Æg­te­pagt - gratis ska­be­lon og ek­semp­ler

ringar.jpg
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
22.6.2022 ● 6 minutter
Ved indgåelse af ægteskab kan spørgsmålet op ægtepagt ofte komme op til debat. En ægtepagt oprettes med det formål at alt eller nogle af de foemuelementer, som ægtefællerne hver især ejer skal være særeje og derfor ikke deles ligeligt i tilfælde af ægteskabet ophør.

Med en æg­te­pagt kan æg­te­fæl­ler­ne aftale, at ud­gangs­punk­tet i æg­te­skabs­lo­ven skal fravi­ges, det vil sige at æg­te­fæl­ler­ne ikke skal dele hele deres formue li­ge­ligt i til­fæl­de af æg­te­ska­bet ophør, men kun de for­mu­e­e­le­men­ter, som ikke er dækket af en æg­te­pagt om særeje.  

Man kan op­ret­te en æg­te­pagt både før og efter vi­el­sen

En æg­te­pagt kan op­ret­tes både inden og efter vi­el­sen, når æg­te­ska­bet al­le­re­de er ind­gå­et. Af­ta­len skal ud­fær­di­ges skrift­ligt og un­der­skri­ves af begge parter.

Det er nød­ven­digt at ting­ly­se æg­te­pag­ten i Per­son­bo­gen under Ting­lys­nings­ret­ten. Der skal be­ta­les et fast gebyr ved ting­lys­ning. Efter ful­dendt ting­lys­ning er æg­te­pag­ten gyldig.

En æg­te­pagt kan ikke ting­ly­ses, så­fremt æg­te­fæl­ler­ne har igang­s­at se­pa­ra­tion og skils­mis­se eller i til­fæl­de af at den ene æg­te­fæl­le er afgået ved døden. 

Det kan være svært at tale om en æg­te­pagt, men ved at fo­ku­se­re på det øko­no­mi­ske aspekt af æg­te­skab og det for­mu­e­fæl­les­skab man indgå i som æg­te­fæl­ler, så kan man med en æg­te­pagt aktivt imø­de­gå frem­ti­di­ge tvi­ster og af­blø­de de øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser af at æg­te­ska­bet skulle ende.

En æg­te­pagt gør det ek­sem­pel­vis også muligt at for­bed­re og sikre den længst­le­ven­des livs­si­tu­a­tion i til­fæl­de af at den anden æg­te­fæl­le afgår ved døde. Dette gælder især hvis fa­mi­li­en har sær­børn, altså børn fra tid­li­ge­re æg­te­ska­ber.

Det samme gør sig gæl­den­de, hvis den ene æg­te­fæl­le har stor gæld, hvor man med en æg­te­pagt i høj grad kan sikre, at den anden æg­te­fæl­le ikke in­di­rek­te kommer til at skulle betale for en sådan gæld i til­fæl­de af døds­fald.

Læs mere Kan det betale sig at lave en æg­te­pagt?

Æg­te­pagt hos en ad­vo­kat

Koster typisk 2000 - 4000 kr.

Har man be­stemt sig for at få ud­fær­di­get og op­ret­tet en æg­te­pagt, har man tra­di­tio­nelt opsøgt en ad­vo­kat, som kunne bistå med ud­fær­di­gel­sen og sær­li­ge ønsker, som par­ter­ne skulle have.

En sådan proces med fysisk til­ste­de­væ­rel­se kan være be­svær­lig, det kan tage tid og den slut­pri­sen kan des­u­den være svær at for­ud­se. 

Æg­te­pagt gratis – ska­be­lon som al­ter­na­tiv

Koster 0 kr.

En gratis ska­be­lon er typisk ge­ne­risk, hvor­for do­ku­men­tet sjæl­dent er til­pas­set jeres kon­kre­te ønsker og behov og det kan være svært selv at skulle skrive tek­sten, når man ikke ved, hvad tek­sten bør in­de­hol­de. 

Der er få for­mel­le krav til en æg­te­pagt for at den er gyldig. En formel gyldig æg­te­pagt, der er op­ret­tet skrift­ligt, un­der­skre­vet af par­ter­ne og ting­lyst, be­ty­der dog ikke at den per de­fi­ni­tion passer til den en­kel­tes behov eller tager højde for sær­li­ge for­hold i for­hold i den fa­mi­lie, som æg­te­pag­ten ved­rø­rer. 

Æg­te­pagt online

Koster 590 DKK hos Aatos  

Et tredje al­ter­na­ti­ve er at skrive en æg­te­pagt online. I kan gøre brug af en juri­disk online tje­ne­ste. 

Ved at svare på en række enkle spørgs­mål kort­læg­ger vores tje­ne­ste jeres si­tu­a­tion og ønsker. I kan være sikre på, at æg­te­pag­ten er til­pas­set jeres si­tu­a­tion og er juri­disk kor­rekt. 

