Hvor­dan ting­ly­ser man en æg­te­pagt?

Tinglyser ægtepagt
aatos-author-icon.png
Aatos
1.8.2022 ● 5 minutter
Del artiklen
Vidste du, at en æg­te­pagt skal ting­ly­ses, for at do­ku­men­tet er juri­disk bin­dende? Vi har samlet en guide til at hjælpe dig i pro­ces­sen.

Først og frem­mest skal man huske på, at der i et æg­teskab som ud­gangs­punkt er fæl­leseje. Af­ta­ler om helt eller del­vist at ændre fæl­leseje til særeje skal derfor ud­for­mes i en æg­te­pagt.

En æg­te­pagt er en aftale som æg­te­fæl­ler indgå med hin­an­den, hvis I vil undgå at dele jeres for­mu­er li­ge­ligt efter den tra­di­tio­nel­le for­mu­e­ord­ning med fæl­leseje. I kan både lave en æg­te­pagt inden eller efter vi­el­sen.

En æg­te­pagt er altså med andre ord en aftale mellem æg­te­fæl­ler om for­mu­e­ord­nin­gen i deres æg­teskab. Med en æg­te­pagt kan I aftale, at ikke alt jeres formue skal deles li­ge­ligt mellem jer i til­fælde af skils­mis­se og døds­fald.

Hvad be­ty­der det at få en æg­te­pagt ting­lyst?

Ting­lys­ning er den of­fent­lige re­gi­stre­ring af ret­tig­he­der, her­un­der æg­te­pagt. En æg­te­pagt skal re­gi­stre­res i det of­fent­lige for, at den kan have juri­disk bin­dende effekt.

En æg­te­pagt er kun gyldig, hvis den er ting­lyst. Ting­lys­ning er derfor en be­tin­gelse for, at jeres æg­te­pagt kan blive gyldig. Begge æg­te­fæl­ler kan anmode om, at få en æg­te­pagt ting­lyst.  Uden en ting­lys­ning be­ty­der det altså, at æg­te­pag­ten hver­ken er gyldig mellem jer som æg­te­fæl­ler eller over for andre.

Når du og din part­ner har ud­for­met en æg­te­pagt, som I begge har god­kendt, skal du gå ind på Ting­lys­ning.

Du logger ind ved hjælp af dit NemID eller MitID. Der­næst skal du som det første angive an­mel­de­ren: Det vil sige den person, som ind­be­ret­ter æg­te­pag­ten til ting­lys­ning. Bemærk, at begge æg­te­fæl­ler kan bede om, at en æg­te­pagt bliver ting­lyst.

Læs mere: Hvad er en æg­te­pagt?

Ting­lys din æg­te­pagt

I kan følge ne­den­stå­ende guide trin for trin for at ting­lyse din æg­te­pagt.

Part I: Den første æg­te­fæl­le (an­mel­de­ren)

  1. Først går du ind på www.ting­lys­ning.dk, som er hjem­mesi­den, hvor din æg­te­pagt skal ting­ly­ses. For­si­den ser sådan her ud, og du kan blot følge de røde pile på bil­le­der­ne ne­den­for:

Velkommen til Det Digitale Tinglysningssystem

2. Efter at have klik­ket ind på “Ting­lys­ning mv.” skal du logge ind med NemID eller MitID:

Nemlog-in

3. Efter, at du har logget ind med Nem-ID eller MitID, skal du klikke på feltet “Ny an­mel­delse”.

Ny anmeldelse

4. I dette trin skal du nu op­ret­te din sag for at kunne få æg­te­pag­ten ting­lyst. Her vil navn og CPR-nummer på an­mel­de­ren frem­kom­me (An­mel­de­ren er den person, som ind­be­ret­ter æg­te­pag­ten til ting­lys­ning og som er logget ind).

Du skal ind­ta­ste din e-mail og sagsnum­mer.  Sagsnum­me­ret skal være det fulde navn på den, som laver an­mel­del­sen. Det er også en god idé at oplyse dit te­le­fon­num­mer, men dette er ikke på­kræ­vet.

Anmelder

5. Når du har klik­ket “næste” skal du på denne side klikke på “Person/virk­som­he­der”.

Tinglysningsobjekt

6. Der­næst skal du både skrive dig og din part­ners CPR-nummer og navn ind og klikke på “Søg”.

Tingslysningobjekt-2

7. Når begge jeres navne og CPR-numre frem­står om­kring den røde fir­kant, skal du scrol­le ned og klikke “Næste”.

Valgte personer

8. På denne side skal du under “Ka­te­gori” vælge “andet” og under “Do­ku­ment­type" skal du vælge “Ting­lys­ning Æg­te­pagt,” og der­ef­ter klikke “Næste”.

