Æg­te­pagt pris i 2022

Bryllup
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
4.8.2022 ● 4 minutter
Hvor meget koster det at få lavet en ægtepagt? I denne artikel vil der blive lagt fokus på, hvor meget en ægtepagt koster og hvad den bedste og billigste pris er.

Der kan være mange grunde til at lave en æg­te­pagt, men i sidste ende er be­ho­vet for en æg­te­pagt i høj grad et in­di­vi­du­elt spørgs­mål. I ar­ti­ke­len vil vi komme nær­me­re ind på, hvor man kan kan få lavet sin æg­te­pagt, hvor­dan, hvem der kan lave en æg­te­pagt, og hvor meget det koster at få lavet en æg­te­pagt.

En æg­te­pagt kan for ek­sem­pel være re­le­vant, hvor for­mu­e­for­hol­det er skævt eller hvis den ene part har egen virk­som­hed, hvor­for denne ikke ønskes delt i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fæl­de døds­fald. Med en æg­te­pagt kan I aftale, at ek­sem­pel­vis spe­ci­fik­ke ejen­de­le, en sum eller fast ejen­dom skal være særeje. Et særeje kan så­le­des om­fat­te alle, spe­ci­fik­ke eller dele af for­skel­li­ge for­mu­e­e­le­men­ter. Husk på, at du altid kan lave en æg­te­pagt både før eller efter ind­gå­el­se af æg­te­skab.

Hvis du vil vide mere om æg­te­pag­ter an­be­fa­ler vi, at du læser vores ar­ti­kel; Hvad er en æg­te­pagt?

Hvor meget koster en æg­te­pagt?

Pri­ser­ne for en æg­te­pagt kan va­ri­e­rer alt efter, hvor du får den lavet. Man kan enten gøre det selv på bag­grund af en ska­be­lon online, få den lavet online eller hos en ad­vo­kat. Læn­ge­re nede i ar­tik­len vil vi sam­men­lig­ne for­skel­li­ge priser for en æg­te­pagt, og ting du bør over­ve­je, hvis du selv skri­ver din æg­te­pagt.

Skriv selv din æg­te­pagt med en ska­be­lon

Koster 0 kr.

En gratis ska­be­lon svarer sjæl­dent til det du for­ven­ter og det er svært at skrive den selv, hvis du ikke ved hvad den skal in­de­hol­de.

For at en æg­te­pagt skal være gyldig, skal den op­fyl­de visse form­krav. Desvær­re be­ty­der en gyldig æg­te­pagt ikke, at den passer til den en­kel­tes behov, eller at den tager højde for de­tal­jer­ne i hver unik fa­mi­lie.

Der­u­d­over, skal du være på­pas­se­lig med at lave fejl i din æg­te­pagt, da du senere i en skils­mis­se si­tu­a­tion kan ri­si­ke­re, at æg­te­pag­ten ikke er gyldig. Ulem­pen ved selv at skrive sin æg­te­pagt er derfor, at du ikke kan sikre, at den er 100 % juri­disk kor­rekt, og dette kan desvær­re med­fø­re al­vor­li­ge kon­se­kven­ser.

Æg­te­pagt hos en ad­vo­kat

Koster 2 500 kr.-5 000 kr.

En ad­vo­kat kan ga­ran­te­re dig en kom­plet og juri­disk kor­rekt æg­te­pagt, så du ikke be­hø­ver at be­kym­re dig om fejl eller andre kon­se­kven­ser, end hvis du selv vælger at lave æg­te­pag­ten.

Du kan derfor kon­tak­te en lokal ad­vo­kat, men du skal være klar på, at ti­me­pri­sen vil ligge på om­kring 2.500 og 5.000 kr, som snildt kan løbe op til mellem 5.000 kr.-13.000 kr, da ad­vo­ka­ten måske har brug for et møde eller to med dig og oven i det selve ud­ar­bej­del­sen af æg­te­pag­ten.

Den bil­lig­ste løs­ning på nettet med både sam­ta­le og æg­te­pagt vil stadig være om­kring de 3.000 kr. 

Juri­disk tje­ne­ste: æg­te­pagt online

Koster 590 kr-1.599 kr

Et andet al­ter­na­tiv kan være at få din æg­te­pagt online lavet og købt igen­nem en juri­disk ser­vi­ce online. Dette er uden tvivl den hur­tig­ste og nem­me­ste måde, at få lavet en æg­te­pagt og så er det heller ikke dyrt. Ved at bruge en online juri­disk ser­vi­ce kan du være sikker på, at æg­te­pag­ten er skræd­der­sy­et til dig, og at den er juri­disk kor­rekt. 

Tje­ne­sten fun­ge­rer ved, at du svarer på simple spørgs­mål og, hvor tje­ne­sten der­næst kort­læg­ger en æg­te­pagt der passer til din si­tu­a­tion og dine ønsker. Det tager kun 10 mi­nut­ter og du får do­ku­men­tet til­sendt til dig med det samme efter købet er ind­gå­et.

Opret nemt og hur­tigt din Æg­te­pagt hos Aatos

Koster 590 kr. - Hos Aatos til­by­der vi den bil­lig­ste pris

Aatos er for ek­sem­pel en juri­disk online tje­ne­ste, hvor du kan få din æg­te­pagt lavet bil­ligt og nemt. 

Med vores tek­no­lo­gi­ske plat­form skal du blot svare på spørgs­mål, for at vi kan ud­for­me din per­son­li­ge æg­te­pagt igen­nem vores system. Efter få spørgs­mål og få klik ge­ne­rerer vores app der­ef­ter et skræd­der­sy­et do­ku­ment som du kan købe og mod­ta­ge lige med det samme. Juri­disk kor­rekt og klar på 10 min

Vi kender alle hvor bøvlet det kan være at døje med juri­di­ske do­ku­men­ter, og får ofte en del tanker om hvor­vidt det ene eller det andet er blevet gjort kor­rekt. Vi har alle været der - så bare rolig, vi for­står dig! 

Vi har derfor hos Aatos, lavet den mest simple app, hvor vi tager vores kunder i hånden gennem hele pro­ces­sen. For os er det nemlig vig­tigt, at alle har råd og over­skud til at få de vig­ti­ge juri­di­ske do­ku­men­ter på plads.

Vores ser­vi­ce koster derfor kun 590 kr. og du kan få dit do­ku­ment skræd­der­sy­et og til­sendt med det samme.

Aatos er altid klar til at hjælpe dig, hvis du har sprøgs­mål om vores pro­duk­ter, og hvor­dan man laver en æg­te­pagt online hos os.