I kan down­lo­a­de æg­te­pag­ten med det samme som PDF efter be­ta­ling og I får gratis juri­disk hjælp. Ef­ter­som I først be­ta­ler til sidst i pro­ces­sen, kan I gratis prøve tje­ne­sten.

Æg­te­pagt gratis ska­be­lon

Ne­den­for er en gratis ska­be­lon, som I kan bruge til at lave en æg­te­pagt. 

Ska­be­lo­nen in­de­hol­der tre ek­semp­ler på, hvor­dan en æg­te­pagt kan skri­ves. 

  1. Det første ek­sem­pel op­fat­ter at alt jeres formue, både hvad I brin­ger ind i æg­te­ska­bet og hvad I er­hver­ver under æg­te­ska­bet, skal være særeje. 
  2. Det andet ek­sem­pel er en ska­be­lon for at I ønsker at ophæve en tid­li­ge­re æg­te­pagt og gøre alt formue til særeje.
  3. I det tredje ek­sem­pel be­tem­mes det at kun visse spe­ci­fik­ke gen­stan­de skal være særeje.

Vi an­be­fa­ler dog ikke, at I an­ven­der tek­st­ek­semp­ler­ne ne­den­for som ska­be­lon, men at du kan bruge tek­sten eller dele af tek­sten. 

Hvis du ønsker , at kune en del af jeres formue skal være særeje (ek­sem­pel­vis et som­mer­hus, en bil eller et maleri) og alt anden formue skal være fæl­lese­je, så skal i kun angive den eller de ejen­del, der skal være særeje. Resten af jeres formue vil som ud­gangs­punkt være særeje. 

For at æg­te­pag­ten er gyldig, skal den i hen­hold til Æg­te­skabs­lo­ven (LBK nr. 774 af 07/08/2019) være skrift­lig, un­der­skre­vet af par­ter­ne og ting­ly­ses ved Ting­lys­nings­ret­ten. 

Æg­te­pagt gratis ska­be­lon – ek­sem­pel 1 & 2

Her kan du se to for­skel­li­ge ek­semp­ler på æg­te­pag­ten. Du kan altid skræd­der­sy din æg­te­pag­ten med Aatos.

Ek­sem­pel 1: Alle ejen­de­le og formue er sær­skilt ejen­dom

Parter XXXXX (xx.xx.xxxx)

XXXXX (xx.xx.xxxx )

Sæ­re­je­ty­pe Par­ter­ne af­ta­ler, at føl­gen­de særeje skal gælde mellem os i vores æg­te­skab, som vi har ind­gå­et xx.xx.xxxx:

I æg­te­ska­bet skal der ikke gælde al­min­de­ligt for­mu­e­fæl­les­skab, men i stedet skal der gælde æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gen­de kom­bi­na­tions­sæ­re­je. 

Sæ­re­jets omfang Der skal gælde æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gen­de kom­bi­na­tions­sæ­re­je for alt hvad vi hver især ind­brin­ger, al­le­re­de har ind­bragt og frem­ti­digt er­hver­ver i æg­te­ska­bet.  Sæ­re­jet skal også gælde for sur­ro­ga­ter for så­dan­ne ejen­de­le, for arv og gaver samt ind­tæg­ter af ejen­de­le om­fat­tet af sæ­re­jet. 

Pe­ri­o­de Sæ­re­jet skal gælde resten af livet. Det er muligt senere at ændre i æg­te­pag­ten med en ny æg­te­pagt eller opsige den med en ny æg­te­pagt. 

Ting­lys­ning For at blive gyldig, skal denne æg­te­pagt un­der­skri­ves af begge parter og ting­ly­ses di­gi­talt i Per­son­bo­gen ved Ting­lys­nings­ret­ten, Ma­js­mar­ken 5, 9500 Hobro. Ting­lys­ning kan ske ved brug af MitID, di­gi­tal sig­na­tur eller ting­lys­nings­fuld­magt. 

Un­der­skrift

Sted og dato

____________________

Par­ter­nes un­der­skrift

____________________ __________________

Part 1 Part 2

Ek­sem­pel 2: Kun spe­ci­fik­ke ejen­de­le skal være særeje

Parter XXXXX (xx.xx.xxxx)

XXXXX (xx.xx.xxxx)

Sæ­re­je­ty­pe Par­ter­ne af­ta­ler, at føl­gen­de særeje skal gælde mellem os i vores æg­te­skab, som vi har ind­gå­et xx.xx.xxxx:

I æg­te­ska­bet skal der ikke gælde al­min­de­ligt for­mu­e­fæl­les­skab, men i stedet skal der gælde æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gen­de kom­bi­na­tions­sæ­re­je. Sæ­re­jets omfang Sæ­re­jet skal gælde for hver part for de ne­den­for nævnte ejen­de­le. For alle andre ejen­de­le skal der gælde al­min­de­ligt for­mu­e­fæl­les­skab. 

