Op­ret­telse af en æg­te­pagt efter vi­el­sen

Ægtepagt med to ringe
IMG_1939.jpeg
Karoline
20.2.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
En æg­te­pagt er en juri­disk kon­trakt ind­gå­et mellem jer som par. Ofte op­ret­tes en æg­te­pagt før ind­gå­el­sen af æg­teskab, men vidste du, at en æg­te­pagt også kan op­ret­tes efter bryl­lup­pet?

En æg­te­pagt be­skri­ver jeres ret­tig­he­der og ansvar i til­fælde af skils­mis­se, se­pa­ra­tion eller død. Det pri­mære formål med en æg­te­pagt er at fastslå, hvor­dan jeres ak­ti­ver, gæld og andre øko­no­miske for­hold vil blive for­delt, hvis jeres for­hold op­hø­rer. Det giver jer begge mu­lig­hed for at be­skyt­te in­di­vi­du­el­le ak­ti­ver og af­klare jeres øko­no­miske for­vent­nin­ger fra star­ten af, hvil­ket med­fø­rer en fø­lelse af sik­ker­hed.

Hvad er en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt er en aftale mellem æg­te­fæl­ler, der om­hand­ler, hvor­dan for­mu­en skal for­de­les ved æg­te­ska­bets ophør, enten ved se­pa­ra­tion, skils­mis­se eller død.

Hvor­for op­ret­te en æg­te­pagt?

For­mu­e­fæl­les­ska­bet
Når I bliver gift får I au­to­ma­tisk for­mu­e­fæl­les­skab, også kendt som fæl­leseje eller de­lings­for­mue. Denne type for­mu­e­ord­nin­gen er en samlet be­teg­nelse for de regler, der gælder for jer som æg­te­fæl­ler i for­hold til jeres for­mu­er, her­un­der i til­fælde af, at æg­te­ska­bet op­hø­rer ved skils­mis­se eller død. For­mu­e­fæl­les­skab in­de­bæ­rer ikke, at i ejer alting sammen. I kan stadig råde frit over jeres ejen­de­le. For­mu­e­fæl­les­ska­bet in­de­bæ­rer der­i­mod, at der skal ske li­ge­de­ling af jeres respek­tive for­mu­er ved æg­te­ska­bets ophør.

Hvad hvis I ikke ønsker for­mu­e­fæl­les­skab?
For­mu­e­fæl­les­ska­bet opstår au­to­ma­tisk, når I har ind­gå­et et gyl­digt æg­teskab. Hvis I ikke ønsker, at have for­mu­e­fæl­les­skab kan I undgå dette ved at op­ret­te en æg­te­pagt om særeje.

Det er ikke til­stræk­ke­ligt, at I ind­byr­des af­ta­ler, at I ikke ønsker for­mu­e­fæl­les­skab. I skal lave en gyldig æg­te­pagt herom. Ved at op­ret­te en æg­te­pagt om særeje, skal I nemlig ikke dele jeres ejen­de­le, hvis i bliver se­pa­re­ret eller skilt. Til­lige vil jeres særeje ikke indgå i for­mu­e­fæl­les­ska­bet, hvis en af jer dør.

Der findes flere for­skel­lige former for særeje, som i kan aftale jer til.

Læs mere: Æg­te­pagt pris 2024

Prøv, hvor nemt det er at skrive juri­disk bin­dende æg­te­pagt på egen hånd.

Kan man op­ret­te en æg­te­pagt efter bryl­lup­pet?

Der gælder ingen regler for, hvor­når en æg­te­pagt gyl­digt kan indgås. I kan derfor op­ret­te en æg­te­pagt før eller efter bryl­lup­pet uden, at dette vil have be­tyd­ning for æg­te­pag­tens gyl­dig­hed. I skal dog være op­mærk­som­me på, at det kan være nem­mere at indgå en æg­te­pagt inden I bliver gift, derved undgår I, at en af jer ændrer mening, hvil­ket vil med­føre, at I er bundet af for­mu­e­fæl­les­ska­bet i hele jeres æg­teskab.

Men så­fremt I al­le­rede er gift og endnu ikke har op­ret­te en æg­te­pagt, men ønsker at gøre dette, er der ingen hin­drin­ger for, at I ikke blot op­ret­ter en nu. Ved op­ret­telse af en æg­te­pagt efter I er blevet gift, kan I sag­tens in­klu­dere ejen­de­le og ejen­dom­me, som I havde før I blev gift.

Ved at betale 499 kr. får du adgang til alle Aatos juri­diske do­ku­men­ter. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

✏️Opret en juri­disk kor­rekt æg­te­pagt ! Det tager kun ca. 10 mi­nut­ter!

Hvad in­de­hol­der en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt skal ty­de­ligt be­skrige, hvor­dan I ønsker jeres for­mu­er for­delt i til­fælde af, at jeres æg­teskab op­hø­rer. Det er vig­tigt, at I ud­fær­di­ger en æg­te­pagt, der passer netop til jer og jeres behov.

Det er også vig­tigt, at I får alle ting med og at jeres aftale er over­sku­e­lig og gen­nem­sig­tig, så I undgår even­tu­el­le tvi­ster senere hen. I æg­te­pag­ten skal I først på­skrive jeres per­so­nop­lys­nin­ger. Der­ef­ter skal I klar­læg­ge, hvil­ken type særeje I ønsker samt om­fan­get af sæ­re­jet. I kan til­lige fast­sæt­te en pe­ri­ode for æg­te­pag­ten. Her­ef­ter er det vig­tigt, at I får ting­lyst æg­te­pag­ten for, at den opnår gyl­dig­hed. Æg­te­pag­ten skal selv­føl­ge­lig også sup­ple­res med en un­der­skrift samt sted og dato for un­der­skrif­ten.

