Online juri­di­ske tje­ne­ster er lige så gode som fy­si­ske tje­ne­ster

Fremtidsfuldmagt iPad
aatos-author-icon.png
Aatos
29.12.2022 ● 4 minutter
Del artiklen
Mange får ofte sin frem­tids­fuld­magt lavet hos en ad­vo­kat, men be­hø­ver man egent­lig det? Det er dyrt og tids­kræ­ven­de at få fat på en ad­vo­kat. I denne ar­tik­ler taler vi om online tje­ne­ster, som også er ud­vik­let af juri­ster.

Vi ved alle sammen, at det kan være dyrt at tage til en ad­vo­kat. Det kan både være øko­no­misk kræ­ven­de, men også tids­kræ­ven­de, med lange vente tider. I takt med di­gi­ta­li­se­rin­gen og ud­vik­lin­gen af tek­no­lo­gi­en, kan ting gøres hur­ti­ge­re og bil­li­ge­re online. I denne ar­ti­kel vil vi komme nær­me­re ind på online tje­ne­ster og deres ser­vi­ce, hvad angår frem­tids­fuld­magt.

Frem­tids­fuld­magt hos en online tje­ne­ste eller ad­vo­kat?

Der kan være do­ku­men­ter som rent juri­disk set er yderst kom­pli­ce­re­de og de­tal­je­re­de, hvor det vil kræve, at en ad­vo­kat be­hand­ler sagen. Med disse typer af do­ku­men­ter - an­be­fa­ler vi ge­ne­relt, at man går til den tra­di­tio­nel­le ad­vo­kat.

Men ved do­ku­men­ter, såsom en frem­tids­fuld­magt, bør man over­ve­je en online tje­ne­ste, da det er væ­sent­ligt bil­li­ge­re og hur­ti­ge­re at få lavet. Hvis du har tid og lyst kan du læse vores ar­ti­kel, hvor vi sam­men­lig­ner de for­skel­li­ge priser på en frem­tids­fuld­magt, hvad end du laver den selv, hos en ad­vo­kat eller ved en online ser­vi­ce.

💡 Hos Aatos kan du nemt op­ret­te en ny frem­tids­fuld­magt, hvis du ønsker at til­ba­ge­kal­de eller ændre din nu­væ­ren­de frem­tids­fuld­magt. Du kan end­vi­de­re fo­re­ta­ge æn­drin­ger din frem­tids­fuld­magt i hele 30 dage efter dit køb.

Hvor­dan fun­ge­rer en online tje­ne­ste?

En online tje­ne­ste kan som ud­gangs­punkt være lige så god i kva­li­te­ten af dens ser­vi­ce, som hvad et tra­di­tio­nelt ad­vo­kat­kon­tor kan til­by­de. Det er fordi, at online tje­ne­ster også bygges af og ud­vik­les lø­ben­de af juri­ster. For­skel­len er blot, at man har taget den tra­di­tio­nel­le ad­vo­kats ser­vi­ce og sam­men­koblet den med mu­lig­he­der­ne in­den­for tek­no­lo­gi. Dette er, hvad man po­pu­lært kalder le­gal­tech. Mange store, dyre, og an­er­kend­te ad­vo­katvirk­som­he­der er også be­gyndt at adop­te­re denne tek­no­lo­gi.

Online tje­ne­ster, som ligger under be­gre­bet le­gal­tech er derfor i den al­ler­hø­je­ste kva­li­tet, som den tra­di­tio­nel­le ad­vo­kats ser­vi­ce. Den eneste for­skel er, at du her sparer en del penge og tid ved at gøre det online.

Prøv gratis:

Hvor­dan er en online tje­ne­ste bil­li­ge­re?

Den tid det tager at tage til en ad­vo­kat plus selve kon­sul­ta­tion, sparer du ved at svare på spe­ci­fik­ke spørgs­mål, hvor den online tje­ne­ste ge­ne­rer et skræd­der­sy­et do­ku­ment som er til­pas­set dine behov.

Denne online ge­ne­re­ring af do­ku­men­ter er ba­se­ret på en tek­no­lo­gi som er ud­ar­bej­det af juri­ster og ad­vo­ka­ter. For­skel­len er som sagt bare, at du hur­ti­ge­re får dit do­ku­ment ud­for­met og ud­le­ve­ret. Den tid der bliver sparet er derfor også med til at gøre prisen på pro­duk­tet hos en online tje­ne­ste bil­l­ge­re end hos ad­vo­ka­ten. 

Hvor­for synes en ad­vo­kat så dyr?

En ge­ne­ral kon­sul­ta­tion med en ad­vo­kat kan være meget dyr. Der gælder ikke nogen fast ti­me­takst for ad­vo­ka­ter, men de fleste ad­vo­ka­ter be­reg­ner sig mindst til om­kring 2.250-3.500 kr., og i mange til­fæl­de er ti­me­tak­sten be­ty­de­ligt højere.

