Op­hæ­velse af en æg­te­pagt

Solnedgang i en dal
IMG_1939.jpeg
Karoline
18.4.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
I en æg­te­pagt kan I som æg­te­fæl­ler fravige ud­gangs­punk­tet om for­mu­e­fæl­les­skab. Det kan I gøre ved at op­ret­te en æg­te­pagt om særeje. I æg­te­pag­ten kan I be­stem­me, hvor­dan jeres for­mu­er skal deles i til­fælde af, at jeres æg­teskab op­hø­rer.

Når I bliver gift får I au­to­ma­tisk for­mu­e­fæl­les­skab i jeres æg­teskab. Det be­ty­der, at alt I ejer, både før og under æg­te­ska­bet, vil indgå i en samlet de­lings­for­mue.

I kan fravige dette ud­gangs­punkt i en æg­te­pagt. Men hvad hvis I for­try­der æg­te­pag­ten?

Denne ar­ti­kel giver dig den nød­ven­dige viden om, hvor­dan en æg­te­pagt op­hæ­ves.

Tag det første skridt med en æg­te­pagt

Op­ret­telse af en æg­te­pagt

Æg­te­fæl­lelovens ka­pi­tel 6 om­hand­ler op­ret­tel­sen af en æg­te­pagt.

En æg­te­pagt kan op­ret­tes enten før eller efter, at I er blevet gift. For at en æg­te­pagt er gyldig, skal den være un­der­skre­vet af begge parter og ting­lyst i Per­son­bo­gen efter reg­ler­ne i ting­lys­nings­lo­ven. Begge æg­te­fæl­ler kan anmode om, at en æg­te­pagt ting­ly­ses.

Ting­lys­nin­gen er en for­ud­sæt­ning for at gøre æg­te­pag­ten rets­kraf­tig og en æg­te­pagt, der kun er un­der­skre­vet, er derfor ikke til­stræk­ke­lig.

Det følger di­rek­te af loven, at en æg­te­pagt kun kan ændres eller op­hæ­ves ved op­ret­telse af en ny æg­te­pagt.

💡Du kan læse mere i denne ar­ti­kel om, hvor­dan en æg­te­pagt op­ret­tes og ting­ly­ses

Der findes flere former for særeje, som I kan vælge I jeres æg­te­pagt. Her­un­der fuld­stæn­dig særeje, kom­bi­na­tions­sæ­reje, brøk­dels­sæ­reje og sum­sæ­reje.

Æg­te­pag­ter i Per­son­bo­gen

Per­son­bo­gen er et lands­dæk­kende re­gi­ster, der er en del af det danske ting­lys­nings­sy­stem. I Per­son­bo­gen ting­ly­ses blandt andet æg­te­pag­ter.

For at æg­te­pag­ten opnår gyl­dig­hed, er det en for­ud­sæt­ning, at den ting­ly­ses og re­gi­stre­res i Per­son­bo­gen.

Sådan op­hæ­ves en æg­te­pagt

Det følger di­rek­te af æg­te­fæl­leloven, at en æg­te­pagt kun kan ændres eller op­hæ­ves ved gyldig op­ret­telse af en ny æg­te­pagt.

Hvis I derfor ønsker at ændre eller ophæve en al­le­rede gyldig æg­te­pagt om særeje, skal I op­ret­te en æg­te­pagt, hvori I igen etab­le­rer for­mu­e­fæl­les­skab. I kan altså ikke blot an­nul­lere en ek­si­ste­rende æg­te­pagt uden at op­ret­te en ny, der skal gælde i stedet for den ek­si­ste­rende æg­te­pagt.

Hvis I ønsker at ophæve jeres ek­si­ste­rende æg­te­pagt, skal I altså være enige om, at I atter ønsker for­mu­e­fæl­les­skab eller en anden form for særeje. Det kræver nemlig enig­hed mellem jer, og den ene æg­te­fæl­le kan ikke alene ændre eller ophæve en ek­si­ste­rende æg­te­pagt. Det gælder, da det netop er et krav, at I begge un­der­skri­ver æg­te­pag­ten.

Det er ligeså vig­tigt, at den æg­te­pagt I op­ret­ter, bliver op­ret­tet på gyldig vis. Så­fremt den æg­te­pagt, der skal ændre eller ophæve jeres første æg­te­pagt ikke er gyldig, vil den første æg­te­pagt fort­sat være gæl­dende.

Be­tyd­nin­gen af en op­hæ­vet æg­te­pagt

I den nye æg­te­pagt skal I be­stem­me, om alt skal være fæl­leseje igen. Hvis I atter vælger at stifte for­mu­e­fæl­les­skab i jeres æg­teskab, vil det in­de­bære, at alt I hver især ejer, både før og under æg­te­ska­bet, vil indgå i jeres fælles formue.

I en æg­te­pagt kan I også vælge, at en del af jeres formue fort­sat skal være særeje. Det kan være sær­lige ak­ti­ver, som I ikke ønsker skal indgå i for­mu­e­de­lin­gen, ek­sem­pel­vis et som­mer­hus, en virk­som­hed, en bil etc.

Det kan også være, at I ønsker, at jeres respek­tive pen­sions­ord­nin­ger skal indgå i for­mu­e­de­lin­gen, hvis jeres æg­teskab op­hø­rer. I så fald skal dette ind­fø­res i æg­te­pag­ten.

Vær op­mærk­som på, at så­fremt I har nogle ak­ti­ver, som I ønsker at be­holde i til­fælde af, at jeres æg­teskab op­hø­rer, vil det være en god ide at op­ret­te en æg­te­pagt. Ved at op­ret­te en æg­te­pagt kan I også undgå ri­si­ko­en for, at den ene af jer kommer til at hæfte in­di­rek­te for den andens gæld, når jeres for­mu­er skal deles.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.