❗Hos Aatos kan du se en gratis ska­be­lon for, hvor­dan ud­fær­di­gel­sen af en æg­te­pagt kan se ud.

Hvor­dan op­ret­ter man en æg­te­pagt? Og kan man gøre det selv?

Når I er blevet enige om, at I ønsker at op­ret­te en æg­te­pagt, skal denne ud­fær­di­ges på skrift, ting­ly­ses og un­der­skri­ves af jer begge. En æg­te­pagt skal altså ting­ly­ses for at opnå gyl­dig­hed.

Her gives en step-by-step guide til, hvor­dan I op­ret­ter en æg­te­pagt ved brug af Aatos. Også selvom I al­le­rede er gift.

Step 1: Op­ret­telse af æg­te­pag­ten 
I er blevet enige om, at I vil op­ret­te en æg­te­pagt, men hvad skal den in­de­holde?

I kan sag­tens lave jeres æg­te­pagt helt selv, men det kan være en god ide at bruge en ska­be­lon eller en online ser­vi­ce, så I kan være sikre på, at I får det hele med. Hos Aatos kan I op­ret­te jeres æg­te­pagt hur­tigt og enkelt. I kan også blot prøve funk­tio­nen for at se, hvor­dan det fun­ge­rer. Dette kan give jer et over­blik over struk­tur af og ind­hold i en æg­te­pagt.

Step 2: Ind­hol­det i æg­te­pag­ten
Her skal I be­stem­me, hvor­dan jeres øko­no­miske for­hold skal se ud i til­fælde af, at jeres æg­teskab op­hø­rer. Det er vig­tigt, at ind­hol­det i æg­te­pag­ten er ty­de­ligt for­mu­le­ret, samt at det passer til netop jer og jeres si­tu­a­tion.

Step 3: Be­ta­ling af æg­te­pag­ten 
Efter at I har be­sva­ret spørgs­må­lene om jeres øko­no­miske for­hold og givet de nød­ven­dige in­for­ma­tio­ner om jer selv, er æg­te­pag­ten næsten færdig.

I kan vælge kun at betale for æg­te­pag­ten, hvor­ef­ter I selv skal sørge for ting­lys­nin­gen. Hos Aatos er det dog også muligt at til­købe ting­lys­ning, så I ikke be­hø­ver at fo­re­tage jer mere. Alt I skal gøre der­ef­ter, er blot at un­der­skrive.

Step 4: Fær­dig­gø­rel­sen af æg­te­pag­ten 
Efter be­ta­lin­gen (med eller uden ting­lys­ning) vil I få adgang til at se den fulde og fær­dige æg­te­pagt. Så­fremt I ikke har til­købt ting­lys­nings­ser­vi­cen, skal I her­ef­ter have ting­lyst jeres æg­te­pagt. Se da næste step.

Step 5: Ting­lys­ning af æg­te­pag­ten 
En æg­te­pagt skal ting­ly­ses for at opnå gyl­dig­hed. Hvis jeres æg­te­pagt ikke bliver ting­lyst, vil I ikke kunne på­beråbe jer af­ta­len imel­lem jer eller over for andre.

Det er muligt at til­købe den ser­vi­ce, at Aatos også sørger for ting­lys­nin­gen af jeres æg­te­a­pagt. Hvis I vælger ikke at til­købe ting­lys­ning gennem Aatos, skal I nu have æg­te­pag­ten ting­lyst. 
I skal i så fald ind på ting­lys­ning.dk. Her skal i logge ind med MitID og op­ret­te en ny an­mel­delse.

💡Læs her, hvor­dan du får din æg­te­pagt ting­lyst.

Hvor­dan åbner man sam­ta­len om en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt kan give jer klar­hed, be­skyt­telse og ro i sindet an­gå­ende jeres øko­no­miske for­hold. Men en sam­ta­le om en æg­te­pagt, kan være et sen­si­tivt emne at bringe på banen. Åben og ærlig kom­mu­ni­ka­tion er dog af­gø­rende for at sikre, at I begge er for­tro­lige med vil­kå­rene i af­ta­len. Det kan være en god ide at frem­læg­ge de for­de­le og den sik­ker­hed, som en æg­te­pagt vil med­føre for jer begge, såsom øko­no­misk sik­ker­hed, klar­læg­gelse af for­vent­nin­ger an­gå­ende for­de­lin­gen af ak­ti­ver, hånd­te­ring af gæld og som en ge­ne­rel fore­byg­gelse af even­tu­el­le tvi­ster i til­fælde af, at jeres æg­teskab op­hø­rer.

En æg­te­pagt skal anses som en po­si­tiv aftale, der brin­ger sik­ker­hed og sta­bi­li­tet mellem jer. Men før I tager sam­ta­len om en æg­te­pagt, kan det være re­le­vant at klar­læg­ge, hvor­for I netop ønsker og ser et behov for æg­te­pag­ten. Derved sikrer I åben kom­mu­ni­ka­tion om mo­ti­vet bag æg­te­pag­ten.

Det vig­tig­ste er at huske, at æg­te­pag­ten har til formål at be­skyt­te jer begge, og denne sik­ker­hed skal være med til at styrke jeres for­hold gennem åben kom­mu­ni­ka­tion, tillid og gen­si­dig for­stå­else.

Opret en æg­te­pagt nemt og hur­tigt med Aatos

Alle juridiske forhold fra start til slut online.