Æg­te­pagt ved døds­fald

et par sidder og drikker kaffe på en cafe og holder i hånd
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
23.9.2022 ● 5 minutter
Hvordan fungerer ens ægtepagt, når man dør? Er ægtepagten kun gældende ved en skilsmisse, eller hvordan fungerer det? Denne artikel vil komme nærmere på, hvad der sker med ægtepagten ved dødsfald.

Hvad sker der med din æg­te­pagt når du dør?

En æg­te­pagt kan ophøre på to for­skel­li­ge måder; enten ved skils­mis­se eller ved døds­fald. En æg­te­pagt vil i prak­sis både have kon­se­kven­ser for mid­ler­nes for­de­ling ved skils­mis­se død, idet den længst­le­ven­de oftest vil være sikret at kunne holde sit eget særeje uden­for op­gø­rel­sen af den andens dødsbo.

I denne del af ar­tik­len vil der fo­ku­se­res på, hvad der sker med en æg­te­pagt ved døds­fald. Her er det vig­tigt at frem­hæ­ve, at for­de­lin­gen af for­mu­en kommer meget an på hvil­ken type særeje man har valgt i æg­te­pag­ten, om det er kom­bi­na­tions­sæ­re­je, skils­mis­se­sæ­re­je eller fuld­stæn­dig­sæ­re­je.

Kom­bi­na­tions­sæ­re­je ved døds­fald

Hvis du har lavet en æg­te­pagt med kom­bi­na­tions­sæ­re­je, og din æg­te­fæl­le dør, bliver alt dit kom­bi­na­tions­sæ­re­je til fuld­stæn­digt særeje, hvor formue fra din afdøde æg­te­fæl­les særeje bliver en del af for­mu­e­fæl­les­ska­bet. Det vil sige, at du som den længst le­ven­de kommer til at eje langt mere, end hvis du ikke havde en æg­te­pagt. På denne måde kommer du som længst le­ven­de også udenom at skulle give din formue væk til din afdøde æg­te­fæl­le, og kan undgå at noget af din arv går til even­tu­el­le ar­vin­ger som din afdøde æg­te­fæl­le skulle have; børn, sær­børn osv.

For at gøre det nem­me­re at forstå, vil vi prøve at komme med et ek­sem­pel:

Kom­bi­na­tions­sæ­re­je ved døds­fald

Æg­te­fæl­lerFor­mu­e­sæ­re­jeFor­mu­e­fæl­leska­betFor­de­ling
Længst­le­ven­de200.000 kr (særeje)0 kr250.000 kr
Afdøde100.000 kr (ikke særeje)50.000 kr0 kr.

Længst­le­ven­de be­hol­der sin egen formue og får halv­de­len af af­dø­des formue, da af­dø­des formue er blevet en del af for­mu­e­fæl­les­ska­bet. Dvs. længst­le­ven­de får i alt 250.000 kr.

Vs. Ingen æg­te­pagt

Æg­te­fæl­lerFormueFor­mu­e­fæl­leska­betFor­de­ling
Længst­le­ven­de200.000 kr100.000 kr150.000 kr
Afdøde100.000 kr50.000 kr150.000 kr

Skils­mis­se­sæ­re­je ved døds­fald

Ved skils­mis­se­sæ­re­je er æg­te­pag­ten, og det der skal anses som særeje kun gæl­den­de i for­bin­del­se med en skils­mis­se. Det be­ty­der at, hvis æg­te­fæl­ler­ne bliver skilt eller se­pa­re­ret, vil deres særeje ikke blive en del af for­mu­e­fæl­les­ska­bet. Til gen­gæld, hvis en af æg­te­fæl­ler­ne afgår ved døden, vil det de havde be­stemt for at være deres særeje nu blive en del af for­mu­e­fæl­leska­bet.

For at gøre det nem­me­re at forstå, vil vi prøve at komme med et ek­sem­pel:

Skils­mis­se­sæ­re­je ved se­pa­ra­tion eller skils­mis­se

Æg­te­fæl­lerFor­mu­e­sæ­re­jeFor­mu­e­fæl­leska­betFor­de­ling
Æg­te­fæl­le 1200.000 kr (særeje)0 kr200.000 kr
Æg­te­fæl­le 2100.000 kr (særeje)0 kr100.000 kr

Som også kan ses i ta­bel­len be­hol­der begge æg­te­fæl­ler bare deres særeje ved skils­mis­se eller se­pa­ra­tion.

Skils­mis­se­sæ­re­je ved døds­fald

Æg­te­fæl­lerFor­mu­e­sæ­re­jeFor­mu­e­fæl­leska­betFor­de­ling
Længst­le­ven­de200.000 kr (særeje)100.000 kr150.000 kr
Afdøde100.000 kr (særeje)50.000 kr150.000 kr

I denne tabel ser tin­ge­ne lidt an­der­le­des ud. Her kan der være visse kon­se­kven­ser for længst­le­ven­de. I si­tu­a­tio­ner, hvor længst le­ven­de har en større formue, kan længst­le­ven­de fak­tisk miste noget af sin formue, som du også kan se i ta­bel­len her, hvor længst­le­ven­de havde en formue på 200.000kr men endte med en formue på 150.000 kr efter boet blev for­delt. Det er derfor vig­tigt at over­ve­je, hvil­ken slags særeje der vil passe dig bedst.

