Fuld­stæn­digt særeje - alt du skal vide

Fuldstændigt særeje
aatos-author-icon.png
Aatos
25.11.2022 ● 5 minutter
Del artiklen
Fuld­stæn­digt særeje er et juri­disk begreb, som i hver­dags­sprog for­sim­plet kan siges at betyde, at jeg be­hol­der mit og du be­hol­der dit i til­fælde af både skils­mis­se og døds­fald. Altså, hver æg­te­fæl­le be­hol­der sit, lige meget om der er tale om skils­mis­se eller døds­fald.

På den måde er fuld­stæn­digt særeje den form for særeje, som yder den bre­de­ste form for be­skyt­telse for æg­te­fæl­ler­nes ejen­de­le. Om du bør vælge fuld­stæn­digt særeje i din æg­te­pagt af­hæn­ger af, hvor­dan du ønsker at stil­les i til­fælde af skils­mis­se og døds­fald.

For visse er fuld­stæn­digt særeje det op­lagte valg, mens det for andre kan have uhen­sigts­mæs­sige virk­nin­ger, som de ikke ønsker, hvor­for de vælger en anden form for særeje.

Fuld­stæn­digt særeje for­kla­ret

Kort sagt, så be­ty­der et fuld­stæn­digt særeje, at æg­te­fæl­ler­ne hver be­hol­der sit, både i til­fælde af skils­mis­se og døds­fald. Ved skils­mis­se vil ejen­de­le, som er om­fat­tet af fuld­stæn­digt særeje, ikke indgå i bo­de­lin­gen. I prak­sis be­ty­der det, at når hver æg­te­fæl­le skal opgøre deres bodele, det vil sige ak­ti­ver fra­truk­ket pas­si­ver, så holdes ejen­de­le un­der­lagt særeje uden for be­reg­nin­gen. Det er så­le­des kun de ejen­de­le, som er en del af for­mu­e­fæl­les­ska­bet, som indgår i bo­de­lin­gen.

Ved døds­fald, vil det kun være ejen­de­le om­fat­tet af fuld­stæn­digt særeje for afdøde, der indgår i døds­boskifte efter afdøde. Længst­le­ven­des fuld­stæn­dige særeje skal ikke in­klu­de­res.

I prak­sis skal et fuld­stæn­digt særeje af­ta­les i en æg­te­pagt mellem æg­te­fæl­ler­ne. Æg­te­pag­ten skal ting­ly­ses og un­der­skri­ves di­gi­talt for at blive gyl­digt. Det fuld­stæn­dige særeje er typen af særeje, som skri­ves spe­ci­fikt i æg­te­pag­ten. Her­u­d­over er det vig­tigt, at æg­te­fæl­ler­ne klart fast­læg­ger om­fan­get af sæ­re­jet. Det vil sige hvad skal være om­fat­tet af sæ­re­jet. Her er det er meget flek­si­bi­li­tet for æg­te­fæl­ler­ne til at be­stem­me, at sæ­re­jet ek­sem­pel­vis skal om­fat­tet alt, hvad æg­te­fæl­ler­ne hver især ejer, kun visse ejen­de­le eller blot ejen­de­le, som den ene æg­te­fæl­le ejer. Det er vig­tigt, at man som æg­te­fæl­ler nøje over­veje om­fan­get af sæ­re­jet, idet ejen­de­le og formue, som ikke er un­der­lagt særeje, be­trag­tes som fæl­leseje og en del af for­mu­e­fæl­les­ska­bet, som skal li­ge­le­des ved skils­mis­se og døds­fald.

Prøv gratis:

Væ­sent­lige for­skel­le fra skils­mis­se­sæ­reje og kom­bi­na­tions­sæ­reje

For at forstå, hvor­for fuld­stæn­digt særeje kan være at fo­re­træk­ke, er det hen­sigts­mæs­sigt at sam­men­ligne dette særeje med de to andre former for særeje: 1) skils­mis­se­sæ­reje og 2) æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gende kom­bi­na­tions­sæ­reje.

Den væ­sent­lig­ste for­skel man bør holde sig for øje, når man skal vælge særeje, er, at de tre former for særeje har meget for­skel­lig retsvirk­ning i til­fælde af skils­mis­se og døds­fald.

