Op­ret­telse og ting­lys­ning af en æg­te­pagt – hvor­dan fo­re­går det? 

Ægtepar på stranden.
aatos-author-icon.png
Aatos
22.8.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
I har be­slut­tet, at I ønsker at op­ret­te en æg­te­pagt, men der kan i den for­bin­delse opstå mange spørgs­mål. Hvor­dan op­ret­tes en gyldig æg­te­pagt? Skal en æg­te­pagt ting­ly­ses? Kan man an­nul­lere en æg­te­pagt igen? Hvem kan få en ud­skrift af æg­te­pag­ten? Denne ar­ti­kel giver dig et over­blik over de spørgs­mål, der kan opstå i for­bin­delse med op­ret­tel­sen af en gyldig æg­te­pagt. 

En æg­te­pagt er en juri­disk kon­trakt ind­gå­et mellem jer som par. Æg­te­pag­ten be­skri­ver jeres ret­tig­he­der og ansvar i til­fælde af, at jeres æg­teskab op­hø­rer ved skils­mis­se, se­pa­ra­tion eller død.

Det pri­mære formål med en æg­te­pagt er altså at fastslå, hvor­dan jeres ak­ti­ver, gæld og andre øko­no­miske for­hold vil blive for­delt, hvis jeres æg­teskab op­hø­rer.

Ud­gangs­punk­tet i et æg­teskab - for­mu­e­fæl­les­skab

Når I bliver gift får I au­to­ma­tisk for­mu­e­fæl­les­skab, også kaldet fæl­leseje eller de­lings­for­mue. For­mu­e­ord­nin­gen er en samlet be­teg­nelse for de regler, der gælder for jer i for­hold til jeres formue i til­fælde af, at jeres æg­teskab op­hø­rer ved skils­mis­se eller døds­fald. For­mu­e­fæl­les­ska­bet in­de­bæ­rer, at der skal ske li­ge­de­ling af jeres respek­tive for­mu­er ved æg­te­ska­bets ophør.

👉 Hvad hvis I ikke ønsker for­mu­e­fæl­les­skab?

For­mu­e­fæl­les­ska­bet opstår au­to­ma­tisk, når I har ind­gå­et et gyl­digt æg­teskab. Hvis I ikke ønsker at have for­mu­e­fæl­les­skab, kan I undgå dette ved at op­ret­te en æg­te­pagt om særeje.

Det er ikke til­stræk­ke­ligt, at I ind­byr­des af­ta­ler, at I ikke ønsker for­mu­e­fæl­les­skab. For at give gyl­dig­hed til af­ta­len, skal I have lavet en gyldig æg­te­pagt herom.

Ved at op­ret­te en æg­te­pagt om særeje, skal I altså ikke dele jeres ejen­de­le, hvis i bliver se­pa­re­ret eller skilt. Til­lige vil jeres særeje ikke indgå i for­mu­e­fæl­les­ska­bet, hvis en af jer dør.

Så­fremt I ikke ønsker for­mu­e­fæl­les­skab, skal I altså op­ret­te en æg­te­pagt. Der findes flere for­skel­lige former for særeje, som I kan vælge.

Sikre din frem­tid med æg­te­pagt

For­ne­den kan du klikke på knap­pen “start” for at prøve sy­ste­met af, og se hvor­dan det fun­ge­rer at lave en æg­te­pagt online.

Hvor­dan op­ret­tes en gyldig æg­te­pagt?

Op­ret­tel­sen:

En æg­te­pagt kan op­ret­tes både før og efter, at I har ind­gå­et æg­teskab. Jeres æg­te­pagt kræver enig­hed, da I begge skal un­der­skrive do­ku­men­tet.

Det er vig­tigt, at I ud­fær­di­ger en æg­te­pagt, som er fyl­dest­gø­rende og gen­nem­sig­tig, så I undgår tvi­ster senere hen, hvis jeres æg­teskab skulle komme til ophør ved se­pa­ra­tion eller skils­mis­se.

I æg­te­pag­ten kan I aftale om­fan­get af æg­te­pag­ten. Det vil sige, I kan aftale ting såsom, om æg­te­pag­ten skal om­fat­te alt I ejer, om æg­te­pag­ten skal be­græn­ses til det I ejer ved æg­te­ska­bets ind­gå­else eller om æg­te­pag­ten om særeje kun skal om­fat­te be­stemte gen­stande eller beløb. Der findes flere måder at ud­forme en æg­te­pagt på.

Un­der­skrif­ten:

For at en æg­te­pagt gyl­digt kan op­ret­tes, skal den fysisk un­der­skri­ves af begge parter og der­ef­ter sendes til ting­lys­ning. Æg­te­pag­ten skal også un­der­skri­ves di­gi­talt. Dette sker online med brug af MitID på Ting­lys­ning.dk.

