Værd at vide om Per­son­bo­gen

to personer på stranden.
IMG_1939.jpeg
Karoline
12.10.2023 ● 3 minutter
Del artiklen
Per­son­bo­gen in­de­hol­der en lang række op­lys­nin­ger, her­un­der op­lys­nin­ger om ting­ly­ste kre­di­tor­ret­tig­he­der i løsøre, for­skel­lige former for pant, æg­te­pag­ter og vær­ge­mål.

Per­son­bo­gen er et na­tio­nalt re­gi­ster, der in­de­hol­der en række for­skel­lige op­lys­nin­ger, her­un­der op­lys­nin­ger om ting­ly­ste kre­di­tor­ret­tig­he­der i løsøre og æg­te­pag­ter. Per­son­bo­gen er en del af ting­lys­nings­sy­ste­met.

Denne ar­ti­kel skaber et over­blik over ind­hol­det i Per­son­bo­gen.

Hvad re­gi­stre­res i Per­son­bo­gen?

En række for­skel­lige ret­tig­he­der re­gi­stre­res og op­be­va­res i Per­son­bo­gen.

Per­son­bo­gen in­de­hol­der op­lys­nin­ger om blandt andet ting­ly­ste kre­di­tor­ret­tig­he­der i løsøre, for­drings­pant og virk­som­heds­pant. 

Der­u­d­over kan høst­pant, pant­sæt­nings­for­bud og for­pagt­nings­kon­trak­ter også findes i Per­son­bo­gen. Per­son­bo­gen in­de­hol­der til­lige op­lys­nin­ger om æg­te­pag­ter, vær­ge­mål og rå­dig­heds­be­græns­nin­ger.

Ne­den­for vil blive gen­nem­gå­et nogle af de ret­tig­he­der, som Per­son­bo­gen in­de­hol­der.

Opret din æg­te­pagt hos Aatos

Hos Aatos kan du lave en æg­te­pagt for kun 399 kr. Prøv, hvor nemt det er at skrive juri­disk bin­den­de æg­te­pagt på egen hånd.

Pant i løsøre

For­må­let med at tage pant i en gen­stand er at opnå sik­ker­hed for et til­go­de­ha­vende. Ret­tig­he­der over løsøre skal ting­ly­ses i Per­son­bo­gen.

Pant­sæt­ning af løsøre kan enten ske ved hånd­pant­sæt­ning eller un­der­pant­sæt­ning. De to pant­sæt­nin­ger har dog det til­fæl­les, at de begge stif­tes ved aftale mellem skyld­ne­ren (pant­sæt­ter) og af­ta­le­er­hver­ve­ren (pant­ha­ver). 

👉 Denne type pant kaldes også vil­je­be­stemt pant.

Hånd­pant

Ved denne type pant­sæt­ning fra­ta­ges ejeren rå­dig­he­den over det pant­sat­te løsøre. Derfor får pant­ha­ve­ren som ud­gangs­punkt rå­dig­hed over gen­stan­den. Det er netop denne rå­dig­heds­be­rø­velse, der tjener som sik­rings­akt for pant­sæt­nin­gen i hånd­pant.

Un­der­pant

Un­der­pant­sæt­ning be­teg­ner den type pant­sæt­ning, hvor pant­sæt­ter får lov til at be­holde det pant­sat­te løsøre. Det vil sige, at un­der­pant ikke kræver rå­dig­heds­be­rø­velse.

Ved etab­le­ring af un­der­pant i løsøre, skal der derfor op­ret­tes et pan­te­brev til sik­ring af pant­ha­ve­rens ret. 

⚠️ Det er dette pan­te­brev, der skal ting­ly­ses for at pant­ha­ve­ren opnår sik­ker­hed.

For­drings­pant og virk­som­heds­pant

Virk­som­heds­pant be­ty­der, at en virk­som­hed kan pant­sæt­te alt, hvad virk­som­he­den ejer og senere er­hver­ver. Det er en måde, hvorpå virk­som­he­der kan stille sik­ker­hed i virk­som­he­dens ak­ti­ver, når virk­som­he­den ønsker at optage et lån.