Sæ­re­jet skal for par­ter­ne om­fat­te føl­gen­de ejen­de­le: 

NAVN 1 sæ­re­je­ejen­de­le In­de­stå­en­de beløb xxxxx 

Som­mer­hus xxxx

NAVN 2 sæ­re­je­ejen­de­le Fast ejen­dom xxxx

Virk­som­hed xxxx

Pe­ri­o­de Sæ­re­jet skal gælde resten af livet. Det er muligt senere at ændre i æg­te­pag­ten med en ny æg­te­pagt eller opsige den med en ny æg­te­pagt. 

Ting­lys­ning For at blive gyldig, skal denne æg­te­pagt un­der­skri­ves af begge parter og ting­ly­ses di­gi­talt i Per­son­bo­gen ved Ting­lys­nings­ret­ten, Ma­js­mar­ken 5, 9500 Hobro. Ting­lys­ning kan ske ved brug af MitID, di­gi­tal sig­na­tur eller ting­lys­nings­fuld­magt. 

Un­der­skrift

Sted og dato

____________________

Par­ter­nes un­der­skrift

____________________ __________________

Part 1 Part 2

Ek­sem­pel 3: Op­hæ­vel­se af ek­si­ste­ren­de æg­te­pagt

Parter XXXXX (xx.xx.xxxx)

XXXXX (xx.xx.xxxx)

Op­hæ­vel­se Par­ter­ne af­ta­ler, at gæl­den­de æg­te­pagt ting­lyst xx.xx.xxxx med denne æg­te­pagt skal op­hæ­ves. Par­ter­ne for­står, at dette be­ty­der, at de al­min­de­li­ge for­mu­e­ret­li­ge regler vil gælde, navn­lig at der vil være for­mu­e­fæl­les­skab for alt hvad par­ter­ne ejer. 

Ting­lys­ning For at blive gyldig, skal denne æg­te­pagt un­der­skri­ves af begge parter og ting­ly­ses di­gi­talt i Per­son­bo­gen ved Ting­lys­nings­ret­ten, Ma­js­mar­ken 5, 9500 Hobro. Ting­lys­ning kan ske ved brug af MitID, di­gi­tal sig­na­tur eller ting­lys­nings­fuld­magt. 

Un­der­skrift

Sted og dato  

____________________

Par­ter­nes un­der­skrift  

____________________ __________________

Part 1 Part 2

Ved vi­el­sen siger man ikke blot ja til hin­an­den, man siger også ja til at indgå i et for­mu­e­fæl­les­skab. Det vil sige at alt, hvad I som æg­te­fæl­ler hver især ejer af for­mu­e­e­le­men­ter, såsom fast ejen­dom, kon­tan­ter, ejen­dom og anden formue, nu bliver de­lings­for­mue. For­mu­e­fæl­les­ska­bet be­ty­der, at i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, skal der ske en op­gø­rel­se af den fælles formue og de­lings­for­mu­en skal som ud­gangs­punkt deles li­ge­ligt (50/50) mellem jer.

I en æg­te­pagt kan I aftale, at ek­sem­pel­vis spe­ci­fik­ke ejen­del, en sum eller fast ejen­dom skal være særeje. Et særeje kan så­le­des om­fat­te alle, spe­ci­fik­ke eller dele af for­skel­li­ge for­mu­e­e­le­men­ter. 

Hvis noget er særeje, be­ty­der det, at der ikke skal ske li­ge­de­ling af vær­di­en heraf i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, og i visse til­fæl­de døds­fald. Uden en æg­te­pagt deles den sam­le­de værdi af jeres for­mu­e­e­le­men­ter - for­mu­e­fæl­les­ska­bet - li­ge­ligt mellem jer LINK. 

For­de­le ved en æg­te­pagt

Med en æg­te­pagt kan i undgå mange øko­no­mi­ske ube­ha­ge­lig­he­der i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se. At lave en æg­te­pagt kan give begge æg­te­fæl­ler en tryg­hed for frem­ti­den og det kan til­li­ge være en sta­bi­li­tet for jeres øko­no­mi, at I ved, hvor­dan I hver især er stil­let øko­no­misk, såfrem for­hol­det skulle ende. Du kan læse mere om æg­te­pagt og ty­per­ne af særeje her.  

Med Aatos kan du nemt og hur­tigt ud­fær­di­ge en æg­te­pagt online, der er til­pas­set jeres si­tu­a­tion og kon­kre­te ønsker. Det be­hø­ves så­le­des hver­ken at være be­svær­ligt og dyrt at opnå en form for smart tryg­hed for jer begge.