Vælg dokumenttype

9. Her skal I vælge, hvil­ken type æg­te­pagt, I vil ting­lys­ning. Drejer det sig om “Æg­te­pagt med pen­sions­ord­ning, kan I i stedet vælge “Kom­bi­na­tions­sæ­reje”, hvis “Æg­te­pagt med pen­sions­ord­ning” ikke er en mu­lig­hed.

Formueforhold

10. Efter, at du har mellem de fire for­skel­lige æg­te­pagts typer, skal du scrol­le læn­gere ned på siden og ind­sæt­te den æg­te­pagt, som mod­ta­get.

Disponenter

11. Efter, at du har klik­ket “næste” vil der på næste side blive be­reg­net et beløb som du skal betale. Når en æg­te­pagt skal ting­ly­ses, skal man nemlig betale en afgift til det of­fent­lige. Sy­ste­met be­reg­ner selv ting­lys­nings­af­gif­ten.

Den kor­rek­te ting­lys­nings­af­gift for æg­te­pag­ter er 1.850 kr. Du skal derfor ikke fo­re­tage noget på denne side, men blot klikke på “næste”.

12. På denne side skal du sørge for at der er klik­ket på begge cirk­ler under “un­der­skrifts­map­pe” og der­næst klikke “Til un­der­skrift”.

Disponent

13. Nu skal du blot klikke på “Un­der­skriv do­ku­ment”.

Underskriftsmappen

14. Nu skal du klikke på den lille grå “blyant” ikon.

Underskriv

15. Du er nu nået til sidste trin, hvor du skal skrive under elek­tro­nisk, med enten Nem-ID eller Mit-ID.

Part II: Den anden æg­te­fæl­le skal un­der­skrive

Nu skal den anden æg­te­fæl­le, (den som ikke er an­mel­de­ren) logge ind på www.ting­lys­ning.dk.

Følg disse trin:

  1. Den anden æg­te­fæl­le skal nu gå ind på www.ting­lys­ning.dk og der­næst klikke “Ting­lys­ning mv.”
  2. Der­næst skal den anden æg­te­fæl­le logge ind med enten sit NemId/MitID.
  3. Der­næst skal du klikke på “Do­ku­men­ter, der kan un­der­skri­ves”.
    Underskrive dokument

4. Der­næst skal du klikke på feltet “Do­ku­men­ter, der kan un­der­skri­ves” og her­ef­ter klikke på “blyant” ikonet, så den anden æg­te­fæl­le kan un­der­skrive elek­tro­nisk.

5. Nu skal du blot un­der­skrive og så­le­des har begge æg­te­fæl­ler nu skre­vet under, og I skal nu til det sidste trin i pro­ces­sen. At få æg­te­pag­ten an­meldt.

Part III: Æg­te­pag­ten skal nu an­mel­des

Den anden æg­te­fæl­le skal nu logge ud, så den første æg­te­fæl­le (an­mel­de­ren) kan logge ind på www.ting­lys­ning.dk

Nu er I kommet til den sidste del, hvor den første æg­te­fælde (an­mel­de­ren) skal an­melde æg­te­pag­ten.

Følg disse trin:

  1. Første æg­te­fæl­le (an­mel­de­ren) skal gå ind på www.ting­lys­ning.dk og der­næst klikke  “Ting­lys­ning mv.”
  2. Der­næst skal den første æg­te­fæl­le (an­mel­de­ren) logge ind med sit NemID eller MitID.
  3. Nu skal du klikke på feltet “Do­ku­men­ter, der kan an­mel­des”.

Dokumenter, der kan underskrives

4. Der­næst skal du klikke på “Do­ku­men­ter, der kan an­mel­des” hvor­ef­ter du skal klikke på “pa­pir­fly­ver” ikonet og der­næst un­der­skrive som det sidste.

Dokumenter, der kan anmeldes

5. Til­lyk­ke! I er nu fær­dige. Hvis I har spørgs­mål, er I altid vel­kom­men til at kon­tak­te os.

💡Vid­ste du, at det er muligt at aflyse en æg­te­pagt?

Opret nemt og hur­tigt din æg­te­pagt online hos Aatos i dag

Det tager kun 10 mi­nut­ter at op­ret­te jeres æg­te­pagt online hos Aatos. Op­ret­tel­sen af en æg­te­pagt er en del af Aatos' Be­kym­rings­fri abon­ne­ment. Ved at betale 499 kr. om året, får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Aatos til­by­der en hurtig og nem ser­vi­ce med vores smarte tek­no­lo­giske plat­form. I skal blot svare på nogle spørgs­mål, hvor vi ud fra jeres svar ge­ne­re­rer en per­son­lig æg­te­pagt til jeres behov.

Vi kender alle hvor bøvlet det kan være at døje med juri­diske do­ku­men­ter, når man i for­vej­en har en travl hver­dag. Vi har alle været der - så bare rolig, vi for­står dig! Vi har derfor hos Aatos, lavet den mest simple metode med vores app, hvor vi tager vores kunder i hånden gennem hele pro­ces­sen.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.