Æg­te­pagt: Gratis ska­be­lon og ek­semp­ler

ringar.jpg
aatos-author-icon.png
Aatos
22.6.2022 ● 6 minutter
Del artiklen
Er æg­te­pag­ter ikke kun noget for mul­ti­mil­li­o­næ­rer? Nej, en æg­te­pagt kan fak­tisk være en stor fordel i mange æg­te­ska­ber - også selvom der ikke er mil­li­o­ner på bank­bo­gen. I den her ar­ti­kel kan du lære mere om for­de­lene og ulem­per­ne ved at lave en æg­te­pagt selv, hos en ad­vo­kat, eller med en online juri­disk ser­vi­ce. I får også en gratis ska­be­lon I kan tage ud­gangs­punkt i, hvis I selv vil kaste jer ud i at lave en æg­te­pagt.

En æg­te­pagt har det formål at alt, eller nogle af de vær­di­er, som æg­te­fæl­ler­ne hver især ejer, ikke skal deles lige, hvis man bliver skilt. Det kan f.eks. være fa­mi­lie­e­jen­dom­me man har arvet, eller en virk­som­hed den ene part ejer. Hvis man ikke har en æg­te­pagt, skal alt deles 50/50, hvis man bliver skilt.

Ved vi­el­sen siger man ikke blot ja til hin­an­den, man siger også ja til at indgå i et for­mu­e­fæl­les­skab. Det be­ty­der, at alt hvad I som æg­te­fæl­ler hver især ejer, som f.eks. fast ejen­dom, kon­tan­ter, både og vær­di­pa­pi­rer, nu bliver de­lings­for­mue. For­mu­e­fæl­les­ska­bet be­ty­der, at i til­fæl­de af se­pa­ra­tion og skils­mis­se, skal alle jeres vær­di­er deles li­ge­ mellem jer.

Hvor­for lave en æg­te­pagt?

I en æg­te­pagt kan I aftale, at spe­ci­fik­ke vær­di­er skal være særeje, og kun ejes af den ene eller den anden. Hvis I bliver skilt eller se­pa­ra­ret, skal de vær­di­er, der er særeje, ikke deles.  

En anden fordel ved et æg­te­pagt er, at den gør det muligt at sikre den længst­le­vende æg­te­fæl­le, hvis den ene dør. Det er især vig­tigt at over­veje, hvis den ene eller begge parter i æg­te­ska­bet, har børn fra tid­li­gere for­hold.  

En anden si­tu­a­tion, hvor en æg­te­pagt kan være en stor fordel, er hvis den ene æg­te­fæl­le har en stor gæld med ind i æg­te­ska­bet. Med en æg­te­pagt kan man sikre, at ens æg­te­fæl­le ikke skal betale ens gæld til­bage, hvis man dør. 

Modsat, er det også vig­tigt at vide, at pen­sions­ord­nin­ger ikke er en del af for­mu­e­fæl­les­ska­bet i et æg­teskab. Så hvis I kan se, at den ene af jer ikke har mu­lig­hed for at spare det samme op i pen­sion som den anden, kan man med en æg­te­pagt sikre, at man deler ens pen­sio­ner. 

Med en æg­te­pagt kan I derfor undgå, at den ene eller begge af jer ender med at stå i en træls øko­no­mi­sk si­ti­u­a­tion, hvis I bliver skilt eller den ene af jer går bort. 

Der findes flere for­skel­lige typer af æg­te­pag­ter, og man kan derfor lave en skræd­der­sy­et æg­te­pagt, der passer præ­cist til ens egen si­tu­ai­ton. 

Start din æg­te­pagt i dag:

Du kan sikre dig, at ikke alle dine vær­di­er og ejen­de­le skal deles i til­fælde af skils­mis­se.

Hvor­dan laver man en æg­te­pagt?

En æg­te­pagt kan op­ret­tes både inden og efter vi­el­sen, når æg­te­ska­bet al­le­re­de er ind­gå­et. Det vig­tig­ste er, at æg­te­pag­ten er skrift­ligt, og begge parter un­der­skri­ver den.

Det er nød­ven­digt at ting­ly­se æg­te­pag­ten i Per­son­bo­gen under Ting­lys­nings­ret­ten, for at gøre æg­te­pag­ten gyldig. Der skal be­ta­les et fast gebyr ved ting­lys­ningen. 

En æg­te­pagt kan ikke ting­ly­ses, hvis æg­te­fæl­ler­ne er ved at blive se­pa­ra­ret eller skilt, eller hvis den ene æg­te­fæl­le al­le­rede er afgået ved døden. 

Men hvilke mu­lig­he­der findes der for at lave en æg­te­pagt? Her­un­der har vi samlet for­de­lene og ulem­per­ne ved at op­ret­te en æg­te­pagt selv, ved at gå til en ad­vo­kat, eller ved at bruge en online juri­disk ser­vi­ce til at lave en æg­te­pagt.