Fuld­stæn­dig­sæ­re­je ved døds­fald

Ved fuld­stæn­dig­sæ­re­je, for­bli­ver sæ­re­jet et særeje hvad end æg­te­ska­bet op­lø­ses ved skils­mis­se, se­pa­ra­tion eller ved døds­fald. Det be­ty­der altså, at dit særeje for­bli­ver dit særeje uanset hvad, med­min­dre du selv ønsker at ændre dette. 

For at gøre det nem­me­re at forstå, vil vi prøve at komme med et ek­sem­pel:

Fuld­stæn­dig­sæ­re­je ved skils­mis­se eller se­pa­ra­tion

Æg­te­fæl­lerFor­mu­e­sæ­re­jeFor­mu­e­fæl­leska­betFor­de­ling
Æg­te­fæl­le 1200.000 kr (særeje)0 kr200.000 kr
Æg­te­fæl­le 2100.000 kr (særeje)0 kr100.000 kr

Fuld­stæn­dig­sæ­re­je ved døds­fald

Æg­te­fæl­lerFor­mu­e­sæ­re­jeFor­mu­e­fæl­leska­betFor­de­ling
Længst­le­ven­de200.000 kr (særeje)0 kr200.000 kr
afdøde100.000 kr (særeje)0 kr100.000 kr

Ved at kigge og sam­men­lig­ne begge ta­bel­ler, kan du se, at intet har ændret sig, selvom om­stæn­dig­he­der­ne er an­der­le­des, hvor første tabel viser for­mu­e­for­de­ling med fuld­stæn­dig­sæ­re­je i for­bin­del­se med skils­mis­se eller se­pa­ra­tion og den anden tabel viser et ek­sem­pel på fuld­stæn­digt særeje, hvor æg­te­ska­bet op­lø­ses pga. død. 

Vi håber på, at du nu er blevet lidt klo­ge­re på, hvor­dan en æg­te­pagt fun­ge­rer efter døden. Men husk på, at selvom der er en del tale om for­de­ling af formue i for­bin­del­se med afdøde æg­te­fæl­ler, skal det ikke veks­les med et te­sta­men­te. Et te­sta­men­te og en æg­te­pagt ved døds­fald er to vidt for­skel­li­ge ting og det er to vidt for­skel­li­ge regler og form­krav der gør sig gæl­den­de.

Læs mere: kan det betale sig at lave en æg­te­pagt

Hvad er for­skel­len på et te­sta­men­te og en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt og et te­sta­men­te er to vidt for­skel­li­ge juri­di­ske do­ku­men­ter. For det første kan en æg­te­pagt kun laves, hvis du snart skal til at indgå et æg­te­skab, eller hvis du al­le­re­de er i et æg­te­skab. Hvor­i­mod, et te­sta­men­te kan skri­ves af alle som er fyldt 18 år, og er myn­di­ge. 

Der­u­d­over er er det for­skel­li­ge type love der gør sig gæl­den­de ved hvert do­ku­ment.  Begge typer do­ku­men­ter kan in­de­hol­de ordet ”særeje,” men i for­skel­li­ge kon­tek­ster. Æg­te­pag­ter hand­ler om æg­te­fæl­ler­nes særeje, mens te­sta­men­ter har be­stem­mel­ser om, at arven skal være særeje for ar­vin­ger­ne. Der­u­d­over på­vir­ker æg­te­pag­ten både de­lin­gen ved skils­mis­se og døds­fald, hvor et te­sta­men­te kun på­vir­ker de­lin­gen ved døds­fald. 

Du kan læse mere om æg­te­pagt og te­sta­men­te her.

Lav din æg­te­pagt med Aatos

Du kan på tra­di­tio­nelt vis få lav din æg­te­pagt hos en ad­vo­kat, men vær op­mærk­som på, at det kan være meget dyrt. Ad­vo­ka­ter kan tage op til 10.000 kr for en æg­te­pagt, alt efter, hvor mange møder I har sammen. Der­u­d­over er det også en læn­ge­re proces som kan tage op til flere uger, før I er fær­di­ge og har ud­for­met æg­te­pagt. Det tager tid, penge og energi. 

Hvis du gerne vil vide mere om, hvor meget en æg­te­pagt koster i 2022, kan du læse mere her.

Et andet al­ter­na­tiv; Aatos.

Hos Aatos koster det kun 590 kr., at få lavet din æg­te­pagt og det tager kun 10 mi­nut­ter at få den lavet og du mod­ta­ger den med det samme.

Aatos til­by­der derfor en su­per­hur­tig, nem og kor­rekt ser­vi­ce. Med vores smarte tek­no­lo­gi­ske plat­form skal du blot svare på nogle spørgs­mål, hvor vi ud fra dine svar ge­ne­rerer din per­son­li­ge te­sta­men­te lige til dig og dine behov. 

For os er det vig­tigt, at alle har råd og over­skud til at få de vig­ti­ge juri­di­ske do­ku­men­ter på plads. Vores ser­vi­ce koster derfor kun 590 kr. og du kan få dit æg­te­pagt skræd­der­sy­et og til­sendt på kort tid.