Frem­tids­fuld­magt pris i 2022

Aatos fremtidsfulmagt og ipad
thomas_square.jpg
Thomas, jurist
10.8.2022 ● 4 minutter
Fremtidsfuldmagter er vigtige at have, hvis man gerne selv vil bestemme, hvem der skal være ens fuldmagtshaver ude i fremtiden. I denne artikel kan du læse om hvor meget en fremtidsfuldmagt koster i 2022.

Livet er ufor­ud­si­ge­ligt, og der kan være mange grunde til at ville sikre sig mod dette. Når folk bliver ældre, eller kommer ud for en ulykke, kan det betyde, at de mister evnen til at selv at træffe per­son­li­ge og øko­no­mi­ske be­slut­nin­ger. I så fald kan en anden person blive bedt om at træffe be­slut­nin­ger­ne for dem. 

I et sådan til­fæl­de finder nogle men­ne­sker tryg­hed i at have ind­fly­del­se på, hvem denne person bliver. De op­ret­ter en frem­tids­fuld­magt. Her tager in­di­vi­det stil­ling til, hvem der skal træffe be­slut­nin­ger på deres vegne, hvis de ikke læn­ge­re selv er i stand til det. Frem­tids­fuld­mag­tens formål er altså at styrke retten til selv­be­stem­mel­se. 

Med fuld­mag­ten rådes der på en måde over eget liv, da det er in­di­vi­det, der har be­slut­tet hvis hænder de trygt ligger deres liv i, hvis det skulle blive nød­ven­digt. Den er et privat og selvvalgt al­ter­na­tiv til vær­ge­mål.

Hvem kan lave en frem­tids­fuld­magt

Alle som er fyldt 18 år kan lave en frem­tids­fuld­magt. For­ud­sæt­nin­gen er, at de kan tage vare for sig selv og for­står kon­se­kven­ser­ne af deres valg. Det er af­gø­ren­de for en frem­tids­fuld­magt gyl­dig­hed. Uanset om den skulle blive nød­ven­dig at sætte i kraft eller ej.

Læs mere: Hvad er en Frem­tids­fuld­magt?

Frem­tids­fuld­mag­tens formål og an­ven­del­se

Frem­tids­fuld­mag­ten styr­ker retten til selv­be­stem­mel­se. Den er en fan­ta­stisk hjælp til de på­rø­ren­de, som i kraft af denne må handle i fuld­magts­gi­ver bedste in­ter­es­se. En løs­ning som man bl.a. i Æl­dresa­gen ser for­de­le ved. 

Hos Æl­dresa­gen ses den som et brug­bart al­ter­na­tivt til vær­ge­mål. Vær­dig­he­den i selv at kunne be­slut­te hvem denne myn­dig­hed gives til, samt hvilke om­rå­der og dis­po­si­tio­ner fuld­mag­ten om­fat­ter er en fordel. Frem­tids­fuld­mag­ten bi­dra­ger med klare og gen­nem­sig­ti­ge ret­nings­linjer, hvad de nær­me­ste og tredje parter som f.eks. banken må fo­re­ta­ge med fuld­magts­gi­vers øko­no­mi og per­son­li­ge for­hold. 

Øko­no­mi­ske for­hold

Med øko­no­mi­ske for­hold må de frem­tids­fuld­mæg­ti­ge f.eks. be­sty­re og sælge fast ejen­dom, indfri lån med fuld­magts­gi­vers penge, ansøge om of­fent­li­ge ydel­ser på fuld­magts­gi­vers vegne og re­præ­sen­te­re denne som arving eller kre­di­tor. 

Per­son­li­ge for­hold

Med per­son­li­ge for­hold kan kom­mu­nen an­sø­ges om hjæl­pe­for­an­stalt­nin­ger, træffe valg samt klage over af­gø­rel­ser ved­rø­ren­de de per­son­li­ge for­hold, og få ak­tind­sigt i alle op­lys­nin­ger om fuld­magts­gi­vers person og hel­bred.

Den eller de frem­tids­fuld­mæg­ti­ge kan dog ikke indgå æg­te­skab eller op­ret­te te­sta­men­te på fuld­magts­gi­vers vegne. Ej heller kan fuld­magts­gi­ver tvin­ges til at flytte på f.eks. ple­je­hjem.

At udpege en frem­tids­fuld­mæg­tig

Det an­be­fa­les at ori­en­te­re og ind­dra­ge den eller de per­so­ner man vil udpege til en frem­tids­fuld­mæg­tig. Så­le­des har man sikret sig, at per­so­nen/-erne har både ev­ner­ne og vil­lig­he­den til påtage sig den opgave, hvis det bliver nød­ven­digt.

