Æg­te­pagt pris i 2023

Bryllup
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
4.8.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Hvor meget koster det at få lavet en æg­te­pagt? I denne ar­ti­kel vil der blive lagt fokus på, hvor meget en æg­te­pagt koster og hvad den bedste og bil­lig­ste pris er.

Der kan være mange grunde til at lave en æg­te­pagt, men i sidste ende er be­ho­vet for en æg­te­pagt i høj grad et in­di­vi­du­elt spørgs­mål. I ar­ti­ke­len vil vi komme nær­me­re ind på, hvor man kan kan få lavet sin æg­te­pagt, hvor­dan, hvem der kan lave en æg­te­pagt, og hvor meget det koster at få lavet en æg­te­pagt.

En æg­te­pagt kan for ek­sem­pel være re­le­vant, hvor for­mu­e­for­hol­det er skævt eller hvis den ene part har egen virk­som­hed, hvor­for denne ikke ønskes delt i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fæl­de døds­fald. Med en æg­te­pagt kan I aftale, at ek­sem­pel­vis spe­ci­fik­ke ejen­de­le, en sum eller fast ejen­dom skal være særeje. Et særeje kan så­le­des om­fat­te alle, spe­ci­fik­ke eller dele af for­skel­li­ge for­mu­e­e­le­men­ter. Husk på, at du altid kan lave en æg­te­pagt både før eller efter ind­gå­el­se af æg­te­skab.

Hvis du vil vide mere om æg­te­pag­ter an­be­fa­ler vi, at du læser vores ar­ti­kel; Hvad er en æg­te­pagt?

Hvor meget koster en æg­te­pagt?

Pri­ser­ne for en æg­te­pagt kan va­ri­e­rer alt efter, hvor du får den lavet. Man kan enten gøre det selv på bag­grund af en ska­be­lon online, få den lavet online eller hos en ad­vo­kat. Læn­ge­re nede i ar­tik­len vil vi sam­men­lig­ne for­skel­li­ge priser for en æg­te­pagt, og ting du bør over­ve­je, hvis du selv skri­ver din æg­te­pagt.

Skriv selv din æg­te­pagt med en ska­be­lon

Koster 0 kr.

En gratis ska­be­lon svarer sjæl­dent til det du for­ven­ter og det er svært at skrive den selv, hvis du ikke ved hvad den skal in­de­hol­de.

For at en æg­te­pagt skal være gyldig, skal den op­fyl­de visse form­krav. Desvær­re be­ty­der en gyldig æg­te­pagt ikke, at den passer til den en­kel­tes behov, eller at den tager højde for de­tal­jer­ne i hver unik fa­mi­lie.

Der­u­d­over, skal du være på­pas­se­lig med at lave fejl i din æg­te­pagt, da du senere i en skils­mis­se si­tu­a­tion kan ri­si­ke­re, at æg­te­pag­ten ikke er gyldig. Ulem­pen ved selv at skrive sin æg­te­pagt er derfor, at du ikke kan sikre, at den er 100 % juri­disk kor­rekt, og dette kan desvær­re med­fø­re al­vor­li­ge kon­se­kven­ser.

Æg­te­pagt hos en ad­vo­kat

Koster 2 500 kr.-5 000 kr.

En ad­vo­kat kan ga­ran­te­re dig en kom­plet og juri­disk kor­rekt æg­te­pagt, så du ikke be­hø­ver at be­kym­re dig om fejl eller andre kon­se­kven­ser, end hvis du selv vælger at lave æg­te­pag­ten.

Du kan derfor kon­tak­te en lokal ad­vo­kat, men du skal være klar på, at ti­me­pri­sen vil ligge på om­kring 2.500 og 5.000 kr, som snildt kan løbe op til mellem 5.000 kr.-13.000 kr, da ad­vo­ka­ten måske har brug for et møde eller to med dig og oven i det selve ud­ar­bej­del­sen af æg­te­pag­ten.

Den bil­lig­ste løs­ning på nettet med både sam­ta­le og æg­te­pagt vil stadig være om­kring de 3.000 kr. 

Juri­disk tje­ne­ste: æg­te­pagt online

Koster 599 kr-1.599 kr

Et andet al­ter­na­tiv kan være at få din æg­te­pagt online lavet og købt igen­nem en juri­disk ser­vi­ce online. Dette er uden tvivl den hur­tig­ste og nem­me­ste måde, at få lavet en æg­te­pagt og så er det heller ikke dyrt. Ved at bruge en online juri­disk ser­vi­ce kan du være sikker på, at æg­te­pag­ten er skræd­der­sy­et til dig, og at den er juri­disk kor­rekt. 

Tje­ne­sten fun­ge­rer ved, at du svarer på simple spørgs­mål og, hvor tje­ne­sten der­næst kort­læg­ger en æg­te­pagt der passer til din si­tu­a­tion og dine ønsker. Det tager kun 10 mi­nut­ter og du får do­ku­men­tet til­sendt til dig med det samme efter købet er ind­gå­et.

Prøv gratis:

Opret nemt og hur­tigt din Æg­te­pagt hos Aatos

Koster 599 kr. - Hos Aatos til­by­der vi den bil­lig­ste pris

Aatos er for ek­sem­pel en juri­disk online tje­ne­ste, hvor du kan få din æg­te­pagt lavet bil­ligt og nemt. 

Med vores tek­no­lo­gi­ske plat­form skal du blot svare på spørgs­mål, for at vi kan ud­for­me din per­son­li­ge æg­te­pagt igen­nem vores system. Efter få spørgs­mål og få klik ge­ne­rerer vores app der­ef­ter et skræd­der­sy­et do­ku­ment som du kan købe og mod­ta­ge lige med det samme. Juri­disk kor­rekt og klar på 10 min

Vi kender alle hvor bøvlet det kan være at døje med juri­di­ske do­ku­men­ter, og får ofte en del tanker om hvor­vidt det ene eller det andet er blevet gjort kor­rekt. Vi har alle været der - så bare rolig, vi for­står dig! 

Vi har derfor hos Aatos, lavet den mest simple app, hvor vi tager vores kunder i hånden gennem hele pro­ces­sen. For os er det nemlig vig­tigt, at alle har råd og over­skud til at få de vig­ti­ge juri­di­ske do­ku­men­ter på plads.

Vores ser­vi­ce koster derfor kun 599 kr. og du kan få dit do­ku­ment skræd­der­sy­et og til­sendt med det samme.

Aatos er altid klar til at hjælpe dig, hvis du har sprøgs­mål om vores pro­duk­ter, og hvor­dan man laver en æg­te­pagt online hos os.