Æg­te­pagt pris i 2024

Bryllup
aatos-author-icon.png
Aatos
4.8.2022 ● 2 minutter
Del artiklen
Hvor meget koster det at få lavet en æg­te­pagt? I denne ar­ti­kel ser vi nær­mere på, hvor meget en æg­te­pagt koster og hvad den bedste og bil­lig­ste pris er.

Der kan være mange grunde til at lave en æg­te­pagt, men i sidste ende er be­ho­vet for en æg­te­pagt i høj grad et in­di­vi­du­elt spørgs­mål.

I ar­tik­len vil vi komme nær­mere ind på, hvor man kan kan få lavet sin æg­te­pagt, hvor­dan, hvem der kan lave en æg­te­pagt, og hvor meget det koster at få lavet en æg­te­pagt.

En æg­te­pagt kan for ek­sem­pel være re­le­vant, hvor for­mu­e­for­hol­det er skævt eller hvis den ene part har egen virk­som­hed, hvor­for denne ikke ønskes delt i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fæl­de døds­fald. Med en æg­te­pagt kan I aftale, at ek­sem­pel­vis spe­ci­fik­ke ejen­de­le, en sum eller fast ejen­dom skal være særeje.

Et særeje kan så­le­des om­fat­te alle, spe­ci­fik­ke eller dele af for­skel­li­ge for­mu­e­e­le­men­ter. Husk på, at du altid kan lave en æg­te­pagt både før eller efter ind­gå­else af æg­teskab.

💡 Hvis du vil vide mere om æg­te­pag­ter an­be­fa­ler vi, at du læser vores ar­ti­kel; Hvad er en æg­te­pagt?

Prøv gratis lige her:

Hvor meget koster en æg­te­pagt?

Pri­ser­ne for en æg­te­pagt kan va­ri­e­rer alt efter, hvor du får den lavet. Man kan enten gøre det selv på bag­grund af en ska­be­lon online, få den lavet online eller hos en ad­vo­kat. Læn­gere nede i ar­tik­len vil vi sam­men­ligne for­skel­lige priser for en æg­te­pagt, og ting du bør over­veje, hvis du selv skri­ver din æg­te­pagt.

Skriv selv din æg­te­pagt med en ska­be­lon

Koster 0 kr.

En gratis ska­be­lon svarer sjæl­dent til det du for­ven­ter og det er svært at skrive den selv, hvis du ikke ved hvad den skal in­de­holde.

For at en æg­te­pagt skal være gyldig, skal den op­fylde visse form­krav. Desvær­re be­ty­der en gyldig æg­te­pagt ikke, at den passer til den en­kel­tes behov, eller at den tager højde for de­tal­jer­ne i hver unik fa­mi­lie. En æg­te­pagt kan også både ud­for­mes før og efter vi­el­sen.

Der­u­d­over, skal du være på­pas­se­lig med at lave fejl i din æg­te­pagt, da du senere i en skils­mis­se si­tu­a­tion kan ri­si­kere, at æg­te­pag­ten ikke er gyldig. Ulem­pen ved selv at skrive sin æg­te­pagt er derfor, at du ikke kan sikre, at den er 100 % juri­disk kor­rekt, og dette kan desvær­re med­føre al­vor­lige kon­se­kven­ser.

Æg­te­pagt hos en ad­vo­kat

Koster 2 500 kr.-5 000 kr.

En ad­vo­kat kan ga­ran­tere dig en kom­plet og juri­disk kor­rekt æg­te­pagt, så du ikke be­hø­ver at be­kym­re dig om fejl eller andre kon­se­kven­ser, end hvis du selv vælger at lave æg­te­pag­ten.

Du kan derfor kon­tak­te en lokal ad­vo­kat, men du skal være klar på, at ti­me­pri­sen vil ligge på om­kring 2.500 og 5.000 kr, som snildt kan løbe op til mellem 5.000 kr.-13.000 kr, da ad­vo­ka­ten måske har brug for et møde eller to med dig og oven i det selve ud­ar­bej­del­sen af æg­te­pag­ten.

Den bil­lig­ste løs­ning på nettet med både sam­ta­le og æg­te­pagt vil stadig være om­kring de 3.000 kr.

💡 Læs om den nor­diske studie om, hvem der oftest op­ret­ter æg­te­pagt.

Opret nemt og hur­tigt din æg­te­pagt med Aatos

Æg­te­pagt er en del af Aatos' Be­kym­rings­fri abon­ne­ment. Ved at betale 499 kr. , får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter, her­un­der også te­sta­mente og frem­tids­fuld­magt. Du kan få dine do­ku­men­ter sendt hjem til dig, og du har altid adgang til juri­disk hjælp, når du har brug for det.

Du kan nemt lave en æg­te­pagt online. Med Aatos, skal du blot svare på en række spørgs­mål, hvor­ef­ter ser­vi­cen ud­ar­bej­der en æg­te­pagt med ud­gangs­punkt i dine ønsker. Juri­disk kor­rekt og klar på 10 min.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.