Hvor­dan af­ly­ser jeg en æg­te­pagt?

Lykkeligt par på banen
aatos-author-icon.png
Aatos
31.3.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
Du kan komme i en si­tu­a­tion, hvor du ønsker at aflyse en ek­si­ste­rende æg­te­pagt, eller måske blot ændre i æg­te­pag­ten, der er gæl­dende.

En af­lys­ning eller æn­dring af en ek­si­ste­rende æg­te­pagt er ikke lige til, men kræver, at visse for­ma­li­te­ter er op­fyldt.

I denne ar­ti­kel kan du læse mere om, hvor­dan man af­ly­ser og ændre en æg­te­pagt samt hvilke for­hold, du bør være op­mærk­som på.

Hvad er en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt er en aftale mellem æg­te­fæl­ler eller kom­men­de æg­te­fæl­ler om, at der skal være særeje. Sæ­re­jets omfang kan af­ta­les spe­ci­fikt, ek­sem­pel­vis at det skal om­fat­te at, hvad æg­te­fæl­ler­ne hver især ind­brin­ger i æg­te­ska­bet.

At noget er særeje be­ty­der, at vær­di­en heraf - ek­sem­pel­vis af hus og bil - ikke skal deles i til­fælde af skils­mis­se. Har man ikke lavet en æg­te­pagt med særeje, vil æg­te­fæl­ler­nes sam­lede formue blive delt li­ge­ligt mellem dem. Et særeje bruges så­le­des til at holde noget uden­for for­mu­e­fæl­les­ska­bet og herved kan den ene eller begge af æg­te­fæl­ler­ne sikre sig, at ejen­de­le med særeje også er deres i til­fælde af skils­mis­se.

⚠️ En æg­te­pagt skal op­ret­tes di­gi­talt på Ting­lys­ning.dk, hvor begge parter skal un­der­skrive di­gi­talt, hvor­ef­ter æg­te­pagte for­melt an­mel­des til ting­lys­ning for herved at blive gyldig. Det koster 1850 kr. (2023) i rets­af­gift at få æg­te­pag­ten ting­lyst.

Læs mere: Fuld­stæn­digt særeje - alt du skal vide

Prøv gratis

Hvis du vil være sikker på, hvor­dan du er stil­let øko­no­misk i til­fælde af skils­mis­se, så skal du lave en æg­te­pagt.

Af­lys­ning af ek­si­ste­rende æg­te­pagt

Ønsker du at aflyse eller til­ba­ge­kalde en ek­si­ste­rende æg­te­pagt, så kan det kun ske ved en så­kaldt op­hæ­vel­se­s­æg­te­pagt. En op­hæ­vel­se­s­æg­te­pagt er en ny æg­te­pagt, hvori du be­stem­mer, at den ek­si­ste­rende æg­te­pagt i sin helhed skal af­ly­ses. Idet i be­stem­mer, at det ek­si­ste­rende æg­te­pagt med særeje skal af­ly­ses, vil I i op­hæ­vel­se­s­æg­te­pag­ten skrive, at der skal være de­lings­for­mue for de ak­ti­ver, som tid­li­gere var særeje.

En op­hæ­vel­se­s­æg­te­pagt skal gøres gyldig på samme måde, som den ek­si­ste­rende æg­te­pagt er gjort gyldig. Det vil sige, at I op­ret­te op­hæ­vel­se­s­æg­te­pag­ten di­gi­talt og begge parter skal un­der­skrive di­gi­talt. Op­hæ­vel­se­s­æg­te­pag­ten skal til­lige an­mel­des til ting­lys­ning og der skal be­ta­les en rets­af­gift på 1850 kr. (2023).

En vigtig nuance at huske er, at en æg­te­pagt kun kan af­ly­ses eller op­hæ­ves, hvis I er enige om det. Det er så­le­des ikke muligt for en æg­te­fæl­le på egen hånd at aflyse en ek­si­ste­rende æg­te­pagt. Begge æg­te­fæl­ler skal in­vol­ve­res og skrive under di­gi­talt.

Æn­dring af ek­si­ste­rende æg­te­pagt

Det er kun muligt at have én gyldig æg­te­pagt ting­lyst ad gangen. Det vil sige, at hvis du ønsker at ændre visse dele af en ek­si­ste­rende æg­te­pagt, så skal du op­ret­te en ny æg­te­pagt, som så vil er­stat­te den ek­si­ste­rende æg­te­pagt.

En æg­te­pagt, hvor hen­sig­ten er en æn­dring, vil også skulle un­der­skri­ves di­gi­talt af begge parter, an­mel­des til ting­lys­ning og der på­læg­ges et rets­ge­byr på 1850 kr. (2023)

Tred­je­mands­be­stemt særeje

I visse si­tu­a­tio­ner, kan man stå over­for, at noget man ejer er særeje, men at sæ­re­jet ikke er noget man selv har be­stemt, men sna­rere en tred­je­mand. Der er så­le­des tale om tred­je­mands­be­stemt særeje.

Arv

Når man laver et te­sta­mente, kan te­sta­tor, som laver te­sta­men­tet, be­stem­me, at arven som sådan eller gen­stan­den, der er tale om, skal være særeje for den, der mod­ta­ger arven. Hvis den, der mod­ta­ger arven, som er særeje, ønsker at aflyse sæ­re­jet, så kræves det, at der er til­la­delse hertil i te­sta­men­tet.

Hvis der fo­re­lig­ger til­la­delse, kan der med en ny æg­te­pagt be­slut­tes, at arven ikke læn­gere skal være særeje, men ien del af for­mu­e­fæl­les­ska­bet. Hvis der ikke er til­la­delse i te­sta­men­tet til at ændre sæ­re­jet, så kan det ikke ændres.

Gave

En ga­ve­gi­ver, som giver en gave til en anden - ga­ve­ta­ger - kan godt be­stem­me, at gaven skal være særeje for ga­ve­ta­ger. Som ved arv, så kan i ændre sæ­re­jet for gaven ved en æg­te­pagt, hvis der i ga­ve­brev er til­la­delse til, at en sådan æn­dring kan ske.

Er ga­ve­gi­ver i live, kan man også ind­hente samtyk­ke fra ga­ve­gi­ver til at søge at lave sæ­re­jet om til fæl­leseje ved en ny æg­te­pagt.

Læs mere: Hvad in­klu­de­rer æg­te­skabs­lo­ven?

Med Aatos kan du med et par klik komme i gang med din æg­te­pagt

Hvis du har over­ve­jet en æg­te­pagt, så er der ingen und­skyld­ning for ikke at komme i gang. Med Aatos kan du sidde der­hjem­me og prøve vores ser­vi­ce gratis. Dine svar gemmes au­to­ma­tisk og du kan holde pauser, så tit du vil. Har du spørgs­mål un­der­vejs, sidder vi klar i vores chat til at hjælpe.

Tag ejer­skab over din øko­nomi og sikre dig, at du ved, hvor­dan du er stil­let, hvis en skils­mis­se ind­træ­der. Det tager kun 10 mi­nut­ter!

Op­ret­tel­sen af en æg­te­pagt er en del af Aatos' Be­kym­rings­fri abon­ne­ment. Ved at betale 499 kr. om året, får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.