Ting­lys­nin­gen:

Når I som æg­te­fæl­ler op­ret­ter en æg­te­pagt, er det ikke til­stræk­ke­ligt, at I selv un­der­skri­ver do­ku­men­tet. En æg­te­pagt skal, for at være rets­kraf­tig, ting­ly­ses. Dette krav følger di­rek­te af æg­te­fæl­leloven, at en æg­te­pagt skal ting­ly­ses for at opnå gyl­dig­hed mellem jer. Først efter, at I mod­ta­ger besked om fær­dig­be­hand­lin­gen af ting­lys­nin­gen, er jeres æg­te­pagt gyldig. Dette be­ty­der også, at I ikke be­hø­ver vidner, når I op­ret­ter en æg­te­pagt.

💡Læs også: Kan en æg­te­pagt indgås online? og Bryl­lup i ud­lan­det

Over­sigt: Hele for­lø­bet til en gyldig æg­te­pagt

Selve æg­te­pag­ten ud­for­mes efter jeres behov.

Æg­te­pag­ten prin­tes og un­der­skri­ves fysisk af jer. Dette er til eget brug. Æg­te­pag­ten er på dette stadie endnu ikke gyldig i retlig for­stand.

Æg­te­pag­ten un­der­skri­ves i det re­le­vante IT-system, så denne kan ind­sen­des til ting­lys­ning.

Den fær­dige æg­te­pagt op­ret­tes og sendes til ting­lys­ning. Prisen for dette (ting­lys­nings­af­gift) er i 2023 1850 kr.

Her­ef­ter sker be­hand­lin­gen af ting­lys­nin­gen.

Når æg­te­pag­ten er ting­lyst, vil I mod­tage besked herom og fra dette øje­blik er æg­te­pag­ten gyldig.

Step-by-step guide: Hvor finder man en ting­lyst æg­te­pagt?

Inde på Ting­lys­ning.dk kan I logge ind med MitID og tjekke, om jeres æg­te­pagt er ting­lyst. Det fo­re­går på føl­gende måde;

  1. Gå til Ting­lys­ning.dk
  2. Fo­re­spørg med log ind
  3. Log ind med MitID
  4. Vælg ”per­so­ner/virk­som­he­der”
  5. Ind­tast navn og CPR-nummer på en af jer. Klik på navnet, når det bliver vist.
  6. Klik på ”Per­son­do­ku­men­ter” for at se den ting­ly­ste æg­te­pagt. Her kan du hente æg­te­pag­ten om PDF.

Hvem kan få en ud­skrift af æg­te­pag­ten?

Når en æg­te­pagt ting­ly­ses, vil den blive re­gi­stre­ret i det of­fent­lige ting­lys­nings­sy­stem, men det er kun par­ter­ne til en ting­lyst æg­te­pagt, der kan få en ud­skrift af æg­te­pag­ten. Ud­skrif­ter af æg­te­pag­ter, sendes til jeres di­gi­ta­le po­st­kas­se eller, hvis I er fri­ta­get fra online post, via al­min­de­lig post.

Kan man ændre i en ting­lyst æg­te­pagt?

I kan kun have én æg­te­pagt ting­lyst ad gangen. Det be­ty­der, at så­fremt I ønsker at ændre noget i jeres ek­si­ste­rende æg­te­pagt, skal I op­ret­te en ny æg­te­pagt, der in­de­hol­der de æn­drin­ger, I ønsker. Her­ef­ter skal denne æg­te­pagt på samme måde un­der­skri­ves og ting­ly­ses for at opnå gyl­dig­hed.

Kan man af­ly­ses en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt kan ikke bare af­ly­ses på samme måde, som mange andre do­ku­men­ter kan.

For at aflyse en æg­te­pagt, skal der gyl­digt op­ret­tes en op­hæ­vel­se­s­æg­te­pagt, hvori I be­stem­mer, at den ek­si­ste­rende æg­te­pagt i sin helhed skal af­ly­ses. Da op­hæ­vel­se­s­æg­te­pag­ten skal aflyse den ek­si­ste­rende æg­te­pagt om særeje, vil op­hæ­vel­se­s­æg­te­pag­ten be­stem­me, at der skal være for­mu­e­fæl­les­skab.

En op­hæ­vel­se­s­æg­te­pagt skal gøres gyldig på samme måde som en æg­te­pagt om særeje, det vil sige, at den skal un­der­skri­ves og ting­ly­ses for at opnå gyl­dig­hed.

Der er nogle krav, der skal være op­fyldt, før der fo­re­lig­ger en gyldig af­lys­ning.

💡Læse mere:: Hvor­dan af­ly­ser jeg en æg­te­pagt? og Af­lys­ning af en ek­si­ste­ren­de æg­te­pagt

Hos Aatos svarer I på en række spørgs­mål, der fører til en æg­te­pagt ud­for­met til netop jeres behov.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.