💡 Læs mere: Værd at vide om Per­son­bo­gen

Opret en æg­te­pagt hos en ad­vo­kat

Koster ca. 2000-4000 kr.

Tra­di­tio­nelt, bliver en æg­te­pagt lavet hos en ad­vo­kat. Ud­for­drin­gen er, at man skal møde fysisk op, det kan tage lang tid at få ar­ran­ge­ret, og ikke mindst, kan det være en dyr for­nø­jelse. 

For­de­len ved at bruge en ad­vo­kat er, at man får hjælp til at sikre sig, at æg­te­pag­ten rummer hvad den skal, og er gyldig.

💡 Nor­disk un­der­sø­gelse: Æg­te­pagt er det mest for­sømte do­ku­ment i Dan­mark

Opret en æg­te­pagt med en gratis ska­be­lon

Gratis

Har man ikke bud­get­tet til at betale en ad­vo­kat tu­sind­vis af kroner, kan en løs­ning være at op­ret­te en æg­te­pagt selv, med ud­gangs­punkt i en gratis ska­be­lon. Det kræver dog, at man kender lidt til jura, og kan gen­nem­skue, præcis hvad æg­te­pag­ten skal in­de­holde. En gratis ska­be­lon er typisk meget ge­ne­rel, og æg­te­pag­ten skal derfor til­pas­ses jeres kon­kre­te ønsker og behov. 

Der er få for­mel­le krav til en æg­te­pagt for at den er gyldig. Men selvom man har op­ret­tet en gyldig æg­te­pagt, der er skrift­lig, un­der­skre­vet af par­ter­ne, og ting­lyst, kan det være svært at gen­nem­skue, om den passer til den en­kel­te eller fa­mi­li­ens behov.

Opret din æg­te­pagt online med en juri­disk ser­vi­ce

Koster 599 DKK hos Aatos  

En mu­lig­hed, der kom­bi­ne­rer det bedste fra de to ver­de­ner, er at bruge en online juri­disk ser­vi­ce, som Aatos, til at op­ret­te jeres æg­te­pagt. 

Det eneste I be­hø­ver at gøre, er at svare på en række enkle spørgs­mål om jeres si­tu­a­tion og ønsker på vores plat­form. Med ud­gangs­punkt i jeres svar, laver vi en skræd­der­sy­et og gyldig æg­te­pagt, der passer præ­cist til jer og jeres behov.

I får æg­te­pag­ten, så snart I har betalt, så I kan have en æg­te­pagt klar til at blive ting­lyst på bare 10 mi­nut­ter. Med en online juri­disk ser­vi­ce kan man altså op­ret­te en æg­te­pagt både hur­tigt, nemt, bil­ligt og sik­kert.

Gratis æg­te­pagtska­be­lon

Vi har lavet en gratis ska­be­lon, som I kan bruge som ud­gangs­punkt til at lave jeres egen æg­te­pagt. Husk ikke at ko­pi­ere tek­sten i ek­semp­ler­ne di­rek­te, men sørg for, at jeres æg­te­pagt er til­pas­set jer, og er præcis det I har brug for.  

Ska­be­lo­nen in­de­hol­der tre ek­semp­ler på, hvor­dan en æg­te­pagt kan se ud. 

  1. Det første ek­sem­pel in­klu­de­rer hele jeres formue. Det er altså både hvad I hver især brin­ger ind i æg­te­ska­bet, og hvad I er­hver­ver i løbet af æg­te­ska­bet, der skal være særeje.
  2. Det andet ek­sem­pel er en ska­be­lon til at be­stem­me, at kun spe­ci­fik­ke ejen­de­le skal være særeje.
  3. Det tredje ek­sem­pel er en ska­be­lon for, at ophæve en tid­li­ge­re æg­te­pagt, og gøre begge jeres for­mu­er til særeje.

Hvis I ønsker, at kun en del af jeres formue skal være særeje (f.eks. et som­mer­hus, en bil eller et maleri), og alt anden formue skal være fæl­lese­je, så skal i kun angive den eller de ejen­del, der skal være særeje. Resten af jeres formue vil som ud­gangs­punkt være særeje. 

Ek­sem­pel 1: Alle ejen­de­le og formue er sær­skilt ejen­dom

Æg­te­fæl­le 1: XXXXX (navn)

Æg­te­fæl­le 2:  XXXXX (navn)

Sæ­re­je­type 

Par­ter­ne af­ta­ler, at føl­gende særeje skal gælde mellem os i vores æg­teskab, som vi har ind­gå­et: (dato)

I æg­te­ska­bet skal der ikke gælde al­min­de­ligt for­mu­e­fæl­les­skab, men i stedet skal der gælde æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gende kom­bi­na­tions­sæ­reje. 

