sy dit juri­di­ske do­ku­ment. Selve pro­ces­sen er ut­ro­lig nem. Du skal blot be­sva­re en række af simple spørgs­mål, der alle har til formål at ud­ar­bej­de en aftale, der passer til din æg­te­fæl­le og dig.

Det juri­di­ske do­ku­ment koster kun 599 kr. Til sam­men­lig­ning koster det ofte op til 5.000 kr. at få ud­ar­bej­det en æg­te­pagt hos en ad­vo­kat.

Er en online æg­te­pagt gyldig?

Selvom en æg­te­pagt bliver op­ret­tet online, er den stadig ligeså gyldig i juri­disk hen­se­en­de, som en aftale, der bliver op­ret­tet hos en ad­vo­kat.

Når du i sam­ar­bej­de med din (kom­men­de) æg­te­fæl­le har ud­ar­bej­det en aftale hos Aatos, skal du re­gi­stre­re den i Per­son­bo­gen under Ting­lys­nings­ret­ten. Denne proces bliver også kaldt for ting­lys­ning af æg­te­pagt. Efter ting­lys­nin­gen er af­ta­len juri­disk gyldig.

Det be­ty­der derfor også, at du ikke be­hø­ver nogle vidner, når du gerne vil op­ret­te en æg­te­pagt.

Så nemt er ting­lys­nin­gen af jeres aftale

I dag er ting­lys­ning en ut­ro­lig nem proces, som du let kan klare på egen hånd. Når du og din (kom­men­de) æg­te­fæl­le har op­ret­tet æg­te­pag­ten på Aatos, skal du blot gå ind på Ting­lys­ning.

Ud­skrift af æg­te­pagt

Når du og din (kom­men­de) æg­te­fæl­le har op­ret­tet do­ku­men­tet hos Aatos, kan du na­tur­lig­vis også få en ud­skrift af den en­de­li­ge aftale. Den skal du først og frem­mest bruge til selve ting­lys­nin­gen af af­ta­len. Der­u­d­over er der også mange men­ne­sker, der fo­re­træk­ker selv at have af­ta­len lig­gen­de.

Opret din æg­te­pagt hos Aatos

Du kan hur­tigt og nemt op­ret­te din æg­te­pagt hos os, og sikrer at få din æg­te­pagt juri­disk kor­rekt og til kun 599 kr.

Med vores smarte system op­ret­ter du en bruger hos os og kan gemme alle dine juri­di­ske do­ku­men­ter på din egen per­son­lig profil. På denne måde skal du ikke be­kym­re dig, om at du mister din æg­te­pagt eller andre vig­ti­ge do­ku­men­ter som du har købt igen­nem os.

Andre ser­vi­cer ud­by­der ikke denne lag­ring af dine købte do­ku­men­ter. Hvis du derfor mister do­ku­men­tet kan du i visse til­fæl­de ri­si­ke­re at skulle købe eller få lavet et nyt.

Der­u­d­over har vi igen­nem vores tech-team lavet en meget bru­ger­ven­lig plat­form, og et nemt system som gør det hur­tigt og over­sku­e­ligt at skulle få lavet og op­ret­tet dine do­ku­men­ter. Du kan prøve at gå ind på vores hjem­mesi­de og se hvilke pro­duk­ter og ydel­ser vi til­by­der. Hvis du har spørgs­mål til vores pro­duk­ter er vi altid klar til at hjælpe dig. 

Lav din frem­tids­fuld­magt i dag