Ved for­drings­pant kan der ske pant­sæt­telse af et til­go­de­ha­vende. For­drings­pant med­fø­rer, at en virk­som­heds for­drin­ger om­fat­tes af pan­te­ret­ten ef­ter­hån­den som disse stif­tes. For­drings­pant udgår ved ophør, f.eks. ved ind­fri­else af for­drin­gen.  

Æg­te­pag­ter

En æg­te­pagt er en skrift­lig aftale mellem kom­men­de eller væ­rende æg­te­fæl­ler. I en æg­te­pagt kan det be­stem­mes, hvor­dan jeres respek­tive for­mu­er skal for­de­les i til­fælde af, at æg­te­ska­ber op­hø­rer og I ønsker at fravige ud­gangs­punk­tet, der er for­mu­e­fæl­les­skab. Det er altså i en æg­te­pagt, at der tages stil­ling til vig­tige øko­no­miske spørgs­mål.

For at en æg­te­pagt opnår gyl­dig­hed, skal den ting­ly­ses. Hvis en æg­te­pagt ikke bliver ting­lyst, vil den ikke kunne hånd­hæ­ves ind­byr­des eller over for andre. Hvis æg­te­pag­ten der­i­mod er gyl­digt ting­lyst, vil den blive re­gi­stre­ret i Per­son­bo­gen.  

💡 Læs mere: Hvad er en æg­te­pagt?

Værd at vide om Personbogen.jpg

Sådan re­gi­stre­rer du ret­tig­he­der i Per­son­bo­gen

Re­gi­stre­ring af ret­tig­he­der i Per­son­bo­gen sker via Ting­lys­ning.dk. Her kan du både re­gi­strere ret­tig­he­der eller tjekke, om der er pant i en gen­stand. Der gælder ingen for­æl­del­ses­frist for blandt andet vær­ge­mål og æg­te­pag­ter, men pant ud­lø­ber efter 10 år og skal derfor for­ny­es inden denne frist ud­lø­ber.

Prisen for at re­gi­strere ret­tig­he­der

Opslag på Ting­lys­ning.dk er gratis, men det koster et gebyr på 150 kr. at få en of­fi­ciel attest fra blandt andet Per­son­bo­gen.

For pan­te­breve i Bil- og Per­son­bo­gen koster det 1,5% af det pan­tesik­ret beløb plus ting­lys­nings­af­gif­ten1.850 kr. Dette er en fast ting­lys­nings­af­gift.

Hvis du ønsker at re­gi­strere en æg­te­pagt, vil prisen for dette være ting­lys­nings­af­gif­ten på 1.850 kr.

Læs mer: Bryl­lup i ud­lan­det

Æg­te­pa­ger i Per­son­bo­gen

Det kan være en god ide at op­ret­te en æg­te­pagt for at undgå mis­for­stå­el­ser og even­tu­el­le tvi­ster senere hen, hvis jeres æg­teskab skulle ophøre.

En æg­te­pagt er med til at klar­læg­ge, hvor­dan jeres for­mu­er skal for­de­les i til­fælde af, at æg­te­ska­bet op­hø­rer ved se­pa­ra­tion, skils­mis­se eller død.

Opret nemt og hur­tigt din æg­te­pagt online hos Aatos i dag

Med Aatos kan I nemt op­ret­te en skræd­der­sy­et æg­te­pagt til netop jeres behov. Vores smarte tek­no­lo­gi­ske plat­form guider jer igen­nem nogle spørgs­mål og inden for 10 mi­nut­ter har vi jeres æg­te­pagt klar til jer.

💡 Læs mere: Kan æg­te­pag­ten indgås online? og Æg­te­pagt pris i 2024

Alle juridiske forhold fra start til slut online.