Frem­tids­fuld­magt priser i 2024

Fremtidsfuldmagt pris eksempel hos advokat
aatos-author-icon.png
Aatos
28.2.2023 ● 4 minutter
Del artiklen
En frem­tids­fuld­magt er vigtig at have, hvis man gerne selv vil be­stem­me, hvem der skal være ens frem­tids­fuld­mæg­tige, hvis man skulle får brug for det. Men hvad koster det at få lavet en frem­tids­fuld­magt? I den her ar­ti­kel har vi lavet et over­blik over, hvad det koster at lave en frem­tids­fuld­magt i 2024.

Livet er ufor­ud­si­ge­ligt, og man ved aldrig hvad frem­ti­den brin­ger. Når man bliver ældre, eller hvis man kommer ud for en ulykke, kan det betyde, at man ikke læn­gere er i stand til selv at træffe be­slut­nin­ger om per­son­li­ge og øko­no­mi­ske for­hold. Hvis det sker, kan en anden person blive bedt om at træffe be­slut­nin­ger­ne for en, og være ens fuld­mæg­tige. Man kan kun selv be­stem­me, hvem det skal være, hvis man laver en frem­tids­fuld­magt.

Kort om frem­tids­fuld­mag­ter

Men hvad er en frem­tids­fuld­magt egent­lig? Der kan være en stor tryg­hed i at have ind­fly­del­se på, hvem der skal være an­svar­lig for ens øko­no­miske og per­son­lige sager, hvis man ikke læn­gere selv kan. Det kan man be­stem­me, ved at op­ret­te en frem­tids­fuld­magt. Mange tror, at hvis man er gift, eller har en sam­le­ver, at det så er ens part­ner, der au­to­ma­tisk er ens frem­tids­fuld­mæg­tige. Men selv, hvis man er gift, kan det være nød­ven­digt at lave en frem­tids­fuld­magt.

Alle som er fyldt 18 år kan lave en frem­tids­fuld­magt. For­ud­sæt­nin­gen er, at man kan tage vare på sig selv, og for­står kon­se­kven­ser­ne af ens valg. Det er af­gø­ren­de for en frem­tids­fuld­magts gyl­dig­hed. Uanset om den skulle blive nød­ven­dig at sætte i kraft eller ej.

Læs mere: Loven om frem­tids­fuld­mag­ter

Ofte hand­ler en frem­tids­fuld­magt om:

  • øko­no­miske for­hold, som f.eks. at be­styre og sælge fast ejen­dom, indfri lån eller ansøge om of­fent­lig støtte
  • per­son­lige for­hold, som f.eks. at ansøge kom­mu­nen om hjælp eller få ag­tind­sigt i fuld­magt­gi­ve­rens hel­bred

En frem­tids­fuld­magt giver ikke din frem­tids­fuld­mæg­tige lov til at:

Læs mere: 3 si­tu­a­tio­ner, hvor du ville ønske, at du havde haft en frem­tids­fuld­magt

Hvad koster en frem­tids­fuld­magt?

Der er stor for­skel på, hvad en frem­tids­fuld­magt koster som grund­pris. Vi har lavet et over­blik over pris­for­skel­lene mellem at lave en frem­tids­fuld­magt selv, hos en ad­vo­kat, eller ved at bruge en online juri­disk ser­vi­ce, som f.eks. Aatos.

Hvor?Om­kost­ningHvad in­de­bæ­rer det?
Frem­tids­fuld­magt hos ad­vo­kat2.500 kr.–4.900 kr.

Per­son­ligt do­ku­ment

Klar om uger,

Mu­lig­hed for op­be­va­ring

| | Frem­tids­fuld­magt hos Aatos | 499 kr./år |

Alle jur­diske do­ku­men­ter

Til­pas­set til dig

Straks klar om 10 mi­nu­ter

Di­gi­tal op­be­va­ring

Gratis juri­disk hjælp, når du gar brug for det

| | Lav det selv | 0 kr. |

Grund­læg­gende ska­be­lon

Straks klar

Ingen op­be­va­ring

|

Grund­pri­sen for en frem­tids­fuld­magt hos en ad­vo­kat

Koster mellem 2.500 kr.–4.900 kr.