Det er en god idé at over­ve­je om det er en person man har fuld tillid til - at de både kan og vil va­re­ta­ge ens for­hold - også selvom der måske kan gå mange år før det bliver ak­tu­elt. I tråd med dette, kan det give mening at vælge én som er yngre end én selv. 

Nogle op­le­ver også, at der sker væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i deres for­hold og livs­si­tu­a­tion, som kan have be­tyd­ning for, hvem de ønsker som frem­tids­fuld­mæg­tig, og hvad fuld­mag­ten skal om­fat­te.

Frem­tids­fuld­mag­tens pris

Prisen på en frem­tids­fuld­magt kan va­ri­e­re meget.

Frem­tids­fuld­magt hos ad­vo­katFrem­tids­fuld­magt hos AatosLav det selv
1.500 kr.–3.999 kr.590 kr.0 kr.

Ad­vo­kat priser

Koster mellem 1.500 kr.–3.999 kr.

I Dan­mark er der tra­di­tion for at få en ad­vo­kat til at ud­ar­bej­de en frem­tids­fuld­magt. På den måde kan du være sikker på, at alle lov­kra­ve­ne til fuld­mag­ten er blevet over­holdt, samt undgå, at der opstår tvivl om fuld­mag­tens gyl­dig­hed i frem­ti­den.

En ad­vo­kat kan dog være ret dyr at an­ven­de. Ofte tager en ad­vo­kat mellem 1.500 kr. till 3.999 kr. for at ud­ar­bej­de en frem­tids­fuld­magt.

Frem­tids­fuld­magt - Gratis ska­be­lon

Koster 0 kr.

Du kan selv­føl­ge­lig også selv skrive din egen frem­tids­fuld­magt, det er gratis og koster ikke noget, men det har dog også sine ulem­per. Vi kan derfor ikke an­be­fa­le, at du selv skri­ver din frem­tids­fuld­magt, da der kan være se­ri­ø­se kon­se­kven­ser, hvis der viser sig at være fejl i din frem­tids­fuld­magt som derfor kan gøre, at den er ugyl­dig.

Hos Aatos, vil vi dog ikke snyde vores kunder fra denne mu­lig­hed og har også lavet en fin gratis ska­be­lon som du kan tage in­spira­tion af, hvis du vælger selv at skrive din frem­tids­fuld­magt.

OBS: Vær dog op­mærk­som på, at du IKKE skal ko­pi­e­re fra vores ska­be­lon, da dette blot er et ek­sem­pel på, hvor­dan en frem­tids­fuld­magt kan se ud. Frem­tids­fuld­mag­ter er alle sammen in­di­vi­du­el­le og lavet efter et kon­kret behov og si­tu­a­tion som ikke nød­ven­dig­vis passer til din.

Få din frem­tids­fuld­magt skre­vet hos Aatos

Koster kun 590 kr.

Et andet al­ter­na­tiv, hvor du kan få to fluer med et smæk, er Aatos. Aatos er en god kom­bi­na­tion af begge oven­stå­en­de mu­lig­he­der.

Lav det online

Aatos er en online juri­disk tje­ne­ste, hvor du kan få ud­for­met din frem­tids­fuld­magt til en billig pris. Aatos fun­ge­rer så­le­des, at du svarer på spørgs­mål igen­nem vores online system, som der­næst ge­ne­rere en per­son­lig og skræd­der­sy­et frem­tids­fuld­magt klar til dig.

Vores online system er lavet af ud­dan­ne­de juri­ster og du kan derfor med god samvit­tig­hed mod­ta­ge en frem­tids­fuld­magt uden juri­di­ske fejl. Der­u­d­over tager hele pro­ces­sen kun 10 mi­nut­ter

Så snart sy­ste­met har ud­for­met din per­son­li­ge frem­tids­fuld­magt kan du købe og mod­ta­ge tage den lige med det samme. Alt i alt, er dette al­ter­na­tiv det hur­tig­ste end de to oven­nævn­te, og oven i købet et bil­ligt al­ter­na­tiv. 

Gratis juri­disk rå­d­giv­ning

Aatos til­by­der derfor en nem og tryg tredje mu­lig­hed; når man vælger at få ud­ar­bej­det en fuld­magt hos Aatos har man stadig juri­disk bi­stand. Her er det en jurist som har ud­for­met det spør­ge­ske­ma, som man ud­fyl­der.