Sæ­re­jets omfang

Der skal gælde æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gende kom­bi­na­tions­sæ­reje for alt hvad vi hver især ind­brin­ger, al­le­rede har ind­bragt og frem­ti­digt er­hver­ver i æg­te­ska­bet.  Sæ­re­jet skal også gælde for sur­ro­ga­ter for så­dan­ne ejen­de­le, for arv og gaver samt ind­tæg­ter af ejen­de­le om­fat­tet af sæ­re­jet. 

Pe­ri­ode 

Sæ­re­jet skal gælde resten af livet. Det er muligt senere at ændre i æg­te­pag­ten med en ny æg­te­pagt eller opsige den med en ny æg­te­pagt. 

Ting­lys­ning 

For at blive gyldig, skal denne æg­te­pagt un­der­skri­ves af begge parter og ting­ly­ses di­gi­talt i Per­son­bo­gen ved Ting­lys­nings­ret­ten, Ma­js­mar­ken 5, 9500 Hobro. Ting­lys­ning kan ske ved brug af MitID, di­gi­tal sig­na­tur eller ting­lys­nings­fuld­magt. 

Un­der­skrift

Sted og dato

____________________

Par­ter­nes un­der­skrift

____________________ __________________

Part 1 Part 2

Ek­sem­pel 2: Kun spe­ci­fik­ke ejen­de­le skal være særeje

Æg­te­fæl­le 1: XXXXX (navn)

Æg­te­fæl­le 2:  XXXXX (navn)

Sæ­re­je­type 

Par­ter­ne af­ta­ler, at føl­gende særeje skal gælde mellem os i vores æg­teskab, som vi har ind­gå­et: (dato)

I æg­te­ska­bet skal der ikke gælde al­min­de­ligt for­mu­e­fæl­les­skab, men i stedet skal der gælde æg­te­fæl­lebe­gun­sti­gende kom­bi­na­tions­sæ­reje. Sæ­re­jets omfang Sæ­re­jet skal gælde for hver part for de ne­den­for nævnte ejen­de­le. For alle andre ejen­de­le skal der gælde al­min­de­ligt for­mu­e­fæl­les­skab. 

Sæ­re­jet skal for par­ter­ne om­fat­te føl­gende ejen­de­le: 

NAVN 1 sæ­re­je­e­jen­de­le In­de­stå­ende beløb xxxxx 

Som­mer­hus xxxx

NAVN 2 sæ­re­je­e­jen­de­le Fast ejen­dom xxxx

Virk­som­hed xxxx

Pe­ri­ode 

Sæ­re­jet skal gælde resten af livet. Det er muligt senere at ændre i æg­te­pag­ten med en ny æg­te­pagt eller opsige den med en ny æg­te­pagt. 

Ting­lys­ning 

For at blive gyldig, skal denne æg­te­pagt un­der­skri­ves af begge parter og ting­ly­ses di­gi­talt i Per­son­bo­gen ved Ting­lys­nings­ret­ten, Ma­js­mar­ken 5, 9500 Hobro. Ting­lys­ning kan ske ved brug af MitID, di­gi­tal sig­na­tur eller ting­lys­nings­fuld­magt. 

Un­der­skrift

Sted og dato

____________________

Par­ter­nes un­der­skrift

____________________ __________________

Part 1 Part 2

Ek­sem­pel 3: Op­hæ­velse af ek­si­ste­rende æg­te­pagt

Æg­te­fæl­le 1: XXXXX (navn)

Æg­te­fæl­le 2:  XXXXX (navn)

Op­hæ­velse 

Par­ter­ne af­ta­ler, at gæl­dende æg­te­pagt ting­lyst xx.xx.xxxx (dato) med denne æg­te­pagt skal op­hæ­ves. Par­ter­ne for­står, at dette be­ty­der, at de al­min­de­lige for­mu­e­ret­lige regler vil gælde, navn­lig at der vil være for­mu­e­fæl­les­skab for alt hvad par­ter­ne ejer. 

Ting­lys­ning 

For at blive gyldig, skal denne æg­te­pagt un­der­skri­ves af begge parter og ting­ly­ses di­gi­talt i Per­son­bo­gen ved Ting­lys­nings­ret­ten, Ma­js­mar­ken 5, 9500 Hobro. Ting­lys­ning kan ske ved brug af MitID, di­gi­tal sig­na­tur eller ting­lys­nings­fuld­magt. 

Un­der­skrift

Sted og dato  

____________________

Par­ter­nes un­der­skrift  

____________________ __________________

Part 1 Part 2

Med et par klik kan du hur­tigt lave en æg­te­pagt

Med en æg­te­pagt kan I sikre jer, at hvis der skulle komme knas i for­hol­det, så har i vished om, hvor­dan I er stil­let øko­no­misk. 

Med Aatos kan I nemt og hur­tigt lave en æg­te­pagt online, der er til­pas­set lige nøj­ag­tig jeres si­tu­a­tion og ønsker. Det behø­ver hver­ken at være be­svær­ligt eller dyrt at sikre jeres begges øko­no­miske frem­tid. Og det koster kun 599 kr.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.