I Dan­mark er der tra­di­tion for at få en ad­vo­kat til at ud­ar­bej­de en frem­tids­fuld­magt. På den måde kan du være sikker på, at alle lov­kra­ve­ne til fuld­mag­ten er blevet over­holdt, og du undgår, at der opstår tvivl om fuld­mag­tens gyl­dig­hed i frem­ti­den.

At lave en frem­tids­fuld­magt hos en ad­vo­kat kan dog være dyrt, og det af­hol­der mange fra at få det gjort. Ofte tager en ad­vo­kat mellem 2.500 kr. - 4.900 kr. for at ud­ar­bej­de en frem­tids­fuld­magt.

Grund­pri­sen for en frem­tids­fuld­magt, hvis du laver den selv

Gratis

Det er også en mu­lig­hed at lave din egen frem­tids­fuld­magt, f.eks. med ud­gangs­punkt i en ska­be­lon.  Det er gratis, og derfor den bil­lig­ste løs­ning. Det har dog også sine ulem­per.

Vi kan derfor ikke an­be­fa­le, at du selv skri­ver din frem­tids­fuld­magt, da der kan være se­ri­ø­se kon­se­kven­ser, hvis der viser sig at være fejl i din frem­tids­fuld­magt, der gør den ugyl­dig.

⚠️ Vidste du, at frem­tids­fuld­magt kan blive afvist? Derfor er det bedre at bruge en pro­fes­sio­nel juri­disk ser­vi­ce. Aatos er en ser­vi­ce ud­vik­let af juri­ster, som skaber dig frem­tids­fuld­magt til en over­kom­me­lig pris.

Grund­pri­sen for en frem­tids­fuld­magt hos Aatos

Koster 499 kr./år

Et andet al­ter­na­tiv, hvor du får det bedste fra to de verd­ner, er at bruge en online juri­disk ser­vi­ce, som f.eks. Aatos.

Frem­tids­fuld­magt er en del af Aatos Be­kym­rings­fri abon­ne­ment­et. Ved at betale 499 kr./år får du adgang til alle juri­diske do­ku­men­ter. Du får dine do­ku­men­ter le­ve­ret hjem og altid juri­disk hjælp, når du har brug for det. Det er muligt at an­nul­lere abon­ne­ment­et når som helst.

Med Aatos er det eneste du skal at svare på nogle simple spørgs­mål om din si­tu­a­tion og dine ønsker via vores online system. Med ud­gangs­punkt i dine svar, laver vi en per­son­lig og skræd­der­sy­et frem­tids­fuld­magt til dig.

Vores online system er lavet af ud­dan­ne­de juri­ster, og du kan derfor være sikker på, at din frem­tids­fuld­magt er gyldig og uden juri­di­ske fejl. Der­u­d­over tager hele pro­ces­sen kun 10 mi­nut­ter.

Nys­ger­rig på hvor­dan din frem­tids­fuld­magt vil se ud med Aatos? Prøv det helt gratis:

Den sam­lede pris for din frem­tids­fuld­magt

Når du har købt og mod­ta­get din frem­tids­fuld­magt, skal den re­gi­stre­res di­gi­talt på Ting­lys­ning, for at være gyldig.

Der­u­d­over skal din frem­tids­fuld­magt også underskri­ves foran en notar, for at være gyldig. Den skal un­der­skri­ves senest seks må­ne­der efter du har re­gi­stre­ret den di­gi­talt på Ting­lys­ning.

Hos no­ta­ren skal man betale en rets­af­gift på 300 kr. Rets­af­gif­ten er noget du skal betale uanset om du vælger at skrive din frem­tids­fuld­magt selv, om du får den lavet hos en ad­vo­kat, eller om du bruger en online juri­disk ser­vi­ce, som f.eks. Aatos.

Få din frem­tids­fuld­magt al­le­rede i dag

Det be­hø­ver ikke at være hver­ken svært eller dyrt at sikre din frem­tid med en frem­tids­fuld­magt. Hos Aatos er vi altid klar til at hjælpe dig. Hvis du har nogle sprøgs­mål til din frem­tids­fuld­magt, eller hvor­dan man nemt, bil­ligt og sik­kert laver en frem­tids­fuld­magt online, sidder vi klar i chat­ten eller på e-mailen til at hjælpe dig.

fremtidsfuldmagt-aatos-onlinetjeneste.jpg

Alle juridiske forhold fra start til slut online.