Di­gi­ta­li­se­rin­gen af pro­ces­sen gør det muligt for Aatos at til­by­de en fuld­magt til en væ­sent­lig bil­li­ge­re pris end hos en ad­vo­kat. Hos Aatos be­ta­ler man derfor kun 590 kr. for fuld­mag­ten.

Din frem­tids­fuld­magt skal re­gi­stre­res for at blive gyldig

Næste skridt, efter du har købt og mod­ta­get din frem­tids­fuld­magt, er at frem­tids­fuld­mag­ten skal re­gi­stre­res på Ting­lys­ning. Det er et krav til gyl­dig­he­den af frem­tids­fuld­mag­ten, at do­ku­men­tet re­gi­stre­res, hvor­for dette ikke kan fra­væl­ges.

Re­gi­stre­ring di­gi­talt  kan være for­vir­ren­de, hvor­for vi lavet en nem og hurtig guide til, hvor­dan du re­gi­stre­rer din frem­tids­fuld­magt

Rets­af­gift for no­ta­rens ar­bej­de

Der­u­d­over skal du huske, at for at en frem­tids­fuld­magt kan være gyldig, skal din frem­tids­fuld­magt skri­ves under foran en notar

Efter at frem­tids­fuld­mag­ten er op­ret­tet og un­der­skre­vet di­gi­talt på Ting­lys­ning, skal frem­tids­fuld­mag­ten fysisk ved­ken­des for en notar se­ne­ste seks (6) må­ne­der efter,  at di­gi­tal re­gi­stre­ring har fundet sted.

Hos no­ta­ren skal man betale en rets­af­gift på 300 kr. De 300 kr er noget du skal betale uaf­hæn­gigt af, om du selv vælger at skrive din frem­tids­fuld­magt eller om du får den lavet hos en ad­vo­kat eller hos os.

Hvor­dan sættes en frem­tids­fuld­magt i kraft?

Hvis en frem­tids­fuld­magt ønskes ak­ti­ve­res skal man hen­ven­de sig til Fa­mi­li­e­rets­hu­set. Her an­sø­ger fuld­magts­gi­ver eller frem­tids­fuld­mæg­ti­gen om at få den ak­ti­ve­ret. I an­søg­nin­gen ved­læg­ges en læ­ge­er­klæ­ring, samt der be­ta­les et gebyr. 

Det er Fa­mi­li­e­rets­hu­set, der vur­de­rer sagen, og ef­ter­føl­gen­de be­slut­ter om frem­tids­fuld­mag­ten sættes i kraft eller ej.

Inden an­søg­nin­gen ind­sen­des til Fa­mi­li­e­rets­hu­set skal fuld­magts­gi­ver og frem­tids­fuld­magts­ha­ver have drøf­tet det in­ter­nt. Det er vig­tigt at få af­kla­ret om fuld­magts­gi­ver er i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af ikraft­sæt­tel­sen, da den ikke er gyldig, hvis de sætter sig imod. 

Hvis drøf­tel­sen er und­ladt på bag­grund af mang­len­de evne til for­stå­el­se hos fuld­magts­gi­ver skal dette be­grun­des over­for Fa­mi­li­e­rets­hu­set.

Hvor­for op­ret­te din frem­tids­fuld­magt hos Aatos?

Hos Aatos går vi meget op i kun­de­til­fredstil­lel­se. Vi har derfor lavet det mest en­kel­te system for at gøre hele pro­ces­sen hur­ti­ge­re og nem­me­re for dig, som ikke er særlig tek­nisk anlagt. Vores system er bygget op af korte simple spørgs­mål og bil­le­de il­lu­stra­tio­ner som hjæl­per dig med hur­ti­ge­re at fær­dig­gø­re din frem­tids­fuld­magt.

Hur­tigt og nemt

Det tager kun 10 mi­nut­ter, og så er du sikret at få dine juri­di­ske do­ku­men­ter på plads. Der­u­d­over har vi en smart plat­form, hvor du hos os op­ret­ter en profil, hvor alle dine købte do­ku­men­ter er gemt. Dette er super prak­tisk, for vi op­le­ver, at kunder mister deres købte do­ku­men­ter og kan derfor ri­si­ke­re at skulle købe et helt nyt do­ku­ment.

Med Aatos´ smarte system skal du slet ikke tænke på det. Hos os er alle dine do­ku­men­ter gemt og du skal ikke be­kym­re dig om, at miste dem.   

Opret derfor din frem­tids­fuld­magt hos os i dag, for kun 590 kr.