Type af særejeVed skils­mis­seVed døds­fald
Skils­mis­se­sæ­rejeHver æg­te­fæl­le be­hol­der sine ejen­de­leBegge æg­te­fæl­lers ejen­de­le indgår i døds­boskifte efter afdøde
Kom­bi­na­tions­sæ­rejeHver æg­te­fæl­le be­hol­der sine ejen­de­leKun førstaf­døde æg­te­fæl­les ejen­de­le indgår i døds­boskifte efter afdøde
Fuld­stæn­digt særejeHver æg­te­fæl­le be­hol­der sine ejen­de­leHver æg­te­fæl­le be­hol­der sine ejen­de­le

Som det frem­går af fi­gu­ren oven­for, så be­skyt­ter skils­mis­se­sæ­reje ikke i til­fælde af døds­fald, hvor­for denne form for særeje ge­ne­relt ikke an­be­fa­les. Dette skyl­des, at ved døds­fald, så vil æg­te­fæl­ler­nes sam­lede for­mu­e­fæl­les­skab indgå i døds­boskif­tet efter førstaf­døde. Dette kan være uhen­sigts­mæs­sigt for længst­le­vende, som kan være nødsa­get til at sælge ejen­de­le og ejen­dom som led i døds­boskif­tet, idet også længst­le­ven­des formue ind­dra­ges i skif­tet efter afdøde.

Kom­bi­na­tions­sæ­reje yder en vis be­skyt­telse for længst­le­vende æg­te­fæl­le i til­fælde af døds­fald, hvor­for denne form for særeje ofte hen­vi­ses til som æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gende, idet sæ­re­jet sær­ligt be­gun­sti­ger længst­le­vende æg­te­fæl­le. Kom­bi­ne­rer man et kom­bin­stions­sæ­reje med et te­sta­mente, kan længs­le­vende arve op til 87,5% af arven efter førstaf­døde, dog af­hæn­gigt af, om der er fælles- og /eller sær­børn.

Modsat de oven­for nævnte former for særeje, så yder fuld­stæn­digt særeje en fuld­stæn­dig be­skyt­telse og ad­skil­lelse af ejen­de­le for begge æg­te­fæl­ler, også ved døs­fald. Fordi fuld­stæn­digt særeje også gælder for begge æg­te­fæl­ler ved døds­fald, be­ty­der det i prak­sis, at fælles- og/eller sær­børn ofte stil­les bedre end længst­le­vende æg­te­fæl­le.

Hvor­når kan det være ideelt at vælge fuld­stæn­digt særeje?

Du bør over­veje fuld­stæn­digt særeje, hvis du ønsker at pri­o­ri­tere en eller flere af føl­gende:

  1. Du ønsker ikke, at længst­le­vende æg­te­fæl­le skal kunne sidde i uskif­tet bo
  2. Du ønsker, at længst­le­vende arver 50% og førstaf­dø­des livs­ar­vin­ger - dvs. børn - arver 50% af boet efter førstaf­døde 
  3. Du ønsker at pri­o­ri­tere livs­ar­vin­ger - sær- og/eller fæl­les­børn - frem for længst­le­vende æg­te­fæl­le 
  4. Du ønsker, at spe­ci­fik­ke ejen­de­le skal gå i arv til andre end længst­le­vende æg­te­fæl­le
  5. Hvis en af jer har stor gæld, hvor­for denne ikke ønsker at arve, idet kre­di­to­rer herved vil kunne kræve be­ta­ling af gælden

Med Aatos kan du lave et fuld­stæn­digt særeje, der passer til netop dig

Du kan prøve vores ser­vi­ce gratis og du be­ta­ler kun, hvis du vil have det en­de­lige do­ku­ment. Du svarer på en række simple spørgs­mål og ser­vi­cen guider dig til, at du vælger det rette omfang og be­tin­gel­ser­ne for netop din æg­te­pagt. Aatos til­by­der også en re­gi­stre­rings­ser­vi­ce, hvor vi kan hjælpe dig med at gøre do­ku­ment klar til ting­lys­ning.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.