En frem­tids­fuld­magt sammen med en kon­sul­ta­tion kan samlet set koste alt fra 3.000 kr til 7.000 kr. Der er for­skel­li­ge svar på, hvor­for en ad­vo­kat kan være så dyr, og svaret ligger ofte på ad­vo­ka­tens ud­gif­ter. Be­ta­ling af ek­sem­pel­vis kontor og se­kre­tær er ikke i sær­ligt bil­ligt. Online tje­ne­ster har ikke samme behov for et stort pra­gen­de kontor og for­skel­li­ge se­kre­tær, som er med til at online tje­ne­ster kan sænke pri­ser­ne på deres pro­duk­ter­ne, da de ikke har lige så høje ud­gif­ter sam­men­lig­net med et ad­vo­kat­fir­ma.

Andre ud­gif­ter og vig­ti­ge ting at vide om frem­tids­fuld­mag­ten

Først og frem­mest fun­ge­rer en frem­tids­fuld­magt så­le­des, at uanset om du får ind­hol­det af frem­tids­fuld­mag­ten ud­for­met hos en ad­vo­kat, hos en online tje­ne­ste eller vælger selv at ud­for­me den, skal ind­hol­det af den altid ind­sæt­tes inde på ting­lys­nin­gens hjem­mesi­de, for at at man kan re­gi­stre­re den og der ved senere gøre den gyldig.

Dette er vig­tigt at vide, da mange tror, at en frem­tids­fuld­magt er gyldig og gæl­den­de ved blot at have den ud­for­met hos en ad­vo­kat, men dette er ikke til­fæl­det. Hvis du vil læse mere om hvor­dan man re­gi­stre­rer en frem­tids­fuld­magt an­be­fa­ler vi at du læser ar­tik­len: Vej­led­ning til at gøre din frem­tids­fuld­magt gyldig.

Hvad koster en re­gi­stre­ring af Frem­tids­fuld­magt?

Selve re­gi­ste­rin­gen af frem­tids­fuld­mag­ten koster ikke noget, hvis du selv får det gjort. Vi an­be­fa­ler dog, at du skal over­ve­je at søge pro­fes­sio­nel hjælp hos en online tje­ne­ste eller hos en ad­vo­kat, da selve re­gi­stre­rin­gen kan være en smule kom­pli­ce­ret. Du kan også altid selv prøve at gøre det, men vær op­mærk­som på om du gør det kor­rekt.

Selvom re­gi­stre­rin­gen ikke koster noget, er det vig­tigt at nævne, at en frem­tids­fuld­magt skal un­der­skri­ves foran en notar efter den er blevet re­gi­stre­ret.  No­ta­ren tager nemlig et gebyr på 300 kr., som er uaf­hæn­gigt af om du skri­ver frem­tids­fuld­mag­ten selv, eller får den lavet hos en ad­vo­kat eller en online tje­ne­ste. Du kan læse mere om det her: En frem­tids­fuld­magt skal ved­står for en notar.

Er en Frem­tids­fuld­magt en god ide?

Mange spør­ger sig selv, hvor­vidt det er vig­tigt med en frem­tids­fuld­magt. Vi vil altid an­be­fa­le, at man skal over­ve­je at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt, og helst før end senere. Dette er der mange år­sa­ger til.

For det første er en frem­tids­fuld­magt altid godt at have, da du selv kan have en ind­fly­del­se på, hvem der skal va­re­ta­ge dine per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold, hvis du en dag ikke selv kan gøre det.

For det andet skaber det en hvis form for tryg­hed og ro i maven, at du på for­hånd ved, hvem der kommer til at være din frem­tids­fuld­mæg­ti­ge. Er det en du stoler på? Eller er det en til­fæl­dig person ud­valgt af kom­mu­nen?

Vi an­be­fa­ler også, at du gør det i god tid, da du aldrig kan vide, hvor­når der bliver brug for den. Frem­tids­fuld­mag­ten bliver først sat i kraft, ude i frem­ti­den i for­bin­del­se med sygdom, ulykke, eller anden em god­kendt for­kla­ring på, hvor­for du ikke selv kan va­re­ta­ge dine per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold. Hvis du vil vide mere om hvad for­skel­len er på en al­min­de­lig fuld­magt og en frem­tids­fuld­magt, kan du læse mere om det i vores ar­ti­kel. 

Lav din frem­tids­fuld­magt online med Aatos

Du kan altid gratis prøve at lave en frem­tids­fuld­magt med vores tje­ne­ste. På denne måde kan du prøve vores system af og se, om det er noget for dig. For at mod­ta­ge det fær­dig­la­ve­de do­ku­ment kan du købe den for kun 599 kr.

Vores tje­ne­ste fun­ge­rer så­le­des, at du be­sva­rer på simple spørgs­mål, hvor tje­ne­sten laver et skræd­der­sy­et do­ku­ment til dig, som du kan mod­ta­ge med det samme efter at have svaret på de re­le­van­te spørgs­mål. Det er nemt og tager gen­nem­snit­ligt 10 mi­nut­ter at få lavet.